$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

10 years in learning Ruby

高見龍
August 12, 2018

10 years in learning Ruby

我寫了 10 年的 Ruby,然後呢?

Ruby 是一個已經 25 歲的程式語言,雖然很多人說 Ruby 已死,但事實上它還是目前世界排名前 20 名的程式語言。

從開始學習寫程式到現在,不知不覺已經 20 年了,在這 20 年中曾使用過許多款程式語言。在 2008 年開始接觸 Ruby 這個可愛且有趣的程式語言,並使用它工作到現在。

想要成為資深的 Ruby 工程師,並不是隨著年紀變大就會變資深,而是要有方法並且正確地在同一條路上持續耕耘。我將會分享對於學習 Ruby on Rails 但卻總只是停留在 CRUD 階段的新手一些建議,同時也會分享我使用 Ruby 這個程式語言 10 年來,對我在思考程式設計的改變。

高見龍

August 12, 2018
Tweet

More Decks by 高見龍

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ሜे೥ྃɼવޙ

 2. 高見龍

 3. 發售中! https://gitbook.tw/ 第五刷

 4. 發售中! https://railsbook.tw/ 沒人買

 5. ሜे೥ྃɼવޙ

 6. 改變 學習 練功 訓練 找⼯工作

 7. d3VCZPO3BJMT

 8. "41 
 "41OFU 
 1FSM 
 "DUJPO4DSJQU

   
 0CKFDUJWF$ 
 1)1 
 1ZUIPO%KBOHP 
 3VCZ3BJMT 
 9. 聽說

 10. ቮࢮʂ

 11. https://isrubydead.com/

 12. ޷ຫʂ

 13. ؐࡏਐԽத

 14. ᔒ༗ਓཁ༻ྃʂ

 15. ༗᭝ਓత൥ጆɼ౳你 ੋ༗᭝ਓ࠶ိ൥ጆ

 16. None
 17. ޷౦੢ෆҰఆཁྲྀߦ

 18. 改變

 19. ṜఔࣜޠݴෆҰᒬ վᏓ

 20. ʮ೗Ռ๭छఔࣜޠݴෆ။ Өڹ你ሜఔࣜతࢥߟํࣜ త࿩ɼಹबෆ值ಘڈላश ሏɻʯ վᏓ

 21. ࣾ܈ෆҰᒬʂ վᏓ

 22. ੋݸখ眾ޠݴ վᏓ

 23. None
 24. None
 25. Ṝ܈ਓੋ༗ප嗎 վᏓ

 26. None
 27. Ṝ܈ਓਅత༗පʂ վᏓ

 28. զ໵༗පʂ վᏓ

 29. ਅѪʂ վᏓ

 30. ։ᚙऀෆҰᒬʂ վᏓ

 31. ೤৘ɺѪݱ վᏓ

 32. .*/48"/ վᏓ

 33. .*/48"/ .BU[*T/JDF 4P8F"SF/JDF վᏓ

 34. ᒜԙॿਓ վᏓ

 35. 學習

 36. ҝॄኄ ላෆ޷ɺෆ޷ላ ላश

 37. ! ላश

 38. photo by Maryland GovPics

 39. ৗᏐ᪑ᏓᏐ༗ॄኄෆಉ ላश

 40. MESSAGE = "哈囉,世界 こんにちは" message = "哈囉,世界 こんにちは" ላश

 41. 媽!我在這 ላश

 42. has_many :authors 冒號在前面 ላश

 43. profile = { age: 18, role: :admin} 冒號在後面 冒號在中間 ላश

 44. class Book < Base!::Application 冒號在中間 ላश

 45. " ላश

 46. লུ ላश

 47. link_to "⾸首⾴頁", root_path, method: 'post', class: 'btn' 幾個參數? ላश

 48. " ላश

 49. ∍ຐ๏ ላश

 50. class Book < ApplicationRecord has_many :authors end 這是資 料庫嗎? ላश

 51. class Book < ApplicationRecord has_many :author end 一定要 複數嗎 ላश

 52. ޷ላ嗎ʁ ላश

 53. ؆ᄸ嗎ʁ ላश

 54. 練功

 55. ೥ៃᱛY೥ៃᱛ ࿅ޭ

 56. 刻意

 57. അ㑊኷ॏཁʂ ࿅ޭ

 58. ዎኄላ3VCZ ࿅ޭ

 59. ख࡭ཁ؃ʂY ࿅ޭ

 60. ຋ݪ࢝ᛰ ࿅ޭ

 61. -FFU$PEF ࿅ޭ

 62. ዎኄላ3BJMT ࿅ޭ

 63. 4DBGGPMEɼݐཱ৴৺ ࿅ޭ

 64. खࠁɼ࿅शखײ ࿅ޭ

 65. ݮগሣ(FNతґ↳ ࿅ޭ

 66. (FNཁ။แ ࿅ޭ

 67. ໛૊Խɺந৅Խత࿅श ࿅ޭ

 68. 開源

 69. ෆཁዑඃిɼߴखئҙՖ ࣌ؒి你ੋ你తᒇ޾ʂ 抖M體質? ࿅ޭ

 70. %FCVHHFSཁ။༻ ࿅ޭ

 71. ൛߇޻۩ཁ။༻ ࿅ޭ

 72. https://gitbook.tw/

 73. 多樣性

 74. ᨀྨᏚ௨ ࿅ޭ

 75. 0CKFDUJWF$WT3VCZ ࿅ޭ

 76. &MJYJS1IPFOJY ࿅ޭ

 77. 訓練

 78. લ୺ɺޙ୺ ܇࿅

 79. %FWJTF ܇࿅

 80. 5 位數

 81. ෆ༻%FWJTFత࿩ 你။ෆ။ሜ။һܥ౷ ܇࿅

 82. $PEF3FWJFX ܇࿅

 83. ेീಔਓਞ ܇࿅

 84. Y3VCZYUSBJOJOH ܇࿅

 85. ೗Ռ你ࣗೝೳ௨աჟፙෆ ౸޻࡞ɼ你ՄҎိፙզ ܇࿅

 86. 找⼯工作

 87. ኷೉ፙਓɺፙ޻࡞ ፙ޻࡞

 88. photo by Peter Zuco Junior

 89. photo by Mike intermediate

 90. photo by Olga Pepe senior

 91. photo by Ian Barker

 92. षൽঊ࠶ଟ ౎উෆաॾ྄ᷤ ፙ޻࡞

 93. ެ࢘ཁతੋଈፌྗ ፙ޻࡞

 94. ᔒ༗Ṝኄଟଈፌྗ ፙ޻࡞

 95. 你ෆੋಹݸଈፌྗʂ ፙ޻࡞

 96. 技能
 點數

 97. ٕೳ෼഑ 3FBDU7VF 0QFSBUJPO (JU %BUBCBTF +BWB4DSJQU&4 )5.-$44 5%% 3BJMT 3VCZ

  ፙ޻࡞
 98. લ୺ޙ୺શ୺ʁ ፙ޻࡞

 99. ઃఆላश໨ඪ ፙ޻࡞

 100. photo by redjar

 101. photo by Quality & Style

 102. 作品

 103. ෆཁ์্՝త࡞ۀʂ ፙ޻࡞

 104. ၏ࣗݾ໵။༻త౦੢ ፙ޻࡞

 105. هா ፙ޻࡞

 106. ᴍҿྉ ፙ޻࡞

 107. 接案

 108. ྦྷੵៃᱛ值 ፙ޻࡞

 109. ෆཁ௥৽ ፙ޻࡞

 110. ৺ଶ݈߁ ፙ޻࡞

 111. 你తሇࢠෆੋ你తሇࢠ ፙ޻࡞

 112. ୠ੥೺٬⼾戶తሇࢠᙛ࡞你 తሇࢠ ፙ޻࡞

 113. ٬⼾戶੒ޭɼ你࠽။੒ޭ ፙ޻࡞

 114. 分享

 115. ࢼஶڭผਓ ෼ڗ

 116. ڭላ૬௕ ෼ڗ

 117. ࢪൺडߋ༗෱ ෼ڗ

 118. ઌෆٸஶ૝ዎኄᩲ᭝ ෼ڗ

 119. ሜ#MPHจষ ෼ڗ

 120. 交流

 121. ᡉूಉ޷ ަྲྀ

 122. ٕज़ަྲྀ ަྲྀ

 123. ೝࣝ๎༑ ަྲྀ

 124. ೝࣝ࿝闆 ަྲྀ

 125. # ަྲྀ

 126. #$%& ަྲྀ

 127. None
 128. None
 129. ሜे೥ྃɼવޙ

 130. ᔒ༗ॄኄવޙ

 131. ब៺᠃ሜԼڈ

 132. ෆੋຊՊܥ

 133. “就學啊!”

 134. 你૝ላ啊ʁզڭ你

 135. ᩋߋଟਓೳѪ্

 136. 以上

 137. 高見龍