Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

高速にドッグフードを食べる方法

hitode909
December 14, 2013

 高速にドッグフードを食べる方法

hitode909

December 14, 2013
Tweet

More Decks by hitode909

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View full-size slide

 2. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δํ๏

  View full-size slide

 3. ௕͍࿩͕ۤख

  View full-size slide

 4. υοάϑʔυʹ͍ͭͯ
  ೔ʑͷυοάϑʔυײ
  υοάϑʔυΛͱΓ·͘γʔϯ

  View full-size slide

 5. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View full-size slide

 6. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δํ๏

  View full-size slide

 7. ͸ͯͳͷ঺հ

  View full-size slide

 8. ϑϦʔυϦϯΫ
  ҿΈ์୊

  View full-size slide

 9. ͓՛ࢠ
  ৯΂์୊

  View full-size slide

 10. ·͔ͳ͍
  ແྉ

  View full-size slide

 11. υοάϑʔυ
  ৯΂์୊

  View full-size slide

 12. ࣗࣾ੡඼Λ࢖ͬͯΈΔ
  ࢖͍ʹ͔ͬͨ͘Β௚͢

  View full-size slide

 13. ։ൃதͷ04Ͱ
  ৽͍͠04Λ࡞Δ
  όά௚͞ͳ͍ͱ
  ։ൃਐ·ͳ͍

  View full-size slide

 14. υοάϑʔυ
  ৯΂์୊

  View full-size slide

 15. ϒϩά࢖͑Δ

  View full-size slide

 16. ܧଓظؒ
  767 ೔

  View full-size slide

 17. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυ
  ৯΂์୊

  View full-size slide

 18. ࢖͏
  w୭Ͱ΋೔هॻ͚ΔͷͰ࢖͏
  wͣͬͱ࢖ͬͯΕ͹࢖༻ײͱ͔෼͔Δ
  wͪΐͬͱ௚ͯ͠͸͙͢ϦϦʔε

  View full-size slide

 19. σϦόϦʔ
  wຖिϦϦʔεࠂ஌
  wΊͰͨ͞
  w݄ʙ໦͸ຖ೔σϓϩΠ
  w݄ʹʙճ

  View full-size slide

 20. ࢖͍΍͢͞
  w୭Ͱ΋JTTVF௥ՃͰ͖Δ
  w͑͑΍ΜΈ͍ͨʹͳ͙ͬͯ͢΍Δ

  View full-size slide

 21. ΢ΣϒαʔϏε
  ։ൃ͠ͳ͕Β࢖͏

  View full-size slide

 22. ΈΜͳ৯΂Α͏

  View full-size slide

 23. ͍ͬ͠ΐʹ৯΂·͠ΐ͏

  View full-size slide

 24. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δํ๏
  ׬

  View full-size slide

 25. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View full-size slide

 26. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δ෩ܠ

  View full-size slide

 27. ͸ͯͳελʔ

  View full-size slide

 28. ࢖͍ʹ͍͘ͱ͜Ζ
  ΑΓྑ͘Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 29. Ϙλϯମࡋ

  View full-size slide

 30. ݟͨ·
  ·ฤू

  View full-size slide

 31. ݟͨ··ฤू
  wϢʔβʔͷେ൒͸ݟͨ··ฤू
  wελοϑ͸͸ͯͳه๏Ͱॻ͍ͯͨ
  wݟͨ··ฤूͰ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  wৗ༻͢Δ͜ͱʹͨ͠

  View full-size slide

 32. ը૾ϦαΠζ

  View full-size slide

 33. υοάϑʔυ
  ޮ཰Α͘
  ৯΂Α͏

  View full-size slide

 34. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δ෩ܠ
  ׬

  View full-size slide

 35. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View full-size slide

 36. ৽ͨͳυοάϑ
  ʔυΛ࡞Δ༷ࢠ

  View full-size slide

 37. Χςΰ
  Ϧฤू

  View full-size slide

 38. ΧςΰϦฤू
  w͜Ε·Ͱ͸ɼهࣄͣͭΧςΰϦ͚ͭ
  ͨΓ֎ͨ͠Γ͢Δඞཁ͕͋ͬͨ
  wهࣄ͕ͨ͘͞Μ͋ΔͱͭΒ͍ͷͰɼ
  Ұׅฤू͍ͨ͠
  wϑΟʔυόοΫΑ͘དྷͯͨ

  View full-size slide

 39. 6*͕ܾ·ͬͨΒɼ
  ϞοΫΛઌʹ࡞ͬͯ΋Β͜ͱ͕ଟ͍ɽ
  ͸ͯͳͰ͸σβΠφʔ΋(JUΛ࢖͓ͬͯΓɼ
  ςϯϓϨʔτ௚઀৮͍ͬͯΔɽ
  ςετ͸མͪΔɽ

  View full-size slide

 40. ը໘͕Ͱ͖ͨΒ
  ಈ͚͹׬੒

  View full-size slide

 41. ςετ
  w+FOLJOT
  wશϒϥϯν
  wࣦഊͨ͠Βݺ͹ΕΔΑ͏ʹ
  w࠷ۙฒྻԽͨ͠

  View full-size slide

 42. 18:10 ikachan04 ʲ൵ใʳ origin/fix-js ϒϥϯνͷςετ͕ࣦഊ͠·ͨ͠
  https://jenkins/**** > hitode909
  18:10 hitode909
  18:37 ikachan02 ʲ࿕ใʳ origin/fix-js ϒϥϯνͷςετ͕੒ޭ͠·ͨ͠
  18:37 hitode909
  *3$

  View full-size slide

 43. ฒྻԽ
  ෼ˠ෼
  .Z42-Λઌʹඞཁ਺ىಈ͓ͯ͘͠

  View full-size slide

 44. EFWIPTU
  wϒϥϯν͝ͱͷϗετΛཱͯΔ࢓૊Έ
  w։ൃதʹνʔϜ಺͔Βײ૝΋Β͏

  View full-size slide

 45. ελοϑݶఆͰ
  wελοϑ͕ݟͨͱ͖͚ͩػೳ͕૿͑Δ
  wຊ൪؀ڥͰࢼ͢
  wઌʹϚʔδ͓͚ͯ͠ΔͷͰ҆৺

  View full-size slide

 46. +1430 -432
  133 Commits
  24 Files Changed

  View full-size slide

 47. ίʔυϨϏϡʔ
  wϨϏϡʔඞਢ
  wϨϏϡʔ͞ΕΔͭ΋ΓͰॻ͘ͱมͳί
  ʔυॻ͚ͳ͍
  w<.645><4)06-%><.":><࣭໰>
  <ҙݟ><૬ஊ><ײ૝><೔ه>

  View full-size slide

 48. ࢖͍΍͍͢6*ͱ͔
  ࢓༷ͱ͔
  ߟ͑ͯ࡞ͬͯΔ

  View full-size slide

 49. ϦϦʔεલʹ΋ν
  ʔϜΈΜͳͰ࢖͏
  ςετͱϨϏϡʔ
  ඼࣭Λอͭ

  View full-size slide

 50. ৽ͨͳυοάϑ
  ʔυΛ࡞Δ༷ࢠ
  ׬

  View full-size slide

 51. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View full-size slide

 52. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ৘ใऩू

  View full-size slide

 53. ϑΟʔυόοΫ
  ΛಘΔ࢓૊Έ

  View full-size slide

 54. wཁ๬
  wײ૝
  wෆ۩߹
  wڭ͑ͯ΋Β͏
  wΤϥʔग़ͯΔͷΛݟΔ
  ஌Γ͍ͨ

  View full-size slide

 55. wࣗ෼Ͱ࢖͏
  wϑΟʔυόοΫ
  w͓໰͍߹Θͤ
  wΤϥʔϩά
  w+4ͷΤϥʔ
  wΫϦοΫΛ؍࡯͢Δ
  wΤΰαʔν
  ϑΟʔυόοΫΛ
  ूΊΔ࢓૊Έ

  View full-size slide

 56. ϑΟʔυόοΫ
  wཁ๬
  w৽ػೳ
  wಛఆͷ؀ڥͰ͓͔͍͠

  View full-size slide

 57. ͓໰͍߹Θͤ
  wෆ۩߹
  w࣭໰

  View full-size slide

 58. ਓʹฉ͘
  wࠓ೔ͱ͔

  View full-size slide

 59. Τϥʔϩά
  wͲ͜ͰΤϥʔग़ͯΔͱ͔ݟΔ
  w*3$ʹྲྀΕΔ
  wάϥϑʹ͢Δ

  View full-size slide

 60. ΞΫηεϩάՄௌԽ
  wΞΫηε਺ʹԠͨ͡ߴ͞ͷԻ
  wΤϥʔ͕ग़ͨΒϗϫΠτϊΠζ

  View full-size slide

 61. +4ͷΤϥʔϩά
  w+4ͷྫ֎ΛDBUDIͯ͠αʔόʔʹૹ৴
  try {
  aaa();
  } catch(error) {
  $.get('/error?' + $.param({error: error});
  }

  View full-size slide

 62. ΫϦοΫΛ؍࡯͢Δ
  wΫϦοΫΛαʔόʔʹૹ৴
  wπʔϧόʔͷϘλϯଠࣈͱࣼମͲͬͪ
  ͕ԡ͞ΕͯΔ͔ͱ͔
  wߦಈΛ؍࡯͢Δ
  $('bold-button').on('click', function() {
  $.get('/bold_clicked');
  });

  View full-size slide

 63. ,JCBOB
  ΫϦοΫ਺ͱ͔
  ͔͍͍ͬ͜μογϡϘʔυ࡞ΕΔ

  View full-size slide

 64. ৘ใ্͕͋ͬͨͰ
  ࣗ෼ͨͪ΋࢖ͬͯΔ͜ͱͰ
  ൑அ͠΍͘͢ͳΔ

  View full-size slide

 65. ৘ใ
  ूΊΑ͏

  View full-size slide

 66. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ৘ใऩू
  ׬

  View full-size slide

 67. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View full-size slide

 68. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ
  ը૾ϑΥʔϚοτ

  View full-size slide

 69. 6*ߟ͑Δͱ͖
  ʹศར

  View full-size slide

 70. IJUPEFΧςΰϦͷϦωʔϜɼ࠷ॳӅ͠ͱ͍ͯ΢Οϯυ΢͕ग़ΔΈ͍ͨͳײ͡ʹͨ͠
  IUUQHZB[PDPNGCGDDGCHJG
  VFEBZ͍͢͝
  VJVSFP͔Θ͍͍
  (ZB[P(*'

  View full-size slide

 71. ಈ͖Λ఻͑Δ

  View full-size slide

 72. ίʔυϨϏϡʔ
  ࡁΜͩͱ͖

  View full-size slide

 73. ΊͰͨ͞Λ఻͑Δ

  View full-size slide

 74. ίϐϖͰΊͰͨ͞

  View full-size slide

 75. ૬खʹ؆୯ʹಈ͖
  ΍ؾ࣋ͪΛ఻͑Β
  ΕΔͷͰ໾ཱͭ

  View full-size slide

 76. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ
  ը૾ϑΥʔϚοτ
  ׬

  View full-size slide

 77. υοάϑʔυʹ͍ͭͯ
  ೔ʑͷυοάϑʔυײ
  υοάϑʔυΛͱΓ·͘γʔϯ

  View full-size slide

 78. ਓࡐืूத

  View full-size slide