Will Critchlow - Practical Tips for the Future of Search II

4565aeb73ff5012d10107cb090e5034b?s=47 Distilled
November 19, 2015

Will Critchlow - Practical Tips for the Future of Search II

4565aeb73ff5012d10107cb090e5034b?s=128

Distilled

November 19, 2015
Tweet

Transcript

 1. 19.

  KWPO! KHDG! -621/'JRHVKHUHVHSDUDWHGIURPWKHFRQWHQW KHDG! ERG\! :KLOH6FKHPDRUJDQGRWKHUVDUHHPEHGGHG GLYLWHPVFRSHLWHPW\SH KWWSVFKHPDRUJ0RYLH! KLWHPSURS QDPH!$YDWDUK!

  VSDQ!'LUHFWRUVSDQLWHPSURS GLUHFWRU!-DPHV&DPHURQVSDQ! ERUQ$XJXVW VSDQ! VSDQLWHPSURS JHQUH!6FLHQFHILFWLRQVSDQ! DKUHI PRYLHVDYDWDUWKHDWULFDOWUDLOHUKWPOLWHPSURS WUDLOHU!7UDLOHUD! GLY! ERG\! KWPO! FƋčŅåŸĜĹƋĘåIJĘå±Úē
 2. 44.

  BŅƵϱĹƋĘåŸåƋĘĜĹčŸĘåĬŞƼŅƚũ FƋĩĹŅƵŸƵĘŅ ƼŅƚųüųĜåĹÚŸ±ųå FƋűŸŞåųŸŅűĬØ ŸĜčĹåÚěĜĹØ ±ĹÚƋ±ĩåĹ åƴåųƼƵĘåųå FƋ ĜĹƋåų±ÏƋŸ ƵĜƋĘƋĘå

  ƵŅųĬÚ ŠÆå±ÏŅĹŸØ ޱƼØc8š FƋʱŸ ĹŅƋĜüĜϱƋĜŅĹŸ FƋʱŸ űƋƚų±Ĭ ĵƚĬƋĜě ƋŅƚÏĘ FƋϱĹƋ±ĩå ŞĘŅƋŅŸ FƋĩĹŅƵŸ ĜüƼŅƚ±ųå Ƶ±ĬĩĜĹčØ ųƚĹĹĜĹčØ åƋÏ FƋĩĹŅƵŸ ƵĘåųåĜƋĜŸ
 3. 90.
 4. 93.

  VYJ[POQV KWWSZZZZRUJVYJ! FLUFOHU F\ F[ ILOO HG! FLUFOHU F\ F[

  ILOO IIIIII! UHFWWUDQVIRUP URWDWH KHLJKW ZLGWK \ [  ILOO IIIIII! UHFWKHLJKW ZLGWK \ [ ILOO HG! VYJ! FƋϱĹÆå±ƋĜĹƼ„š:üĜĬå ‰ĘĜŸĜŸƋĘååĹƋĜųåüĜĬåüŅųŮ:Ű šĜ±×ŧƚŅų±
 5. 110.
 6. 112.
 7. 113.
 8. 128.
 9. 149.

  „ƚŞųåĵåÏŅƚųƋ )ƚųŅŞåÆƼĹĜčĘƋ aŅĹĜƋŅų {ĘŅĹåĜĹʱĹÚ ‰ĜĵBåĹĵ±Ĺ c±Ú±Ĭ ±ĜŸåÚʱĹÚŸ aåƋ±Ú±Ƌ± BŅƋåĬ±ĬĜüŅųĹĜ± {ƚĬĬƚŞŸ

  eƻĬŅŸå Bå±ÚĜĹŸ±ĹÚ ŅĵŞƚƋåųĜĹƵ±ųåĘŅƚŸå ‰ŅĵeĹƋĘŅĹƼěüŅĬĜŅƴĜŸĜŅĹ Fĵ±čå±ƋƋųĜÆƚƋĜŅĹŸ