Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【6/11】Hello Cluster イベントレポート/20200611-hello-cluster

462feb0fe0493c40d55650da664e8773?s=47 Cluster
PRO
June 11, 2020
350

【6/11】Hello Cluster イベントレポート/20200611-hello-cluster

462feb0fe0493c40d55650da664e8773?s=128

Cluster
PRO

June 11, 2020
Tweet

Transcript

 1. ࠓिͷϦϦʔε

 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. ϫʔϧυήʔτ ϫʔϓϙʔλϧ

 11. 73൛σεΫτϓΧϝϥͷ खϒϨิਖ਼

 12. ϫʔϧυɾΠϕϯτͷެ։ʹ ϝʔϧೝূ͕ඞཁʹ

 13. None
 14. None
 15. $MVTUFS$SFBUPS,JUͱ͸ɺ6OJUZΛ࢖ͬͯDMVTUFSʹ όʔνϟϧۭؒʮϫʔϧυʯΛߏங͢ΔͨΊͷΩοτͰ͢ɻ DMVTUFSΛ௨ͯ͠ɺεϚʔτϑΥϯ΍1$73ϔουϚ΢ϯτ σΟεϓϨΠͳͲ༷ʑͳσόΠε͔ΒϫʔϧυΛମݧͰ͖Δ Α͏ʹͳΓ·͢ɻ

 16. None
 17. ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ΞΠςϜ τϦΨʔɾΪϛοΫ ϩδοΫ

 18. ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ϦϦʔεʂ 6݄ʙ ΞΠςϜ τϦΨʔɾΪϛοΫ ϩδοΫ ϦϦʔεʂ

 19. None
 20. None
 21. $MVTUFS8JLJ

 22. • clusterͷ͜ͷ࢓༷Θ͔Γʹ͔ͬͨ͘ͷͰ· ͱΊͱ͍ͨʂʢ͝ΊΜΑʣ • TwitterͰΈ͔͚ͨ͜ͷTipsΘ͔Γ΍͔ͬ͢ ͨͷͰڞ༗ʂ • Unityͷ͜ͷػೳศརʂ cluster Wiki

  (scrapbox) clusterʹؔ͢Δͪΐͬͱͨ͠ʮϝϞʯ Λڞ༗͢Δ৔ॴɻ୭Ͱ΋ߋ৽Մೳʂ
 23. None
 24. None
 25. $MVTUFS *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE Clusterʹڵຯͷ͋Δਓ͕ؾܰʹࡶஊɾ࣭໰ɾ૬ஊͰ͖Δ ΦϯϥΠϯίϛϡχςΟ

 26. $MVTUFS *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE

 27. $MVTUFS *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE ·ͣ͸Ͳ͏͠Αʁͱ·ΑͬͨΒ͍͋ͭ͞Λʂ׻ܴ͠·͢ʂ Ͳ͜ʹ౤ߘ͍͍͔ͯ͠೰ΜͩΒͱΓ͋͑ͣ͜͜΁ʂ ΈΜͳͰ༡ΜͰΈΜͳͰσόοάʂϫʔϧυΛͭͬͨ͘Β γΣΞʂ ϫʔϧυ੍࡞ͷϊ΢ϋ΢΍ɺศརΞηοτ৘ใͳͲͷ 5JQTΛγΣΞʂ ໘ന͍ϫʔϧυ΍ࣸਅΛγΣΞʂ DMVTUFS΍$SFBUPS,JUͰࠔͬͨΒ͜͜ʂ

  ͜͏ͳͬͨΒ͍͍ͷʹʂཁ๬͸ͪ͜Β΁ Ξοϓσʔτ΍ϋϩΫϥͷ৘ใ͸ͪ͜ΒͰ
 28. ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ΞΠςϜ • ΞΠςϜ͕࣋ͯΔ • ΞΠςϜͷ৔ॴ͕ଞͷϓϨΠϠʔͱಉظ͢Δ • ΞΠςϜ͕෺ཧԋࢉͰಈ͘

 29. ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ τϦΨʔɾΪϛοΫ • ྫ͑͹… • ΞΠςϜʢॐʣΛଧͯͯ • ஄͕ग़Δ

  • ʢग़དྷΔ͜ͱ͸࣌ؒΛ͔͚ͯஈ֊తʹ;͍͑ͯ͘ΠϝʔδͰ͢ʣ
 30. ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ϩδοΫ • ྫ͑͹… • ܸͬͨ஄ʹ౰ͨΔͱɺμϝʔδܭࢉ • ԋࢉɾ࿦ཧԋࢉॲཧ

  • ϥϯμϜ • λΠϚʔɺλΠϜελϯϓ • etc…