Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

統計的因果推論勉強会 第4回

Hikaru Goto
August 27, 2016

 統計的因果推論勉強会 第4回

経営学系統計学エンドユーザーのための統計的因果推論勉強会の第4回目です。

Hikaru Goto

August 27, 2016
Tweet

More Decks by Hikaru Goto

Other Decks in Research

Transcript

 1. ܦӦֶܥ
  ౷ܭֶΤϯυϢʔβʔͷͨΊͷ
  ౷ܭతҼՌਪ࿦ษڧձ
  ୈ4ճ
  2016೥8݄27೔
  @hikaru1122
  1

  View Slide

 2. ษڧձͷϞοτʔ
  • ʮհೖʯ͍ͨ͠ͳΒɺҼՌਪ࿦ͷํ๏Λ਎ʹ͚ͭΑ͏ɻ
  • ҼՌޮՌΛਪఆ͢Δํ๏ΛֶͿɻ
  • ਺ֶతͳ͜ͱʹ͸ߦ͔ͳ͍ɻ
  πʔϧͱͯ͠਎ʹ͚ͭΔɻ
  2

  View Slide

 3. ຊ೔ͷൣғ
  • ٶ઒ຊɹୈ4ষɹ53ʙ73ท
  • ੕໺ຊɹୈ3ষʮIPW ਪఆྔʯ 69ʙ74ท
  3

  View Slide

 4. ෮श
  • ൓ࣄ࣮, ճؼ෼ੳɼҼՌޮՌɼަབྷɼڞมྔɼڧ͘ແࢹͰ͖Δ
  ׂΓ౰ͯ৚݅ɼ܏޲είΞ
  • ৿ాʢ2014ʣͷୈ16ষʙ17ষ΋෮शʹͳΔɻ
  4

  View Slide

 5. ٶ઒ຊɹୈ4ষ
  • ٶ઒ຊͷωλຊͷஶऀʢJudea
  Pearlʣɻ
  • 4ষ͸5ষͷ਺ཧతͳ४උͩͱࢥ͏ɻࢲ
  ͨͪʹ͸େ͖ؔ͘܎͠ͳ͍ɻ
  • ͍ͬͯ͏͔ɼαούϦΘ͔Γ·ͤΜɻ
  5

  View Slide

 6. Θʔ͍
  • ਺ֶతʹ͓ख্͛ɻ
  • ·ͨڭ͑Λ੥͍ʹߦ͖·͢ʢʼU༷ʣɻ
  6

  View Slide

 7. ٶ઒ຊͷ༻ޠͷ֬ೝ
  • DAG ͰҼՌతҙຯ͚͕ͮՄೳͳ΋ͷΛҼՌμΠΞάϥϜͱݺͿ
  ʢ75ทʣɻ
  • DAG ͦͷ΋ͷ͸७ਮͳ֬཰Ϟσϧʢ62ทʣɻ
  • Ϛϧίϑੑʹۄಥ͖ͷΠϝʔδɻ
  લͷঢ়ଶͰ࣍ͷঢ়ଶ͕ܾ·Δʢ;ʔΜʣɻ
  • ৚݅෇͖ಠཱ
  7

  View Slide

 8. ͳΜͰ৚݅෇͖ಠཱ͕େ੾ͳͷʁ
  • ஌Γ͍ͨͷ͸ݪҼม਺͕݁Ռม਺ʹ༩͑ΔӨڹɻ
  • ݪҼม਺΍݁Ռม਺ʹӨڹΛ͋ͨ͑Δ΋ͷʢަབྷҼࢠʣͷӨڹ
  ΛऔΓআ͍ͯɼόΠΞεͳ͘ҼՌޮՌΛਪఆ͍ͨ͠ɻ
  • ަབྷҼࢠͷӨڹΛίϯτϩʔϧͯ͠ɼͦΕͰ΋ͳ͓ҼՌޮՌ͕
  ೝΊΒΕΔ͔Ͳ͏͔Λ஌Γ͍ͨɻ
  8

  View Slide

 9. ͦ͜Ͱࠓ೔͸ίϨɻ
  • Pearl, Glymour and
  Jewell(2016)
  • ҼՌϞσϧ͸σʔλ͕ੜ੒͞ΕΔϝΧ
  χζϜͰ͋Δɻ
  9

  View Slide

 10. ҼՌμΠΞάϥϜͷجຊ3ύλʔϯ
  • ࿈࠯ʢchainʣɼ෼ذʢforkʣɼ߹ྲྀʢcolliderʣ
  • ͲΕ͕ͲΕʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔ͔ΠϝʔδͰ͖Ε͹OKͰ͸ɻ
  • ࣍ճʢٶ઒ຊ ୈ5ষʣͷཧղʹͱͯ΋େࣄ
  10

