Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

内部構造から学ぶGit

A1
April 24, 2017

 内部構造から学ぶGit

社内勉強会資料

A1

April 24, 2017
Tweet

More Decks by A1

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ಺෦ߏ଄͔ΒֶͿGit
  @eichisanden

  View full-size slide

 2. f5aecbff04f484dcf74e14f
  c6961da0a8b6d43ad

  View full-size slide

 3. Gitͱ͍͑͹ɺSha1ϋογϡ40ܻ

  View full-size slide

 4. commit ff86faf2fa02bc21933c9e1dcc75c8d81b3e104a
  Merge: 8f8d0ec 552a736
  Author: Taro
  Date: Wed Aug 19 14:49:37 2015 -0700
  Bugfix xxx
  commit 8f8d0ecfde871144ae839876039fe4e8fed75a9c
  Author: Taro
  Date: Wed Aug 19 14:46:09 2015 -0700
  Refactoring xxx
  commit 011710a315a5e4157e882880fe77798f8d4adde0
  Merge: 8c9155e 09bb652
  Author: Taro
  Date: Wed Aug 19 14:48:56 2015 -0700
  Merge branch 'todo'
  git logͷ݁Ռ

  View full-size slide

 5. Q. ԿͰsha1ϋογϡͳͷʁ
  svnΈ͍ͨʹγʔέϯεͷํ͕ྑ͘ͳ
  ͘ͳ͍ʁ

  View full-size slide

 6. A. Git͸DVCSʢ෼ࢄܕόʔ
  δϣϯ؅ཧγεςϜʣ͔ͩΒ

  View full-size slide

 7. ϦϏδϣϯ1ͬͯԿΑ
  தԝϦϙδτϦ
  "͞ΜͷϩʔΧϧ
  #͞ΜͷϩʔΧϧ

  →෼ࢄ؀ڥશମͰϢχʔΫͰ͋Δඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 8. ෼ࢄܕ͡Όͳ͔ͬͨͱͯ͠΋ɺ
  Git͸ίϛοτͷྺ࢙ͷվมʹ׮༰
  ͳͷͰɺγʔέϯεNo.͸߹Θͳ͍

  View full-size slide

 9. Q. ຖ౓40ܻ΋ࢦఆ͠ͳ͍ͱμϝͳ
  ͷʁ

  View full-size slide

 10. A. ඃΒͳ͚Ε͹ɺઌ಄4ܻͰOK
  େ͖ΊͷϦϙδτϦͰ΋6ܻࢦఆͰ͍͚Δ

  View full-size slide

 11. Q. ϋογϡ஋͸Ͳ͏΍ܾͬͯ·Δ
  ͷʁ

  View full-size slide

 12. A. ίϛοτͷ಺༰Ͱܾ·Δ

  View full-size slide

 13. Q. ϋογϡ஋͕ඃΔ͡Όͳ͍ʁ

  View full-size slide

 14. A. ඃΔʢՄೳੑ͸͋Δʣ

  View full-size slide

 15. Ͱ΋িಥͷՄೳੑ͸Ұஹೋઍԯͷͦ
  ͷ·ͨҰஹഒ

  View full-size slide

 16. ஍ٿ্ͷཻ࠭ͷઍೋඦഒͷ֬཰
  ʙPro Git 6ষΑΓʙ

  View full-size slide

 17. ී௨ʹ࢖͏෼ʹ͸ؾʹ͢Δඞཁͳ͍

  View full-size slide

 18. gitͷΦϒδΣΫτͷछྨ
  commit
  tree
  blob
  tagʢࠓճ͸࿩͠·ͤΜʣ

  View full-size slide

 19. Πϝʔδਤ
  HJUMPHͰΈͯͨͷ͸
  ͜͜ͷҰཡ

  View full-size slide

 20. Πϝʔδਤ
  ଞͷΦϒδΣΫτ΋Ұҙͳϋο
  γϡΛ͍࣋ͬͯΔ

  View full-size slide

 21. git cat-file ίϚϯυͰΦϒδΣΫ
  τͷதΛ೷͍ͯΈΑ͏

  View full-size slide

 22. commitΦϒδΣΫτ
  $ git cat-file -p ff86fa
  tree c95970c3507b89fe43181df983f73c8f1db262fb
  parent 8f8d0ecfde871144ae839876039fe4e8fed75a9c
  parent 552a736de775994570570a0514f24e32686afbe0
  author Taro 1440020977 -0700
  committer Taro 1440020977 -0700
  Bugfix: xxx

  View full-size slide

 23. treeΦϒδΣΫτ
  $ git cat-file -p c95970
  100644 blob 5e98806c6cc246acef5f539ae191710a0c06ad3f .gitattributes
  100644 blob a685ec1fb0ca49607431a65f1ccf035bb9b95a3a .gitignore
  100644 blob ece2951a2b1e1cdd611c7dc371e50501d416d1f8 .mailmap
  100644 blob 536e55524db72bd2acf175208aef4f3dfc148d42 COPYING
  040000 tree dbb0cc4bf1e93167118aa39e57c8b7efa9113598 Documentation
  100755 blob fc45283501a3b004edabc55781b486b37509dd37 GIT-VERSION-GEN
  ϑΝΠϧͱϑΥϧμͷ৘ใΛ
  อ͍࣋ͯ͠Δɻ

