Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

10 years in learning Ruby

高見龍
August 12, 2018

10 years in learning Ruby

我寫了 10 年的 Ruby,然後呢?

Ruby 是一個已經 25 歲的程式語言,雖然很多人說 Ruby 已死,但事實上它還是目前世界排名前 20 名的程式語言。

從開始學習寫程式到現在,不知不覺已經 20 年了,在這 20 年中曾使用過許多款程式語言。在 2008 年開始接觸 Ruby 這個可愛且有趣的程式語言,並使用它工作到現在。

想要成為資深的 Ruby 工程師,並不是隨著年紀變大就會變資深,而是要有方法並且正確地在同一條路上持續耕耘。我將會分享對於學習 Ruby on Rails 但卻總只是停留在 CRUD 階段的新手一些建議,同時也會分享我使用 Ruby 這個程式語言 10 年來,對我在思考程式設計的改變。

高見龍

August 12, 2018
Tweet

More Decks by 高見龍

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ሜे೥ྃɼવޙ

  View full-size slide

 2. 發售中!
  https://gitbook.tw/
  第五刷

  View full-size slide

 3. 發售中!
  https://railsbook.tw/
  沒人買

  View full-size slide

 4. ሜे೥ྃɼવޙ

  View full-size slide

 5. 改變
  學習
  練功
  訓練
  找⼯工作

  View full-size slide

 6. d3VCZPO3BJMT

  View full-size slide

 7. "41

  "41OFU

  1FSM

  "DUJPO4DSJQU

  0CKFDUJWF$

  1)1

  1ZUIPO%KBOHP

  3VCZ3BJMT

  View full-size slide

 8. https://isrubydead.com/

  View full-size slide

 9. ؐࡏਐԽத

  View full-size slide

 10. ᔒ༗ਓཁ༻ྃʂ

  View full-size slide

 11. ༗᭝ਓత൥ጆɼ౳你
  ੋ༗᭝ਓ࠶ိ൥ጆ

  View full-size slide

 12. ޷౦੢ෆҰఆཁྲྀߦ

  View full-size slide

 13. ṜఔࣜޠݴෆҰᒬ
  վᏓ

  View full-size slide

 14. ʮ೗Ռ๭छఔࣜޠݴෆ။
  Өڹ你ሜఔࣜతࢥߟํࣜ
  త࿩ɼಹबෆ值ಘڈላश
  ሏɻʯ
  վᏓ

  View full-size slide

 15. ࣾ܈ෆҰᒬʂ
  վᏓ

  View full-size slide

 16. ੋݸখ眾ޠݴ
  վᏓ

  View full-size slide

 17. Ṝ܈ਓੋ༗ප嗎
  վᏓ

  View full-size slide

 18. Ṝ܈ਓਅత༗පʂ
  վᏓ

  View full-size slide

 19. զ໵༗පʂ
  վᏓ

  View full-size slide

 20. ਅѪʂ
  վᏓ

  View full-size slide

 21. ։ᚙऀෆҰᒬʂ
  վᏓ

  View full-size slide

 22. ೤৘ɺѪݱ
  վᏓ

  View full-size slide

 23. .*/48"/
  վᏓ

  View full-size slide

 24. .*/48"/
  .BU[*T/JDF
  4P8F"SF/JDF
  վᏓ

  View full-size slide

 25. ᒜԙॿਓ
  վᏓ

  View full-size slide

 26. ҝॄኄ
  ላෆ޷ɺෆ޷ላ
  ላश

  View full-size slide

 27. photo by Maryland GovPics

  View full-size slide

 28. ৗᏐ᪑ᏓᏐ༗ॄኄෆಉ
  ላश

  View full-size slide

 29. MESSAGE = "哈囉,世界 こんにちは"
  message = "哈囉,世界 こんにちは"
  ላश

  View full-size slide


 30. 媽!我在這
  ላश

  View full-size slide

 31. has_many :authors
  冒號在前面
  ላश

  View full-size slide

 32. profile = { age: 18, role: :admin}
  冒號在後面
  冒號在中間
  ላश

  View full-size slide

 33. class Book < Base!::Application
  冒號在中間
  ላश

  View full-size slide

 34. লུ
  ላश

  View full-size slide

 35. link_to "⾸首⾴頁", root_path, method: 'post', class: 'btn'
  幾個參數?
  ላश

  View full-size slide

 36. ∍ຐ๏
  ላश

  View full-size slide

 37. class Book < ApplicationRecord
  has_many :authors
  end
  這是資
  料庫嗎?
  ላश

  View full-size slide

 38. class Book < ApplicationRecord
  has_many :author
  end
  一定要
  複數嗎
  ላश

  View full-size slide

 39. ޷ላ嗎ʁ
  ላश

  View full-size slide

 40. ؆ᄸ嗎ʁ
  ላश

  View full-size slide

 41. ೥ៃᱛY೥ៃᱛ
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 42. അ㑊኷ॏཁʂ
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 43. ዎኄላ3VCZ
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 44. ख࡭ཁ؃ʂY
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 45. ຋ݪ࢝ᛰ
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 46. -FFU$PEF
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 47. ዎኄላ3BJMT
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 48. 4DBGGPMEɼݐཱ৴৺
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 49. खࠁɼ࿅शखײ
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 50. ݮগሣ(FNతґ↳
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 51. (FNཁ။แ
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 52. ໛૊Խɺந৅Խత࿅श
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 53. ෆཁዑඃిɼߴखئҙՖ
  ࣌ؒి你ੋ你తᒇ޾ʂ
  抖M體質?
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 54. %FCVHHFSཁ။༻
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 55. ൛߇޻۩ཁ။༻
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 56. https://gitbook.tw/

  View full-size slide

 57. ᨀྨᏚ௨
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 58. 0CKFDUJWF$WT3VCZ
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 59. &MJYJS1IPFOJY
  ࿅ޭ

  View full-size slide

 60. લ୺ɺޙ୺
  ܇࿅

  View full-size slide

 61. ෆ༻%FWJTFత࿩
  你။ෆ။ሜ။һܥ౷
  ܇࿅

  View full-size slide

 62. $PEF3FWJFX
  ܇࿅

  View full-size slide

 63. ेീಔਓਞ
  ܇࿅

  View full-size slide

 64. Y3VCZYUSBJOJOH
  ܇࿅

  View full-size slide

 65. ೗Ռ你ࣗೝೳ௨աჟፙෆ
  ౸޻࡞ɼ你ՄҎိፙզ
  ܇࿅

  View full-size slide

 66. 找⼯工作

  View full-size slide

 67. ኷೉ፙਓɺፙ޻࡞
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 68. photo by Peter Zuco
  Junior

  View full-size slide

 69. photo by Mike
  intermediate

  View full-size slide

 70. photo by Olga Pepe
  senior

  View full-size slide

 71. photo by Ian Barker

  View full-size slide

 72. षൽঊ࠶ଟ
  ౎উෆաॾ྄ᷤ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 73. ެ࢘ཁతੋଈፌྗ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 74. ᔒ༗Ṝኄଟଈፌྗ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 75. 你ෆੋಹݸଈፌྗʂ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 76. 技能

  點數

  View full-size slide

 77. ٕೳ෼഑
  3FBDU7VF
  0QFSBUJPO
  (JU
  %BUBCBTF
  +BWB4DSJQU&4
  )5.-$44
  5%%
  3BJMT
  3VCZ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 78. લ୺ޙ୺શ୺ʁ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 79. ઃఆላश໨ඪ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 80. photo by redjar

  View full-size slide

 81. photo by Quality & Style

  View full-size slide

 82. ෆཁ์্՝త࡞ۀʂ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 83. ၏ࣗݾ໵။༻త౦੢
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 84. هா
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 85. ᴍҿྉ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 86. ྦྷੵៃᱛ值
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 87. ෆཁ௥৽
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 88. ৺ଶ݈߁
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 89. 你తሇࢠෆੋ你తሇࢠ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 90. ୠ੥೺٬⼾戶తሇࢠᙛ࡞你
  తሇࢠ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 91. ٬⼾戶੒ޭɼ你࠽။੒ޭ
  ፙ޻࡞

  View full-size slide

 92. ࢼஶڭผਓ
  ෼ڗ

  View full-size slide

 93. ڭላ૬௕
  ෼ڗ

  View full-size slide

 94. ࢪൺडߋ༗෱
  ෼ڗ

  View full-size slide

 95. ઌෆٸஶ૝ዎኄᩲ᭝
  ෼ڗ

  View full-size slide

 96. ሜ#MPHจষ
  ෼ڗ

  View full-size slide

 97. ᡉूಉ޷
  ަྲྀ

  View full-size slide

 98. ٕज़ަྲྀ
  ަྲྀ

  View full-size slide

 99. ೝࣝ๎༑
  ަྲྀ

  View full-size slide

 100. ೝࣝ࿝闆
  ަྲྀ

  View full-size slide

 101. ሜे೥ྃɼવޙ

  View full-size slide

 102. ᔒ༗ॄኄવޙ

  View full-size slide

 103. ब៺᠃ሜԼڈ

  View full-size slide

 104. ෆੋຊՊܥ

  View full-size slide

 105. “就學啊!”

  View full-size slide

 106. 你૝ላ啊ʁզڭ你

  View full-size slide

 107. ᩋߋଟਓೳѪ্

  View full-size slide