Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2013年を振り返って

C3191b3ed166724aa0ea3ed9d2784772?s=47 danny
December 08, 2013

 2013年を振り返って

C3191b3ed166724aa0ea3ed9d2784772?s=128

danny

December 08, 2013
Tweet

Transcript

 1. 2013೥ΛৼΓฦͬͯ 2013-12-06 2013ϓϩάϥϚʔζΧϑΣ๨೥ձ גࣜձࣾΫϨΠ danny

 2. ࣗݾ঺հ • http://f96q.github.io/ •ΨΠΞ͕Զʹ΋ͬͱίʔυ ॻ͚ͱᅤ͍͍ͯΔ

 3. ࠓ೥΍ͬͨ͜ͱ • ౦ژRubyձٞ10Ͱൃද • ౦ژRubyձٞ10ࣄޙ࠙਌ձͰൃදɹ • Gitษڧձ@KRAYͰൃද • cloudinary_gemʹઃఆϑΝΠϧΛerbΛ ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δpull

  requestΛͯ͠औΓ ࠐ·ΕΔ • ։ൃ߹॓
 4. ੈքΛม͑Δ߹॓ http://sekaiokaeru.tumblr.com/

 5. ੈքΛม͑Δ߹॓ • ஫. फڭஂମ͡Όͳ͍Ͱ͢ • ஥ؒ಺Ͱ։ൃ߹॓΍Ζ͏ͥΈ͍ͨͳͷ Γʹͳͬͯ࢝Ίͨ • ੈքΛม͑Δ΋ͷΛ࡞Δ߹॓

 6. ੈքΛม͑Δ߹॓ Ͱݕࡧ

 7. •;Γ͔͑ΓΛwebͰ ੈքΛม͑Δ߹॓Ͱ։ൃ

 8. KPTBoard http://kptboard.herokuapp.com

 9. ղܾ͔ͨͬͨ͜͠ͱ • ෇ᝦͩͱ૿͑ͨ࣌ʹॏͳͬͯ͠·͏ • ෇ᝦͩͱ೪ணྗ͕མͪͯണ͕ΕΔ • ϦϞʔτͷਓͱ;Γ͔͑ΓΛ͢Δ࣌ʹ खಈͰ൓ө͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ • ͍ͭͷ͔෼͔Βͳ͘ͳΔ

  • ଞͷ;Γ͔͑ΓΛࢀߟʹݟ͍ͨ
 10. KPTBoardΞʔΩςΫνϟ όοΫΤϯυ ϑϩϯτΤϯυ αʔόʔ WebSocket

 11. AngularJS • http://angularjs.org/ • ࠷ۙྲྀߦ͖ͬͯͨɺJavaScriptϑϨʔϜϫʔΫ • jQueryͱൺ΂ͯdomͷૢ࡞Λ͠ͳͯ͘ࡁΉ • jQueryͱൺ΂ͯJavaScriptͷίʔυΛॻ͔ͳ͘ ͯࡁΉ

 12. ྫ • ϘλϯΛΫϦοΫͨ࣌͠ʹ0͔Β1ʹද ࣔΛม͑ΔϓϩάϥϜ

 13. jQuery <button id="button">button</button> <div id="result"></div> jQuery(function() { jQuery('#result').text(0) jQuery('#button').click(function() {

  jQuery('#result').text(1); }); });
 14. AngularJS <button data-ng-click="test = 1" data-ng-init="test = 0">button</ button> <div>{{test}}</div>

 15. AngularJS࢖͏ͱ • ୹͘ॻ͚Δɺ৔߹ʹΑͬͯ͸JavaScript ॻ͔ͳͯ͘΋ॻ͚Δ

 16. websocket-rails • https://github.com/websocket-rails/ websocket-rails • rubyͷgem • ผ్websocketαʔόʔͨͯͳͯ͘ࡁΉ • em-websocketͩͱrakeλεΫͳͲͰ

  railsͱ͸ผʹىಈ
 17. ࠷ޙʹ • ੈքΛม͑Δ߹॓ɺ࣍ճ͸དྷ೥ͷ2݄͔ 3݄ʹ΍ΔͷͰڵຯ͋Δํ͸ࢀՃͯ͘͠ ͍ͩ͞ɻ • དྷ೥͸ധ·Γ͡Όͳ͍Πϕϯτ΋։࠵ ͠·͢ɻ