  View full-size slide

 24. blobΦϒδΣΫτ
  $ git cat-file -p 4223f1
  package main
  import “fmt”
  fun main() {
  fmt.Printf(“Hello World”)
  }
  ಡΊΔʂಡΊΔͧʂʂ

  View full-size slide

 25. Q. GitͷΦϒδΣΫτ͸Ͳ͜ʹอଘ
  ͞Ε͍ͯΔͷʁ

  View full-size slide

 26. A. .gitϑΥϧμͷத

  View full-size slide

 27. GitͷϑΥϧμߏ੒
  .git
  !"" HEAD ←HEAD͕Ͳ͜Λࢦ͍ࣔͯ͠͠Δ
  !"" config ←จࣈ௨ΓઃఆϑΝΠϧ
  !"" description
  !"" hooks ←hookεΫϦϓτ
  !"" info
  # %"" exclude
  !"" objects ←͜͜ʹΦϒδΣΫτ͕ೖ͍ͬͯΔ
  # !"" 22
  # # %"" 62de0c121f22df8e78f5a37d6e114fd322c0b0
  # !"" 3e
  # # %"" 2799e0729c58acb86bb40f19c8cb4b2b4f8e96
  # !"" 46
  # # %"" d2987acc571a47f9e69b585eb833f6e903b2cc
  # !"" 6c
  # # %"" c84aae39643fdb94d1699b74b07e2c6500cbaf
  # !"" info
  # %"" pack
  %"" refs
  !"" heads
  %"" tags
  8 directories, 13 files

  View full-size slide

 28. Q. શ͘ಉ͡಺༰ͷϑΝΠϧ͕͋ͬͨ
  ΒΦϒδΣΫτ͸ͲͷΑ͏ʹ֨ೲ͞
  ΕΔͷʁ

  View full-size slide

 29. ಉ͡಺༰ͷϑΝΠϧΛ࡞੒ͯ͠ΈΔ
  $ echo "hoge" > a.txt
  $ echo "hoge" > b.txt
  $ git add .
  $ git commit -m 'add a.txt and b.txt'
  [master (root-commit) 6cc84aa] add a.txt and b.txt
  2 files changed, 2 insertions(+)
  create mode 100644 a.txt
  create mode 100644 b.txt
  $ git cat-file -p 6cc84aa
  tree f5aecbff04f484dcf74e14fc6961da0a8b6d43ad
  author eichisanden 1440425753 +0900
  committer eichisanden 1440425753 +0900
  add a.txt and b.txt
  $ git cat-file -p f5aecbff
  100644 blob 2262de0c121f22df8e78f5a37d6e114fd322c0b0 a.txt
  100644 blob 2262de0c121f22df8e78f5a37d6e114fd322c0b0 b.txt
  $ git cat-file -p 2262
  hoge
  ϋογϡ͸ಉ͡஋ͳͷͰແବͳΦ
  ϒδΣΫτ͸࡞ΒΕͳ͍ʂ

  View full-size slide

 30. ϑΝΠϧ໊͕ҧ͓͏͕ɺ
  อଘϑΥϧμ͕ҧ͓͏͕ɺ
  ಺༰͕ಉ͡ͳΒಉ͡ϋογϡʹͳΔʂ

  View full-size slide

 31. ϋογϡ஋͕িಥͨ͠ͱ͖΋Git͸
  ಉ͡ಈ͖Λ͢Δ͸ͣ
  ʢલड़ͷ௨Γɺى͜Γಘͳ͍Ͱ͕͢ʣ

  View full-size slide

 32. Q. ϑΝΠϧΛࠩ෼Ͱ؅ཧ͠ͳ͍ͱɺ
  ͑Β͍༰ྔΛ৯͏ͷͰ͸ʁ

  View full-size slide

 33. ͔֬ʹcommit(git add)ͨ͠
  ௚ޙ͸༰ྔΛ৯͏

  View full-size slide

 34. ͨͩɺGCͰpackfileʹҠಈ͞Ε༰ྔ͸ݮΔͷͰେৎ෉
  .git
  !"" HEAD ←HEAD͕Ͳ͜Λࢦ͍ࣔͯ͠͠Δ
  !"" config ←จࣈ௨ΓઃఆϑΝΠϧ
  !"" description
  !"" hooks ←hookεΫϦϓτ
  !"" info
  # %"" exclude
  !"" objects
  # !"" 22
  # # %"" 62de0c121f22df8e78f5a37d6e114fd322c0b0
  # !"" 3e
  # # %"" 2799e0729c58acb86bb40f19c8cb4b2b4f8e96
  # !"" 46
  # # %"" d2987acc571a47f9e69b585eb833f6e903b2cc
  # !"" 6c
  # # %"" c84aae39643fdb94d1699b74b07e2c6500cbaf
  # !"" info
  # %"" pack ←͜͜ʹҠಈ͞ΕΔ
  %"" refs
  !"" heads
  %"" tags
  8 directories, 13 files

  View full-size slide

 35. ໌ࣔతʹgit gcίϚϯυΛଧͨͳͯ͘΋ɺ
  git pushͱ͔ͷλΠϛϯάͰউखʹ΍ͬ
  ͯ͘ΕΔͷͰɺීஈ͸ҙࣝ͠ͳͯ͘OK

  View full-size slide

 36. ಺෦ߏ଄Λ஌ΔͱgitΛ࢖͏ͷ
  ָ͕͘͠ͳΔ͔΋

  View full-size slide

 37. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide