Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

等強Ruby会議10に参加しての感想

C3191b3ed166724aa0ea3ed9d2784772?s=47 danny
January 25, 2013

 等強Ruby会議10に参加しての感想

C3191b3ed166724aa0ea3ed9d2784772?s=128

danny

January 25, 2013
Tweet

Transcript

 1. danny 2013 1/25 ౦ژRubyձٞ10 ࣄޙ࠙਌ձ: Q ౦ژRubyձٞ10ʹࢀՃ ͯ͠ͷײ૝ גࣜձࣾΫϨΠ

 2. ౦ژRubyձٞ10Ͱ͸ Inside Tripclipͱ͍͏λ ΠτϧͰൃදͤͯ͞ ௖͖·ͨ͠ ࣗݾ঺հ

 3. ࣗݾ঺հ • ॴଐ • KRAY • Twitter • @f96q •

  Blog • http://f96q.github.com/
 4. ౦ژRubyձٞ10 Platinumεϙϯαʔ KRAYʹ͍ͭͯ

 5. KRAYʹ͍ͭͯ @ttakuru88ίʔυΰϧϑ༏উ

 6. 6݄ʹษڧձ΍Γ·͢ KRAYʹ͍ͭͯ

 7. ࠓ೔࿩͢͜ͱ ࠓ·ͰษڧձͳͲͰൃද ͨ͜͠ͱͳ͍ਓ͕ൃද͠ ͯΈͯؾ͍ͮͨ͜ͱ

 8. ൃද͢ΔͷॳΊͯ

 9. ϓϨθϯςʔγϣϯ ͷιϑτԿΛ͔ͭ͑ ͹͍͍ͷʁ

 10. Keynoteʹ͠Α͏

 11. ߪೖ

 12. ߪೖ

 13. ؒҧͬͯiOS༻ͷ KeynoteΛങͬͯ͠· ͬͨ

 14. orz

 15. ࿩ͯ͠Δͱͱ͖Ͳ͖ Ի͕͔͢ΕΔ

 16. ϚΠΫΛ֎ͯ͠࿩ͤΔ ͜ͱΛؾ͔ͮͳ͔ͬͨ

 17. orz

 18. εϥΠυͷόʔδϣϯ؅ཧ • Git • ࣾ಺Ͱൃදͷ࿅शΛ3ճ • ΍ͬͺΓ͜ͷ࿩͋ͬͨ΄͏͕͍͍ • ໭ͯ࣋ͬͯ͘͠Δͷָ͕

 19. εϥΠυͷόʔδϣϯ؅ཧ

 20. ൃද͢ΔػձΛ௖͚ ͯ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝ ·ͨ͠ ·ͱΊ