Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Xperia Touchで遊んでみた

henteko
August 04, 2017

Xperia Touchで遊んでみた

Shibuya.apk #17で発表した資料です

henteko

August 04, 2017
Tweet

More Decks by henteko

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 9QFSJB5PVDI
  Ͱ༡ΜͰΈͨ
  4IJCVZBBQL
  IFOUFLP

  View Slide

 2. IFOUFLP
  %FQMPZ(BUFJOD
  ΤϯδχΞ
  σβΠϯܥٕज़ॻࣥචத

  View Slide

 3. 9QFSJB5PVDI
  Λϲ݄༡ΜͰΈͨ஌ݟ

  View Slide

 4. View Slide

 5. 9QFSJB5PVDI
  4POZ.PCJMF͔Β೥݄຤ʹൃച
  "OESPJE౥ࡌͷ௒୯য఺ϓϩδΣΫλʔ
  ౤ࣹ෦෼ʹ৮ΕΔ͜ͱͰ࠷େ఺ͷϚϧνλον
  ૢ࡞͕Մೳ
  ୯ମಈ࡞࣋ͪӡͼՄೳ

  View Slide

 6. ԁ੫

  View Slide

 7. 9QFSJB5PVDI
  ༻ʹ࡞ͬͨ΋ͷҰ෦

  View Slide

 8. ࡞ͬͨ΋ͷҰ෦
  ձٞ༻λΠϚʔ࣌ܭ
  ຐ๏ਞ

  View Slide

 9. ձٞ༻λΠϚʔ࣌ܭ
  ΞϓϦ

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. ຐ๏ਞ

  View Slide

 13. IUUQTUXJUUFSDPNIFOUFLPTUBUVT

  View Slide

 14. Θ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 15. Θ͔ͬͨ͜ͱͭ
  ֯౓ʹΑͬͯ͸ඇৗʹλονૢ࡞͕ͮ͠Β͍
  എܠ৭͸ࠇ͕Φεεϝ
  ϓϩδΣΫγϣϯϚοϐϯάͳͲΠϯλϥΫςΟϒ
  ͳΞʔτͱ૬ੑ͕ྑ͍

  View Slide

 16. ૢ࡞͕ͮ͠Β͍
  ֯౓ʹΑͬͯ͸ඇৗʹλονૢ࡞͕ͮ͠Β͍
  นʹ౤Ө͢Δͱਏ͍
  λονݕग़ͷߏ଄্ͷ໰୊
  ςʔϒϧʹ౤Ө͢Δͱૢ࡞͠΍͍͢
  ͔͠͠ৗʹςʔϒϧ౤Ө͸ݱ࣮తͰ͸ͳ͍ अຐ

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. ߏ଄্ͷ໰୊
  λονͷݕग़͸ຊମԼ෦ʹ෇͍͍ͯΔ੺֎ઢηϯαʔ
  Ͱߦͳ͍ͬͯΔ
  ͜ͷ੺֎ઢηϯαʔ͕खͷӨͳͲͰӅΕͯ͠·͏ͱɺ
  λονૢ࡞ʹӨڹ͕ग़Δ

  View Slide

 20. ੺֎ઢηϯαʔ

  View Slide

 21. View Slide

 22. എܠ৭͸ࠇ͕Φεεϝ
  ΞϓϦͳͲͷഎܠ͸ࠇ͕Φεεϝ
  എܠΛࠇ͘͢Δ͜ͱͰഎܠ͕ಁա͞ΕɺจࣈͳͲ
  ͕ු͔ͼ্͕ͬͯݟ͑Δ
  ͓͠ΌΕ

  View Slide

 23. View Slide

 24. Ξʔτܥͱ૬ੑ͕ྑ͍
  ϓϩδΣΫγϣϯϚοϐϯάΛ࢖ͬͨΠϯλϥΫςΟ
  ϒͳΞʔτͱ૬ੑ͕ྑ͍
  λονૢ࡞Λ࢖ͬͨΞʔτ
  ྫຐ๏ਞ

  View Slide

 25. ·ͱΊ
  9QFSJB5PVDIָ͍͠
  ࢥ͍ͬͯͨΑΓ΋ૢ࡞͠΍͍͢ น౤Ө࣌͸ӡ༻Ͱ
  Χόʔ

  ࠇഎܠനจࣈ͸ਖ਼ٛ
  5XJUUFSͰ9QFSJB5PVDIͬͯݕࡧ͢ΔͱΈΜͳԻ
  ήʔͯ͠Δ

  View Slide