Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

CircleCIを使って 「完全サーバーレス運用」を 実現した話

CircleCIを使って 「完全サーバーレス運用」を 実現した話

CircleCIを使って「完全サーバーレス運用」を実現した話

F247cc71d9e0bba9f60709c3ae48dd80?s=128

Akifumi Tominaga

March 05, 2019
Tweet

Transcript

 1. CircleCIΛ࢖ͬͯ ʮ׬શαʔόʔϨεӡ༻ʯΛ ࣮ݱͨ͠࿩ 2019/03/05 CircleCI Meetup @decoch

 2. ࣗݾ঺հ • ໊લ : ෌Ӭߊ࢙ @decoch • ձࣾ : גࣜձࣾϏζϦʔν

  • ৬छ : Engineer(Backend, SmartPhoneApp) • ݴޠ : Golang, Ruby, Kotlin, Swift • CI/CD͸͜͜൒೥Ͱ΍Γ࢝Ίͨ •
 3. એ఻ • CircleCIͷϋοΧιϯͰOrbΛ࡞Γ·ͨ͠ • https://github.com/decoch/line-orb • https://github.com/decoch/chatwork-orb

 4. ͪͳΈʹ • https://tech.bizreach.co.jp/posts/254/circleci/

 5. Agenda • എܠ • ԿΛͨ͠ͷ͔ • CircleCIΛ࢖ͬͯΈͯ • ·ͱΊ •

  Q&A
 6. എܠ

 7. എܠ • BizHintͰ͸ Ruby on Rails Λ࢖ͬͯ։ൃ • EC2 Ͱ͸ࣗ෼ͨͪͰ੬ऑੑͷύονΛ౰ͯɺ

  όʔδϣϯΞοϓΛ͢Δඞཁ͕͋Δ • CI؀ڥͱͯ͠JenkinsαʔόʔΛཱ͍ͯͯΔ
 8. എܠ • ৽نαʔϏεΛ GCP ͷ App Engine Λ࢖ͬͨ αʔόʔϨεͳΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ •

  ৽نαʔϏεͷβϦϦʔεʹࡍ͠ɺCI؀ڥΛ੔ උ͢Δඞཁ͕͋Δ • CIπʔϧͷΫϥ΢υαʔϏε͸ͳ͍͔ௐࠪ
 9. ԿΛ΍ͬͨͷ͔

 10. ͦ΋ͦ΋׬શαʔόʔϨεͱ͸ Compute Engine Amazon EC2 App Engine Cloud Functions AWS

  Lambda • ※νʔϜͷߟ͑
 11. ࣮ࡍͷߏ੒ App Engine Cloud Datastore Cloud Functions Cloud Pub/Sub Cloud

  Bigtable
 12. ԿΛ΍ͬͨͷ͔ • αʔόʔ؅ཧΛͤͣʹαʔϏεΛӡ༻͍ͨ͠ • GCPͷϑϧϚωʔδυͳαʔϏεΛར༻ • CI/CD͸CircleCIΛར༻

 13. ࣮ࡍʹӡ༻ͯ͠Έͯ • Πϯϑϥઐ໳ͷΤϯδχΞͳ͠Ͱӡ༻͕Ͱ͖ ͍ͯΔ • αʔόʔͷઃఆ͕গͳ͘ૉૣ͘αʔϏεΛϦ ϦʔεͰ͖ͨ

 14. CircleCIΛ࢖ͬͯΈͯ

 15. CircleCIΛ࢖ͬͯΑ͔ͬͨ఺ • ؆୯ʹCI؀ڥΛߏஙͰ͖Δ • ઃఆϑΝΠϧΛGit؅ཧͰ͖Δ • ڞ༗ͷઃఆΛOrbͰڞ༗Ͱ͖Δ

 16. ؆୯ʹCI؀ڥΛߏஙͰ͖Δ 1. .circleci/config.yml ͷઃఆϑΝΠϧΛ࡞੒ 2. config.yml ʹઃఆΛهड़ 3. GitHubʹϓογϡ 4.

  CircleCIͰϏϧυΛ։࢝
 17. ઃఆϑΝΠϧΛGit؅ཧͰ͖Δ • .circleci/config.yml ʹઃఆΛهड़͢Δ • αʔόʔαΠυΤϯδχΞ͕ؾܰʹઃఆมߋ ΛͰ͖Δ • Πϯϑϥઐ໳ͷΤϯδχΞͳ͠ͰαʔϏεͷ ӡ༻͕Ͱ͖͍ͯΔ

 18. ڞ༗ͷઃఆΛOrbͰڞ༗Ͱ͖Δ

 19. վળ • 2.1ϦϦʔεʹϦϦʔεͨ͠ͷͰɺσϓϩΠί ϚϯυͷOrbԽ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ • ձࣾશମͰಋೖ͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɺΠϯελϯ ε਺͕গͳ͘Ωϡʔ͕ཷ·Γ͕ͪ • CircleCIͷyamlͷઃఆ͕ؾܰʹςετͰ͖ͣ࠷ ॳखؒऔͬͨ

 20. ·ͱΊ

 21. ·ͱΊ • αʔόʔϨεͰӡ༻͢Δ͜ͱͰӡ༻ίετΛ Լ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ • ӡ༻ίετ࡟ݮ͚ͩͰͳ͘ɺαʔϏεͷཱͪ ্͛଎౓΋্͕Δ • ࡉ͔͍νϡʔχϯά͕ඞཁʹͳͬͨΒࣗલͰ ӡ༻͢ΔΑ͏ʹͳΔ͔΋

 22. Q&A