Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20221222_PLATEAU第8回3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会_古橋

 20221222_PLATEAU第8回3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会_古橋

Project PLATEAU
第8回3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会
2022/12/22

古橋資料
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

December 22, 2022
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ̏%౎ࢢϞσϧͷ੔උɾ׆༻ଅਐʹؔ͢Δݕ౼෼Պձ
  1-"5&"6σʔλྲྀ௨Λ
  εέʔϧͤ͞Δํ๏
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֶ
  0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+BQBO
  /10๏ਓ$SJTJT.BQQFST+"1"/
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

  View full-size slide

 2. ೥຤ͱ͍͑͹ʜ

  View full-size slide

 3. https://medium.com/furuhashilab/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC-advent-calendar-%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1-5f74b9728996

  View full-size slide

 4. 1-"5&"6ΞυϕϯτΧϨϯμʔ
  ΍ͬͯ·͢ʂʂʂ

  View full-size slide

 5. https://qiita.com/advent-calendar/2022/plateau

  View full-size slide

 6. ·ͩ·ͩɺۭ͖͋Γ·͢ʂ
  աڈʹ͔͞ͷ΅ͬͯ
  ຒΊͪΌ͍ͬͯͩ͘͞ʂʂ
  ʢݹڮ΋ॻ͖·͢ʂʣ

  View full-size slide

 7. DJUZHNMPTN
  https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm

  View full-size slide

 8. https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm/releases
  W
  ɹˣ
  W

  View full-size slide

 9. ࠓޙͷϩʔυϚοϓ

  -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ
  طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼
  ༏ઌΤϦΞબఆ
  ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ
  ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDLˡŘŵŠŠ
  ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ
  <㾎>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪˡŘŵŠŠ
  <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ

  <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

  View full-size slide

 10. ࡞ۀϚχϡΞϧΛߋ৽͠
  Πϯϙʔτॲཧͷಈ࡞֬ೝɻ

  View full-size slide

 11. https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm/issues/94#issuecomment-1301339233

  View full-size slide

 12. https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm/issues/97

  View full-size slide

 13. ౦ژ౎
  ౦ଜࢁࢢͰςετͯ͠Έ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 14. ࠃ࿈&$ͷ0444%(ϋοΧιϯʹ
  Ԡืͯ͠Έ·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 15. https://inspire.ec.europa.eu/news/oss4sdg-hackathon

  View full-size slide

 16. IUUQTUXJUUFSDPN6/@0*$5TUBUVT TUB#CY+4L:HQZ2YRKC#6"

  View full-size slide

 17. ࠃ࿈&$ϋοΧιϯ
  ೖ৆͠·ͨ͠ʂʂʂ

  View full-size slide

 18. ධՁ͞Εͨͷ͸
  1-"5&"6͕
  $JUZ(.-Λ࠾༻͍ͯͨ͜͠ͱ

  View full-size slide

 19. ˠ ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 20. ͦͯ͠ɺ
  ߋʹεέʔϧ͢Δಈ͖͕
  ࠓՃ଎͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 21. https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-announces-overture-maps-foundation-to-build-interoperable-open-map-data

  View full-size slide

 22. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 23. https://www.facebook.com/mapconcierge/posts/pfbid02EY56Aqmui417HSG75kiPUb1CLufDk3tzJo9YDZK5iYrMh7dvdCnBPzP5jStmPMGCl

  View full-size slide

 24. ͜ͷಈ͖͸̎೥લ͔Β
  δΦۀքʹप஌͍ͯͨ͠΋ͷͷ
  ೔ຊͰͦͷॏཁੑʹؾ͔ͮΕͨਓ͸
  গͳ͔ͬͨɻ

  View full-size slide

 25. 0QFO4USFFU.BQͷ࠷େͷ՝୊

  View full-size slide

 26. 0QFO4USFFU.BQͷ࠷େͷ՝୊
  ˠ඼࣭อূ

  View full-size slide

 27. ຽؒاۀ͕
  ΍Δ΂͖࢓ࣄ
  ʢϏδωεϞσϧͱͯ͠ʣ

  View full-size slide

 28. ࠓ·Ͱ͸
  ֤͕ࣾಠཱͯ͠΍͍ͬͯͨɻ

  View full-size slide

 29. ͦΕͰ΋
  ͦΕͳΓʹίετ͕͔͔Δɻ

  View full-size slide

 30. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 31. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 32. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 33. ͦͯ͠
  ࡾ࣍ݩݐ෺σʔλʹ
  λʔήοτΛஔ͍͍ͯΔɻ

  View full-size slide

 34. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 35. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 36. 0QFO4USFFU.BQͱ
  ໖ີʹ࿈ܞ

  View full-size slide

 37. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 38. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 39. ϥΠηϯε͸
  0%C-ͱ$%-"QWͷ
  σϡΞϧϥΠηϯε

  View full-size slide

 40. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 41. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 42. 0.'PVOEBUJPOͷ
  ίΞϝϯόʔ͸
  0QFO4USFFU.BQͷ׆ಈʹ
  ਂؔ͘Θ͖࣮ͬͯͨ੷ଟ਺ɻ

  View full-size slide

 43. https://twitter.com/mvexel/status/1603461297395273729

  View full-size slide

 44. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 45. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH
  ʁ ʁ ʁ ʁ

  View full-size slide

 46. ຽؒاۀ͕4UFFSJOHNFNCFSʹͳΔʹ͸
  ສ64%˺ԯԁͷ೥ձඅ
  ϑϧλΠϜΤϯδχΞΛ໊ΞαΠϯ

  View full-size slide

 47. ߴ͍ͱࢥ͏͔΋͠Ε·ͤΜ͕
  աڈʹ6CFS͸ಠࣗͰ
  ԯԁҎ্Λ
  ஍ਤσʔλ੔උʹ౤ࢿ

  View full-size slide

 48. https://www.theverge.com/2016/7/31/12338268/uber-maps-investment-500-million

  View full-size slide

 49. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View full-size slide

 50. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View full-size slide

 51. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View full-size slide

 52. ԯԁҎ্Λ
  ஍ਤσʔλ੔උʹ౤ࢿׂͨ͠ʹɺ
  04.ʹ$POUSJCVUFͰ͖ͨͷ͸
  /;ͱ๺ถͷҰ෦ͷΈ

  View full-size slide

 53. ߴ͍Α͏Ͱ͍ͯ
  ೥ؒԯԁͷࢀՃඅ͸
  ຽؒاۀʹ͸ഁ֨ͷ஋ஈ͔΋͠Εͳ͍ɻ

  View full-size slide

 54. ͦͯ͠ɺ
  (PWFSONFOU.FNCFS͸
  ೥ձඅແྉʂʂ

  View full-size slide

 55. https://overturemaps.org/become-a-member/

  View full-size slide

 56. https://overturemaps.org/become-a-member/

  View full-size slide

 57. ݸਓతʹ͸
  ੈքͰ࠷ॳͷ
  0.'(PWFSONFOU.FNCFS͸
  1-"5&"6͕
  ໊৐ΓΛ্͛Δ΂͖ʂ
  ͱߟ͑·͢ɻ

  View full-size slide

 58. ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 59. ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 60. ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 61. Ұԯ૯ҏೳԽ
  l # J M M J P O T * O ⒕ [ B U J P O z

  View full-size slide