$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

休講

Mikio Fujita
October 26, 2015

 休講

Dentoo.LT #12で発表したときのスライドです。

Mikio Fujita

October 26, 2015
Tweet

More Decks by Mikio Fujita

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ٳߨ
  @benevolent0505
  Dentoo.LT #12
  (ൃදޙฤूver)

  View Slide

 2. ۙگ

  View Slide

 3. ࡢ೔
  OSC Tokyo Fall ձ৔ʹͯ

  View Slide

 4. Ξϯέʔτ͘͡Ͱ
  ϋϩʔϫʔϧυຊ
  ౰ͨΓ·ͨ͠

  View Slide

 5. ࠷ߴ

  View Slide

 6. View Slide

 7. خ͔ͬͨ͠

  View Slide

 8. ۙگऴΘΓ

  View Slide

 9. ࣗݾ঺հ
  • benevolent0505
  • Twitter, NNID
  • ి௨େ ૯߹৘ใֶՊ 2೥
  • ࠷ۙ Scala Λษڧத
  • Nexus 5Xങͬͨ

  View Slide

 10. ࠓ೔ͷλΠτϧ

  View Slide

 11. ٳߨ

  View Slide

 12. ి௨େͷٳߨ৘ใ͸
  Webʹ΋ܝࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 13. ޚཡ͍ͩ͘͞

  View Slide

 14. Google Chrome

  View Slide

 15. Firefoxͷίϯιʔϧ

  View Slide

 16. ϖʔδͷιʔε

  View Slide

 17. ϖʔδͷιʔε
  େจࣈͷhtmlλά

  View Slide

 18. ϖʔδͷιʔε
  େจࣈͷhtmlλά
  ݟ౰ͨΒͳ͍DOCTYPEએݴ

  View Slide

 19. ϖʔδͷιʔε
  େจࣈͷhtmlλά
  ݟ౰ͨΒͳ͍DOCTYPEએݴ
  ͋ͬͯཉ͔ͬͨ͠จࣈΤϯίʔυͷࢦఆ

  View Slide

 20. ϖʔδͷιʔε
  େจࣈͷhtmlλά
  ݟ౰ͨΒͳ͍DOCTYPEએݴ
  metaλάͷલʹṖͷμϒϧΫΥʔςʔγϣϯ
  ͋ͬͯཉ͔ͬͨ͠จࣈΤϯίʔυͷࢦఆ

  View Slide

 21. ϖʔδͷιʔε
  େจࣈͷhtmlλά
  ݟ౰ͨΒͳ͍DOCTYPEએݴ
  metaλάͷલʹṖͷμϒϧΫΥʔςʔγϣϯ
  খจࣈͷmetaλάͱviewportͷࢦఆ
  ͋ͬͯཉ͔ͬͨ͠จࣈΤϯίʔυͷࢦఆ

  View Slide

 22. Կނ͔͋ΔιʔγϟϧϘλϯ

  View Slide

 23. Կނ͔͋ΔιʔγϟϧϘλϯ

  View Slide

 24. ͍͢͝…

  View Slide

 25. ͳΜͱ͔͍ͨ͠

  View Slide

 26. ղܾҊ

  View Slide

 27. Chrome Apps

  View Slide

 28. Chrome Appsͱ͸
  • Chrome্ͰΞϓϦέʔγϣϯ
  • HTML/CSS/JSͰ࡞ΔࠓྲྀߦΓͳײ͡ͷ͋Ε
  • Chromeͷ֦ுػೳͱಉ͡ϊϦͰॻ͚Δ
  • σεΫτοϓΞϓϦΈ͍ͨʹ։͚Δ΋ͷ͋Δ

  View Slide

 29. Demo

  View Slide

 30. ͛͐͢͠ΐ΅͍ɺɺɺ

  View Slide

 31. Before After

  View Slide

 32. After

  View Slide

 33. ࠓޙ֦ு༧ఆ

  View Slide

 34. ࠓޙͷToDo
  • ϨΠΞ΢τΛߟ͑Δ
  • ϑϧεΫϥονͰॻ͖௚͢
  • ԿΒ͔ͷߜΓࠐΈػೳ
  • ʢͰ͖Ε͹ʣ௨஌
  • ʢChromeҎ֎ͷϓϥοτϑΥʔϜʹରԠʁʁʣ

  View Slide

 35. ·ͱΊ
  • ͿͬͪΌ͚

  ϒϥ΢βͷΤϯίʔυͷઃఆΛม͑Ε͹ྑ͍
  • Ͱ΋ෛ͚ͨؾ͕ͯ͠ͳΜ͔ݏ͡ΌΜ
  • ݁Ռతʹϒϥ΢βͰ։͘ΑΓ΋खؒݮͬͨ͠

  View Slide

 36. ΈΜͳ΋ศརπʔϧΛ
  ࡞ͬͯެ։ͯ͘͠Εʂ

  View Slide