Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWSのオートスケールとなかよく付き合う

 AWSのオートスケールとなかよく付き合う

YAP(achimon)C::Asia Hachioji 2016 mid

FUJIWARA Shunichiro

July 02, 2016
Tweet

More Decks by FUJIWARA Shunichiro

Other Decks in Technology

Transcript

 1. AWSͷΦʔτεέʔϧͱ
  ͳ͔Α͘෇͖߹͏
  YAP(achimon)C::Asia Hachioji
  2016 mid
  2016-07-02 @fujiwara

  View Slide

 2. @fujiwara
  github.com/fujiwara
  sfujiwara.hatenablog.com
  ٕज़෦

  View Slide

 3. Agenda
  • ΦʔτεέʔϧͬͯԿ
  • ͳͥΦʔτεέʔϧ͢Δͷ͔
  • ͦ΋ͦ΋Φʔτεέʔϧ͢Δ΂͖?
  • Ͳ͏͍͏৚݅ͰΦʔτεέʔϧΛൃಈ͢Δ͔
  • ຊ౰ʹى͖ͨා͍࿩

  View Slide

 4. Φʔτεέʔϧͱ͸

  View Slide

 5. AWSͷΦʔτεέʔϧ
  ΞϓϦέʔγϣϯͷෛՙΛॲཧ͢ΔͨΊʹ
  ద੾ͳ਺ͷEC2ΠϯελϯεΛىಈ͢Δ࢓૊Έ

  View Slide

 6. ͳͥΦʔτεέʔϧ͢Δͷ͔

  View Slide

 7. ͳͥΦʔτεέʔϧ͢Δͷ͔
  ΞΫηε਺(≒ෛՙ)͸1೔ͷதͰมಈ͢Δ

  View Slide

 8. ͳͥΦʔτεέʔϧ͢Δͷ͔
  min : avg : max = 200 : 1000 : 3000
  ϐʔΫ࣌ͷෛՙ͸1೔ฏۉͷ3ഒ
  ϐʔΫΛ૝ఆͨ͠ΠϯελϯεΛৗ࣌ىಈ͢Δͱ !
  ෛՙʹԠͯ͡Πϯελϯε୆਺Λௐ੔͢Ε͹અ໿Ͱ͖Δ

  View Slide

 9. ͳͥΦʔτεέʔϧ͢Δͷ͔
  ʰಥൃతͳෛՙʹ΋ରԠͰ͖Δʱ
  • ͋Δఔ౓·Ͱԣʹ૿΍ͤΔ΋ͷͰ͋Ε͹ ⭕
  • ྫ͑͹RDS͕ϘτϧωοΫʹͳΔͱ… ❓
  • ෛՙͷ૿େ͕଎͗͢Δͱؒʹ߹Θͳ͍

  View Slide

 10. ͳͥΦʔτεέʔϧ͢Δͷ͔
  ͦͷଞʹ΋خ͍͠(ؾΛ͚ͭΔ)͜ͱ
  • ো֐͕ൃੜͨ͠Πϯελϯε͸ࣗಈͰ࡟আ(terminate)
  • ৽͍͠Πϯελϯε͕ࣗಈͰىಈ
  • ઃఆ͞Εͨ୆਺Λอͱ͏ͱͯ͘͠ΕΔ
  ! Πϯελϯεো֐Ͱ࠶ىಈෆཁ
  " ࡟আ͞ΕͨΠϯελϯεͷEBS͸ফ໓

  View Slide

 11. ͦ΋ͦ΋Φʔτεέʔϧ͢Δ΂͖ʁ

  View Slide

 12. ͦ΋ͦ΋Φʔτεέʔϧ͢Δ΂͖ʁ
  16ίΞϚγϯ͕ϐʔΫͰ30୆ඞཁͳγεςϜ
  ! c4.4xlarge(16 cores) $776.66/month
  • avg: × 10 = $7,766 / month
  • max: x 30 = $23,299 / month
  ฏۉ10୆ʹ཈͑ΒΕΕ͹ֹࠩ͸20୆෼ $15,533 ≒ 150ສԁ
  ͋Δఔ౓ͷن໛͕͋Ε͹࡟ݮֹ͕େ͖͍

  View Slide

 13. ن໛͕ͦΕ΄ͲͰ΋ͳ͍৔߹
  4ίΞϚγϯ͕ϐʔΫͰ6୆ඞཁͳγεςϜ
  ! c4.xlarge(4 cores) $193.98/month
  • avg: × 4 = $776 / month
  • max: x 6 = $1,164 / month
  ࠷௿3୆͸ಈ͔͍ͨ͠ͷͰavg = max / 3 ʹ͸ͳΒͳ͍
  ֹࠩ͸2୆෼ $387 ఔ౓ɺݻఆඅͱൺ΂Δͱ…

  View Slide

 14. View Slide

 15. ͦ΋ͦ΋Φʔτεέʔϧ͢Δ΂͖ʁ·ͱΊ
  ΦʔτεέʔϧΛߟྀ͍ͯ͠ͳ͍γεςϜʹޙ͔Βಋೖ͢Δʹ
  ͸͍Ζ͍Ζඞཁ
  ӡ༻த΋҆ఆ͢Δ·Ͱ͸͍Ζ͍Ζ͋Δ
  ಋೖɺӡ༻ίετ͕࡟ݮίετʹݟ߹͏͔Ͳ͏͔൑அ

  View Slide

 16. Auto Scaling ུ֓

  View Slide

 17. Auto Scaling Group
  Πϯελϯεͷ·ͱ·Γ͝ͱʹ Auto
  Scaling GroupΛఆٛ
  • ୆਺ͷ࠷খ(min)ɺ࠷େ(max)ɺر๬
  (desired)
  • ؔ࿈͚ͮΔ ELB
  • ىಈઃఆ (Launch Configuration)
  • εέʔϦϯάϙϦγʔ

  View Slide

 18. ࠷খ୆਺ (min)
  ❌ ͜ͷ୆਺ҎԼʹ͸ݮΒͳ͍
  ⭕ ͜ͷ୆਺Λ࠷௿ݶҡ࣋͠Α͏ͱ͢Δ
  min: 3, ݱࡏ3୆ͷঢ়ଶͰ1୆͕ϔϧενΣοΫࣦഊ
  → ৽͍͠Πϯελϯε͕ىಈ͞ΕΔ
  → ࣦഊͨ͠Πϯελϯε͕࡟আ͞ΕΔ
  Ұ࣌తʹ͸minΛԼճΔ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 19. ر๬୆਺ (desired)
  ͜ͷ୆਺Λҡ࣋͠Α͏ͱ͢Δ
  εέʔϦϯάϙϦγʔʹΑͬͯ desired ͕มߋ͞ΕΔ
  → Πϯελϯε͕ىಈ/࡟আ͞ΕΔ
  → desiredΛຬͨͨ͠Β׬ྃ
  ىಈࣦഊͨ͠৔߹͸ɺdesiredΛຬͨ͢·ͰϦτϥΠ
  ͏·͘ىಈ͠ͳ͍AMIΛ࡞ͬͯ͠·͏ͱӬԕʹ…!

  View Slide

 20. ࠷େ୆਺ (max)
  ͜ͷ୆਺Ҏ্͸ىಈ͠ͳ͍
  ઃఆϛεͰͷىಈ͗͢͠Λ๷ࢭͰ͖Δ
  ෛՙ૿େ࣌ʹఱҪʹ౰ͨΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰؾΛ͚͓ͭͯ͘

  View Slide

 21. εέʔϦϯάϙϦγʔ
  Ͳ͏͍͏৚݅ͰdesiredΛ૿Ճɺݮগͤ͞Δ͔ɺͱ͍͏ఆٛ
  CloudWatchͷϝτϦΫεΛݩʹͨ͠ΞϥʔϜΛτϦΨʹ͢Δ
  • Auto Scaling Group಺ͷEC2 CPU࢖༻཰
  • ओʹWebΞϓϦέʔγϣϯ޲͚
  • Amazon SQS ͷΩϡʔʹཷ·͍ͬͯΔ਺
  • ඇಉظδϣϒॲཧαʔό(ಈըม׵ͳͲ)޲͚

