Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

依存関係を静的解析しよう

 依存関係を静的解析しよう

F247cc71d9e0bba9f60709c3ae48dd80?s=128

Akifumi Tominaga

January 14, 2022
Tweet

Transcript

 1. ґଘؔ܎Λ੩తղੳ͠Α͏ 2021/01/14 @decoch Flutter Meetup Tokyo #17 & Flutter Meetup

  Osaka #9
 2. Akifumi Tominaga • Twitter: @decoch718 • GitHub: @decoch • Flutterྺ:

  1೥൒ • Company: SODA inc
 3. ΞδΣϯμ • ੩తղੳͰղܾ͔ͨͬͨ͜͠ͱ • ͳͥґଘؔ܎ΛकΕͳ͍ͷ͔ • Ͳ͏ղܾ͢Δͷ͔ • ࡞੒ͨ͠πʔϧͷ঺հ

 4. ղܾ͔ͨͬͨ͜͠ͱ

 5. ΞʔΩςΫνϟ • Clean Architecture • MVVM • MVC • Redux

 6. ࣮ࡍ։ൃݱ৔ʹೖΔͱ • ґଘؔ܎͕ΊͪΌͪ͘Ό • UI ʹ ϩδοΫ͕ґଘ͍ͯ͠Δ • ॥؀ࢀর

 7. ͳͥґଘؔ܎ΛकΕͳ͍ͷ͔

 8. ґଘؔ܎ΛकΔํ๏ • υΩϡϝϯτ • ίʔυϨϏϡʔ • ఆظతʹιʔείʔυΛݟճΔ (ґଘؔ܎ܯ࡯)

 9. ଐਓతͰਓྗ • υΩϡϝϯτ͸ߋ৽͞Εͳ͍ • ؅ཧͯ͠Δਓ͕ࣙΊΔͱकΒΕͳ͍ • ϨϏϡʔऀʹΑͬͯ͸εϧʔ • ๩͍͔͠ΒޙͰ௚ͤ͹͍͍΍

 10. Ͳ͏ղܾ͢Δͷ͔

 11. ఆظతʹࣗಈνΣοΫ͍ͨ͠

 12. ੩తղੳͩʂ • dart format • analyzer

 13. ࣗಈ࣮ߦͩʂ • GitHub Actions • Bitrise • CircleCI • Codemagic

 14. CIͰఆظతʹνΣοΫ͠Α͏

 15. ࡞੒ͨ͠πʔϧͷ঺հ

 16. 4೔લʹϦϦʔε͠·ͨ͠

 17. ࢖͍ํ • pubspec.yaml ʹ௥Ճ • strict_dependencies.yaml ࡞੒ • ڐՄ͢Δґଘؔ܎Λهड़ •

  Lint Λ࣮ߦ (CI্Ͱఆظ࣮ߦ)
 18. pubspec.yaml௥Ճ dev_dependencies: lint_strict_dependencies: any

 19. strict_dependencies.yaml MVVM ͷ৔߹ rules: - module: “models" allowReferenceFrom: - “view_models"

  - “ui/pages” allowSameModule: false - module: “view_models" allowReferenceFrom: - “ui/pages" allowSameModule: false - module: “ui/components" allowReferenceFrom: - “ui/pages” allowSameModule: true
 20. ੩తղੳΛ࣮ߦ flutter pub run lint_strict_dependencies:main

 21. σϞ

 22. એ఻

 23. None
 24. We are Hiring!! • גࣜձࣾSODA • FlutterΤϯδχΞ • όοΫΤϯυΤϯδχΞ •

  https://recruit.soda-inc.jp
 25. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