Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ReactとFluxのこと

geta6
April 26, 2015

 ReactとFluxのこと

geta6

April 26, 2015
Tweet

More Decks by geta6

Other Decks in Programming

Transcript

 1. React Flux

  View Slide

 2. HFUB
  SFBDUͱqVYʹ͍ͭͯษڧͯ͠Δ

  View Slide

 3. HFUB
  ࡶʹ·ͱΊͯΈΔ

  View Slide

 4. View Slide

 5. 3FBDU
  w GBDFCPPL͕࡞ͬͨ+BWB4DSJQUͷϏϡʔ༻ϥΠϒϥϦ
  w ϑϨʔϜϫʔΫͰ͸ͳ͍ʢॏཁʣ
  w ΞʔΩςΫνϟΛ੍໿͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɺϏϡʔ༻ͷ
  ίϯϙʔωϯτͱͯ͠୯ಠͰར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  w .PEFMͱ$PMMFDUJPO͸#BDLCPOFɺ7JFX͚ͩ3FBDUɺ
  ͱ͍͏ετʔϦʔ΋͋ΓಘΔ
  w αʔόͰ΋ΫϥΠΞϯτͰ΋ར༻Մೳ

  View Slide

 6. #FGPSF3FBDU

  View Slide

 7. TUPSZ
  {
  items: ['foo']
  }

  foo

  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  bar

  w Ϟσϧͷߏ଄ʹैͬͯ%0.Λग़ྗ͢ΔγʔϯΛߟ͑Δ

  View Slide

 8. K2VFSZ
  $('#item').append('' + _.last(items) + '');
  {
  items: ['foo']
  }

  foo

  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  bar

  View Slide

 9. {
  items: ['foo']
  }

  foo

  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  bar

  K2VFSZ
  $('#item').append('' + _.last(items) + '');
  HTML͕ೖͬͯདྷΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰ

  XSSϦεΫ͕..

  View Slide

 10. K2VFSZ
  $('#item').append('' + _.escape(_.last(items)) + '');
  {
  items: ['foo']
  }

  foo

  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  <i>bar</i>

  View Slide

 11. {
  items: ['foo']
  }

  foo

  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  <i>bar</i>

  K2VFSZ
  $('#item').append('' + _.escape(_.last(items)) + '');
  ςϯϓϨʔτ౉͍ͨ͠ͷͰ

  ৚݅Ͱม͑ͯ΋Β͍͍ͬͯͰ͔͢..

  API΋มΘΓ·͢..

  View Slide

 12. K2VFSZ
  var val = _.last(items);
  if (val.t !== 'tmpl') val.b = _.escape(val.b);
  $('#item').append('' + val.b + '');
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'tmpl', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo
  bar

  View Slide

 13. K2VFSZ
  var val = _.last(items);
  if (val.t !== 'tmpl') val.b = _.escape(val.b);
  $('#item').append('' + val.b + '');
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'tmpl', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo
  bar

  ಛఆ৚݅ͷ࣌͸inputͰฤूͰ͖ΔΑ͏ʹ

  ͯ͠΋Β͍͍ͨΜͰ͕͍͍͢Ͱ͔͢..

  View Slide

 14. K2VFSZ
  var val = _.last(items);
  if (val.t !== 'tmpl') {
  val.b = _.escape(val.b);
  } else if (val.t === 'edit') {
  val.b = '';
  }
  $('#item').append('' + val.b + '');
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  View Slide

 15. K2VFSZ
  var val = _.last(items);
  if (val.t !== 'tmpl') {
  val.b = _.escape(val.b);
  } else if (val.t === 'edit') {
  val.b = '';
  }
  $('#item').append('' + val.b + '');
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  ࠷ऴߦ͡Όͳ్ͯ͘தʹ৽σʔλ͕

  ૠೖ͞ΕΔͱόάΓ·͢..

  View Slide

 16. K2VFSZ
  var val = _.last(items);
  if (val.t !== 'tmpl') {
  val.b = _.escape(val.b);
  } else if (val.t === 'edit') {
  val.b = '';
  }
  $('#item').append('' + val.b + '');
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  ࠷ऴߦ͡Όͳ్ͯ͘தʹ৽σʔλ͕

  ૠೖ͞ΕΔͱόάΓ·͢..
  ͷ༧ײ
  #7299716

  View Slide

 17. K2VFSZ
  var val = _.last(items);
  if (val.t !== 'tmpl') {
  val.b = _.escape(val.b);
  } else if (val.t === 'edit') {
  val.b = '';
  }
  $('#item').append('' + val.b + '');
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  ్தʹૠೖͱ͔ϋʔυίʔσΟϯάʹͳΓͦ͏..
  ͜ΕҎ্ཁٻ͕૿͑ΔͱରԠͰ͖ͳͦ͏..
  Ҿ͖ܧ͍ͩΒෛ࠴ʹͳΓͦ͏..
  ϑϨʔϜϫʔΫೖΕΕ͹͍͍ͱฉ͍ͨͷͰ
  ͱΓ͋͑ͣBackboneΛೖΕͯΈΔ

  View Slide

 18. #BDLCPOF
  class RawView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.tagName = 'li';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'render', 'remove');
  this.listenTo(this.model, 'change', this.render);
  this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove);
  }
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class InputView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class EscapeView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  class CollectionView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.el = '#items';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem');
  this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems);
  this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem);
  this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem);
  }
  resetItems(collection) {
  collection.each((model) => this.appendItem(model));
  }
  appendItem(model) {
  var view;
  switch (model.get('t')) {
  case 'text': view = new EscapeView({model}); break;
  case 'tmpl': view = new RawView({model}); break;
  case 'edit': view = new InputView({model}); break;
  }
  var view = new ModelView({model});
  $(this.el).append(view.render().el);
  }
  removeItem(model) {
  model.destroy();
  }
  }
  var collection = new Backbone.Collection(items);
  new CollectionView({collection});
  http://goo.gl/aiVQks

  View Slide

 19. #BDLCPOF
  class RawView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.tagName = 'li';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'render', 'remove');
  this.listenTo(this.model, 'change', this.render);
  this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove);
  }
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class InputView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class EscapeView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  class CollectionView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.el = '#items';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem');
  this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems);
  this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem);
  this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem);
  }
  resetItems(collection) {
  collection.each((model) => this.appendItem(model));
  }
  appendItem(model) {
  var view;
  switch (model.get('t')) {
  case 'text': view = new EscapeView({model}); break;
  case 'tmpl': view = new RawView({model}); break;
  case 'edit': view = new InputView({model}); break;
  }
  var view = new ModelView({model});
  $(this.el).append(view.render().el);
  }
  removeItem(model) {
  model.destroy();
  }
  }
  var collection = new Backbone.Collection(items);
  new CollectionView({collection});
  ͳɹ͕ɹ͍
  ͜ͷྫͩͱModel͸୯ಠ͕ͩ

  Model͕ෳ਺ʹͳΔͱ

  ͞Βʹάονϟάνϟʹͳ͍ͬͯ͘
  http://goo.gl/aiVQks

  View Slide

 20. #BDLCPOF
  class RawView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.tagName = 'li';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'render', 'remove');
  this.listenTo(this.model, 'change', this.render);
  this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove);
  }
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class InputView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class EscapeView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  class CollectionView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.el = '#items';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem');
  this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems);
  this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem);
  this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem);
  }
  resetItems(collection) {
  collection.each((model) => this.appendItem(model));
  }
  appendItem(model) {
  var view;
  switch (model.get('t')) {
  case 'text': view = new EscapeView({model}); break;
  case 'tmpl': view = new RawView({model}); break;
  case 'edit': view = new InputView({model}); break;
  }
  var view = new ModelView({model});
  $(this.el).append(view.render().el);
  }
  removeItem(model) {
  model.destroy();
  }
  }
  var collection = new Backbone.Collection(items);
  new CollectionView({collection});
  ͳɹ͕ɹ͍
  ͜ͷྫͩͱModel͸୯ಠ͕ͩɺ

  Model͕ෳ਺ʹͳͬͨ࣌͸

  ͞Βʹάονϟάνϟʹͳ͍ͬͯ͘

  View Slide

 21. #BDLCPOF
  class RawView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.tagName = 'li';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'render', 'remove');
  this.listenTo(this.model, 'change', this.render);
  this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove);
  }
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class InputView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  class EscapeView extends RawView {
  render() {
  $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON()));
  return this;
  }
  }
  {
  items: [{t: 'text', b:'foo'}]
  }

  foo

  {
  items: [

  {t: 'text', b: 'foo'},

  {t: 'edit', b: 'bar'}

  ]
  }

  foo


  class CollectionView extends Backbone.View {
  constructor() {
  this.el = '#items';
  super();
  }
  initialize(options) {
  _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem');
  this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems);
  this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem);
  this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem);
  }
  resetItems(collection) {
  collection.each((model) => this.appendItem(model));
  }
  appendItem(model) {
  var view;
  switch (model.get('t')) {
  case 'text': view = new EscapeView({model}); break;
  case 'tmpl': view = new RawView({model}); break;
  case 'edit': view = new InputView({model}); break;
  }
  var view = new ModelView({model});
  $(this.el).append(view.render().el);
  }
  removeItem(model) {
  model.destroy();
  }
  }
  var collection = new Backbone.Collection(items);
  new CollectionView({collection});
  ͳɹ͕ɹ͍
  ͜ͷྫͩͱModel͸୯ಠ͕ͩɺ

  Model͕ෳ਺ʹͳͬͨ࣌͸

  ͞Βʹάονϟάνϟʹͳ͍ͬͯ͘
  #7299716

  View Slide

 22. FWJM
  w ͳʹ͕ѱ͍ͷ͔

  View Slide

 23. FWJM
  w ϨϯμϦϯάίετΛؾʹͯ͠ભҠΛॻ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ
  ͍ͷ͕ѱ͍
  w BQQFOEͱ͔͊͞

  View Slide

 24. FWJM
  w ຖճ৽͘͠%0.࡞্ͬͯॻ͖͢Ε͹ίʔυͱ%0.ͷঢ়
  ଶʹဃ཭͕ແ͘ͳΔ
  w Ͱ΋ͦ͏͢ΔͱJOQVU΁ͷೖྗςΩετͳͲɺҰ࣌తͳ
  ঢ়ଶ͕ഁغ͞Εͯ͠·͏
  w ഑ྻ͕ͭͱ͔ͳΒ͍͍͚ͲUVNCMSͷμογϡϘʔυ
  Έͨ͘ݸͱ͔ʹͳΔͱϨϯμϦϯάίετͰ஍ٿ
  ͕Ϡό͍

  View Slide

 25. FWJM
  w ϦΞϧλΠϜόΠϯσΟϯάʹ͠ΖԿʹ͠Ζɺશ෦Λ·
  Δͬͱॻ͖׵͑ΔҎ֎ͷख๏ΛͱΔͳΒɺσʔλͷભҠ
  ʹ෇ਵ͢ΔॲཧΛॻ͔͟ΔΛಘͳ͍
  w ࠷ॳͷϨϯμϦϯά͔Βεςοϓ͕ਐΊ͹ਐΉ΄Ͳɺίʔ
  υͱ%0.ͷဃ཭͕ਐߦ͍ͯ͘͠

  View Slide

 26. FWJM
  w ਓ͸Կ͔ͷ٘ਜ਼ͳ͠ʹԿ΋ಘΔࣄͳͲͰ͖ͳ͍
  w KT͸ѱຐͱͷܖ໿ͩͬͨ

  View Slide

 27. FWJM
  w ਓ͸Կ͔ͷ٘ਜ਼ͳ͠ʹԿ΋ಘΔࣄͳͲͰ͖ͳ͍
  w KT͸ѱຐͱͷܖ໿ͩͬͨ

  View Slide

 28. FWJM
  w ਓ͸Կ͔ͷ٘ਜ਼ͳ͠ʹԿ΋ಘΔࣄͳͲͰ͖ͳ͍
  w KT͸ѱຐͱͷܖ໿ͩͬͨ

  View Slide

 29. 3FBDUͷར఺
  w ʮຖճ৽͘͠%0.࡞্ͬͯॻ͖͢Ε͹ίʔυͱ%0.ͷ
  ঢ়ଶʹဃ཭͕ແ͘ͳΔʯ
  w ࡶʹݴ͏ͱɺ͜ΕˢΛݱ࣮తͳ࣮૷ʹམͱ͠ࠐΜͩͷ
  ͕3FBDU
  w ͜ΕΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ7JSUVBM%0.ͱ͍͏࢓૊ΈΛ࢖ͬ
  ͯͨ

  View Slide

 30. 7JSUVBM%0.
  w ͜Ε·ͰϑϩϯτͰسආ͞Ε͖ͯͨ෋߽తϓϩάϥϛϯάύϥμΠϜ΁ͷ
  ݱ࣮తͳղͷҰ͕ͭ3FBDU
  w σʔλߏ଄ʹରԠ͢Δ׬੒඼ͷ%0.Λߏங͢Δϝιου͕͋Γɺͦͷ
  %0.ͱݱࡏͷ%0.ͷEJGGΛऔͬͯࠩ෼ߋ৽͢Δ
  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  bar

  {
  items: ['foo', 'baz']
  }

  foo
  baz

  EJGG

  foo
  baz

  View Slide

 31. 7JSUVBM%0.
  w EJGGΛऔΔͨΊʹੜ੒͞ΕΔ%0.ͷ͜ͱΛ7JSUVBM%0.ͱ͍͏ɺࣗ෼Ͱॻ
  ͘ͷ͸͜͏͍͏σʔλͳΒ͜͏ͳΔͱ͍͏ϝιουͷΈ
  w ભҠʹؔ͢ΔॲཧΛॻ͘ඞཁ͕ແ͍ɺৗʹʮ͜͏ͳͬͯ΄͍͠ʯͱ͍͏
  %0.Λు͖ग़͠ଓ͚ɺݱࡏͷ%0.͸ͦͷ%0.ʹ޲͔ͬͯࣗಈͰભҠ͢Δ
  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  bar

  {
  items: ['foo', 'baz']
  }
  EJGG

  foo
  baz

  7JSUVBM%0.

  foo
  baz

  View Slide

 32. 7JSUVBM%0.
  w BUUSJCVUF͕มΘΕ͹มΘΔͷ͸BUUSJCVUF͚ͩɺCPEZ͕มΘΕ͹มΘΔ
  ͷ͸CPEZ͚ͩ
  w 7JFXͰ࣮૷͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͷ͸ʮJUFNTΛΠςϨʔτͯ͠MJTUΛ࡞Δ
  ςϯϓϨʔτʯ͚ͩʹͳΔ
  {
  items: ['foo', 'bar']
  }

  foo
  bar

  {
  items: ['foo', 'baz']
  }
  EJGG

  foo
  baz


  foo
  baz

  7JSUVBM%0.

  View Slide

 33. 3FBDUͷར఺
  w ίϯϙʔωϯτϕʔεͰ%0.Λ૊ΈཱͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  w ࡶʹݴ͏ͱػೳΛ಺แͨ͠ಠࣗλά͕࡞ΕΔ
  w 8FC$PNQPOFOUT͕໨ࢦ͍ͯͨ͠ੈքΛ࣮૷ϨϕϧͰ࣮
  ݱͰ͖Δ

  View Slide

 34. 3FBDUͷར఺
  w KTY࢖͏ͱΑΓ࣮ײͰ͖Δ σΟʔφϯτΧࣾͷ͡Όͳ͍΄͏

  w KTY͸ίϯύΠϧͨ͠ΒKTʹͳΔ΍ͭͰ͢ɺ$PGGFFΈ͍ͨͳ΋Μ
  ͩͱࢥ͍ͬͯͩ͘͞
  var Hello = React.createClass({
  render() {
  return React.DOM.div(null, `Hello ${this.props.name}`);
  }
  })
  var Hello = React.createClass({
  render() {
  return Hello {this.props.name};
  }
  })

  View Slide

 35. 3FBDU
  w ྫ͑͹ɺ഑ྻ͕౉͞ΕͨΒMJTUΛউखʹ࡞Δλάͱ͔


  foo
  bar

  View Slide

 36. 3FBDU
  w ྫ͑͹ɺݕࡧ݁ՌΛΠςϨʔτͨ͠Β֤ཁૉΛϨϯμϦϯ
  άͯ͠ग़ͯ͘͠ΕΔͱ͔
  w ͏·͘੾Γ෼͚Ε͹ɺ੹຿Λద੾ʹ෼ࢄ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  {this.state.results.map(item => {
  return ;
  })}

  View Slide

 37. 3FBDU
  w ྫ͑͹ɺޙ͔Β͜͜ΛJODSFNFOUͨ͘͠
  ͳͬͨͱ͢Δ

  {this.state.results.map(item => {
  return ;
  })}

  #49974740

  View Slide

 38. 3FBDU
  w ͜͏͢Δ͚ͩͰউखʹࠩ෼ߋ৽ͯ͘͠ΕΔΠϝʔδ
  Ͱ͢ ࣮ࡍʹ͸TFUUFSΛ௨͢

  w ߋ৽͞ΕΔͷ͸தͷ਺ࣈͷΈɺ%0.͸มߋ͞Εͳ͍
  results[1].fav_count += 1
  ---

  {this.state.results.map(item => {
  return ;
  })}

  #49974740

  View Slide

 39. View Slide

 40. qVY
  w qVY͕Ͳ͏͍͏ΞʔΩςΫνϟ͔ɺͷલʹ

  View Slide

 41. qVY
  w ʮqVYΛΠϯετʔϧ͢Ε͹Ϩʔϧʹ৐ΕΔʯ
  w ʮqVY͸׬શʹ৽͍֓͠೦ɺ࠷ߴʯ
  w ͜Ε͸ӕ

  View Slide

 42. qVY
  w qVY͸ΞʔΩςΫνϟͷ໊લ
  w ͨͩͷPCTFSWFSύλʔϯ
  w 3FBDUͱqVY͸ૄ݁߹ɺ3FBDU
  Λޮ཰తʹ׆༻͢ΔΞʔΩς
  Ϋνϟͱͯࣔ͠͞Ε͚ͨͩ
  w qVYͷ࠷΋༏Ε͍ͯΔ఺͸ɺ
  ӈਤͷΑ͏ͳύλʔϯʹqVY
  ͱ͍͏໊લΛ͚ͭͨॴ

  View Slide

 43. GBGSPUTLJFT
  w ਓؒ͸ݹདྷ͔Βحոͳݱ৅ʹ໊લΛ෇
  ͚Δ͜ͱͰࣄ৅ΛઢҾ͖͠ɺίϛϡχ
  έʔγϣϯίετΛݮΒͨ͠Γɺ໰୊
  ͷ੾Γ෼͚ΛߦͬͨΓ͖ͯͨ͠
  w ϑΝϑϩπΩʔζʮͦͷ৔ʹ͋Δ͸
  ͣͷͳ͍΋ͷ ڕͱ͔
  ͕߱ͬͯ͘Δʯ
  ݱ৅ͷ͜ͱ
  w ໊લΛ͚͓͚ͭͯ͹ɺ͍͖ͳΓۭ͔Β
  େྔͷڕ͕߱Γ஫͍Ͱ΋ʮ͋͊ɺ͋Ε
  Ͷʯͱݴ͑ΔɺਆʹفͬͯੜᩴΛ๋͛
  Δ΂͖͔Ͳ͏͔൑ఆͰ͖Δɺӈԟࠨԟ
  ͤͣʹࡁΉɺจݙΛ୧Δ͜ͱ΋༰қ

  View Slide

 44. qVY
  w qVYͱ͍͏໊લ͕͋Δ͚ͩͰɺઃܭ͕ͲΕ͚ͩqVY͔ɺ࣮
  ૷͸ͲΕ͚ͩqVY͔Β֎Ε͍ͯΔ͔ɺςετ͸Ͳ͏ॻ͔Ε
  ͍ͯΔ΂͖͔ɺͱ͔Λ؆қʹೝࣝͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  w ϑΝδʔͳਓؒͷ೴Ͱ΋ͪΌΜͱ࿮ΛೝࣝͰ͖Δɺจ຺
  ͷᴥᴪ͕ੜ·Εʹ͍͘
  w υΩϡϝϯτ΍աڈͷ࣭໰ʹ౰ͨΓқ͍
  w ϨϏϡʔ͠΍͍͢ɺΞʔΩςΫνϟʹैΘͳ͍1VMM
  3FRVFTUΛॠࡴͰ͖Δ

  View Slide

 45. ZBIPPqVYJCMFʹ13ग़ͨ͠
  w Θͨ͠ʮ͜ͷϝιουɺଞͩͱฦΓ஋͋Δͷʹ7JFX಺Ͱ
  ࢖͚ͬͨ࣌ͩฦΓ஋͕ແ͍ͷ͓͔͘͠ͳ͍ʁʯ
  w :ࣾʮ7JFXͰͦΕฦ͢ͱqVY͡Όͳ͘ͳΔ͔Βʯ
  w ॠࡴ͞Εͨ

  View Slide

 46. qVYqPX
  "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE
  "1* 0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  View Slide

 47. qVYqPX
  "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE
  "1* 0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  #18558660

  View Slide

 48. qVY
  w σʔλͷϑϩʔ͸ৗʹઈରඞͣҰํ޲
  w ྫ͑͹ɺ"DUJPOҎ֎͕)551ϦΫΤετΛൃߦͯࣗ͠਎
  Λߋ৽͢Δͷ͸μϝ Тဂ
  ʢGBWͱ͔Ͱ΋ʣ
  w Ͳ͏͍ͬͨϑϩʔͰσʔλ͕͖߱ͬͯͯɺͲ͏͍ͬͨ݁Ռ
  ͕ग़͔ͨɺ໰୊΍ೝࣝͷ੾Γ෼͚͕ͱͯ΋ָ
  w ͜ͷߏ଄ͷ͍͍ͱ͜Ζ͸PCTFSWFSύλʔϯͳײ͡ͳͷͰద
  ٓάά͍ͬͯͩ͘͞ɺ͜ͷεϥΠυͰ͸ओʹ"DUJPOͱ͔qVY
  Ͱ࢖ΘΕΔ༻ޠΛઆ໌͠·͢

  View Slide

 49. qVY
  w "DUJPO͕ελʔτɺ7JFX͕ΰʔϧ
  w "DUJPOʹΑΔ4UPSFͷߋ৽Λݕ஌͠ɺ7JFXࣗ਎ͷΞο
  ϓσʔτ͕ߦΘΕΔ

  View Slide

 50. qVYqPX
  "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  "1* VQEBUF
  VQEBUF
  USJHHFS
  σʔλΛ഑ૹ

  <&WFOU&NJUUFS>
  ΞΫηεɾJOQVUͳͲͷ

  ೖྗΛड͚ͯσʔλΛߏங
  σʔλΛஷΊΔ
  <#BDLCPOF$PMMFDUJPO>
  σʔλΛදݱ
  <3FBDU>
  45"35
  (0"-
  )551"DDFTT
  "DUJPO QBZMPBE
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  View Slide

 51. qVY
  w 7JFX͸"DUJPOΛൃߦ͠ɺϑϩʔΛτϦΨʔͰ͖Δ

  View Slide

 52. qVYqPX
  "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  BDUJPO "1*
  3&45"35
  <ϢʔβʔΠϕϯτ>
  ϘλϯͷΫϦοΫ΍

  ϖʔδͷΦʔτϦϩʔυ
  "DUJPO QBZMPBE
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  ͖ͬ͞ͷਤ΁໭Δ

  View Slide

 53. qVY
  w ͜ͷΞʔΩςΫνϟͷ໊લ͕qVYɺGBDFCPPLqVY͸Ϧ
  ϑΝϨϯε࣮૷ɺ%JTQBUDIFSͷίʔυ͕ͪΐΖͬͱॻ͍
  ͯ͋Δ͚ͩ
  w qVYJCMFͱ͔BSEBͱ͔SFqVYͱ͔ɺqVYΞʔΩςΫ
  νϟͷ࣮૷͸୔ࢁ͋Δ
  w ݱࡏ͸ա౉ظͰελϯμʔυ͕ଘࡏ͠ͳ͍ɺΈΜͳԶ͕
  ߟ͑ͨ࠷ڧͷqVY࣮૷Λ࡞͍ͬͯΔઓࠃཚੈ

  View Slide

 54. qVY
  w ϥΠϒϥϦ͸ؤுͬͯબఆ͢Δ͔ࣗ࡞͢Δʢࢲ͸αʔόαΠυαϙʔ
  τ͕ॆ࣮͍ͯ͠ΔͷͰqVYJCMFΛ࢖ͬͯΔʣ
  w αʔόαΠυ͕OPEFͱ͔KTධՁΤϯδϯΛੵΜͰΔݴޠͰ͋Ε͹ɺ࠷
  ॳͷϑϩʔΛճͯ͠7JFXΛߏஙͨ͠ঢ়ଶͰϢʔβʹฦͤΔ
  w "DUJPO͸৚݅෼ذͰαʔόͳΒ%#ϦΫΤετɺΫϥΠΞϯτݺͼ
  ग़͠ͳΒ)551ϦΫΤετ͢Δͱ͔ॻ͍͓͚ͯ͹͍͍
  w όοΫΤϯυʹ"1*Λ࣋ͭܗࣜͳΒTVQFSBHFOUͱ͔Ͱ)551ϝιο
  υΛαʔόʔͱΫϥΠΞϯτͰڞ௨Խ͓͚ͯ͠͹͍͍

  View Slide

 55. qVY
  w ͔͜͜Βޙ͸ͭͷίϯϙʔωϯτΛݸʑʹઆ໌͠·͢

  View Slide

 56. "DUJPO
  "

  View Slide

 57. "DUJPO
  "DUJPO QBZMPBE

  )551
  +40/ \LFZ WBM^

  "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  "1* VQEBUF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  %JTQBUDIFS
  τϦΨʔ͞ΕͨΠϕϯτʹԠͯ͡)551͠
  ͨΓͯ͠σʔλΛߏஙɺߏஙͨ͠σʔλ
  Λ%JTQBUDIFS΁౉͢
  "1*͔Β
  σʔλΛऔΔ
  σʔλΛ

  ഑ૹ͢Δ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  "

  View Slide

 58. "DUJPO
  "DUJPO QBZMPBE

  )551
  +40/ \LFZ WBM^

  "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  "1* VQEBUF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  %JTQBUDIFS
  λΠϜϥΠϯͷ࣮૷ͩͱॳճΞΫηε΍ϖʔ
  δΛ࠷Լ෦·ͰεΫϩʔϧͨ࣌͠ʹɺ"1*
  ʹNBY@JEͱ͔͚ͭͯ࣍ͷΞΠςϜΛ໰͍
  ߹Θͤͯ%JTQBUDIFS΁౉͢ײ͡
  "1*͔Β
  σʔλΛऔΔ
  σʔλΛ

  ഑ૹ͢Δ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  "

  View Slide

 59. %JTQBUDIFS
  %

  View Slide

 60. "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  VQEBUF
  VQEBUF
  σʔλΛ

  ഑ૹ͢Δ
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  "DUJPO͔Β໋ྩͱσʔλ͕དྷΔͷͰ໋ྩʹ
  ߹Θͤͨ഑ૹઌ΁σʔλΛ഑৴͢Δɺ࣮૷
  ͸ͨͩͷ&WFOU&NJUUFSͰΑ͍
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  %

  View Slide

 61. "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  VQEBUF
  VQEBUF
  %JTQBUDIFS
  4UPSF 4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^
  0CKFDU \LFZ WBM^

  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  σʔλΛ

  ഑ૹ͢Δ
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  ෳ਺ͷ4UPSF΁σʔλΛ഑ૹ͢ΔՄೳੑ͕͋Δɺ
  %JTQBUDIFSͷଘࡏʹΑΓ"DUJPO͸഑ૹઌΛؾ
  ʹ͠ͳͯ͘Α͘ͳΔ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  %

  View Slide

 62. "DUJPO
  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  VQEBUF
  VQEBUF
  %JTQBUDIFS
  4UPSF 4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^
  0CKFDU \LFZ WBM^

  %JTQBUDIFS
  4UPSF
  σʔλΛ

  ഑ૹ͢Δ
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  0CKFDU \LFZ WBM^

  %
  λΠϜϥΠϯͷ࣮૷ͩͱɺड৴ͨ͠σʔλΛϗʔϜ
  ͷλΠϜϥΠϯ FH
  ͱϢʔβ͝ͱͷλΠϜϥΠ
  ϯ FHHFUB
  ΁ͦΕͧΕ഑ૹ͓ͯ͘͠ײ͡

  View Slide

 63. 4UPSF
  4

  View Slide

 64. %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  VQEBUF
  USJHHFS
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  σʔλΛ

  දݱ͢Δ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  %JTQBUDIFS͔Β౉͞ΕͨσʔλΛ໋ྩʹ߹
  Θͤͯૢ࡞͢Δ
  ಺෦ͷ࣮૷͸ੜͷ0CKFDU͔ɺͨͩͷ
  #BDLCPOF$PMMFDUJPOͰΑ͍ JEͰϢχʔΫ
  ʹͨ͠ΓDPNQBSBUPS͚ͭͨΓͰ͖ΔͷͰ

  4

  View Slide

 65. %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  VQEBUF
  USJHHFS
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  σʔλΛ

  දݱ͢Δ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF͸ෳ਺ͷ7JFX΁

  σʔλΛ഑ૹ͢ΔՄೳੑ͕͋Δ
  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  4

  View Slide

 66. %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  VQEBUF
  USJHHFS
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  σʔλΛ

  දݱ͢Δ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  %JTQBUDI͞Εͨ࣌఺Ͱ͸

  σʔλΛ഑ૹ͠ͳ͍ࣄ΋͋Δ ϚϨ

  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  4

  View Slide

 67. %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  VQEBUF
  USJHHFS
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  σʔλΛ

  දݱ͢Δ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF͸JOQVUͱPVUQVUͷΠϯλʔϑΣʔεΛ͍࣋ͬͯ
  Δɺྫ͑͹JOQVUͰ#BDLCPOF$PMMFDUJPO΁BEEͯ͠ɺ
  PVUQVUͰUP+40/
  ͯ͠σʔλΛు͖ग़͢ײ͡
  $PMMFDUJPOͷΠϯελϯε͸Ӆณ͞ΕͯΔͱ͍͍
  4
  #BDLCPOF$PMMFDUJPO

  View Slide

 68. %JTQBUDIFS
  4UPSF
  7JFX
  VQEBUF
  USJHHFS
  σʔλΛ

  ஷΊΔ
  σʔλΛ

  දݱ͢Δ
  0CKFDU \LFZ WBM^

  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF
  0CKFDU \LFZ WBM^

  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  λΠϜϥΠϯͷ࣮૷ͩͱɺड৴ͨ͠σʔλΛϗʔϜͷλΠ
  ϜϥΠϯ FH
  ͱϢʔβ͝ͱͷλΠϜϥΠϯ FHHFUB

  Λผͷ4UPSF͕࣋ͬͯͨΓɺ4UPSFͷ಺෦ͰΠϯελϯεΛ
  ผʑʹ؅ཧͯ͠JOQVUͰৼΓ෼͚ͨΓ
  4
  #BDLCPOF$PMMFDUJPO

  View Slide

 69. 7
  7JFX

  View Slide

 70. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  4UPSF
  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF͔Β౉͞ΕͨσʔλΛදݱ͢Δ

  ࣮૷͸3FBDU͕͓͢͢Ί͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 71. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  4UPSF
  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSF͕ߋ৽͞ΕΔͱɺσʔλ͕7JFXʹ΍ͬͯ͘Δ
  3FBDU͸ͦͷσʔλʹै͍%0.Λࠩ෼ߋ৽͢Δ

  View Slide

 72. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  4UPSF
  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  4UPSFΛ࣋ͨͳ͍৔߹΋͋Δ

  View Slide

 73. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  4UPSF
  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  7JFX͸4UPSFΛॻ͖׵͑ͯ͸͍͚ͳ͍
  7JFX͸ΠϕϯτΛ؂ࢹ͢Δ͚ͩɺ

  σʔλϑϩʔ͸ৗʹ4UPSF͔Β7JFX΁

  View Slide

 74. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  4UPSF
  7JFX
  4UPSFE0CKFDU <>

  ෳ਺ͷ4UPSF͔Β

  σʔλΛड͚औΔՄೳੑ͕͋Δ
  4UPSF
  4UPSFE0CKFDU <>

  View Slide

 75. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  7JFX͸ൃੜͨ͠ΠϕϯτʹԠͯ͡

  "DUJPOΛൃߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  JOQVUDIBOHFE OFYUQBHF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  "DUJPO

  View Slide

 76. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  "DUJPOΛൃߦ͠ͳ͍৔߹΋͋Δ
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  "DUJPO

  View Slide

 77. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  ෳ਺ͷ"DUJPOΛऔΓѻ͏৔߹΋͋Δ
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  "DUJPO
  "DUJPO QBZMPBE

  "DUJPO

  View Slide

 78. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  7JFX͸4UPSF͔Β౉͞ΕͨσʔλΛ

  ࣗ਎Ͱߋ৽ͯ͠͸͍͚ͳ͍
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  "DUJPO

  View Slide

 79. "DUJPO
  4UPSF
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE

  4UPSFE0CKFDU <>

  7
  4UPSFͷ৘ใΛߋ৽͢Δ৔߹͸"DUJPOΛൃߦ͠

  %JTQBUDIFSܦ༝Ͱ4UPSFΛߋ৽͠มߋ௨஌ΛडऔΔ
  7JFX
  "DUJPO QBZMPBE


  4UPSF

  View Slide

 80. ࢖ͬͯΈͯ
  w ઃܭͷ͜ͱΛ͍͢͝ߟ͑Δɺͱʹ͔͘ߟ͑Δ
  w σʔλߏ଄ͷࣄ͚ͩߟ͑ͯΔɺͲ͏΍ͬͯೖख͢Δ͔ɺ
  Ͳ͏΍ͬͯฤू͢Δ͔ɺͲ͏͍͏ॱ൪Ͱมߋ͢Δ͔
  w %0.ͷࣄ͸ຆͲߟ͑ͳ͍ɺਖ਼͍͠σʔλ͸ਖ਼͍͠%0.
  ʹͳΔӡ໋ʹ͋ΔͷͰ΄ͬͱ͍͍͍ͯ
  w ख਺͸ΊͬͪΌݮΔ
  w Ͱ΋िؒલͷࣗ෼ͷίʔυ͕ಡΊΔ

  View Slide

 81. ࢖ͬͯΈͯ
  w 3FBDU͕ݡ͍ɺಛʹ8"3/ϝοηʔδ
  w ͪΐͬͱҳ୤͢Δͱ͙͢ܯࠂग़ͯ͘͠ΕΔ
  w ʮ͜͜ɺ͜ͷϓϩύςΟ଍Γͳ͍ΑͶʁʯ
  w ʮαʔόͱΫϥΠΞϯτͰظ଴ͯ͠Δ%0.ҧ͘Ͷʁʯ

  View Slide

 82. ࢖ͬͯΈͯ
  w υΩϡϝϯτ͕ॆ࣮ͯ͠ΔɺεϥΠυ΋هࣄ΋ଟ͍
  w શ෦ॻ͍ͯ͋ΔɺಡΊ͹Θ͔Δ

  View Slide

 83. Ҏ্

  View Slide