Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

地元Ruby会議(秋田)

Ffdf2b0baba2980a90923978cf32a6ca?s=47 fukayatsu
January 18, 2013
520

 地元Ruby会議(秋田)

東京Ruby会議10で発表する予定だったスライドです。

Ffdf2b0baba2980a90923978cf32a6ca?s=128

fukayatsu

January 18, 2013
Tweet

Transcript

 1. ͡΋Ͳ Δͼ ͔͍͗ ஍ݩRubyձٞ @fukayatsu 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 2. ͓͹ΜͰ͢ • @fukayatsu • ࠓ͸ौ୩Ͱੜ׆ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 3. ग़਎஍ • ळాݝେઋࢢ ( چେۂࢢ ) 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 4. ळాͱ͍͑͹ʁ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 5. ळాඒਓ ͔֬ʹ৭നͳਓ͕ଟ͍ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 6. ͖͋ͨ͜·ͪ ී௨ʹεʔύʔʹ ฒΜͰΔ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 7. ઇ ແବʹ߱ΔͷͰઇͰ ՈΛ࡞ͬͨΓ͢Δ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 8. ͳ·͸͛ ͳ·͸͛ͷམͱͨ͠࿴Λ र͏ͱ޾ͤʹͳΕΔ ༮ஓԂΛऻܸͯ͠ɺ Ԃࣇʹτϥ΢ϚΛ২͑෇ ͚Δ͜ͱ΋ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 9. ͖ΓͨΜΆು ͝൧Λߥ͘͢ΓͭͿͯ͠ ๮ʹר͍ͯম͍ͨ΋ͷΛ ൺ಺஍ܲɾηϦɾ ͝΅͏౳ͱҰॹʹࣽΔ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 10. ͖ΓͨΜΆು ※࣮࿩ https://twitter.com/fukayatsu/status/285302377794387970 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 11. ͳΜ...ͩͱ... 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 12. ೔ຊञ ←ઇͷכࣷ(΅͏͠Ό) ҿΈ΍͓ͯ͘͢͢͢Ί 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 13. େۂͷՖՐ 100೥Ҏ্ͷྺ࢙Λ࣋ͭɺՖՐࢣͷڝٕେձɻ಺ֳ ૯ཧେਉ৆͕त༩͞ΕΔɻେձఏڙՖՐ͸ඞݟɻ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 14. ͍͍ͩͨ ͦΜͳײ͡ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 15. ΈΜͳ ळాʹདྷͯͶʂ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 16. ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠ 13೥1݄18೔༵ۚ೔