Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Xperia Touchで遊んでみた

13a7077b3e75fa9578056b8f31b1746b?s=47 henteko
August 04, 2017

Xperia Touchで遊んでみた

Shibuya.apk #17で発表した資料です

13a7077b3e75fa9578056b8f31b1746b?s=128

henteko

August 04, 2017
Tweet

More Decks by henteko

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 9QFSJB5PVDI Ͱ༡ΜͰΈͨ 4IJCVZBBQL IFOUFLP

 2. IFOUFLP %FQMPZ(BUFJOD ΤϯδχΞ σβΠϯܥٕज़ॻࣥචத

 3. 9QFSJB5PVDI Λϲ݄༡ΜͰΈͨ஌ݟ

 4. None
 5. 9QFSJB5PVDI 4POZ.PCJMF͔Β೥݄຤ʹൃച "OESPJE౥ࡌͷ௒୯য఺ϓϩδΣΫλʔ ౤ࣹ෦෼ʹ৮ΕΔ͜ͱͰ࠷େ఺ͷϚϧνλον ૢ࡞͕Մೳ ୯ମಈ࡞࣋ͪӡͼՄೳ

 6. ԁ ੫

 7. 9QFSJB5PVDI ༻ʹ࡞ͬͨ΋ͷҰ෦

 8. ࡞ͬͨ΋ͷҰ෦ ձٞ༻λΠϚʔ࣌ܭ ຐ๏ਞ

 9. ձٞ༻λΠϚʔ࣌ܭ ΞϓϦ

 10. None
 11. None
 12. ຐ๏ਞ

 13. IUUQTUXJUUFSDPNIFOUFLPTUBUVT

 14. Θ͔ͬͨ͜ͱ

 15. Θ͔ͬͨ͜ͱͭ ֯౓ʹΑͬͯ͸ඇৗʹλονૢ࡞͕ͮ͠Β͍ എܠ৭͸ࠇ͕Φεεϝ ϓϩδΣΫγϣϯϚοϐϯάͳͲΠϯλϥΫςΟϒ ͳΞʔτͱ૬ੑ͕ྑ͍

 16. ૢ࡞͕ͮ͠Β͍ ֯౓ʹΑͬͯ͸ඇৗʹλονૢ࡞͕ͮ͠Β͍ นʹ౤Ө͢Δͱਏ͍ λονݕग़ͷߏ଄্ͷ໰୊ ςʔϒϧʹ౤Ө͢Δͱૢ࡞͠΍͍͢ ͔͠͠ৗʹςʔϒϧ౤Ө͸ݱ࣮తͰ͸ͳ͍ अຐ

 17. None
 18. None
 19. ߏ଄্ͷ໰୊ λονͷݕग़͸ຊମԼ෦ʹ෇͍͍ͯΔ੺֎ઢηϯαʔ Ͱߦͳ͍ͬͯΔ ͜ͷ੺֎ઢηϯαʔ͕खͷӨͳͲͰӅΕͯ͠·͏ͱɺ λονૢ࡞ʹӨڹ͕ग़Δ

 20. ੺֎ઢηϯαʔ

 21. None
 22. എܠ৭͸ࠇ͕Φεεϝ ΞϓϦͳͲͷഎܠ͸ࠇ͕Φεεϝ എܠΛࠇ͘͢Δ͜ͱͰഎܠ͕ಁա͞ΕɺจࣈͳͲ ͕ු͔ͼ্͕ͬͯݟ͑Δ ͓͠ΌΕ

 23. None
 24. Ξʔτܥͱ૬ੑ͕ྑ͍ ϓϩδΣΫγϣϯϚοϐϯάΛ࢖ͬͨΠϯλϥΫςΟ ϒͳΞʔτͱ૬ੑ͕ྑ͍ λονૢ࡞Λ࢖ͬͨΞʔτ ྫຐ๏ਞ

 25. ·ͱΊ 9QFSJB5PVDIָ͍͠ ࢥ͍ͬͯͨΑΓ΋ૢ࡞͠΍͍͢ น౤Ө࣌͸ӡ༻Ͱ Χόʔ ࠇഎܠനจࣈ͸ਖ਼ٛ 5XJUUFSͰ9QFSJB5PVDIͬͯݕࡧ͢ΔͱΈΜͳԻ ήʔͯ͠Δ