Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ちょっと深圳行ってきた

 ちょっと深圳行ってきた

Fe1e287198751e95f1922e32aed5811c?s=128

Y.Hirano

May 25, 2017
Tweet

Transcript

 1. ͪΐͬͱਂ㡕ߦ͖ͬͯͨ ϦΫϧʔτϚʔέςΟϯάύʔτφʔζɾϑϦʔϥϯε
 Android/iOSιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
 ฏ໺༤Ұ 2017/5/25 GEEK GARAGE IOT vol1 ൃදࢿྉ

 2. ࣭໰

 3. ʮਂ㡕ʯͱ͍͏৔ॴΛ ஌͍ͬͯΔਓʁ ʮਂ㡕ʯ͕Ͳ͜ͷࠃʹ͋ͬͯ ʮਂ㡕ʯͷಡΈํΛ஌͍ͬͯΕ͹OK

 4. ʮਂ㡕ʯʹ
 ߦͬͨ͜ͱ͕͋Δਓʁ

 5. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

 6. ͪͳΈʹΘͨ͠
 ʮͪΐͬͱਂ㡕ߦͬͯ͘ΔΜͰٳΈ͍ͩ͘͞ʯ ͱ͍ͬͨΒɺ
 ࠃ಺ͷͲ͔ͬʹߦ͘ͷͩͱࢥΘΕͯͨ

 7. ਂ㡕ͲΜͳͱ͜ʁ

 8. ߳ߓͷ๺ଆ ߳ߓ͔Β཮࿏ͰೖΕ·͢

 9. େ͖͞ ਂ㡕ࢢ ౦ژ౎ 2050km² 2188km²

 10. ਓޱ ਂ㡕ࢢ ౦ژ౎ 1191ສਓ 1369ສਓ 2017೥ 2016೥

 11. ਂ㡕ͷਓޱ2000ສਓઆ http://www.ftchinese.com/story/001070140

 12. ਂ㡕ͷपғ΋ซͤͯ 4000ສਓ͘Β͍͕
 ޻һΛ͍ͯ͠Δ

 13. 1980೥ࠒ 30ສਓ ↓
 2016೥ࠒ 1191ສਓ

 14. 65ࡀҎ্ͷਓޱ͕2%

 15. ੈք࠷େͷిؾ֗
 ޿఼К(՚ڧ๺)

 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. None
 22. None
 23. None
 24. ϤυόγAKIBAͷ40ഒ΋ͷ
 ϑϩΞ໘ੵ͕ϥδΦσύʔτ
 ͳײ͡

 25. ※ ޿఼КͰωλҎ֎Ͱങ͍෺͢Δͷ͸
 ΦεεϝͰ͖·ͤΜ

 26. ඍ৴ࢧ෇(WECHAT PAY)
 Ͱݱ͕ۚফ͑ͨ֗

 27. None
 28. εϚϗͷQRίʔυΛεΩϟϯͯ͠ ܾࡁ͍ͯ͠Δͱ͜Ζ

 29. ࠷ۙͷࣄྫ

 30. ετϦʔτϛϡʔδγϟϯ΁ͷ ౤͛મ΋εϚϗͰ
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206896159162779&id=1841531954

 31. ϗʔϜϨε΋ εϚϗͰ͓ۚΛܙΜͰ΋Β͏
 http://okutta.blog.jp/archives/14773510.html

 32. ৯ಊͷϨετϥϯʹ͋ΔQRίʔυΛ
 WeChatͰಡΉͱ஫จͱࢧ෷͍͕׬ྃ͢Δ͜ͱΛར༻ͯ͠ɺ ౦ژ͔Βਂ㡕ʹʮ͋ͪΒͷ͓٬༷͔ΒͰ͢ʯΛ͍ͯ͠Δ༷ࢠ https://twitter.com/shigezo/status/856066427383447552

 33. ଞͷࣄྫ • ໺ࡊͷྔΓചΓͷ͓͹ͪΌΜͷͱ͜Ͱ΋ WeChat Pay࢖͑ΔΑ͏ʹͳ͖͍ͬͯͯΔ • ͱ͏ͱ͏ݱۚΛڋ൱͢Δళ͕ݱΕͨΒ͍͠

 34. ݸਓ༻ࣗసं΋
 ফ͑ͨ֗

 35. ͔ͭͯͷதࠃ 1972 http://withnews.jp/article/f0150623000qq000000000000000W0230301qq000012127A

 36. ਂ㡕ͷϨϯλϧࣗసं 2017

 37. None
 38. None
 39. ݸਓࡿ΋ͳ͘ͳΔ͔΋ http://m.bendibao.com/show792735.html

 40. ࠷ޙʹ ࢲ͕͍͍͍ͨ͜ͱ

 41. ਂ㡕͸ੈքͰͨͿΜ ࠷΋ εϚʔτϑΥϯʹ࠷దԽ͞Εͨ֗

 42. ਂ㡕͸
 ͙ͦ͢͜ͳΜͰ ͪΐͬͱߦͬͯ͘Δͱ͍͍Αʂ

 43. ଓ͖͸ͪ͜Β https://tech.recruit-mp.co.jp/etc/shenzhen_2017-4_1/