Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How to build/ops websites safety (2020-12-10)

Daiji Hirata
December 10, 2020

How to build/ops websites safety (2020-12-10)

ウェブサイト運用にともなうリスクと安定運用のコツ
2020.12.10 シックス・アパート オンラインミニセミナー スライド

Daiji Hirata

December 10, 2020
Tweet

More Decks by Daiji Hirata

Other Decks in Business

Transcript

 1. γοΫεɾΞύʔτ ฏా େ࣏
  ΢ΣϒαΠτӡ༻ʹͱ΋ͳ͏ϦεΫͱ҆ఆӡ༻ͷίπ
  ΢ΣϒαΠτΛ҆৺ͯ͠׆༻͢ΔͨΊʹ஌͓͖͍ͬͯͨ͜ͱ

  View Slide

 2. ͻΒ͍ͨͩ͡
  4JY"QBSU
  %JSFDUPS $50
  !IJSBUB

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ࿩
  • ΢ΣϒαΠτӡ༻্ͷϦεΫͱݪҼ

  • جຊతͳରࡦ

  • ରࡦͷҰྫɺެ։αʔόͷ෼཭

  • ͦͷଞɺؾΛ͚ͭΔ͜ͱ

  View Slide

 4. ΢ΣϒαΠτͷϦεΫ͍Ζ͍Ζ
  • αΠτͷվ᜵ɺ৐ͬऔΓ

  • αΠτͷμ΢ϯ

  • ৘ใ࿙Ӯ

  • ౿Έ୆ʹ࢖ΘΕ͍ͯͨ

  • ߋ৽͕Ͱ͖ͳ͘ͳͬͨ

  View Slide

 5. αΠτͷվ᜵ɺ৐ͬऔΓ
  • ৘ใͷૢ࡞

  • Ϛϧ΢ΣΞ͕഑෍͞Ε͍ͯͨ

  • ѱҙͷ͋ΔϓϩάϥϜΛΫϥΠΞϯτʹ࣮ߦͤ͞Δ

  • ϑΟογϯά࠮ٗʹ࢖ΘΕ͍ͯͨ

  • ݸਓ৘ใ΍ΫϨδοτΧʔυ৘ใΛ౪·ΕΔ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ෛͷ࿈࠯
  • Ϛϧ΢ΣΞ / ϑΟογϯάʹ࢖ΘΕΔ

  • ϒϩοΫϦετʹొ࿥͞ΕΔ

  • Safe Browsing ػೳͰαΠτ͕දࣔ͞Εͳ͘ͳΔ…

  View Slide

 8. αΠτͷμ΢ϯ
  • αΠτ͕ਅͬനʹͳͬͨ

  • 404 Not Found ΍φκͷΤϥʔը໘

  View Slide

 9. ৘ใ࿙Ӯ
  • αʔόʹอଘ͍ͯͨ͠ݸਓ৘ใ͕…

  • ·ͩެ։͍ͯ͠ͳ͍͸ͣͷ PDF ϑΝΠϧ͕…

  View Slide

 10. ౿Έ୆ʹ͞Ε͍ͯͨ?
  ඪతܕ߈ܸʹ࢖ΘΕͨྫ
  • ஌Βͳ͍ϑΝΠϧ͕ࣾ಺͔ΒΞοϓϩʔυ͞Ε͍ͯͨ

  • ஌Βͳ͍αʔό͔ΒͷΞΫηεͰμ΢ϯϩʔυ͞Ε͍ͯͨ

  • ஌Βͳ͍ϑΝΠϧ͕ࣾ֎͔ΒΞοϓϩʔυ͞Ε͍ͯͨ

  • ࣾ಺ͷPC͔ΒφκͷΞΫηε͕…

  View Slide

 11. ߋ৽͕Ͱ͖ͳ͍
  • CMS ͷ؅ཧը໘ʹϩάΠϯͰ͖ͳ͍

  • αʔόͷΞΧ΢ϯτ͕Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 12. ͞·͟·ͳݪҼ
  • ֎෦͔ΒͷͳΜΒ͔ͷΞΫγϣϯ (߈ܸ)

