Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Strava の使い方マニュアル 2023

Strava の使い方マニュアル 2023

GIS実習用 GPS軌跡記録のための Strava 使い方マニュアル
(記録方法、写真追加方法、GPXファイルのダウンロード方法)

青山学院大学 古橋
2023-05-19 作成
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

May 19, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. 4USBWBͷ࢖͍ํ
  ݱ஍ௐࠪσʔλΛΞʔΧΠϒ͢Δٕज़
  ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ڭत
  ݹڮେ஍ʢ5BJDIJ'636)"4)*ʣ

  View Slide

 2. ࣗ෼ͷߦಈύλʔϯΛه࿥͍ͨ͠ʂ
  ˠ4USBWBͰه࿥͕ศར

  View Slide

 3. 4USBWB
  δϣΪϯάɺαΠΫϦϯάͳͲҠಈཤྺه࿥Ͱ
  ϑΟʔϧυϫʔΫͷϝϞ
  IUUQTXXXTUSBWBDPN

  View Slide

 4. ແྉΞΧ΢ϯτͰ0,
  'BDFCPPLΞΧ΢ϯτΛ͍࣋ͬͯΔͱ
  ͙͢ϩάΠϯՄೳ
  ʢ͍࣋ͬͯͳ͍৔߹͸৽نΞΧ΢ϯτΛ࡞͍ͬͯͩ͘͞ʣ

  View Slide

 5. View Slide

 6. ͜ͷࢿྉͷத਎
  (14ي੻ͷه࿥ํ๏
  ࣸਅͷ௥Ճํ๏
  ه࿥ͨ͠(14ي੻ͷμ΢ϯϩʔυํ๏

  View Slide

 7. View Slide

 8. (14ي੻ͷه࿥ํ๏

  View Slide

 9. ϩάΠϯͨ͠Βɺ
  ԼͷɹϘλϯͰ
  ه࿥Ϟʔυઃఆ

  View Slide

 10. ϩάΠϯͨ͠Βɺ
  ԼͷɹϘλϯͰ
  ه࿥Ϟʔυઃఆ

  View Slide

 11. ӡಈͷελΠϧΛ
  ɹɹબͼ
  ԼͷɹɹϘλϯͰ
  ه࿥։࢝

  View Slide

 12. ӡಈͷελΠϧΛ
  ɹɹબͼ
  ԼͷɹɹϘλϯͰ
  ه࿥։࢝

  View Slide

 13. Ҡಈதͷ
  Ҡಈ଎౓ͳͲ͕
  දࣔ͞Ε·͢ɻ
  ஍ਤϞʔυʹ͢Δʹ͸
  ɹɹϘλϯΛԡ͢ͱ
  ੾ΓସΘΓ·͢ɻ

  View Slide

 14. Ҡಈதͷ
  Ҡಈ଎౓ͳͲ͕
  දࣔ͞Ε·͢ɻ
  ஍ਤϞʔυʹ͢Δʹ͸
  ɹɹϘλϯΛԡ͢ͱ
  ੾ΓସΘΓ·͢ɻ

  View Slide

 15. ϑΟʔϧυϫʔΫ͕
  ऴΘͬͨΒ
  ɹɹϘλϯͰ
  ه࿥Λऴྃ͠·͢ɻ

  View Slide

 16. ɹɹϘλϯͰ
  ׬ྃ֬ೝɻ

  View Slide

 17. ɹɹϘλϯͰ
  ׬ྃ֬ೝɻ

  View Slide

 18. දࣔઃఆͷ
  ެ։ൣғΛ
  ʮશһʯʹ
  มߋ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ˞ୈࡾऀʹσʔλΛड͚౉ͨ͢Ίʹ͸ݖݶઃఆ͕େࣄ

  View Slide

 19. දࣔઃఆͷ
  ެ։ൣғΛ
  ʮશһʯʹ
  มߋ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ˞ୈࡾऀʹσʔλΛड͚౉ͨ͢Ίʹ͸ݖݶઃఆ͕େࣄ

  View Slide

 20. View Slide

 21. ࠷ޙʹ
  ʮΞΫςΟϏςΟΛอଘʯ
  ϘλϯΛԡͯ͠
  σʔλΞοϓϩʔυɻ
  ˞Πϯλʔωοτ઀ଓ͕ඞཁͰ͢ɻ

  View Slide

 22. ࣗ୐ۙ͘Ͱͷه࿥͸
  ϓϥΠόγʔ্໰୊ͳͷͰ
  ΍Ί͓͖ͯ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ࣸਅͷ௥Ճํ๏

  View Slide

 25. Ҡಈي੻Λ4USBWBͰه࿥தʹ
  ௨ৗͷΧϝϥΞϓϦͰࣸਅΛࡱΔ

  View Slide

 26. ΢ΥʔΩϯά͕ऴྃͨ͠Β
  ɹɹɹϘλϯΛԡͯ͠׬ྃॲཧ

  View Slide

 27. View Slide

 28. ʮࣸਅಈըΛ௥Ճʯ
  ϘλϯΛԡ͢

  View Slide

 29. View Slide

 30. ࣸਅΛબ୒

  View Slide

 31. ʮ௥Ճʯ
  ϘλϯΛ
  ԡ͢

  View Slide

 32. View Slide

 33. ࣸਅ͕(14ي੻ʹ
  ඥ͚ͮ͞Ε·͢

  View Slide

 34. ʮΞΫςΟϏςΟΛอଘʯͰه࿥׬ྃ

  View Slide

 35. View Slide

 36. ͜ͷΑ͏ʹදࣔ͞ΕΕ͹0,

  View Slide

 37. View Slide

 38. ه࿥ͨ͠(14ي੻ͷμ΢ϯϩʔυํ๏
  ʢ(19ϑΝΠϧऔಘํ๏ʣ

  View Slide

 39. ඞͣ1$Ͱ
  ࡞ۀ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 40. ඞͣ1$Ͱ
  ࡞ۀ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ΢Σϒϒϥ΢βͰ
  TUSBWBDPNΛ։͘

  View Slide

 41. IUUQTXXXTUSBWBDPN

  View Slide

 42. IUUQTXXXTUSBWBDPN
  ࣗ෼ͷΞΧ΢ϯτͰϩάΠϯ

  View Slide

 43. IUUQTXXXTUSBWBDPNEBTICPBSE@@

  View Slide

 44. IUUQTXXXTUSBWBDPNEBTICPBSE@@
  ʮΞΫςϏςΟʯΛΫϦοΫ

  View Slide

 45. IUUQTXXXTUSBWBDPNBUIMFUFUSBJOJOH

  View Slide

 46. IUUQTXXXTUSBWBDPNBUIMFUFUSBJOJOH
  Ұ൪্ ࠷৽
  ͷΞΫςΟϏςΟɾλΠτϧΛΫϦοΫ

  View Slide

 47. View Slide

 48. ʜϘλϯΛΫϦοΫ

  View Slide

 49. View Slide

 50. ʮ(19ΛΤΫεϙʔτʯΛબ୒

  View Slide

 51. (19ϑΝΠϧ͕μ΢ϯϩʔυ͞Ε·͢ɻ
  ʢ͓ͦΒ͘zμ΢ϯϩʔυzϑΥϧμʁʣ

  View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide

 55. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF
  Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide