Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

統計的因果推論勉強会第5回

Hikaru Goto
October 29, 2016

 統計的因果推論勉強会第5回

経営学系統計エンドユーザーのための統計的因果推論勉強会の第5回目です。これは公開用です。

Hikaru Goto

October 29, 2016
Tweet

More Decks by Hikaru Goto

Other Decks in Research

Transcript

 1. ܦӦֶܥ
  ౷ܭΤϯυϢʔβʔͷͨΊͷ
  ౷ܭతҼՌਪ࿦
  ษڧձ
  ୈ5ճ
  2016೥10݄29೔
  @hikaru1122
  1

  View Slide

 2. ษڧձͷϞοτʔ
  • ݚڀྗΛΞοϓ͠Α͏ɻ
  • ҼՌਪ࿦ͷߟ͑ํɾ࢖͍ํΛ਎ʹ͚ͭΑ͏ɻ
  • ਺ֶతͳ͜ͱʹ͸ߦ͔ͳ͍ɻ
  2

  View Slide

 3. ຊ೔ͷൣғ
  • ٶ઒ຊɹୈ5ষ 81ʙ88ทʮόοΫυΞج४ʯ
  • ੕໺ຊɹୈ4ষʮڞมྔબ୒ͱແࢹͰ͖ͳ͍ܽଌ
  3

  View Slide

 4. ຊ೔ͷ໨త
  • ౷ܭతҼՌਪ࿦͕ٻΊΒΕΔ৚݅Λ஌Δɻ
  • ҼՌޮՌΛٻΊΔͨΊͷڞมྔͷબͼํΛ஌Δɻ
  • R ʹগ͠׳ΕΔɻ
  4

  View Slide

 5. ࠓ೔ͷ͓໿ଋ
  • ͕ݪҼม਺ʢׂ෇ɾׂ౰ॲཧʣ
  • ͕݁Ռม਺
  • ͕ڞมྔʢަབྷҼࢠʣ
  5

  View Slide

 6. ͳͥڞมྔʹ஫໨͢Δͷ͔ʁ
  • ͔Β ͷҼՌޮՌΛ஌Γ͍ͨͷʹɼଞͷཁૉ
  ͕มͳӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ
  • ͦΕΛίϯτϩʔϧͯ͠ɼ ͷؔ܎͚ͩΛ
  ஌Γ͍ͨʂ
  6

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. ࠓ೔ͷٶ઒ຊʮόοΫυΞج४ʯ
  • ճؼ෼ੳͷͱ͖ɼ౤ೖ͢΂͖આ໌ม਺Λ൑அͰ͖
  ΔΑ͏ʹͳΔɻ
  • όοΫυΞج४Λຬͨͨ͠ม਺Λ࢖͑͹ɼٖ૬ؔ
  ΛίϯτϩʔϧͰ͖Δɻຬ͍ͨͯ͠ͳ͍ม਺Λ࢖
  ͑͹ɼຊདྷͷҼՌޮՌ͕Θ͔Βͳ͘ͳΔɻ
  8

  View Slide

 9. όοΫυΞج४1
  ࠓ೔ͷٶ઒ຊ͸͜Ε͚ͩͰे෼Ͱ͢ɻ
  • ͸ ΑΓ্ྲྀʹ͋Δɻதؒʹ͋Δͷ͸μϝɻ
  • ͸ ͱ ͷ߹ྲྀ఺Ͱ΋ͳ͍ɻ
  • ͸ Λܦ༝͠ͳ͍໼ҹͰ΋ ʹӨڹ͍ͯ͠Δɻ
  1 ٶ઒ຊ 82,85ทͱྛɾࠇ໦ʢ2016ʣΛࢀߟʹ࡞੒ɻΑΓݫີͳఆٛ͸ٶ઒ຊΛࢀরͷ͜ͱɻ
  9

  View Slide

 10. ճؼ෼ੳΛ͢Δͱ͖ʹେ੾ͳ͜ͱ
  • ҼՌߏ଄Λਤʹͯ͠ඳ͍ͯΈΔɻ
  • ෼ੳʹ࢖͍͍ͨݪҼม਺Ҏ֎ͷม਺͕όοΫυΞ
  ج४Λຬ͔ͨ͢ݕ౼͢Δɻ
  • ෼ੳΛ࣮ߦʂ
  10

  View Slide

 11. όοΫυΞج४Λຬͨ͢ ͸
  ͲΕʁ2
  2 ໰୊͸ྛɾࠇ໦ʢ2016ʣ͔ΒҾ༻ɻ౴͑ͱৄ͍͠ղઆ͸ͦͪΒΛࢀরɻ
  11

  View Slide

 12. 12

  View Slide

 13. 13

  View Slide

 14. ࠓ೔ͷ੕໺ຊʮڞมྔͷબ୒ʯ
  • ڞมྔʹ܏޲είΞΛٻΊΔͱ͖ʹ࢖͏આ໌ม਺
  • ݪҼม਺ͱ݁Ռม਺ʹӨڹΛ༩͑Δڞมྔ͸ͨ͘
  ͞Μ͋ΔɻͲΕΛબ΂͹͍͍ͷʁ
  • ʮόοΫυΞج४ͳΜͯ࢖͑ͳ͍͚Ͳͳʙʯ
  ʢ120ทʣ
  • ͱ͸ݴ͑ɼࢲͨͪ͸΋͏௚ײతʹਤ4.1ͷҙຯΛ
  ཧղͰ͖Δʢ119ทʣɻ
  14