  View Slide

 22. spot or on demand?
  ΦϯσϚϯυΠϯελϯε͔εϙοτΠϯελϯε͔
  Φʔτεέʔϧʹ͸ͲͪΒͰ΋ར༻Մೳ(LaunchConfigͰࢦఆ)
  ΦϯσϚϯυΠϯελϯε
  ͍ͭͰ΋ಉҰՁ֨ͰىಈͰ͖Δ
  (εϙοτͱൺ΂Δͱ)ߴ͍
  WebΞϓϦέʔγϣϯαʔό޲͖

  View Slide

 23. spot or on demand?
  εϙοτΠϯελϯε
  ಈ࡞தͷεϙοτՁ֨ (धཁͱڙڅͰܾఆ)Ͱֹ͕ܾۚ·Δ
  ͍҆ (͍͍ͨͯͷ৔߹ΦϯσϚϯυͷ1/5ʙ1/10)
  ߴಅ͢Δ͜ͱ͕͋Δ (ΦϯσϚϯυՁ֨ͷ਺ഒ΋)
  ೖࡳՁ֨ΛεϙοτՁ্͕֨ճΔͱΠϯελϯε࡟আ
  → શ໓͢ΔՄೳੑ͕͋Δ
  ଟগͷॲཧ஗Ԇ͕ڐ͞ΕΔδϣϒϫʔΧʔ޲͖

  View Slide

 24. View Slide

 25. γεςϜΛΦʔτεέʔϧʹ
  ରԠͤ͞Δ

  View Slide

 26. γεςϜΛΦʔτεέʔϧʹରԠͤ͞Δ
  ʮAMI͔Βىಈ͢Δ͚ͩͰɺਖ਼ৗʹՔಇ͢Δঢ়ଶʹͳΔʯ
  ͜ͷঢ়ଶΛ࡞Βͳ͍ͱΦʔτεέʔϧʹରԠͰ͖ͳ͍
  • ϓϩϏδϣχϯά/σϓϩΠ
  • ؂ࢹ
  • ϩάసૹ

  View Slide

 27. ϓϩϏδϣχϯάɺσϓϩΠख๏
  ❌ σϓϩΠ͍ͨ͠λΠϛϯάͰ push
  ⭕ ىಈͨ͠Πϯελϯε͕ pull
  ΠϯελϯεΛىಈͨ࣌͠఺Ͱͷਓؒͷ࡞ۀΛෆཁʹ͢Δ

  View Slide

 28. AMIΛຖճ࡞Δ
  ϓϩϏδϣχϯάɺΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠ͕׬ྃͨ͠ঢ়
  ଶͰAMIΛ࡞Γ௚͢ˠ ىಈ͢Δ͚ͩͰOK
  ϝϦοτ
  • ىಈ͢Δ͚ͩɺىಈޙʹ͸Կ΋ඞཁͳ͍
  σϝϦοτ
  • ઃఆมߋɺΞϓϦέʔγϣϯमਖ਼ͰຖճAMIΛ࡞Γ௚͢खؒ
  • มߋ͝ͱʹΠϯελϯεΛશ෦ೖΕସ͑

  View Slide

 29. AMIΛຖճ࡞Δ
  • σϓϩΠස౓͕ଟ͘ͳ͍αʔϏεͳΒՄೳ
  (10ճ/೔͸೉͍͔͠΋…)
  • ݻఆͷΠϯελϯε͕͋Δ৔߹͸Ͳ͏͢Δ…ʁ
  (σʔλετΞͳͲ͕ϚωʔδυαʔϏεͰ͸ͳ͍৔߹)

  View Slide

 30. ϓϧܕͷϓϩϏδϣχϯάɺσϓϩΠख๏
  S3ͳͲʹΞʔΧΠϒΛอଘɺ֤ΠϯελϯεͰऔಘɺల։͢Δ
  AWS CodeDeploy
  Mamiya github.com/sorah/mamiya
  Stretcher github.com/fujiwara/stretcher

  View Slide

 31. ϓϧܕͷϓϩϏδϣχϯάɺσϓϩΠख๏
  Πϯελϯε͕ىಈ࣌ʹࣗΒ࠷৽ͷ΋ͷΛऔಘɺ࣮ߦ
  S3ΛόοΫΤϯυʹ͢Ε͹Մ༻ੑ΋ ⭕
  σϓϩΠ΋଎͍