  • ނো

  • ୯७ͳϛε

  • ಺෦൜ߦ

  • ͳʹ΋͍ͯ͠ͳ͍ͷʹ……

  View Slide

 13. جຊతͳରࡦͷߟ͔͑ͨ
  • ݪҼΛ༧૝͠ɺͦΕͧΕͷରࡦΛߟ͑Δ

  • ϦεΫΛࣄલʹݮΒ͢

  • ΋͠ൃੜͨ͠ͱ͖ͷϦΧόϦʔํ๏Λࣄલʹ༻ҙ͓ͯ͘͠

  • ӡ༻ʹؾΛ෷͏

  • αʔόɺΞϓϦέʔγϣϯΛ҆શʹอͭ

  • े෼ͳϦιʔεΛख౰͢Δ

  • ීஈ͔ΒϦεΫʹඋ͑Δ

  View Slide

 14. Ұൠతͳ΢ΣϒαΠτͰͷߟ͔͑ͨ
  • Ұൠ΁ͷ৘ใఏڙͷͨΊͷ΢Σϒαʔό

  • ίʔϙϨʔταΠτͳͲ

  • ߋ৽͸ਵ࣌ɺσβΠϯมߋͳͲ͸සൟͰ͸ͳ͍

  • ड͚Δͷ͸໰͍߹ΘͤϑΥʔϜఔ౓

  View Slide

 15. Ұൠతͳ΢ΣϒαΠτͰͷߟ͔͑ͨ
  • ެ։༻αʔόͱΞϓϦέʔγϣϯ༻αʔόΛ෼཭͢Δ

  • CMS αʔό͸Ұൠ͔ΒΞΫηεͰ͖ͳ͍Α͏ʹɺ੍ݶ͢Δ

  • ΞΫηε੍ݶɺωοτϫʔΫͷ෼཭

  • ެ։༻αʔόʹ͸ɺඞཁͳΞϓϦέʔγϣϯͷΈઃஔ͢Δ

  • ੩తίϯςϯπͷΈͩͱɺ͔ͳΓ҆શ

  View Slide

 16. 010111………
  ެ։ྖҬ
  CMS
  1୆ͷαʔόʹ͢΂ͯࠞࡏ
  html, image, css, js, etc.

  View Slide

 17. ެ։༻αʔό
  CMS
  ެ։ྖҬ
  010111………
  ެ։༻αʔόͱ CMS Λ෼཭͢Δ

  View Slide

 18. ެ։༻αʔόͷ෼཭
  • αΠτΛ੩తίϯςϯπͱͯ͠४උ͠ɺެ։༻αʔόʹసૹ͢Δ

  • MT ͩͱϓϥάΠϯΛར༻͢Δ͜ͱ͕Ұൠత

  • Uploader, SmartSyncPack, Movable Type Premium (SiteSync)

  • MT Ϋϥ΢υʹ͸ඪ४Ͱαʔό഑৴Λ༻ҙ͍ͯ͠Δ

  • సૹઌͱରԠ͢Δϓϩτίϧʹ஫ҙ

  • FTPS, SFTP, rsync, S3 (AWS) ͳͲ

  View Slide

 19. ެ։༻αʔό
  CMS
  ެ։ྖҬ
  010111………
  ඇެ։ྖҬ
  ഑৴
  ࠶ߏங (੩తϑΝΠϧߏங)

  View Slide

 20. ഑৴ػೳͷϝϦοτ
  • ഑৴ઌΛෳ਺༻ҙ͢Δ͜ͱͰɺεςʔδϯάͷΑ͏ʹར༻Ͱ͖Δ

  • ίϯςϯπΛ෼཭ͯ͠؅ཧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  • େن໛αΠτͷҰ෦͚ͩΛ MT Ϋϥ΢υͰ؅ཧ͢Δ