  View Slide

 15. 15

  View Slide

 16. ڞมྔͷબͼํ
  • ݁Ռม਺ʹؔ࿈ʹࢥΘΕΔม਺͸ɼதؒม਺Ͱ͋
  Δ͜ͱʹ஫ҙ͠ͳ͕ΒɼͳΔ΂͘ଟ͘౤ೖ͢Δɻ
  • ਤ4.1ͷʢ̲ʣ΋ೖΕΔͱΑ͍ɼͱݴ͍ͬͯΔɻ
  • ஌Γ͍ͨͷ͸ҼՌޮՌɻภճؼ܎਺ʹ͸͋·Γڵ
  ຯͳ͍ʢଟॏڞઢੑ͸ؾʹ͠ͳ͍ʣɻ
  • ͜Ε͕ٶ઒ຊͱͷҧ͍ɻ
  16

  View Slide

 17. ڧ͘ແࢹͰ͖ΔׂΓ౰ͯ৚݅
  • ڞมྔௐ੔ʢڞมྔΛ৻ॏʹબͿʣͯ͠΋ɼ͜ͷ
  ৚͕݅ຬͨ͞Ε͍ͯͳ͍ͱμϝɻ
  • ͢΂ͯͷڞมྔΛଌఆ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ
  • ͔͠͠ʮڞมྔௐ੔Λߦͬͨ΄͏͕ɼ୯७ͳ܈ؒ
  ൺֱΛߦ͏ΑΓ໌Β͔ʹҼՌޮՌʹ͍ۙਪఆ஋Λ
  ༩͑Δʯ
  • νΣοΫํ๏͸125ʙ126ทɻ
  17

  View Slide

 18. ڞมྔௐ੔ͷ࣮ࡍ
  • ͋·ΓͪΌΜͱߦΘΕ͍ͯͳ͍Α͏ͩʢ128
  ทʣɻ
  • Ӝ઒ɾ࢞઒ʢ2015ʣ→ઌߦݚڀ͔ΒͷΈ
  • Տ߹Βʢ2016ʣ→ઌߦݚڀͱνΣοΫํ๏ʢ2ʣ
  18

  View Slide

 19. 4.7͸ஶॻ͔Βͷϝοηʔδ
  • ώϧͷΨΠυϥΠϯ͸ҩֶܥͷ࿦จͰΑ͘ݟΔؾ
  ͕͢Δɻ
  • ਺ࣜ͸ͳ͍ͷͰ҆৺ɻಡΜͰ͓͘ͱ౷ܭతҼՌਪ
  ࿦΁ͷཧղ͕ਂ·Δɻ
  19

  View Slide

 20. RʹΑΔ࣮श
  20

  View Slide

 21. ԿΛٻΊΔͷ͔ʁ
  • ࠓճ͸ATEΛٻΊΔɻ
  21

  View Slide

 22. ࢀߟจݙ
  • Pearl, J., Glymour, M. and Jewell,
  N. P. (2016). Causal Inference in
  Statistics: A Primer. John Wiley &
  Sons.
  • ੴ઒ળथ, ࠓҪതٱ, தඌ༟೭, ᜊ౻૱໻, ෱
  ా٢࣏. (2013). ಛఆอ݈ࢦಋͷ༧๷հೖࢪ
  ࡦͷޮՌʹؔ͢Δݚڀ: େن໛σʔλϕʔεΛ
  ࢖༻ͨ͠܏޲είΞʹΑΔҼՌ෼ੳ. ްੜͷࢦ
  22

  View Slide

 23. • Ӝ઒๜෉, ࢞઒ګࢠ. (2015). େֶ΁ͷਐ
  ֶɾଔۀ͕ශࠔϦεΫʹ༩͑ΔޮՌ: ܏޲εί
  ΞɾϚονϯά๏ʹΑΔߟ࡯ (ಛू ශࠔ΁ͷ৽
  ͨͳࢹ఺). ౷ܭ, 66(5), 27-32.
  • ྛַ඙ɾࠇ໦ֶ(2016). ૬ؔͱҼՌͱؙͱ໼ҹ
  ͷ͸ͳ͠ɼؠ೾σʔλαΠΤϯεɼvol.3ɼ
  28ʙ48.
  23

  View Slide

 24. • ੕໺ਸ޺(2010). ௐࠪ؍࡯σʔλͷ౷ܭՊֶɹ
  ҼՌਪ࿦ɾબ୒όΠΞεɾσʔλ༥߹. ؠ೾ॻ
  ళ.
  • ੕໺ਸ޺(2016). ౷ܭతҼՌޮՌͷجૅɼؠ೾
  σʔλαΠΤϯεɼvol.3ɼ62ʙ90.
  • ٶ઒խາ(2004). ౷ܭతҼՌਪ࿦ʔճؼ෼ੳͷ
  ৽͍͠࿮૊Έʔ. ே૔ॻళ.
  24

  View Slide