Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Emacsで1ファイルにしか出現していないシンボルをハイライトするやつ

hitode909
April 27, 2013

 Emacsで1ファイルにしか出現していないシンボルをハイライトするやつ

関西Emacs #7において,Emacsで1ファイルにしか出現していないシンボルをハイライトするやつについて紹介しました

http://hitode909.hatenablog.com/entry/2013/02/11/233449

hitode909

April 27, 2013
Tweet

More Decks by hitode909

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GPOUMPDLBEELFZXPSET
  QFSMNPEF

  50%0GPOUMPDLXBSOJOHGBDF

  999GPOUMPDLXBSOJOHGBDF

  )BUFBOGPOUMPDLXBSOJOHGBDF
  IJUPEFגࣜձࣾ͸ͯͳ
  ͓͢͢Ίઃఆ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 2. ීஈ͸ɼ͸ͯͳϒ
  ϩά࡞͍ͬͯ·͢
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 3. ͜ͷ·͑λΠϙΛ
  ͙͢ʹൃݟͰ͖Δ
  ΍ͭΛ࡞ͬͨͷͰ
  ঺հ͠·͢
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 4. λΠϙϓϩάϥ
  Ϝதͷޡࣈ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 5. λΠϙ͕͋Δͱϓ
  ϩάϥϜ͕͏·͘
  ಈ͔ͳ͍͜ͱ͕͋
  Δ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 6. ίϯύΠϧʹࣦഊ
  ͨ͠Γ࣮ߦதʹࣦ
  ഊͨ͠Γͯͭ͠Β
  ͍
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 7. ίϯύΠϧͰ͖ͳ
  ͍ݴޠͰ͸ςετ
  Λ࣮ߦ͠ଓ͚ͯ
  νΣοΫ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 8. ςετ࣮ߦ͢Δʹ
  ΋͔͔࣌ؒͬͨΓ
  ͢ΔͷͰ଴ͬͯΒ
  Εͳ͍
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 9. ॻ͍ͨॠؒʹࣦഊ
  ͦ͠͏͔ڭ͑ͯ͘
  ΕΔ΍ͭΛ࡞Γ·
  ͨ͠
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 10. IUUQT
  HJUIVCDPN
  IJUPEF
  FNBDT
  IJHIMJHIU
  VOJRVFTZNCPM
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 11. ͍͍ͨͯͷจࣈྻ
  ͸ϓϩδΣΫτ಺
  ʹෳ਺ճग़ݱ͢Δ
  ͱ͍͏લఏ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 12. ΑͦͷϑΝΠϧͰ
  ఆٛͨ͠ΫϥεΛ
  ࢀর͢Δͱ͔
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 13. ϓϩδΣΫτ಺ʹ
  ఆٛ͞Εͯͳ͍
  Ϋϥε͸൚༻తͳ
  ͷͰ͍͍ͩͨճ
  ͘Β͍ग़ͯ͘Δ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 14. ϓϩδΣΫτ಺ʹ
  Ұ౓͔͠ग़ݱ͠ͳ
  ͍τʔΫϯ͸ո͠
  ͍
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 15. HJUHSFQͯ͠
  ճ͔͠ग़ݱ͠ͳ
  ͔ͬͨΒͨͿΜ͓
  ͔͍͠ͷͰϋΠϥ
  Πτͯ͘͠ΕΔ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 16. ͜͜Ͱ
  BOZUIJOHFM
  ΫΠζ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 17. Saturday, April 27, 13

  View Slide

 18. ώϯτ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 19. Saturday, April 27, 13

  View Slide

 20. BOZUIJOHFOBCMF
  TIPSUDVUT͸ෳ਺ͷϑΝΠϧ
  ʹग़ݱ͢Δ͕BOZUIJOH
  FOBCMFTIPSUDVU͸ϑΝ
  Πϧʹ͔͠ग़ݱ͠ͳ͍ͷͰϋ
  ΠϥΠτ͞ΕΔɼࢥΘͣϋΠ
  ϥΠτ͞ΕͨΒո͍͠ͱؾ෇
  ͚Δ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 21. Saturday, April 27, 13

  View Slide

 22. ࣮ࡍ͸͜Ε͘Β͍
  ৭෇͚͞ΕΔ͚Ͳ
  มͳͷ͕৭෇͚͞
  ΕͯͨΒؾ෇͚Δ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 23. ݄͘Β͍͔Β
  ࢖ͬͯΔ͚Ͳ
  ศརͳͷͰΈͳ͞
  ·ΑΖ͚͠Ε͹͝
  ར༻͍ͩ͘͞
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 24. એ఻
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 25. એ఻
  ͸ͯͳΤϯδχΞ
  Πϯλʔϯ
  ࠓ೥΋΍ΔͷͰֶ
  ੜ͸ࢀՃ͠·͠ΐ
  ͏
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 26. IUUQ
  EFWFMPQFSIBU
  FOBTUBGGDPN
  FOUSZ


  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 27. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 28. IUUQ
  IJUPEFIBUFOBCMPH
  DPNFOUSZ

  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 29. ࣮૷ํ๏
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 30. ඵૢ࡞͠ͳ͔ͬͨΒΧʔι
  ϧҐஔͷγϯϘϧͰ
  HJUHSFQɼϓϩηε͕ऴΘͬ
  ͨͱ͖ΧʔιϧҐஔͷγϯϘ
  ϧ͕มԽ͍ͯ͠ͳͯ͘ɼ͔ͭ
  ग़ݱճ਺͕ճͷͱ͖ϋΠϥΠ
  τ͢Δ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 31. ௐࠪࡁͷγϯϘϧʹ͸
  PWFSMBZΛ෇༩ͯ͠ɼ
  PWFSMBZ͕طʹ͋Ε͹Կ΋͠
  ͳ͍ͷͰɼಛʹॏ͘ͳΔͱ͍
  ͏͜ͱ͸ͳ͍ɽॳΊͯݟΔγ
  ϯϘϧ͔ɼγϯϘϧΛฤू͠
  ͨͱ͖ʹ͚ͩHJUHSFQ͞ΕΔ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 32. ϒϩοΫͤͣHJUHSFQ͢Δͨ
  ΊʹEFGFSSFEFMΛ࢖͍ͬͯ
  Δ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 33. ඵԿ΋ى͖ͳ͍ͱ͖
  ΧʔιϧҐஔͷ୯ޠΛௐ΂Δ
  PWFSMBZ͕͋Ε͹Կ΋͠ͳ͍
  PWFSMBZ͕ͳ͚Ε͹࡞Δ
  ΧʔιϧҐஔͷ୯ޠͰHJUHSFQ
  HJUHSFQऴΘͬͨͱ͖ΧʔιϧҐ
  ஔͷ୯ޠ͕มԽͯ͠Ε͹݁ՌΛࣺͯ
  Δ
  ग़ݱճ਺͕ճͳΒ৭෇͚͢Δ
  όοϑΝ͕มߋ͞Εͨͱ͖
  ΧʔιϧҐஔͷPWFSMBZΛࣺͯΔ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 34. ࠓޙͷ՝୊
  Saturday, April 27, 13

  View Slide

 35. ϑΝΠϧΛ։͍ͨͱ͖શγϯ
  ϘϧΛௐ΂Δػೳ͕΄͍͚͠
  Ͳೳྗ͕௿ͯ͘ॻ͚ͳ͔ͬͨ
  Saturday, April 27, 13

  View Slide