  • ෦໳ຖʹ഑৴Λ෼͚Δ

  View Slide

 21. ެ։༻αʔό
  ඇެ։ྖҬ
  ഑৴
  ֬ೝ༻αʔό
  ഑৴
  CMS

  View Slide

 22. ެ։༻αʔό
  CMS
  ඇެ։ྖҬ
  Ұ෦ͷྖҬʹ͚ͩ഑৴

  View Slide

 23. CMS ͷΞΫηε੍ݶ΍ηΩϡϦςΟڧԽ
  • IP ΞυϨεͷ੍ݶ

  • ύεϫʔυอޢ

  • WAF ͷར༻

  View Slide

 24. CMS ͷӅṭ
  • CMS ΞϓϦέʔγϣϯ΁ͷΞΫηεΛ੍ݶ͢Δ

  • ϗετͷӅṭ

  • ϓϥΠϕʔτωοτϫʔΫʹઃஔͯ͠ VPN ܦ༝ͰΞΫηε

  • ެ։αʔό΁ͷίϯςϯπ഑৴Ҏ֎ΛڐՄ͠ͳ͍

  • ֎෦΁ͷτϥϑΟοΫͷ؂ࢹ͕༰қʹ

  ౿Έ୆ʹͳΔϦεΫΛܰݮͰ͖Δ

  View Slide

 25. ެ։༻αʔό
  CMS
  VPN ͳͲͰΞΫηεΛ੍ݶɾ؅ཧ
  ഑৴ (Ұํ޲)
  ֎෦͔Βͷ௨৴͸ःஅ
  010111………

  View Slide

 26. ެ։αʔόͷߏ੒ྫ
  • Apache

  • SSI ΍ htaccess ͸࢖͍͍ͨ

  • Amazon S3

  • + CDN

  • + CDN + WAF + DDoS ରࡦ

  View Slide

 27. ެ։༻αʔόΛηΩϡΞʹ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷઃஔΛߦΘͳ͍ɺ΋͘͠͸੍ݶ͢Δ

  • PHP ͷར༻΍εΫϦϓτͷઃஔ͸ܧଓϝϯςφϯεͰ͖Δ͔Ͳ͏͔

  • SSI ΍ .htaccess ΋࢖Θͳ͍ͳΒɺS3 ͷར༻΋ࢹ໺ʹೖΔ

  • ϑΥʔϜɺݕࡧͳͲ͸αʔϏεΛར༻͢Δ͜ͱΛߟ͑Δ

  • ಠࣗΞϓϦέʔγϣϯ͸αʔόΛ෼཭ͯ͠

  CORS ΍ ReverseProxy Ͱͷӡ༻΋ߟ͑Δ

  View Slide

 28. ެ։༻αʔό
  iframe Ͱ૊ΈࠐΈ

  View Slide

 29. ެ։༻αʔόΛηΩϡΞʹ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷઃஔΛߦΘͳ͍ɺ΋͘͠͸੍ݶ͢Δ

  • PHP ͷར༻΍εΫϦϓτͷઃஔ͸ܧଓϝϯςφϯεͰ͖Δ͔Ͳ͏͔

  • SSI ΍ .htaccess ΋࢖Θͳ͍ͳΒɺS3 ͷར༻΋ࢹ໺ʹೖΔ

  • ϑΥʔϜɺݕࡧͳͲ͸αʔϏεΛར༻͢Δ͜ͱΛߟ͑Δ

  • ಠࣗΞϓϦέʔγϣϯ͸αʔόΛ෼཭ͯ͠

  CORS ΍ ReverseProxy Ͱͷӡ༻΋ߟ͑Δ

  View Slide

 30. ΑΓ஫ҙ͢Δ͜ͱ
  • ނো΍ࣄނʹඋ͑ͨ৑௕ߏ੒

  • ೋॏԽ…ϗετɺωοτϫʔΫɺσʔληϯλ

  • γεςϜͷఆظతͳϝϯςφϯε

  • ϛυϧ΢ΣΞ΍ΞϓϦέʔγϣϯͷΞοϓσʔτɺઃఆͷ֬ೝ

  • ϩάͷ֬ೝ

  • ఆظతͳόοΫΞοϓ

  • όοΫΞοϓͷೖखੑɺੈ୅

  • ϦετΞखॱͷ֬ೝ΍τϨʔχϯά

  View Slide

 31. ࣗ෼Ͱ΍Δͷ͕େมͩͱࢥͬͨΒ
  • ϚωʔδυαʔϏε΍ SaaS ͷ CMS Λར༻͢Δ

  • Movable Type Ϋϥ΢υ൛

  • αʔό഑৴ػೳΛඪ४૷උ

  • MovableType.net

  • αʔϏεͱͯ͠ɺ͞·͟·ͳϦεΫʹ഑ྀͯ͠ӡӦ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 32. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide