Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20230208_渋谷データコンソーシアム勉強会_古橋

 20230208_渋谷データコンソーシアム勉強会_古橋

渋谷データコンソーシアム勉強会

2023-02-08 古橋講演資料
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

February 08, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ौ୩σʔλίϯιʔγΞϜษڧձ
  ૒ํ޲ͷσδλϧπΠϯσʔλྲྀ௨Λ
  εέʔϧͤ͞Δํ๏
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֶ
  0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+BQBO
  /10๏ਓ$SJTJT.BQQFST+"1"/
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

  View full-size slide

 2. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View full-size slide

 3. IUUQTXXXBPZBNBBDKQGBDVMUZHTD
  ஍ ٿ ࣾ ձ ڞ ੜ ֶ ෦

  View full-size slide

 4. !NBQDPODJFSHF

  View full-size slide

 5. Φʔ
  ϓϯͳ
  σδλϧπΠϯ

  View full-size slide

 6. ࠃɾߦ੓
  اۀɾֶɾࢢຽ

  View full-size slide

 7. ࠃɾߦ੓
  اۀɾֶɾࢢຽ

  View full-size slide

 8. ࠓͷ೔ຊ͸
  ʮΦʔ
  ϓϯσʔλʯ
  ఏڙऀ͕
  ʮߦ੓ʯଆʹภΓ͍͗ͯ͢Δɻ

  View full-size slide

 9. ࢈ɾ׭ɾֶɾࢢຽ
  ͦΕͧΕ͕ؔΘΔ
  όϥϯε͕େࣄ

  View full-size slide

 10. େࣄͳ͜ͱͳͷͰ܁Γฦ͠·͕͢
  ࢈ɾ׭ɾֶɾࢢຽ
  ͦΕͧΕ͕ؔΘΔ
  όϥϯε͕େࣄ

  View full-size slide

 11. ੨ࢁֶӃେֶ
  ݹڮݚڀ͕ࣨऔΓ૊ΜͰ͍Δ
  ̏ͭͷϓϩδΣΫτ

  View full-size slide

 12. ौ୩ͷ֗ͷ%εΩϟχϯά

  View full-size slide

 13. ཪ࿏஍༻
  ిಈόΠΫͰ
  ौ୩ͷ֗Λ
  ܧଓతʹܭଌத

  View full-size slide

 14. ֵ ৽ ٕ ज़ ͱ ࣾ ձ ڞ ૑ ݚ ڀ ॴ
  J545*OTUJUVUFGPS5FDIOPMPHJDBM4PDJBM5SBOTGPSNBUJPO

  View full-size slide

 15. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ MBUMOH[NFOVGBMTFQ,FZGPDVTQIPUPY*O
  fi
  OJUZZ*O
  fi
  OJUZ[PPN

  View full-size slide

 16. 3JDPI5)&5"9ͷొ৔Ͱ
  ύϊϥϚࡱӨ࡞ۀޮ཰Խ

  View full-size slide

 17. IUUQTCMPHSJDPIDPNKB

  View full-size slide

 18. ˃
  Χϝϥͱ
  J1IPOF-J%"3Ͱ
  खܰˍܧଓతͳ%εΩϟχϯάΛ
  ࣮ࢪ͢Δϊ΢ϋ΢Λ஝ੵத

  View full-size slide

 19. ҰաੑͰऴΘΒͤͳ͍
  ͜ͱ͕େࣄʂ

  View full-size slide

 20. 1-7 Feb.2023
  ੈքϥϯΩϯά

  View full-size slide

 21. 1-7 Feb.2023
  ੈքϥϯΩϯά

  View full-size slide

 22. ࢢຽ͕ख࡞Γ͢Δ%Ϟσϧ

  View full-size slide

 23. ੨ࢁֶӃେֶ
  ૬໛ݪΩϟϯύεͷ%ϞσϧԽ

  View full-size slide

 24. υϩʔϯͰۭࡱ͠
  ϑΥτάϥϝτϦॲཧΛͨ͠
  ࡾ࣍ݩ఺܈σʔλΛݩʹ
  ख࡞ۀͰϞσϦϯά

  View full-size slide

 25. https://skfb.ly/oCnxt

  View full-size slide

 26. https://sketchfab.com/mapconcierge/collections/b4d7c2f179534d1daf5118ebbb83c6e1-df275ec44c0943cc9b031075cd1bccac

  View full-size slide

 27. ଐੑ෇༩͸͜Ε͔Β࣮ࢪɻ
  044πʔϧ͚ͩͰ
  Ͳ͜·ͰͰ͖Δ͔͕ॏཁɻ

  View full-size slide

 28. 1-"5&"6σʔλͷྲྀ௨Ճ଎

  View full-size slide

 29. DJUZHNMPTN
  https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm

  View full-size slide

 30. ࠓޙͷϩʔυϚοϓ

  -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ
  طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼
  ༏ઌΤϦΞબఆ
  ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ
  ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDLˡŘŵŠŠ
  ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ
  <㾎>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪˡŘŵŠŠ
  <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ

  <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

  View full-size slide

 31. ࡞ۀϚχϡΞϧΛߋ৽͠
  Πϯϙʔτॲཧͷಈ࡞֬ೝɻ

  View full-size slide

 32. https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm/issues/94#issuecomment-1301339233

  View full-size slide

 33. https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm/issues/97

  View full-size slide

 34. ౦ژ౎
  ౦ଜࢁࢢͰςετͯ͠Έ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 35. ࠃ࿈&$ͷ0444%(ϋοΧιϯʹ
  Ԡืͯ͠Έ·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 36. https://inspire.ec.europa.eu/news/oss4sdg-hackathon

