Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Coffescript

 Coffescript

Presentació de Pau sobre Coffescript i la seva utilització

creantbits

July 26, 2013
Tweet

More Decks by creantbits

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Com fer-nos la vida una mica més fàcil programant per

  navegadors paurullan@apsl. net Què pot fer CoffeeScript per nosaltres
 2. programar pel navegador és JavaScript

 3. JS com a llenguatge no és dolent

 4. simplement no està pensat pel que s'usa avui

 5. volem augmentar el rendiment humà

 6. CoffeeScript: pre-parser que genera codi JavaScript

 7. generam codi JS manco esforç més clar

 8. No és un complet substitut sinó una ajuda (cal saber

  JS)
 9. semblança al SASS/LESS (pre-parser CSS)

 10. The Zen of Python Beautiful is better than ugly. Explicit

  is better than implicit. Simple is better than complex. Flat is better than nested. Sparse is better than dense. Readability counts.
 11. objectiu: programar JS amb la mentalitat de Python

 12. CoffeeScript http: //coffeescript. org

 13. instaŀlació apt-get install coffeescript nmp install coffee-script

 14. coffee -wc x. coffee watch + compile

 15. $ = jQuery $(document). ready -> $("#a"). click(-> $("#b"). toggle()

  )
 16. (function() { var $; $ = jQuery; $(document). ready(function() {

  return $("#a"). click(function() { return $("#b"). toggle(); }); }); }). call(this);
 17. coffee -b x. coffee bare generació de text sense autoexecució

 18. var $; $ = jQuery; $(document). ready(function() { return $("#a").

  click(function() { return $("#b"). toggle(); }); }); bare
 19. coffee -wc x. coffee coffee -bcw x. coffee

 20. coffeelint npm install coffeelint http: //www. coffeelint. org/

 21. plugins pels editors eines limitades però més que suficients

 22. http: //coffeescriptcookbook. com CoffeeScript cook book

 23. http: //ristrettolo. gy/ CoffeeScript Ristretto

 24. sense problemes amb jQuery o altres llibreries

 25. inspiració sintàtica de Ruby, Python, Haskell i Erlang

 26. programació una mica més funcional

 27. molt flexible, cal decidir algun idioma nosaltres som pythonistes

 28. ús d'espais per indentació i determinar els blocs

 29. if / else amb indentació if x < 4 console.

  log(x) else alert(x)
 30. variables sense punt i coma ni var inicial x =

  1
 31. comparació amb rangs x < a < y

 32. funcions amb -> $("#a"). click(-> $("#b"). toggle() )

 33. returns implícits square = (x) -> x*x

 34. returns implícits necessari per l'estil de programació que farem

 35. paràmetres per defecte f = (x, y=3) -> x*y

 36. parèntesis implícits com en Ruby qx. Class. define("x. Application", extend:

  qx. application. Standalone, … ) --------------------------- qx. Class. define "x. Application", extend: qx. application. Standalone,
 37. parèntesis implícits readibility counts

 38. diccionaris implícits bros = brother: name: "Gabriel" age: 23 sister:

  name: "Carme" age: null
 39. interpolació x = "Pau" y = "Xisco" cadena = "hola

  #{x} i #{y}"
 40. intercanvi de variables [x, y] = [1 , 2, ]

  [a, b] = [b, a] (semblant al de Python però cal ficar-ho en llistes)
 41. array destructuring weather = (location) -> # aquí obtindríem alguns

  valors útils [location, 32, "Caloreta"] [city, temp, forecast] = weather("Palma")
 42. splats tercer_endavant = (a, b, rest. . . ) ->

  rest x = tercer_endavant(1 , 2, 3, 4, 5, 6) # x = 3, 4, 5, 6 *args en Python splat de Ruby
 43. splats + destructuring s = "text a xepar per espais"

  [inici, cos. . . , final] = s. split(" ") # inici = "text" # cos = ["a", "xepar", "per"] # final = "espais"
 44. generació de rangs [1 . . 4] # [1 ,

  2, 3, 4] [1 . . . 4] # [1 , 2, 3] com en Ruby range de Python
 45. generació de rangs //[1 . . 22] var _i, _results;

  (fucntion() { _results = []; for (_i = 1 ; _i <= 22; _i++){ _results. push(_i); } return _results; }). apply(this);
 46. slicing n = [1 , 2, 3, 4, ] n[2.

  . 4] n[3. . 5] = [-1 , ' a' , "bb"] [a, b. . . , x] = [1 , 2, 3, 4]
 47. for sobre llistes for x in [1 . . 1

  0] console. log(x)
 48. list comprehension x*x for x in [1 . . 1

  0] item. map((x) -> x*x) de moment no amb diccionaris
 49. operador «@» pel «this» l = [1 , 2, 3,

  4, ] h = (a, b, c, d) -> a+b+c+d l. apply(@, h)
 50. sistema de classes class Person constructor: (opt) -> {@name, @age,

  @height} = opt
 51. source-maps mapeig del codi CoffeeScript amb el generat útil per

  depurar
 52. Preguntes?

 53. gràcies!