Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RMP-OSS

Fe1e287198751e95f1922e32aed5811c?s=47 Y.Hirano
March 27, 2015

 RMP-OSS

エンジニア定例ミーティング 年度末LT大会 RMPオープンソース活動

Fe1e287198751e95f1922e32aed5811c?s=128

Y.Hirano

March 27, 2015
Tweet

Transcript

 1. Φʔϓϯιʔε ׆ಈ ྉཧαϓϦ AndroidΞϓϦ୲౰

 2. ۀ຿Ͱ։ൃͨ͠ίʔυΛ
 ϓϥΠϕʔτͰ΋
 ࢖͍͔ͨͬͨΓ͠·ͤΜʁ

 3. ͦΜͳͱ͖͸ɺ
 ΦʔϓϯιʔεͰ
 ެ։ͪ͠Ό͍·͠ΐ͏ʂ

 4. ϦΫϧʔτϚʔέςΟϯάύʔτφʔζͰ Φʔϓϯιʔεެ։΍ͬͯ·͢ʂ https://github.com/recruit-mp/

 5. ݱࡏެ։͍ͯ͠ΔOSS͸3ͭ • RMPScrollingMenuBarController • android-HeaderFooterGridView • android-RMP-Appirater

 6. RMPScrollingMenuBarController • SmartNewsͷΑ͏ͳλϒϝ χϡʔͱը໘ͷ੾Γସ͕͑Ͱ͖ ΔϥΠϒϥϦʢiOS༻ʣ • ˒ 66 • MIT

  License • http://tech.recruit-mp.co.jp/ mobile/scrollable-menu-bar- view-controller/ • ࠷ۙΠϯυਓ͔ΒΧελϜͷ໰ ͍߹Θ͕͖ͤͨ…
 7. android-HeaderFooterGridView • ϔομʔͱϑολʔ͕௥ՃͰ͖Δ GridViewʢAndroid༻ʣ • ˒ 44 • Apache 2.0

  License • http://tech.recruit-mp.co.jp/mobile/ android-headerfootergridview/ • Կ౓͔ϓϧϦΫདྷͯෆ۩߹मਖ਼͞Ε ͯ·͢ • ϦΫϧʔτϥΠϑελΠϧͷΞϓϦ Ͱ࠾༻ͨ͠Β͍͠
 8. android-RMP-Appirater • ετΞʹϨϏϡʔΛ͓ئ͍͢ ΔμΠΞϩάʢAndroid༻ʣ • ˒ 5 • Apache 2.0

  License • http://tech.recruit-mp.co.jp/ mobile/android-rmp-appirater/ • ࣅͨ΋ͷ͕͍͔ͭ͋͘ΔͷͰ શવਓؾͳ͍
 9. ΦʔϓϯιʔεͰެ։͢Δͱ ͍͍͜ͱ • ۀ຿Ͱ։ൃͨ͠ίʔυ͕ϓϥΠϕʔτͰ΋࢖͑Δ • ϦΫϧʔτάϧʔϓ಺ͷΤϯδχΞ͕ʮϦΫϧʔτϚʔέ ςΟϯάύʔτφʔζͬͯΠέͯΔͥʂʯͬͯͳΔ • ༏लͳ৽ଔΛ֫ಘ͠΍͘͢ͳΔ͔΋ʢΠϯλʔϯͰ΢έΔʣ •

  ։ൃʹ๞͖ͯ΋ۀ຿Ͱ࢖͏ͷͰϝϯς͕ଓ͘ • ͍͍ΤϯδχΞ͕࠾༻Ͱ͖Δʢͱ͍͍ͳʣ • ձࣾͷԠืαΠτ͔Β௚઀ԠืͰਓΛ࠾༻͢Δͷ͕ݸਓతͳ໨ඪ
 10. ެ։ͨ͘͠ͳͬͨΒ • ެ։खॱͳͲ͸ࣾ಺αΠτʹ • ίϯϑϧͰʮΦʔϓϯιʔεʯͱݕࡧ • Α͘Θ͔Μͳ͔ͬͨΒฏ໺·Ͱ