  View full-size slide

 37. IUUQTUXJUUFSDPN6/@0*$5TUBUVT TUB#CY+4L:HQZ2YRKC#6"

  View full-size slide

 38. ࠃ࿈&$ϋοΧιϯ
  ೖ৆͠·ͨ͠ʂʂʂ

  View full-size slide

 39. ධՁ͞Εͨͷ͸
  1-"5&"6͕
  $JUZ(.-Λ࠾༻͍ͯͨ͜͠ͱ

  View full-size slide

 40. ˠ ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 41. ͦͯ͠ɺ
  ߋʹεέʔϧ͢Δಈ͖͕
  ࠓՃ଎͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 42. https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-announces-overture-maps-foundation-to-build-interoperable-open-map-data

  View full-size slide

 43. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 44. https://www.facebook.com/mapconcierge/posts/pfbid02EY56Aqmui417HSG75kiPUb1CLufDk3tzJo9YDZK5iYrMh7dvdCnBPzP5jStmPMGCl

  View full-size slide

 45. ͜ͷಈ͖͸̎೥લ͔Β
  δΦۀքʹप஌͍ͯͨ͠΋ͷͷ
  ೔ຊͰͦͷॏཁੑʹؾ͔ͮΕͨਓ͸
  গͳ͔ͬͨɻ

  View full-size slide

 46. 0QFO4USFFU.BQͷ࠷େͷ՝୊

  View full-size slide

 47. 0QFO4USFFU.BQͷ࠷େͷ՝୊
  ˠ඼࣭อূ

  View full-size slide

 48. ຽؒاۀ͕
  ΍Δ΂͖࢓ࣄ
  ʢϏδωεϞσϧͱͯ͠ʣ

  View full-size slide

 49. ࠓ·Ͱ͸
  ֤͕ࣾಠཱͯ͠΍͍ͬͯͨɻ

  View full-size slide

 50. ͦΕͰ΋
  ͦΕͳΓʹίετ͕͔͔Δɻ

  View full-size slide

 51. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 52. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 53. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 54. ͦͯ͠
  ࡾ࣍ݩݐ෺σʔλʹ
  λʔήοτΛஔ͍͍ͯΔɻ

  View full-size slide

 55. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 56. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 57. 0QFO4USFFU.BQͱ
  ໖ີʹ࿈ܞ

  View full-size slide

 58. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 59. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 60. ϥΠηϯε͸
  0%C-ͱ$%-"QWͷ
  σϡΞϧϥΠηϯε

  View full-size slide

 61. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 62. https://overturemaps.org/resources/faq/

  View full-size slide

 63. 0.'PVOEBUJPOͷ
  ίΞϝϯόʔ͸
  0QFO4USFFU.BQͷ׆ಈʹ
  ਂؔ͘Θ͖࣮ͬͯͨ੷ଟ਺ɻ

  View full-size slide

 64. https://twitter.com/mvexel/status/1603461297395273729

  View full-size slide

 65. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH

  View full-size slide

 66. IUUQTPWFSUVSFNBQTPSH
  ʁ ʁ ʁ ʁ

  View full-size slide

 67. ຽؒاۀ͕4UFFSJOHNFNCFSʹͳΔʹ͸
  ສ64%˺ԯԁͷ೥ձඅ
  ϑϧλΠϜΤϯδχΞΛ໊ΞαΠϯ

  View full-size slide

 68. ߴ͍ͱࢥ͏͔΋͠Ε·ͤΜ͕
  աڈʹ6CFS͸ಠࣗͰ
  ԯԁҎ্Λ
  ஍ਤσʔλ੔උʹ౤ࢿ

  View full-size slide

 69. https://www.theverge.com/2016/7/31/12338268/uber-maps-investment-500-million

  View full-size slide

 70. https://www.theverge.com/2016/7/31/12338268/uber-maps-investment-500-million
  ԯ64%

  View full-size slide

 71. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View full-size slide

 72. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View full-size slide

 73. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View full-size slide

 74. ԯԁҎ্Λ
  ஍ਤσʔλ੔උʹ౤ࢿׂͨ͠ʹɺ
  04.ʹ$POUSJCVUFͰ͖ͨͷ͸
  /;ͱ๺ถͷҰ෦ͷΈ

  View full-size slide

 75. ߴ͍Α͏Ͱ͍ͯ
  ೥ؒԯԁͷࢀՃඅ͸
  ຽؒاۀʹ͸ഁ֨ͷ஋ஈ͔΋͠Εͳ͍ɻ

  View full-size slide

 76. ͦͯ͠ɺ
  (PWFSONFOU.FNCFS͸
  ೥ձඅແྉʂʂ

  View full-size slide

 77. https://overturemaps.org/become-a-member/

  View full-size slide

 78. https://overturemaps.org/become-a-member/

  View full-size slide

 79. ݸਓతʹ͸
  ੈքͰ࠷ॳͷ
  0.'(PWFSONFOU.FNCFS͸
  1-"5&"6͕
  ໊৐ΓΛ্͛Δ΂͖ʂ
  ͱߟ͑·͢ɻ

  View full-size slide

 80. ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 81. ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 82. ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View full-size slide

 83. ߦ੓͚ͩͰͳ͘
  ຽؒاۀͱΞΧσϛοΫͱ
  ࢢຽ͕ڠಇͯ͠
  ܧଓతͳσδλϧπΠϯσʔλΛ
  ϘτϜΞο
  ϓͷνΧϥͰ͍ͭͬͯ͘͘͜ͱ͕
  ॏཁ

  View full-size slide

 84. https://
  2022.minc.app

  View full-size slide

 85. https://2022.minc.app/awards2023

  View full-size slide

 86. Ұԯ૯ҏೳԽ
  l # J M M J P O T * O ⒕ [ B U J P O z

  View full-size slide