Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Contributing to fastlane

011714704c4a925e542d426d4cdaa4e3?s=47 giginet
March 27, 2017

Contributing to fastlane

fastlane勉強会Vol2で話した奴です

011714704c4a925e542d426d4cdaa4e3?s=128

giginet

March 27, 2017
Tweet

Transcript

 1. Contributing to fastlane @giginet

 2. @giginet • iOS Engineer @ Cookpad • ։ൃج൫΍ͬͯ·͢ • fastlane

  maintainerʹͳͬͨ • झຯɿήʔϜ։ൃ • &⌚ͷਓ
 3. https://speakerdeck.com/giginet/automatic- release-in-cookpad

 4. None
 5. None
 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ • fastlaneʹPRΛૹͬͯϚʔδ͞ΕΔ·Ͱ • @giginetͷ։ൃख๏

 7. Ϛʔδݖ΋Βͬͨ

 8. ՝୊ͷ୳͠ํ • ͱ͸͍͑ԿΛ΍ͬͨΒྑ͍͔Θ͔Βͳ͍ • ͕͜͜Ұ൪Ή͍ͣ • Ϛʔδݖ౉͞Ε͚ͨͩ

 9. None
 10. ʊਓਓਓਓਓʊ ʼɹNothingɹʻ ʉY^Y^Y^Yʉ

 11. 1. όάΛ௵͢ • fastlaneେମόάͬͯΔ͔Βωλ͸͍͘ΒͰ΋ མ͍ͪͯΔ

 12. 2. ৽ػೳΛ૿΍͢ • উखʹߟ͑ͯྑ͍ • Action͸ෆՄ • ϓϥάΠϯͰ࡞ͬͯΈ·͠ΐ͏

 13. 3. ϚΠφʔͳॴΛΈͯΈΔ • ϝϯς͞Εͯͳ͍ͱ͜Ζ͕ૂ͍໨ • MacରԠ • AndroidରԠ • ςετΛ૿΍͢

  • ϚΠφʔͳΞΫγϣϯ
 14. 4. issueΛݟͯΈΔ • You can do thisλά

 15. ✨Φεεϝ✨ • Fix typo

 16. ಈ࡞֬ೝ؀ڥΛ࡞Δ • RubyΛΠϯετʔϧ͢Δ • System Ruby͸࢖Θͳ͍ํ͕ແ೉ • rbenvͰCIͱಉ͡όʔδϣϯʢݱࡏ͸2.3.1ʣ • System

  Ruby(2.0.0-p648)ͱͷޓ׵Λߟྀ͠ ࣮ͯ૷
 17. ಈ࡞֬ೝ؀ڥΛ࡞Δ • ςετ༻ͷϓϩδΣΫτΛ࡞Δ • Gemfile͔ΒϩʔΧϧͷfastlaneΛಡΉ gem 'fastlane', path: ‘/path/to/fastlane'

 18. ಈ࡞֬ೝ؀ڥΛ࡞Δ • ݕূ؀ڥΛ࡞͓ͬͯ͘ͱศར • Fastfile, Appfile, Deliverfile • iTunes ConnectͷApplication

  • matchͷcertificates
 19. ࣮૷͢Δ • ͕Μ͹Δ • ίʔυϕʔε͕ڊେ͔ͩΒ୳͢ͷ͕େม • vim, RubyMine

 20. ϋϚΓ͕ͪ • pry͕ಈ͔ͳ͍໰୊ • DEBUGΛ༗ޮʹ͢Δ • ToolsAndDebugging.mdʹॻ͍ͯ͋Δ DEBUG= bundle exec

  fastlane your_lane
 21. ςετͷॻ͖ํ • ࣮૷͕ऴΘͬͨΒςετΛॻ͘ • ΧόϨοδ௿͍ • ඞͣࠓΑΓԼ͕Βͳ͍Α͏ʹग़͢ • ֎෦ґଘ͕ଟ͗͢ͰϞοΫςετ͕૿͕͑ͪ (deliverͱ͔)

 22. None
 23. ࢀߟ • Better Specs • http://betterspecs.org/

 24. PRͷૹΓํ • CONTRIBUTING.mdಡΉ • ςϯϓϨʔτ͕͋Δ͔ΒΑ͘ಡΉ • rspec/rubocopΛ௨͢ • Description/Motivation, ContextΛॻ͘

 25. bundle exec rspec bundle exec rubocop -a

 26. None
 27. ϨϏϡʔΛड͚Δ • ΍ͨΒͱ͕෇͘͠ڪ͘ͳ͍

 28. None
 29. ΍͍ͬͯ͘ • ํ਑͕ఆ·ͬͯͳ͍ • ςετ΋ബ͍ • issue΋ཷ·Γ͕ͪ • ΍͍ͬͯ͘ؾ࣋ͪ

 30. PRٻΉ • ༏͍͠ੈքͩ͠ڪ͘ͳ͍ • ͦͷؾʹͳͬͨΒΨϯΨϯૹͬͯཉ͍͠ • ςετॻ͍ͯŋŋŋŋŋŋ

 31. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