Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

10 years in learning Ruby

高見龍
August 12, 2018

10 years in learning Ruby

我寫了 10 年的 Ruby,然後呢?

Ruby 是一個已經 25 歲的程式語言,雖然很多人說 Ruby 已死,但事實上它還是目前世界排名前 20 名的程式語言。

從開始學習寫程式到現在,不知不覺已經 20 年了,在這 20 年中曾使用過許多款程式語言。在 2008 年開始接觸 Ruby 這個可愛且有趣的程式語言,並使用它工作到現在。

想要成為資深的 Ruby 工程師,並不是隨著年紀變大就會變資深,而是要有方法並且正確地在同一條路上持續耕耘。我將會分享對於學習 Ruby on Rails 但卻總只是停留在 CRUD 階段的新手一些建議,同時也會分享我使用 Ruby 這個程式語言 10 年來,對我在思考程式設計的改變。

高見龍

August 12, 2018
Tweet

More Decks by 高見龍

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ሜे೥ྃɼવޙ

  View Slide

 2. 高見龍

  View Slide

 3. 發售中!
  https://gitbook.tw/
  第五刷

  View Slide

 4. 發售中!
  https://railsbook.tw/
  沒人買

  View Slide

 5. ሜे೥ྃɼવޙ

  View Slide

 6. 改變
  學習
  練功
  訓練
  找⼯工作

  View Slide

 7. d3VCZPO3BJMT

  View Slide

 8. "41

  "41OFU

  1FSM

  "DUJPO4DSJQU

  0CKFDUJWF$

  1)1

  1ZUIPO%KBOHP

  3VCZ3BJMT

  View Slide

 9. 聽說

  View Slide

 10. ቮࢮʂ

  View Slide

 11. https://isrubydead.com/

  View Slide

 12. ޷ຫʂ

  View Slide

 13. ؐࡏਐԽத

  View Slide

 14. ᔒ༗ਓཁ༻ྃʂ

  View Slide

 15. ༗᭝ਓత൥ጆɼ౳你
  ੋ༗᭝ਓ࠶ိ൥ጆ

  View Slide

 16. View Slide

 17. ޷౦੢ෆҰఆཁྲྀߦ

  View Slide

 18. 改變

  View Slide

 19. ṜఔࣜޠݴෆҰᒬ
  վᏓ

  View Slide

 20. ʮ೗Ռ๭छఔࣜޠݴෆ။
  Өڹ你ሜఔࣜతࢥߟํࣜ
  త࿩ɼಹबෆ值ಘڈላश
  ሏɻʯ
  վᏓ

  View Slide

 21. ࣾ܈ෆҰᒬʂ
  վᏓ

  View Slide

 22. ੋݸখ眾ޠݴ
  վᏓ

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. Ṝ܈ਓੋ༗ප嗎
  վᏓ

  View Slide

 26. View Slide

 27. Ṝ܈ਓਅత༗පʂ
  վᏓ

  View Slide

 28. զ໵༗පʂ
  վᏓ

  View Slide

 29. ਅѪʂ
  վᏓ

  View Slide

 30. ։ᚙऀෆҰᒬʂ
  վᏓ

  View Slide

 31. ೤৘ɺѪݱ
  վᏓ

  View Slide

 32. .*/48"/
  վᏓ

  View Slide

 33. .*/48"/
  .BU[*T/JDF
  4P8F"SF/JDF
  վᏓ

  View Slide

 34. ᒜԙॿਓ
  վᏓ

  View Slide

 35. 學習

  View Slide

 36. ҝॄኄ
  ላෆ޷ɺෆ޷ላ
  ላश

  View Slide

 37. !
  ላश

  View Slide

 38. photo by Maryland GovPics

  View Slide

 39. ৗᏐ᪑ᏓᏐ༗ॄኄෆಉ
  ላश

  View Slide

 40. MESSAGE = "哈囉,世界 こんにちは"
  message = "哈囉,世界 こんにちは"
  ላश

  View Slide


 41. 媽!我在這
  ላश

  View Slide

 42. has_many :authors
  冒號在前面
  ላश

  View Slide

 43. profile = { age: 18, role: :admin}
  冒號在後面
  冒號在中間
  ላश

  View Slide

 44. class Book < Base!::Application
  冒號在中間
  ላश

  View Slide

 45. "
  ላश

  View Slide

 46. লུ
  ላश

  View Slide

 47. link_to "⾸首⾴頁", root_path, method: 'post', class: 'btn'
  幾個參數?
  ላश

  View Slide

 48. "
  ላश

  View Slide

 49. ∍ຐ๏
  ላश

  View Slide

 50. class Book < ApplicationRecord
  has_many :authors
  end
  這是資
  料庫嗎?
  ላश

  View Slide

 51. class Book < ApplicationRecord
  has_many :author
  end
  一定要
  複數嗎
  ላश

  View Slide

 52. ޷ላ嗎ʁ
  ላश

  View Slide

 53. ؆ᄸ嗎ʁ
  ላश

  View Slide

 54. 練功

  View Slide

 55. ೥ៃᱛY೥ៃᱛ
  ࿅ޭ

  View Slide

 56. 刻意

  View Slide

 57. അ㑊኷ॏཁʂ
  ࿅ޭ

  View Slide

 58. ዎኄላ3VCZ
  ࿅ޭ

  View Slide

 59. ख࡭ཁ؃ʂY
  ࿅ޭ

  View Slide

 60. ຋ݪ࢝ᛰ
  ࿅ޭ

  View Slide

 61. -FFU$PEF
  ࿅ޭ

  View Slide

 62. ዎኄላ3BJMT
  ࿅ޭ

  View Slide

 63. 4DBGGPMEɼݐཱ৴৺