  View Slide

 11. ࿈࠯ʢchainʣ
  • Xֶ͕ߍͷࢿۚɼY͕ςετͷ੒੷ɼZ͕߹֨཰
  • YΛҰఆͳ஋ʹ੍ݶͰ͖ΔͳΒɼXͱZ͸ͲΜͳ஋Λͱͬͯ΋
  OKʢ৚݅෇͖ಠཱʣ
  11

  View Slide

 12. ෼ذʢforkʣ
  • X͕ؾԹɼY͕ΞΠεΫϦʔϜച্ɼZ͕൜ࡑ཰
  • YͱZ͚ͩݟͨΒɼ૬͕ؔ͋ΔͧɻY͔ΒZͷҼՌޮՌ͸͋Δͷ͔
  ͳʁ
  12

  View Slide

 13. ෼ذʢforkʣ
  • YͱZʹٖ૬ؔͷڪΕ͕͋Δɻ
  • XΛ੍ݶͯ͠ɼYͱZͷ૬ؔΛݟΕ͹Α͍ɻ
  • ΋͏͜ͷखͷ࿩͸େৎ෉Ͱ͢Ͷʂ
  13

  View Slide

 14. ߹ྲྀʢcolliderʣ
  • Pearl͞ΜΒʹΑΔͱͱͬͯ΋େࣄͳܗΒ͍͠ʢextremely
  important to the study of causalityʣ
  14

  View Slide

 15. ߹ྲྀʢcolliderʣ
  • ͢Ͱʹࢲͨͪ͸͜ͷة͏͞Λ஌͍ͬͯ·͢ʢલճ΍ͬͨʣɻ
  • ZΛҰఆʹͨ͠ΒɼXͱYʹ૬͕ؔੜͯ͡͠·͏ɻ
  15

  View Slide

 16. ࠓ೔ͷٶ઒ຊ·ͱΊ
  • ҼՌͷߏ଄ΛਤͰॻ͘ͱɼ͝རӹ͋Δ
  ͔΋Αɻ
  • ෮शͱͯ͠ɼؠ೾σʔλαΠΤϯεୈ3
  רͷ28ʙ38ทʢྛɾࠇ໦ 2016ʣ͕ײ
  ಈతʹΘ͔Γ΍͍͢ɻ
  • ͞Βʹ39ʙ46ทΛಡΜͰ͓͘ͱɼ࣍ճ
  ͷେࣄͳͱ͜Ζ͕ཧղͰ͖ΔʢͨͿ
  Μʣɻ
  16

  View Slide

 17. ੕໺ຊɹୈ3ষʮIPWਪఆྔʯ
  • ΑΓΑ͘ҼՌޮՌͷਪఆΛܭࢉͰ͖Δํ๏ɻ
  • ࠓ೔͸࣍ͷެ͚ࣜͩͰOKɻ
  ɹ,ɹ
  • 2ͭΛҾ͖ࢉ͢Ε͹Α͍ɻ
  17

  View Slide

 18. Ͳ͜Λܭࢉ͍ͯ͠Δͷ͔ʁ
  • ATEɿʢᶃʴᶄʣͷฏۉ ʔʢᶅʴᶆʣͷฏۉ
  • ATTͷ৔߹͸ผͷࣜʹͳΔɻ
  • ͜ΕҎ্ઌʢDRਪఆྔʣʹ͸ਐΈ·ͤΜɻ
  18

  View Slide

 19. IPWਪఆྔɹܭࢉͷ࣮ࡍ
  • ʮҼՌޮՌͷਪఆʂRͰ࣮ફ - ܏޲είΞɼϚονϯάɼIPW
  ਪఆྔ -ʯ
  • ʮؠ೾DS3αϙʔτϖʔδʯ
  • ʮؠ೾σʔλαΠΤϯεvol.3ͷσʔλͰ༡΅͏ʯ
  • 3ͭΊ͸͔ͳΓRʹ׳Εͯͳ͍ͱ೉͍͠ɻ
  • 1ͭΊͱ2ͭΊ͕ཧղͰ͖ΔΑ͏ʹͳΖ͏ɻ
  19

  View Slide

 20. IPWਪఆྔΛ༻͍ͨ࿦จ
  • ೔ຊޠͰ͸গͳ͍ɻӳޠͰ͸ະௐࠪɻ
  • ࠓ೔͸࣍ͷ2ຊɻ
  • ಛఆอ݈ࢦಋͷ༧๷հೖࢪࡦͷޮՌʹؔ͢Δݚڀʢੴ઒Β
  2013ʣ
  • ࣾձతݽཱͱϥΠϑΠϕϯτͷؔ࿈ʢࡾ୩ 2015ʣ
  20

  View Slide

 21. ੴ઒Βʢ2013ʣ SAS࢖༻
  • ʮϝλϘରࡦʢ݈਍ͱอ݈ࢦಋʣ΍ͬͯΈͨʯ
  • ʮड͚ͨਓͱड͚ͳ͔ͬͨਓͷҧ͍Λݟ͍ͨʯ
  • ʮ͍Ζ͍ΖվળͰ͖ͨΑʂʯ
  • ड͚ͨਓ924ਓɼड͚ͳ͔ͬͨਓ3128ਓ
  • ϚονϯάΛͨ͠Βଟ͘ͷσʔλΛࣺͯΔ͜ͱʹͳΔͷͰIPWਪ
  ఆྔΛ༻͍ͨͷ͔ͳʁ
  21

  View Slide

 22. ࡾ୩ʢ2015ʣ ࢖༻ιϑτෆ໌
  • ʮࣾձతݽཱʹͲͷΑ͏ͳϥΠϑΠϕϯτ͕ؔ࿈͔ͨ͠Λ஌Γ
  ͍ͨʯ
  • ʮWebௐࠪ͸ैདྷͷํ๏ΑΓόΠΞε͕͋Δ͔Βௐ੔͍ͨ͠ʯ
  • ʮͦ͜Ͱٯ֬཰ॏΈ෇͚๏Λ࢖͓͏ʂʯ
  • ͻΐͬͱͯ͠ɼ੕໺ຊୈ6ষͷ಺༰Ͱ͸ʂʁ
  22

  View Slide

 23. JGSS
  23

  View Slide

 24. JGSS
  24

  View Slide

 25. ࣍ճ༧ࠂ
  • ٶ઒ຊ ୈ5ষɹόοΫυΞج४
  • ੕໺ຊ ୈ4ষɹ4.1ʙ4.3 ͱ 4.7
  • ؠ೾DS vol.3 ͷ28ʙ48ทɼ62ʙ90ท͕ಡΈ΍͍͢Ͱ͢ɻ
  • ςΫχΧϧͳ৿ʹ໎͍ࠐΉҰาखલ͔ʂʁ
  • ܦӦֶͷҰྲྀδϟʔφϧSMJʹܝࡌ͞Εͨ౷ܭతҼՌਪ࿦ͷ࿦ߟ
  ΛಡΜͰɼཱͪҐஔΛ֬ೝɻ
  25

  View Slide

 26. ࢀߟจݙ
  • Pearl, J., Glymour, M. and Jewell, N. P.
  (2016). Causal Inference in Statistics: A
  Primer. John Wiley & Sons.
  • ੴ઒ળथ, ࠓҪതٱ, தඌ༟೭, ᜊ౻૱໻, ෱ా٢࣏.
  (2013). ಛఆอ݈ࢦಋͷ༧๷հೖࢪࡦͷޮՌʹؔ͢Δݚڀ:
  େن໛σʔλϕʔεΛ࢖༻ͨ͠܏޲είΞʹΑΔҼՌ෼ੳ. ް
  ੜͷࢦඪ, 60(5), 1-6.
  26

  View Slide

 27. ࢀߟจݙ
  • খౡོ໼ɾࢁຊক࢙(2013). ExcelͰֶͿڞ෼ࢄߏ଄෼ੳͱ
  άϥϑΟΧϧϞσϦϯά. ΦʔϜࣾ.
  • ྛַ඙ɾࠇ໦ֶ(2016). ૬ؔͱҼՌͱؙͱ໼ҹͷ͸ͳ͠ɼؠ
  ೾σʔλαΠΤϯεɼvol.3ɼ28ʙ48.
  27

  View Slide

 28. ࢀߟจݙ
  • ྛޫ. (2012). JGSS ౷ܭ෼ੳηϛφʔ 2011-܏޲είΞɾ
  ΢ΣΠςΟϯά๏Λ༻͍ΔҼՌ෼ੳ. ೔ຊ൛૯߹తࣾձௐࠪڞ
  ಉݚڀڌ఺ݚڀ࿦จू, (12), 107ʙ127.
  • ੕໺ਸ޺(2010). ௐࠪ؍࡯σʔλͷ౷ܭՊֶɹҼՌਪ࿦ɾબ
  ୒όΠΞεɾσʔλ༥߹. ؠ೾ॻళ.
  28

  View Slide

 29. ࢀߟจݙ
  • ੕໺ਸ޺(2016). ౷ܭతҼՌޮՌͷجૅɼؠ೾σʔλαΠΤϯ
  εɼvol.3ɼ62ʙ90.
  • ࡾ୩͸ΔΑ. (2015). ࣾձతݽཱͱϥΠϑΠϕϯτͷؔ࿈:
  ܏޲είΞ๏ʹΑΔ Web ௐࠪσʔλ෼ੳ͔Β. ཾ୩େֶࣾձ
  ֶ෦لཁ= Bulletin of the Faculty of Sociology,
  Ryukoku University, (47), 58-69.
  29

  View Slide

 30. ࢀߟจݙ
  • ٶ઒խາ(2004). ౷ܭతҼՌਪ࿦ʔճؼ෼ੳͷ৽͍͠࿮૊Έ
  ʔ. ே૔ॻళ.
  30

  View Slide