Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

how to buy clothes

hitode909
December 02, 2016

how to buy clothes

hitode909

December 02, 2016
Tweet

More Decks by hitode909

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ෰ͷങ͍ํ
  IJUPEF

  View Slide

 2. ೿खͳ෰ͷΑ͞

  View Slide

 3. ໛༷ΛݟΕͯศར

  View Slide

 4. ങ͏৔ॴ

  View Slide

 5. ॳڃʙ্ڃฤ

  View Slide

 6. ॳڃฤ

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ).
  ͍ۙ
  ͍҆

  View Slide

 10. ԁ

  View Slide

 11. σϝϦοτ
  ೿खͳ෰͕ೖՙ͍ͯ͠ͳ͍
  ͱ͖͸೿खͳ෰Λങ͑ͳ͍

  View Slide

 12. ि຤ʹങͬͨ෰

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. ).
  ॳ৺ऀʹ͓͢͢Ί

  View Slide

 16. தڃฤ

  View Slide

 17. View Slide

 18. "NB[POͰ
  ʮϑϧϓϦϯτʯͰݕࡧ

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. "NB[PO
  ങ͍΍͍͢
  ΫΦϦςΟ͸͍·͍ͪ

  View Slide

 23. ্ڃฤ

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. ྑ͍෰ଟ͍

  View Slide

 28. View Slide


 29. ૹྉ

  View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. ஶ࡞ݖແࢹ

  View Slide

 33. #FMPWFE4IJSUT
  ஶ࡞ݖແࢹʹΑΔߴΫΦϦςΟ
  ૹྉυϧͰߴ͍

  View Slide

 34. બͿϙΠϯτ

  View Slide

 35. શ໘ϓϦϯτͰ͋Δ

  View Slide

 36. શ໘ϓϦϯτͰ͋Δ
  ˠ໛༷ΛோΊ΍͍͢

  View Slide

 37. Ұ൪େ͖͍αΠζΛબͿ

  View Slide

 38. Ұ൪େ͖͍αΠζΛબͿ
  ˠס૩͢ΔͱॖΉͷͰ
  େ͖͍΄͏͕ಘ

  View Slide

 39. શ໘ϓϦϯτͰ
  Ұ൪େ͖͍෰Λങ͏

  View Slide

 40. ೿खͳ෰Ͱ
  ͨͷ͘͠฻Β͠·͠ΐ͏

  View Slide