  View Slide

 32. ⾠ rsyncͳͲͰϓϧܕσϓϩΠΛࣗ࡞͢Δ
  build్தͷத్൒୺ͳঢ়ଶ͕औಘ͞Εͳ͍Α͏஫ҙ
  → Πϯελϯεىಈத͸σϓϩΠ࡞ۀΛ͠ͳ͍(ͱ͔)
  औಘݩΛߴՄ༻/ߴੑೳʹ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 33. ⾠ Git͔Βऔಘͯ͠σϓϩΠ͢Δ
  ʮGit͸σϓϩΠπʔϧͰ͸͋Γ·ͤΜʯ
  খن໛ͳΒ໰୊ͳ͍
  ن໛͕େ͖͘ͳΔͱGitαʔόͷෛՙ͕ਂࠁ
  ৄ͘͠͸ YAPC::Asia 2015
  ੈքల։͢Δେن໛΢ΣϒαʔϏεͷσϓϩΠΛࢧ͑Δٕज़
  https://speakerdeck.com/hatena/yapc-asia-tokyo-2015

  View Slide

 34. γεςϜΛΦʔτεέʔϧʹରԠͤ͞Δ ·ͱΊ
  ىಈͨ͠Πϯελϯε͕ࣗ཯͢Δ
  ͋Δϗετ͔Βશ୆ʹ˓˓(ssh)ɺͱ͍͏ൃ૝Λ΍ΊΔ

  View Slide

 35. ؂ࢹ

  View Slide

 36. ؂ࢹͰඞཁͳ͜ͱ
  ಈతʹ؂ࢹର৅Λ૿ݮͰ͖ΔπʔϧΛ࢖͏
  agentΛىಈ͢Δ͚ͩͰ؂ࢹର৅ʹ௥Ճ
  agentىಈΛܖػʹࣗಈొ࿥ઃఆ͕Մೳ
  APIͰϗετొ࿥΋Մೳ

  View Slide

 37. ؂ࢹͰඞཁͳ͜ͱ
  ΦʔτεέʔϦϯάάϧʔϓશ୆Λू໿ͨ͠ϝτϦΫεΛΈΔ
  • CPU࢖༻཰ͳͲ

  View Slide

 38. ؂ࢹͰඞཁͳ͜ͱ
  1୆མ͙ͪͨΒ͍Ͱ͘Α͘Α͠ͳ͍
  େྔʹىಈ͢Ε͹མͪΔ΍ͭ΋͍Δ
  Πϯελϯεఀࢭ࣌ʹ؂ࢹఀࢭʹࣦഊ͢Δ͜ͱ΋͋Δ
  ZabbixͰͷτϦΨͷྫ
  grpavg["AutoScale","icmpping[]",last,0].last(0)<0.7
  ʮϗετάϧʔϓ಺Ͱping੒ޭׂͨ͠߹͕70%ΛԼճͬͨΒʯ

  View Slide

 39. ؂ࢹͰඞཁͳ͜ͱ
  ELBͷ UnHealthyHostCount ͕Ͳ͏ͯ͠΋্͕Δ
  ʰʮUnHealthyHostCount > 0ʯ͕7෼ؒܧଓͨ͠Βܯࠂʱ

  View Slide

 40. View Slide

 41. ϩάΛ଎΍͔ʹΠϯελϯε֎ʹసૹ͢Δ
  ΦʔτεέʔϧͷΠϯελϯε͕࡟আ(terminate)͞ΕΔͱ
  ʮEBS΋ফ͑·͢ʯ

  View Slide

 42. ؂ࢹͱϩάʹ͍ͭͯ ·ͱΊ
  γεςϜશମͱ݈ͯ͠શ͔Ͳ͏͔ΛΈΔ
  ݸผͷΠϯεϯλϯεʹͩ͜ΘΓ͗͢ͳ͍ → ϓϩηεΈ͍ͨͳ
  ΋ͷ
  ΠϯελϯεʹӬଓ෺Λ࢒͞ͳ͍ → ϝϞϦΈ͍ͨͳ΋ͷ

  View Slide

 43. Ͳ͏͍͏৚݅Ͱ
  ΦʔτεέʔϧΛൃಈ͢Δ͔

  View Slide

 44. εέʔϦϯάϙϦγʔ
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔόͷ৔߹ͷྫ
  • ௚ۙ5෼ؒͷʮฏۉʯCPU࢖༻཰͕50%Λ௒͑ͨΒ
  → ݱࡏͷ୆਺ͷ40%ͷ୆਺Λىಈ
  → 7෼ͳʹ΋͠ͳ͍(ΠϯελϯεىಈΛ଴ͭ)
  • ௚ۙ1࣌ؒͷʮ࠷ߴʯCPU࢖༻཰͕25%Λ੾ͬͨΒ
  → 1୆ఀࢭ
  → 3෼ͳʹ΋͠ͳ͍(Ұؾʹམͪ͗͢ͳ͍Α͏ʹ)

  View Slide

 45. CPU࢖༻཰(ੵΈ্͛), CPU idle(ฏۉ), ϨεϙϯελΠϜ෼෍

  View Slide

 46. ΠϯελϯεΛ૿΍͢ͱ͖ͷίπ
  CPU 40ʙ50%͙Β͍Ͱىಈ͢Δ
  • CPU࢖༻཰্͕͕Δͱॲཧೳྗ͕ઢܗൺྫ͠ͳ͘ͳΔ
  100%Ͱ50%ͷ2ഒॲཧͰ͖ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • Πϯελϯεىಈ·ͰͷϥάΛߟྀ͢Δ
  3ʙ5෼ఔ౓͸଱͑ΒΕΔ͏ͪʹൃಈ͓ͯ͘͠

  View Slide

 47. ΠϯελϯεΛ૿΍͢ͱ͖ͷίπ
  ݱࡏͷ40%ͷ୆਺ɺ࠷௿2୆ىಈ͢Δ
  • 10୆͋Δͱ͖ʹ1୆૿΍ͯ͠΋ॲཧೳྗ͸ʴ10%͚ͩ
  +40%͕2ճൃಈ͢Ε͹໿2ഒʹͳΔ
  • Πϯελϯε͸ৗʹىಈ੒ޭ͢Δͱ͸ݶΒͳ͍
  AWSଆͷ໰୊ɺϓϩϏδϣχϯά΍σϓϩΠࣦഊ

  View Slide

 48. ΠϯελϯεΛݮΒ͢ͱ͖ͷίπ
  ௚ۙ1࣌ؒͷʮ࠷ߴʯCPU࢖༻཰͕25%ҎԼ
  1୆ͣͭམͱͯ͠3෼଴ͭ
  • ʮ୹͍࣌ؒʯͷʮฏۉʯͰམͱ͞ͳ͍
  ૿͑Δͱ༨༟͕Ͱ͖ΔˠམͪΔˠෛՙ্͕Δˠىಈ!
  ༨༟͕े෼͋Δঢ়ଶ͕௕࣌ؒଓ͍ͨΒམͱ͢
  • Ұؾʹམͱ͢ˠෛՙ্͕͕Δˠىಈ!

  View Slide

 49. View Slide

 50. εέʔϦϯάϙϦγʔ·ͱΊ
  ૿΍͢ͱ͖͸େ୾ʹ → ଍Γͳ͚Ε͹ো֐
  ݮΒ͢ͱ͖͸ண࣮ʹ → ݮΒ͗ͨ͢͠Βো֐
  ᮢ஋Λ߈Ί͗͢ͳ͍

  View Slide

 51. ϔϧενΣοΫ

  View Slide

 52. ELBʹ૊ΈࠐΉͨΊʹ͸ϔϧενΣοΫ͕ඞཁ
  1. EC2Πϯελϯε͕ੜ͖͍ͯΔ
  2. (ELB͔Β)TCPͰ઀ଓͰ͖Δ
  3. (ELB͔Β)HTTPͰԠ౴Λ200Ͱฦ͢
  ԿΛ࣋ͬͯਖ਼ৗͱ൑அ͢Δ͔

  View Slide

 53. ELBʹ૊ΈࠐΉͨΊʹ͸ϔϧενΣοΫ͕ඞཁ
  1. ❌ EC2Πϯελϯε͕ੜ͖͍ͯΔ
  → Πϯελϯεىಈ ≠ ΞϓϦέʔγϣϯͷ४උ
  2. ❌ TCPͰ઀ଓͰ͖Δ
  → Webαʔόىಈ ≠ ΞϓϦέʔγϣϯαʔόͷ४උ
  3. ⭕ HTTPͰԠ౴Λ200Ͱฦ͢ GET /ping HTTP/1.0
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔόͰDB઀ଓͳͲ΋νΣοΫ͢Δ

  View Slide

 54. ELBʹ૊ΈࠐΉͨΊʹ͸ϔϧενΣοΫ͕ඞཁ
  Πϯελϯε͸ىಈ࣌ͷࣄނ͕ଟ͍ !
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔό͕DB΍ͦͷଞʹ઀ଓͰ͖Δ
  →ΞϓϦέʔγϣϯΑΓԼͷ૚ͷ໰୊͸ͳ͍͸ͣ !

  View Slide

 55. ϔϧενΣοΫ·ͱΊ
  ࣮֬ʹΞϓϦέʔγϣϯͷ४උ͕Ͱ͖͔ͯΒ੒ޭͤ͞Δ
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʹࢮ׆؂ࢹΤϯυϙΠϯτΛ༻ҙ

  View Slide

 56. ຊ౰ʹ͋ͬͨා͍࿩

  View Slide

 57. ຊ౰ʹ͋ͬͨා͍࿩(1)
  ىಈޙʹϔϧενΣοΫ͕௨Βͳ͍
  Πϯελϯε

  View Slide

 58. ϔϧενΣοΫ͕௨Βͳ͍Πϯελϯε͕ൃੜ
  શ୆Ͱ͸ͳ͍
  ىಈޙͷϓϩϏδϣχϯάɺσϓϩΠ͸໰୊ͳ͍
  ͳ͔ͥElasticacheRedisʹܨ͕Βͳ͍
  →ΞϓϦέʔγϣϯϨϕϧͰͷϔϧενΣοΫʹࣦഊ

  View Slide

 59. ϔϧενΣοΫ͕௨Βͳ͍Πϯελϯε͕ൃੜ
  ىಈˠ࡟আˠىಈˠ࡟আ !!!
  ͩΜͩΜࣦഊ֬཰্͕͕ΔΑ͏ͳ…

  View Slide

 60. ϔϧενΣοΫ͕௨Βͳ͍Πϯελϯε͕ൃੜ
  ͡ʔͬͱϩάΛݟΔ
  ʮΉΉɺ͜ͷIPΞυϨε͸ݟ͕֮͑…ʯ

  View Slide

 61. ϔϧενΣοΫ͕௨Βͳ͍Πϯελϯε͕ൃੜ
  աڈʹىಈ͍ͯͨ͠ΠϯελϯεͷIPΞυϨεΛϩά͔Βऩू
  10୆͙Β͍Ұؾʹىಈ͢Δ
  ࣦഊͨ͠΍ͭͷIPΞυϨεΛݟΔ

  View Slide

 62. Ṗ͸͢΂ͯ...

  View Slide

 63. աڈʹ࢖༻͞Εͨ͜ͱ͕
  ͋ΔIPΞυϨε͕࠶ׂΓ
  ౰ͯ͞ΕͨΠϯελϯε
  ͕ElastcacheRedisʹܨ
  ͕Βͳ͍

  View Slide

 64. աڈʹ࢖༻͞Εͨ͜ͱ͕͋ΔIPΞυϨε͕࠶ׂΓ
  ౰ͯ͞ΕͨΠϯελϯε͕ElastcacheRedisʹ
  ܨ͕Βͳ͍
  ElasticacheRedisͷARPςʔϒϧϦϑϨογϡʹ໰୊͕͋ͬͨ
  (2015೥6݄౰࣌)
  αϙʔτͰݸผରԠ
  (2015೥8݄2िҎ߱ʹ৽نىಈ͞Εͨnode͸໰୊ͳ͍ͦ͏Ͱ͢)