  ࿅ޭ

  View Slide

 64. खࠁɼ࿅शखײ
  ࿅ޭ

  View Slide

 65. ݮগሣ(FNతґ↳
  ࿅ޭ

  View Slide

 66. (FNཁ။แ
  ࿅ޭ

  View Slide

 67. ໛૊Խɺந৅Խత࿅श
  ࿅ޭ

  View Slide

 68. 開源

  View Slide

 69. ෆཁዑඃిɼߴखئҙՖ
  ࣌ؒి你ੋ你తᒇ޾ʂ
  抖M體質?
  ࿅ޭ

  View Slide

 70. %FCVHHFSཁ။༻
  ࿅ޭ

  View Slide

 71. ൛߇޻۩ཁ။༻
  ࿅ޭ

  View Slide

 72. https://gitbook.tw/

  View Slide

 73. 多樣性

  View Slide

 74. ᨀྨᏚ௨
  ࿅ޭ

  View Slide

 75. 0CKFDUJWF$WT3VCZ
  ࿅ޭ

  View Slide

 76. &MJYJS1IPFOJY
  ࿅ޭ

  View Slide

 77. 訓練

  View Slide

 78. લ୺ɺޙ୺
  ܇࿅

  View Slide

 79. %FWJTF
  ܇࿅

  View Slide

 80. 5 位數

  View Slide

 81. ෆ༻%FWJTFత࿩
  你။ෆ။ሜ။һܥ౷
  ܇࿅

  View Slide

 82. $PEF3FWJFX
  ܇࿅

  View Slide

 83. ेീಔਓਞ
  ܇࿅

  View Slide

 84. Y3VCZYUSBJOJOH
  ܇࿅

  View Slide

 85. ೗Ռ你ࣗೝೳ௨աჟፙෆ
  ౸޻࡞ɼ你ՄҎိፙզ
  ܇࿅

  View Slide

 86. 找⼯工作

  View Slide

 87. ኷೉ፙਓɺፙ޻࡞
  ፙ޻࡞

  View Slide

 88. photo by Peter Zuco
  Junior

  View Slide

 89. photo by Mike
  intermediate

  View Slide

 90. photo by Olga Pepe
  senior

  View Slide

 91. photo by Ian Barker

  View Slide

 92. षൽঊ࠶ଟ
  ౎উෆաॾ྄ᷤ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 93. ެ࢘ཁతੋଈፌྗ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 94. ᔒ༗Ṝኄଟଈፌྗ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 95. 你ෆੋಹݸଈፌྗʂ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 96. 技能

  點數

  View Slide

 97. ٕೳ෼഑
  3FBDU7VF
  0QFSBUJPO
  (JU
  %BUBCBTF
  +BWB4DSJQU&4
  )5.-$44
  5%%
  3BJMT
  3VCZ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 98. લ୺ޙ୺શ୺ʁ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 99. ઃఆላश໨ඪ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 100. photo by redjar

  View Slide

 101. photo by Quality & Style

  View Slide

 102. 作品

  View Slide

 103. ෆཁ์্՝త࡞ۀʂ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 104. ၏ࣗݾ໵။༻త౦੢
  ፙ޻࡞

  View Slide

 105. هா
  ፙ޻࡞

  View Slide

 106. ᴍҿྉ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 107. 接案

  View Slide

 108. ྦྷੵៃᱛ值
  ፙ޻࡞

  View Slide

 109. ෆཁ௥৽
  ፙ޻࡞

  View Slide

 110. ৺ଶ݈߁
  ፙ޻࡞

  View Slide

 111. 你తሇࢠෆੋ你తሇࢠ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 112. ୠ੥೺٬⼾戶తሇࢠᙛ࡞你
  తሇࢠ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 113. ٬⼾戶੒ޭɼ你࠽။੒ޭ
  ፙ޻࡞

  View Slide

 114. 分享

  View Slide

 115. ࢼஶڭผਓ
  ෼ڗ

  View Slide

 116. ڭላ૬௕
  ෼ڗ

  View Slide

 117. ࢪൺडߋ༗෱
  ෼ڗ

  View Slide

 118. ઌෆٸஶ૝ዎኄᩲ᭝
  ෼ڗ

  View Slide

 119. ሜ#MPHจষ
  ෼ڗ

  View Slide

 120. 交流

  View Slide

 121. ᡉूಉ޷
  ަྲྀ

  View Slide

 122. ٕज़ަྲྀ
  ަྲྀ

  View Slide

 123. ೝࣝ๎༑
  ަྲྀ

  View Slide

 124. ೝࣝ࿝闆
  ަྲྀ

  View Slide

 125. #
  ަྲྀ

  View Slide

 126. #$%&
  ަྲྀ

  View Slide

 127. View Slide

 128. View Slide

 129. ሜे೥ྃɼવޙ

  View Slide

 130. ᔒ༗ॄኄવޙ

  View Slide

 131. ब៺᠃ሜԼڈ

  View Slide

 132. ෆੋຊՊܥ

  View Slide

 133. “就學啊!”

  View Slide

 134. 你૝ላ啊ʁզڭ你

  View Slide

 135. ᩋߋଟਓೳѪ্

  View Slide

 136. 以上

  View Slide

 137. 高見龍

  View Slide