Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TaPL 読書会 20. Recursive Types

daimatz
December 05, 2012

TaPL 読書会 20. Recursive Types

daimatz

December 05, 2012
Tweet

More Decks by daimatz

Other Decks in Science

Transcript

 1. 8FE !EBJNBU[ 5B1-ಡॻձ 3FDVSTJWF5ZQFT

 2. 3FDVSTJWF5ZQFT ‣ ͰϦετߏ଄ΛϓϦϛςΟϒܕͱ͢Δ֦ுΛࣔͨ͠ ͦͷଞʹ΋ΩϡʔɺπϦʔͳͲ΋ಉ༷ͷߏ଄ͱݴ͑Δ ‣ ࣅͨΑ͏ͳ࠶ؼతͳߏ଄Λ࣋ͭ͜ΕΒͷσʔλܕΛͦΕͧΕ ΛϓϦϛςΟϒͱ͢Δͷ͸خ͘͠ͳ͍ ‣ ୯७ͳཁૉ͔Β͜ΕΒΛఆٛͰ͖Δ࠶ؼܕΛߟ͑Δ

  2
 3. 3FDVSTJWF5ZQFT ‣ Ϧετߏ଄͸࣍ͷΑ͏ʹߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ ‣ ͔͜͠͠Ε͸྆ลʹ/BU-JTUΛؚΉͨΊఆٛͱ͸͍͑ͳ͍ɻ ͜ͷΑ͏ͳ࠶ؼΛද͢ه߸ͱͯ͠Λ࢖͍ɺ࣍ͷΑ͏ʹද͢ ‣ ௚ײతʹ͸ʮ/BU-JTU͸ ͱ͍͏ํఔࣜΛຬͨ͢Α͏ͳແݶͷܕͰ͋Δʯͱ͍͏͜ͱ 3

  µ NatList = h nil : Unit, cons : { Nat, NatList }i NatList = µX. h nil : Unit, cons : { Nat, X }i X = h nil : Unit, cons : { Nat, X }i
 4. &YBNQMFT ‣ ॻ͚Δ΋ͷ͸ )BTLFMMͰॻ͍ͯΈ·ͨ͠ IUUQTHJTUHJUIVCDPN 4

 5. -JTUT ‣ Ϧετ͸ઌͷྫͷΑ͏ʹॻ͚Δ 5 nil = h nil = unit

  i as NatList cons = n : Nat. l : NatList. h cons = { n, l }i as NatList isnil = l : NatList. case l of h nil = u i ) true | h cons = p i ) false hd = l : NatList. case l of h nil = u i ) 0 | h cons = p i ) p. 1 tl = l : NatList. case l of h nil = u i ) 1 | h cons = p i ) p. 2 sumlist = fix ( s : NatList ! Nat. l : NatList. if isnil l then 0 else plus ( hd l ) ( s ( tl l ))) data NatList = Nil () | Cons (Nat, NatList) deriving (Eq, Show) nil :: NatList nil = Nil () cons :: Nat -> NatList -> NatList cons = \n -> \l -> Cons (n, l) isnil :: NatList -> Bool isnil = \l -> case l of Nil _ -> True Cons _ -> False hd :: NatList -> Nat hd = \l -> case l of Nil _ -> 0 Cons p -> fst p tl :: NatList -> NatList tl = \l -> case l of Nil _ -> l Cons p -> snd p sumlist :: NatList -> Nat sumlist = \l -> if isnil l then 0 else hd l + sumlist (tl l)
 6. )VOHSZ'VODUJPOT ‣ Ҿ਺Λ͍ͭ͘Ͱ΋औΕΔؔ਺ )BTLFMMͰ͸௚઀ॻ͚ͳ͍ͬΆ͍ 0DDVST$IFDL w 9G 9

  ͷΑ͏ͳؔ਺͸࠶ؼ͕ࢭ·Βͳ͍ͷͰఆٛͰ͖ ͳ͍ w 1SPMPHͷ୯ҰԽ VOJpDBUJPO ͷͱ͖ʹΑ͘ى͜Δ 6 Hungry = µA. Nat ! A f = fix ( f : Nat ! Hungry. n : Nat. f) data Hungry = Hungry (Nat -> Hungry) -- hungry = \(Hungry n) -> hungry
 7. )VOHSZ'VODUJPOT ‣ ()$ͷ5FYU1SJOUG Մม௕Ҿ਺ ͸ܕΫϥεΛؤுͬͯۦ࢖ ͢Δ͜ͱͰ࣮ݱ͍ͯ͠Δ ܕਪ࿦ΊͬͪΌେมΒ͍͠ IUUQEIBUFOBOFKQ[email protected]@DVU