  View Slide

 65. ΞϓϦέʔγϣϯϨϕϧͷ
  ϔϧενΣοΫΛ͍ͯͯ͠Α͔ͬͨ

  View Slide

 66. ຊ౰ʹ͋ͬͨා͍࿩(2)
  ϝϯςφϯεฤ

  View Slide

 67. MHAͰDB master੾Γସ͑
  ΞϓϦέʔγϣϯΛ͢΂ͯϝϯςϞʔυʹ
  MHAͰmaster switch

  View Slide

 68. ϝϯς໌͚Α͏ͱͨ͠Β
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  ͕མ͍ͪͯͨ

  View Slide

 69. ϔϧενΣοΫͰDB΁ͷ઀ଓΛΈ͍ͯͨ
  DB master͕switch
  DB΁ͷӬଓ઀ଓ͕੾அ͞ΕΔˠ࣍ͷϦΫΤετͰ࠶઀ଓ(༧ఆ)
  App͸Plack͕80ϓϩηε
  ֤ϓϩηε͕੾அͰΤϥʔΛฦ͢
  →ͳ͔ͳ͔ϔϧενΣοΫ͕௨Βͳ͍
  →Πϯελϯεterminate

  View Slide

 70. ܭըϝϯςͰͳͯ͘΋DB͕ࢮ͵͜ͱ͸͋Δ
  ϔϧενΣοΫ͕௨Βͳ͍ͱΠϯελϯε͕མͪΔ
  RDS΍Elasticache͸ͨ·ʹࢮ͵(ͷ͕લఏ)

  View Slide

 71. ʮΠϯελϯεͷࣄނ͸΄΅ىಈ࣌ʯ
  Ұ౓ਖ਼ৗʹىಈͨ͠Πϯελϯε͕ࢮ͵ͷ͸Πϯελϯεো֐
  ͕΄ͱΜͲ
  ઃఆϛε΍ϛυϧ΢ΣΞͷ໰୊Ͱશ໓͢Δͷ͸·͍ͣ
  → Ұ౓ਖ਼ৗʹ૊Έࠐ·ΕͨΒΞϓϦέʔγϣϯϨϕϧͷϔϧε
  νΣοΫ͸͠ͳ͍ʂ

  View Slide

 72. Ұ౓ਖ਼ৗʹ૊Έࠐ·ΕͨΒ…
  at ίϚϯυΛ࢖͏
  ࣗಈىಈͷ࠷ޙʹ
  at 'now + 5 min' -f /usr/local/sbin/confirm-pass-healthcheck
  ىಈޙ5෼ͷ࣌఺ͰELBͰInServiceͩͬͨΒ
  touch /dev/shm/pass_healthcheck
  ͱ͍͏ίϚϯυΛ࣮ߦ

  View Slide

 73. nginxͷϨϕϧͰϔϧενΣοΫΛฦ͢
  location /ping {
  if (-f "/dev/shm/pass_healthcheck") {
  return 200;
  }
  # ϑΝΠϧ͕ͳ͚Ε͹ΞϓϦέʔγϣϯͷϔϧενΣοΫ΁
  proxy_pass http://app;
  }
  tmpfsʹஔ͍ͯ͋ΔͷͰෆҙͷ࠶ىಈ͕͋ͬͯ΋ىಈ࣌ͱಉ͡

  View Slide

 74. ೖΔ΂͖ELBͰInServiceʹͳ͍ͬͯΔ͔Λ൑அ
  #!/bin/bash
  instance_id=$(curl -s 169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
  for elb in $(jq -r ".[]" /etc/elb.conf)
  do
  health=$(aws elb describe-instance-health \
  --load-balancer-name "${elb}" --instances "${instance_id}")
  state=$(echo "$health" | jq -r '.InstanceStates[].State')
  if [[ $state != "InService" ]];
  then
  exit 1
  fi
  done
  touch /dev/shm/pass_healthcheck

  View Slide

 75. ຊ౰ʹ͋ͬͨා͍࿩ ·ͱΊ
  ੈؒ͸ݫ͍͠

  View Slide

 76. ·ͱΊ
  Φʔτεέʔϧ͸ίετ࡟ݮʹ༗༻ (ن໛ʹΑΔ)
  ߟ͑ํͷมֵΛഭΒΕΔ (ָ͍͠)
  ͪΌΜͱ੍ޚ͢Δͷ͸େม (େม)

  View Slide