$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

本番運用中 Oracle を破壊してしまった話 ~ 破壊と創世 ~ / Oracle Destruction and Creation

Taiju Aoki
November 20, 2020

本番運用中 Oracle を破壊してしまった話 ~ 破壊と創世 ~ / Oracle Destruction and Creation

M3 techtalk

Taiju Aoki

November 20, 2020
Tweet

More Decks by Taiju Aoki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ຊ൪ӡ༻த Oracle Λഁյͯ͠͠·ͬͨ࿩
  ~ ഁյͱ૑ੈ ~
  @blue_1617

  View Slide

 2. ࢲ͸୭ʁ
  blue (@blue_1617)
  https://blue0513.github.io/show_room/
  2
  ࠷ۙϋϚ͍ͬͯΔ΋ͷ
  ‣ ϚΠϯΫϥϑτʢSwitch ൛ʣ
  ‣ ϐΫϛϯ3
  ‣ ΑΙ͜ͷ˓˓Ͱ˓˓ੜ׆

  View Slide

 3. ͜ͷ࿩͸ʁ 3
  https://speakerdeck.com/blue0513/on-premises2on-premises
  άϧʔϓاۀͷ“ΦϯϓϨ to ΦϯϓϨͨ͠࿩” ͷޙ೔ஊ
  1. Oracle DB Λ֎஫ઌ͔Βάϧʔϓاۀ಺ʹҠߦ
  2. ӡ༻։࢝
  3. ͓΍ɺOracle ͷ༷ࢠ͕….. <= ͔͜͜Βͷ͓࿩

  View Slide

 4. ໨࣍ 4
  ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~
  OMR ~ ΦϥΫϧϛεςϦʔௐࠪ൝ ~
  ΧΠΪ ϑΝΠφϧήʔϜ
  Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~
  ·ͱΊ

  View Slide

 5. ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~

  View Slide

 6. ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~ 6
  ·ͣɺࣄલʹՔಇத DB Λ clone ͯ͠४උΛͨ͠
  Քಇத DB Clone DB

  View Slide

 7. ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~ 7
  Ϩίʔυ਺: X
  Sequence਺: Y
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X
  Sequence਺: Y

  View Slide

 8. ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~ 8
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X
  Sequence਺: Y
  Clone ޙՔಇΛଓ͚ΔͱɺϨίʔυ਺ͳͲʹࠩҟ

  View Slide

 9. ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~ 9
  Քಇத DB Clone DB
  Ҡߦ౰೔ɺexport / import Λ࣮ߦ
  $ expdp full=y $ impdp full=y
  dump file

  View Slide

 10. ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~ 10
  https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/dp_export.htm#SUTIL825
  https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/dp_import.htm
  Full Export / Improt Mode
  DB ͷத਎Λ”શͯ” export / import ͯ͘͠ΕΔ
  Ϣʔβʔ͕࡞ͬͨ schema Ҏ֎ͷ system schema ΋΍ͬͯ͘ΕΔ
  Role ΍ Sequence ͳͲ΋ର৅ʹͳ͍ͬͯΔ
  ͜ΕҰݸͰ͢΂ͯ࿫͑Δ͍͢͝΍ͭ

  View Slide

 11. ୈ1࣍εʔύʔ Oracle Ҡߦ࡞ઓ ~ ഁյἫ ~ 11
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X + a
  ϨίʔυͷҠߦ׬શ੒ޭʂʂ΍ͬͨͥʂʂ

  View Slide

 12. ΧΠΪ ϑΝΠφϧήʔϜ

  View Slide

 13. ΧΠΪ ϑΝΠφϧήʔϜ 13
  Ҡߦཌ೔ɺΤϥʔ͕ൃੜ
  Ϩίʔυ id: 9999
  Sequence Last Number: 9000ʢϨίʔυ਺ʹൺ΂ͯখ͍͞ʣ
  INSERT ͠Α͏ͱ͢ΔͱɺUnique key violation

  View Slide

 14. ΧΠΪ ϑΝΠφϧήʔϜ 14
  Ҡߦཌ೔ɺۀ຿εΩʔϚͰΤϥʔ͕ൃੜ
  expdp / impdp full=y Ͱ͸ Sequence ͕ಉظ͞Εͳ͔ͬͨ
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y
  $ expdp full=y
  $ impdp full=y

  View Slide

 15. ΧΠΪ ϑΝΠφϧήʔϜ 15
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  खಈͰ Sequence Λ Inc ͨ͠

  View Slide

 16. ΧΠΪ ϑΝΠφϧήʔϜ 16
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  खಈͰ Sequence Λ Inc ͨ͠
  ੈ͸ͳ΂ͯ͜ͱ΋ͳ͠ʂʂʂ

  View Slide

 17. ΧΠΪ ϑΝΠφϧήʔϜ 17
  ཌिͷձٞʹͯ
  VPoE
  CTO
  ଞͷεΩʔϚେৎ෉ͳͷʁ
  ΍͹͛ͳงғؾ͕͢Δ

  View Slide

 18. OMR ~ ΦϥΫϧϛεςϦʔௐࠪ൝ ~

  View Slide

 19. 19
  Full Export / Improt Mode
  Ϣʔβʔ͕࡞ͬͨ schema Ҏ֎ͷ system schema ΋΍ͬͯ͘ΕΔ
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y
  System ܥεΩʔϚ System ܥεΩʔϚ
  OMR ~ ΦϥΫϧϛεςϦʔௐࠪ൝ ~

  View Slide

 20. 20
  Full Export / Improt Mode
  Ϣʔβʔ͕࡞ͬͨ schema Ҏ֎ͷ system schema ΋΍ͬͯ͘ΕΔ
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y + b
  Քಇத DB Clone DB
  Ϩίʔυ਺: X + a
  Sequence਺: Y
  System ܥεΩʔϚ System ܥεΩʔϚ
  ੩͔ʹ Unique key violation
  OMR ~ ΦϥΫϧϛεςϦʔௐࠪ൝ ~

  View Slide

 21. 21
  System ܥεΩʔϚ
  SYSTEM
  ORDDATA
  PERFSTAT
  etc …..
  γεςϜ؅ཧݖݶ
  ౷ܭ৘ใऔಘ
  ϝλσʔλ؅ཧ
  http://www.oracle-wiki.net/premium:startdocsdefaultschemas#toc2
  etc….
  OMR ~ ΦϥΫϧϛεςϦʔௐࠪ൝ ~

  View Slide

 22. 22
  System ܥεΩʔϚ
  SYSTEM
  ORDDATA
  PERFSTAT
  etc …..
  γεςϜ؅ཧݖݶ
  ౷ܭ৘ใऔಘ
  ϝλσʔλ؅ཧ
  http://www.oracle-wiki.net/premium:startdocsdefaultschemas#toc2
  etc….
  ͜ΕΒ͕ਖ਼ৗʹಈ͔ͳ͍Մೳੑ͕͋Δͱ…….ʁ
  OMR ~ ΦϥΫϧϛεςϦʔௐࠪ൝ ~

  View Slide

 23. OMR ~ ΦϥΫϧϛεςϦʔௐࠪ൝ ~ 23
  Log
  User
  ౷ܭ৘ใऔಘࣦഊ͠ͱΔͰ
  ͳΜ͔લʹൺ΂ͯ஗͍……
  ͜Ε͸·͍ͣɻͦͷ͏ͪେരൃ͢Δ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 24. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~

  View Slide

 25. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 25
  աڈͷεφοϓγϣοτ
  ͔Β෮ݩ
  Քಇத DB
  ຊ൪DBɺաڈʹεφοϓγϣοτΛऔ͍ͬͯͨ
  ͦΕΛ༻͍ͯ৽͘͠ DB Λ࡞੒
  εφοϓγϣοτͷ࣌఺Ͱ͸ system ܥεΩʔϚ͸ഁյ͞Ε͍ͯͳ͍
  ʢ៉ྷͳ DBʣ

  View Slide

 26. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 26
  աڈͷεφοϓγϣοτ
  ͔Β෮ݩ
  Քಇத DB
  system ܥεΩʔϚ *Ҏ֎* ͷϨίʔυͷΈimport
  system ܥεΩʔϚ *Ҏ֎* ͷ sequence ͷΈ import
  جຊઓུ

  View Slide

 27. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 27
  աڈͷεφοϓγϣοτ
  ͔Β෮ݩ
  system ܥεΩʔϚ *Ҏ֎* ͷεΩʔϚΛର৅ʹ͢Δ
  (system ܥεΩʔϚ͸៉ྷͳͷͰ no touch ͰϤγ)
  1. TRUNCATE table
  2. DROP sequence
  Քಇத DB

  View Slide

 28. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 28
  աڈͷεφοϓγϣοτ
  ͔Β෮ݩ
  system ܥεΩʔϚ *Ҏ֎* ͷεΩʔϚΛର৅ʹ͢Δ
  (system ܥεΩʔϚ͸៉ྷͳͷͰ no touch ͰϤγ)
  1. TRUNCATE table
  2. DROP sequence
  ςʔϒϧ͸ۭ
  εΩʔϚఆٛ͸ଘࡏ
  Role, Synonym ͸ͦͷ··
  Քಇத DB

  View Slide

 29. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 29
  աڈͷεφοϓγϣοτ
  ͔Β෮ݩ
  system ܥεΩʔϚ *Ҏ֎* ͷεΩʔϚΛର৅ʹ͢Δ
  (system ܥεΩʔϚ͸៉ྷͳͷͰ no touch ͰϤγ)
  3. expdp full=y
  Քಇத DB
  ςʔϒϧ৘ใ
  Sequence, Schema etc
  ͢΂ͯΛग़ྗ

  View Slide

 30. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 30
  աڈͷεφοϓγϣοτ
  ͔Β෮ݩ
  system ܥεΩʔϚ *Ҏ֎* ͷεΩʔϚΛର৅ʹ͢Δ
  (system ܥεΩʔϚ͸៉ྷͳͷͰ no touch ͰϤγ)
  4. impdp schemas data_only
  5. impdp schemas include=SEQUENCE
  Քಇத DB
  ςʔϒϧͷϨίʔυΛ import
  Sequence object Λ import

  View Slide

 31. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 31
  աڈͷεφοϓγϣοτ
  ͔Β෮ݩ
  Քಇத DB
  system ܥεΩʔϚ => ͦͷ··ͳͷͰ៉ྷ
  system ܥ *Ҏ֎ͷ* ςʔϒϧ => σʔλͷΈߋ৽
  system ܥ *Ҏ֎ͷ* sequence => ߋ৽

  View Slide

 32. Oracle SARABA ~ ૑ੈฤ ~ 32
  ׬ᘳͳ DB ͷ׬੒

  View Slide

 33. ·ͱΊ

  View Slide

 34. ·ͱΊ 34
  DB ͷҠߦͳͲͷਖ਼֬ੑ͕ٻΊΒΕΔ࡞ۀͰ͸Բͤͣ
  ઐ໳ՈͷҙݟΛڼ͝͏
  ৘ใ࿙Ӯ΍ۀ຿σʔλഁଛͷΑ͏ͳෆՄٯͳࣄଶͰͳ
  ͚Ε͹όάमਖ਼΍ϦΧόϦ͕Ͱ͖Δ͔Βɺམͪண͜͏
  ڠྗ͍͍ͯͨͩͨ͠ SRE νʔϜͷํʑɺCTO
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ :bow:

  View Slide