  7
 8. 4USFBNT ‣ ೚ҙͷVOJUܕͷ஋ΛҾ਺ʹऔΓɺͦͷͨͼʹࣗવ਺ͱετ ϦʔϜͷϖΞΛฦ͢΋ͷ ετϦʔϜʹର͢ΔIFBE UBJMͱɺҎ্ͷࣗવ਺Λੜ੒ ͢ΔແݶετϦʔϜVQGSPN 8 Stream

  = µA. Unit ! { Nat, A } hd = s : Stream. ( s unit ) . 1 tl = s : Stream. ( s unit ) . 2 upfrom 0 = fix ( f : Nat ! Stream. n : Nat. : Unit. { n, f ( succ n )}) 0 data Stream a = Stream (() -> (Nat, Stream a)) hd_s :: Stream Nat -> Nat hd_s = \(Stream s) -> fst (s ()) tl_s :: Stream Nat -> Stream Nat tl_s = \(Stream s) -> snd (s ()) upfrom0 :: Stream Int upfrom0 = f 0 where f n = Stream (\_ -> (n, f (n+1)))
 9. 1SPDFTT ‣ ετϦʔϜͷҰൠԽͱͯ͠ϓϩηε͕ߟ͑ΒΕΔ ϓϩηε͸ࣗવ਺Λड͚औΓࣗવ਺ͱ৽͍͠ϓϩηεͷϖ ΞΛฦ͢ ‣ ͦΕ·Ͱʹ༩͑ΒΕͨ਺ͷ࿨Λܭࢉ͢Δϓϩηε Process =

  µA. Nat ! { Nat, A } curr = s : Process. ( s 0) . 1 send = n : Nat. s : Process. ( s n ) . 2 p = fix ( f : Nat ! Process. acc : Nat. n : Nat. { acc + n, f ( acc + n )}) 0 data Process a = Process (Nat -> (Nat, Process a)) curr :: Process a -> Nat curr = \(Process s) -> fst (s 0) send :: Nat -> Process a -> Process a send = \n -> \(Process s) -> snd (s n) process :: Process a process = f 0 where f acc = Process (\n -> (acc+n, f (acc+n)))
 10. 1SPDFTT ‣ ϓϩηεͷ࢖͍ํ͸ ͷΑ͏ʹ͢Δ 10 curr (send 20 (send 3

  (send 5 p)))
 11. 0CKFDUT ‣ ϨίʔυܕΛΦϒδΣΫτͱߟ͑ΔɻΦϒδΣΫτ಺ͷϝ ιουΛݺͼग़͢ͱ৽͍͠ΦϒδΣΫτΛੜ੒ͯ͠ฦ͢ɻ ‣ Χ΢ϯλΦϒδΣΫτͷྫ 11

 12. 0CKFDUT 12 data Counter = Counter { get :: Nat,

  inc :: () -> Counter, dec :: () -> Counter } data X = X { x :: Nat } counter :: Counter counter = create $ X { x = 0 } where create s = Counter { get = x s, inc = \_ -> create $ X { x = x s + 1 }, dec = \_ -> create $ X { x = x s - 1 } }
 13. 3FDVSTJWF7BMVFTGSPN 3FDVSTJWF5ZQFT ‣ ࠶ؼܕΛ࢖ͬͯෆಈ఺ԋࢉࢠΛఆٛͰ͖Δɻ ʹܕΛ෇͚Δɻ YY ͱ͍͏ͱ͜Ζ͔ΒɺY͸ؔ਺ܕ͔ͭͦͷҾ਺ͷܕͰͳ ͚Ε͹͍͚ͳ͍Θ͚͕ͩɺ͕ͦͪ͜ΐ͏Ͳ࠶ؼܕͷఆٛʹ ౰ͯ͸·Δ

  ‣ ڧਖ਼نԽੑΛյ͢ྫ͕࡞ΕΔ ͜ͷؔ਺ʹVOJUΛ౉͢ͱධՁ͕ࢭ·Βͳ͍ɻ ‣ )BTLFMMͰ͸0DDVST$IFDLͷ͓͔͛Ͱ͜Μͳྫ͸ ௚઀͸ ॻ͚ͳ͍ 13 fix = f. ( x. f ( x x )) ( x. f ( x x ))
 14. 6OUZQFE-BNCEB$BMDVMVT 3FEVY ‣ লུ͍ͤͯͩ͘͞͞ 14

 15. 'PSNBMJUJFT ‣ ࠶ؼͷఆࣜԽͷํ๏͸ͭ͋Δɻ FRVJSFDVSTJWFBQQSPBDI JTPSFDVSTJWFBQQSPBDI ‣ ຊ࣭తͳҧ͍ʹ͍ͭͯ͸ͱͷؔ܎Λߟ ͑Δ

   ۩ମతʹ͸ɺͱͦΕΛҰஈ֊؆໿ͨ͠ ͷؔ܎ 15 µX.T [X 7! µX.T] T NatList NatList = < nil : Unit, cons : { Nat, NatList } >
 16. FRVJSFDVSTJWFBQQSPBDI ‣ ͱ ‣ ͭͷදݱ͕ఆٛͱͯ͠ಉ͡Ͱ͋Δ ৗʹೖΕସ͑Մೳ ͱ͢Δ ʮ͋Δܕͷ߲͕ɺҧ͏ܕͷ߲Λظ଴͢Δؔ਺ͷҾ਺ͱͯ͠ڐ ͞ΕΔ͜ͱʯΛอূ͢Δͷ͸UZQFDIFDLFSͷ໾ׂͱ͢Δ

  ‣ ར఺ɿ͜Ε·Ͱݟ͖ͯͨܕγεςϜͱൺ΂ͯʮ࠶ؼܕʹΑͬͯ ܕͷදݱ͕࠶ؼతʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔʯͱ͍͏͜ͱ͚͕ͩҧ͏ ܕͷؼೲ๏ʹΑΒͳ͍ఆٛ΍ఆཧɺূ໌͸͜Ε·Ͱͱಉ͡Α ͏ʹͰ͖Δ ‣ JOpOJUFTUSVDUVSFΛͦͷ··Ͱ͸ѻ͑ͳ͍ͨΊɺ UZQFDIFDLFSͷ໾ׂ͸େมʹͳΔ ͞ΒʹଞͷܕγεςϜΛಋೖ͢ΔͱෳࡶʹͳΓɺཧ࿦্೉͠ ͘ͳͬͨΓܕνΣοΫͷܾఆෆೳੑʹ΋ͭͳ͕Δ 16 µX.T [X 7! µX.T] T
 17. JTPSFDVSTJWFBQQSPBDI ‣ ͱ ‣ ͭͷදݱ͸ҟͳΔ͕ಉܕ JTPNPSQIJD Ͱ͋Δͱͯ͠ѻ͏ ‣ ܗࣜతʹ͸ͷల։͸ɺຊମͰ͋Δ5ͷதʹݱΕΔ͢΂ ͯͷ9ΛͰஔ͖׵͑ͨ΋ͷ

   ʹͳΔ ྫ͑͹ɺ ͸ ʹల։Ͱ͖Δɻ 17 µX.T µX.T [X 7! µX.T] T µX. h nil : Unit, cons : { Nat, X }i µX.T [X 7! µX.T] T h nil : Unit, cons : { Nat, µX. h nil : Unit, cons : { Nat, X }i
 18. JTPSFDVSTJWFBQQSPBDI ‣ ࠶ؼܕʹର͢Δͭͷؔ਺Λಋೖ͢Δ ͭͷಉܕͰ͋ΔܕΛߦ͖དྷ͢Δ΋ͷͰɺϓϦϛςΟϒͱ͠ ͯ༻ҙ͞ΕΔ 18 unfold [ µX.T

  ] : µX.T ! [ X 7! µX.T ] T fold [ µX.T ] : [ X 7! µX.T ] T ! µX.T µX.T
 19. JTPSFDVSTJWFBQQSPBDI 19

 20. JTPSFDVSTJWFBQQSPBDI ‣ GPMEͱVOGPME͕ରԠ͢Δ͜ͱ͸نଇͰΘ͔Δ ରԠͨ͠VOGPMEʹૺ۰ͨ͠৔߹GPMEΛফ͢ w ͜ͷํ๏ͷ࣮૷ʹ͸৽ͨͳܕνΣοΫΞϧΰϦζϜ͕ඞ ཁ ষ 

  GPMEͱVOGPMEͷܕ஫ऍ͕ҧ͍͍ͬͯͷ͸ɺ࣮ߦ࣌ʹܕ νΣοΫΛ͢Δ͔Βɻͨͩ͠XFMMUZQFEͳϓϩάϥϜͷධ ՁͳΒɺ͜ͷنଇΛద༻͢Δͱ͖ʹ͸ͭͷܕ͸ಉ͡ͷ͸ͣ 20 E-Unfldfld
 21. JTPSFDVSTJWFBQQSPBDI ‣ ͜ͷํ๏͸࠶ؼܕΛ࢖͏ͱ͖ʹGPMEͱVOGPMEΛ໌ࣔ͠ͳ͚ Ε͹ͳΒͳ͍ ‣ ͔࣮͠͠ࡍʹ͸ɺଞͷه๏ʹࠞͥͯ͜ΕΒͷهड़ΛʮӅ͢ʯ ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ ྫ͑͹.-Ͱ͸EBUBUZQFఆٛ͸࠶ؼܕͷಋೖΛ҉ࣔ͢Δ w

  ͦͷܕͷ஋Λ࡞ΔͨΊʹίϯετϥΫλΛ࢖͏ͱ͖ʹ͸ શͯGPME͞ΕɺύλʔϯϚονʹݱΕΔ͢΂ͯͷίϯε τϥΫλ͸VOGPME͞ΕΔ ಉ༷ʹ+BWBͰ͸Ϋϥεఆ͕ٛ࠶ؼܕͷಋೖΛ҉ࣔ͢Δ w ΦϒδΣΫτ಺ͷϝιουݺͼग़͕͠VOGPMEΛߦ͏ 21
 22. 'PSNBMJUJFT ‣ .-Ͱॻ͍ͨ/BU-JTUͷྫͱ࣮ࡍͷҙຯΛࣔ͢ 22 type nlbody = Nil of unit

  | Cons of int * nlbody let isnil l = match l with Nil (_) -> true | Cons (_) -> false let hd l = match l with Nil (_) -> 0 | Cons (i1, _) -> i1 let tl l = match l with Nil (_) -> l | Cons (_, tl) -> tl NLBody = h nil : Unit, cons : { Nat, NatList }i nil = fold [ NatList ](h nil = unit i as NLBody cons = n : Nat. l : NatList. fold [ NatList ]h cons = { n, l }i as NLBody isnil = l : NatList. case unfold [ NatList ] l of h nil = u i ) true | h cons = p i ) false hd = l : NatList. case unfold [ NatList ] l of h nil = u i ) 0 | h cons = p i ) p. 1 tl = ...
 23. 4VCUZQJOH ‣ ࠶ؼܕͱଞͷϝδϟʔͳܕମܥͷ૊Έ߹Θͤ͸ʁ ͜͜Ͱ͸෦෼ܕɻ/BUͷ෦෼ܕͰ͋Δ&WFOΛߟ͑ͯɺ ͱͷؔ܎͸ʁ ؆୯ʹߟ͑Δํ๏͸ɺFRVJSFDVSTJWFʹѻ͏͜ͱ 23 µX.Nat

  ! (Even ⇥ X) µX.Even ! (Nat ⇥ X)
 24. 4VCUZQJOH ‣ ઌͷྫ͸྆ํͱ΋ϓϩηεͷܕͱݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ ਺Λ༩͑ΒΕͯɺผͷ਺ͱ৽͍͠ϓϩηεΛฦ͢ ͸೚ҙͷࣗવ਺Λऔͬͯۮ਺ΛੜΈग़͢ ͸೚ҙͷࣗવ਺ΛੜΈग़͕͢ɺۮ਺Λ༩ ͑ΒΕΔͱظ଴͞ΕΔ

   ؔ਺ͷ෦෼ܕͷ࿩Λߟ͑Δͱɺ௚ײతʹ͸લऀ͸ޙऀͷαϒλ Πϓͱظ଴͞ΕΔɻৄ͘͠͸ষɻ 24 µX.Nat ! (Even ⇥ X) µX.Nat ! (Even ⇥ X)