Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

aportacions a la gestió del coneixement de l'equip

Manel
February 16, 2024

aportacions a la gestió del coneixement de l'equip

Manel

February 16, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. MECANISMES PER GESTIONAR EL CONEIXEMENT DE L’EQUIP. 1. Elaboració d'un

    dossier per a persones de nova incorporació: Un document que reculli informació rellevant sobre els processos, protocols i procediments de l'organització per a una fàcil integració dels nous membres. 2. Correus explicatius de difusió: Enviar correus detallant temes rellevants a persones que no estan directament implicades, per fomentar la comprensió global del funcionament de l'organització. 3. Creació de grups per temes en Teams: Establir grups específics per a diferents àrees de coneixement per facilitar la compartició d'informació i coneixements útils. 4. Anàlisi d'errors per obtenir aprenentatges: Aprendre de les errades identificades per millorar els processos i prevenir-les en el futur. Fomentar la recerca i utilització de solucions ja existents abans de crear-ne de noves. 5. Mini reunions informals abans de les formals: Trobades breus per discutir temes rellevants abans de les reunions oficials per a una millor preparació i participació. 6. Reunions d'incidències per trobar solucions: Sessions dedicades a abordar problemes específics i trobar solucions col·lectives. 7. Coneixement del que fan els altres membres de l'equip: Fomentar la comprensió de les tasques i responsabilitats dels companys per millorar la coordinació i la col·laboració. 8. Compartir resums d'esdeveniments i formacions: Distribuir informació clau recollida en jornades i formacions per a un coneixement compartit. 9. Identificació i difusió de coneixements crítics: Destacar i compartir coneixements essencials per a l'organització mitjançant jornades específiques. 10. Manuals de procediment i vídeos: Documentar els procediments i protocols de l'organització amb materials multimèdia per a una millor comprensió i accessibilitat. 11. Repositori de documents: Establir un lloc central on emmagatzemar i compartir tota la documentació rellevant. 12. Aprofitament de l'experiència prèvia dels membres: Encoratjar l'ús del coneixement acumulat per les experiències prèvies dels membres de l'equip.
  2. 13. Mentoratge i acollida: Oferir suport i orientació als nous

    membres de l'equip per facilitar la seva integració i desenvolupament. 14. Des escalar de la informació: Transmetre informació estratègica amb contextualització i explicació del seu significat per a una millor comprensió. 15. Col·laboració interdepartamental: Treballar en conjunt amb altres unitats i equips per intercanviar coneixements i millorar les pràctiques. 16. Carpeta de materials de formació a la xarxa: Centralitzar recursos de formació i aprendre en una plataforma accessible per a tots els membres de l'organització. 17. Reunions setmanals i píndoles formatives: Sessions regulars per a la transferència de coneixements i la discussió de temes d'interès. 18. Documentació de processos en OneNote: Utilitzar eines digitals per a la documentació detallada de processos i procediments. 19. Relació de preguntes freqüents: Recopilar i compartir respostes a preguntes comunes per a una millor eficiència i resolució de dubtes. 20. Foment de la comunicació i la compartició: Estimular la participació activa dels membres de l'equip en la discussió i la transferència de coneixements. 21. Aprofitament de la diversitat i la mirada fresca: Valorar les aportacions úniques dels nous membres de l'equip i fomentar la seva participació en la compartició de coneixements. 22. Polivalència i especialització: Fomentar la flexibilitat i l'expertesa en diverses àrees per millorar la capacitat de l'equip per abordar diferents tasques i problemes. 23. Reunió de primera hora per a la planificació setmanal: Establir sessions per revisar les tasques i objectius de la setmana per a una millor coordinació i alineació d'objectius. 24. Atenció a la presencialitat i la comunicació interpersonal: Valorar la importància de la comunicació cara a cara i la interacció directa per a una millor transmissió de coneixements. 25. Foment de l'autocrítica i l'avaluació: Crear un ambient on es promogui la reflexió i l'aprenentatge constant a través de l'avaluació crítica de les pròpies accions. 26. Donar marge de confiança i autonomia: Proporcionar als membres de l'equip la llibertat i la confiança per a experimentar i prendre decisions.
  3. 27. Utilització de tècniques de grup: Emprar mètodes com la

    pluja d’idees per generar solucions de forma col·laborativa. 28. Compartir coneixements entre serveis i territoris: Establir mecanismes per a la interconnexió i la transferència de coneixements entre diferents àrees i ubicacions geogràfiques. 29. Documentació i transmissió de coneixements crítics: Identificar i registrar els processos i procediments essencials per a l'organització per garantir la seva continuïtat i transmissió efectiva.