Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

サーバーレスを採用すべき100の理由(1つしか話さないよ)

 サーバーレスを採用すべき100の理由(1つしか話さないよ)

Kouta Ozaki

August 30, 2023
Tweet

More Decks by Kouta Ozaki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. © Chatwork
  αʔόʔϨεΛ
  ࠾༻͢΂͖100ͷཧ༝
  (1͔ͭ͠࿩͞ͳ͍)
  ϓϩμΫτج൫։ൃ෦ɹKouta Ozaki
  ࢲͨͪͷαʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟߏ੒͸͜Εͩʂ
  Lunch LT

  View full-size slide

 2. ཧ༝ ᶃ
  εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্

  View full-size slide

 3. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  3
  ChatworkͰى͖ͨো֐ͷ࿩

  View full-size slide

 4. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  4

  View full-size slide

 5. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  5

  View full-size slide

 6. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  6

  View full-size slide

 7. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  7

  View full-size slide

 8. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  8

  View full-size slide

 9. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  9
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹαʔϏεμ΢ϯɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ʉ

  View full-size slide

 10. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  10
  Կ͕໰୊ͩͬͨͷ͔

  View full-size slide

 11. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  11
  Ϧιʔε͕ރׇ͢Δ଎౓ > ϦιʔεΛ֬อ͢Δ଎౓

  View full-size slide

 12. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  12
  ਖ਼ৗ࣌ʹ100rpsɺ100ms (AVG)Λظ଴͢Δέʔε
  • 10 process / sec ͷϦιʔε͕ඞཁ
  • ҟৗέʔεͰ1000ms (AVG)ʹͳΔͱ100 process / secͷϦιʔε͕ඞཁ
  • 10 processͷ··ͩͱ1ඵܦա͢Δຖʹ90 request͕ཷ·͍ͬͯ͘ڪා

  View full-size slide

 13. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  13
  εέʔϧ଎౓ΛͲΕ͚ͩૣ͘Ͱ͖Δ͔
  ࣄલʹόοϑΝΛͲΕ͚ͩऔΔ͔ͷ໰୊

  View full-size slide

 14. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  14
  • ݪଇͱͯ͠N secҎ಺ʹϨεϙϯεΛඞͣฦ͞ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍
  • Ϣʔβʔσʔλͷྔʹґଘ͠ͳ͍
  • όοΫΤϯυʢDB΍MSͳͲʣͷঢ়ଶʹґଘ͠ͳ͍
  • ద੾ͳλΠϜΞ΢τઃఆ
  • αʔΩοτϒϨʔΧʔͷಋೖ
  • ͜ͷN secͱ࣮ଌͷฏۉ஋ͷM secΛ΋ͱʹඞཁͳεέʔϧ଎౓ͱόοϑΝ
  Λࢉग़͢Δ

  View full-size slide

 15. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  15
  ʊਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹ໘౗ष͍ɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^ʉ

  View full-size slide

 16. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  16
  ͦ͏ͩLambdaΛ࢖͓͏

  View full-size slide

 17. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  17
  • Lambda͸1 Request - 1 Function
  • ಉ࣌ʹॲཧ͢ΔRequest͕૿͑ΔFunction͕εέʔϧ
  • ίʔϧυελʔτ࣍ୈ͕ͩඵͰεέʔϧՄೳ
  • ༨෼ͳόοϑΝΛ࣋ͭඞཁ͕ͳ͍ͨΊίετతʹ΋༏͍͠

  View full-size slide

 18. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  18

  View full-size slide

 19. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  19
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹΫϥ΢υഁ࢈ɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ʉ

  View full-size slide

 20. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  20
  Lambda͔ͩΒͱա৴͸ͯ͠͸͍͚ͳ͍

  View full-size slide

 21. εέʔϥϏϦςΟʹΑΔ଱ো֐ੑͷ޲্
  21
  ChatworkͰ͸OGPදࣔػೳͳͲͰLambdaΛར༻͍ͯ͠Δ

  OGPऔಘͷϨΠςϯγ͕ෆ໌Ͱ͋Γɺࣄલܭଌ͕೉͍͠ྖҬʹͳΔ

  View full-size slide