Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Inside Bdash

Inside Bdash

Kazuhito Hokamura

March 16, 2017
Tweet

More Decks by Kazuhito Hokamura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Inside Bdash

  View Slide

 2. @hokaccha

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. Flux Architecture
  of Bdash

  View Slide

 11. Flux Frameworks

  View Slide

 12. Topics
  • Domain Logicͷݺͼग़͠
  • Storeͷ෼ׂ
  • ImmutableʹStateΛߋ৽͢Δ࣮૷

  View Slide

 13. Domain Logicͷݺͼग़͠

  View Slide

 14. Domain Logic
  • ඳըʹؔ͢Δ͜ͱҎ֎ͷશͯͷॲཧ
  • Databaseͱͷ΍ΓऔΓͱ͔
  • APIݺͼग़͠ͱ͔
  • ઃఆͷ؅ཧͱ͔

  View Slide

 15. Ͳ͜ʹ͋Δ΂͖͔
  • Store?
  • Actino Creator?
  • Middleware?

  View Slide

 16. View Slide

 17. import { dispatch } from './QueryStore';
  import Database from '../lib/Database';
  const QueryAction = {};
  QueryAction.addNewQuery = params => {
  Database.Query.create(params).then(query => {
  dispatch('addNewQuery', { query });
  });
  };
  Action Creator 㲗 Domain Logic

  View Slide

 18. • Domain LogicΛFluxͷϑϩʔ͔Β෼཭͢Δ
  • Action Creator͔Β͸ݺͼग़͚ͩ͢
  • Store͸Stateͷߋ৽͚ͩʹ஫ྗ͢Δ

  View Slide

 19. • StoreͱDomain Logic͸ςετ͠΍͘͢ͳΔ
  • Action Creator͕ςετͮ͠Β͍
  • શ͕ͯPure functionͱ͍͏ͷ͸ݬ૝ͳͷͰఘΊΔ

  View Slide

 20. Storeͷ෼ׂ

  View Slide

 21. ͭ·ΓStateΛͲ͏෼ׂ͢Δ͔

  View Slide

 22. facebook/flux
  • Ϧιʔεʁ͝ͱʹStoreΛ෼ׂ͢Δ
  • DispatcherʹΑΔަ௨੔ཧɺwaitForΛ࢖ͬͨ
  ґଘͷղܾ͕ඞཁ

  View Slide

 23. Redux
  • StoreΛ෼ׂ͠ͳ͍ʢSingle Stateʣ
  • StateΛߋ৽͢ΔॲཧʢreducerʣΛ෼ׂ͢Δ
  • waitFor΍Dispatcher͕ෆཁ
  • State͕ڊେʹͳΔ

  View Slide

 24. Bdash
  • Page୯ҐͰ෼͚ͯΈͨ
  • Page͝ͱʹಠཱͨ͠StoreΛ࣋ͭ
  • Page == Container Component

  View Slide

 25. Query Page

  View Slide

 26. DataSource Page

  View Slide

 27. Setting Page

  View Slide

 28. View Slide

 29. • Storeಉ࢜ͷґଘ͕ͳ͍
  • waitFor΋Dispatcher΋ෆཁ
  • StateΛΘ͔Γ΍ཻ͍͢౓Ͱ෼ׂͰ͖Δ
  • શͯPage୯ҐͳͷͰΘ͔Γ΍͍͢
  Good

  View Slide

 30. • PageΛ·͍ͨͩσʔλͷڞ༗͕໘౗
  • ෳ਺ͷPageͰಉ͡σʔλΛ࣋ͭ͜ͱ΋͋Δͷ
  Ͱແବ͕͋Δ
  Bad

  View Slide

 31. PageؒͰͷσʔλڞ༗
  • PageؒͰڞ༗͢Δσʔλ͸Domain Logic૚ʹετΞ͢Δ
  • Page੾Γସ͑࣌ʹຖճDomain Logic૚͔ΒऔΓ௚͢

  View Slide

 32. // Pageͷ੾ସ࣌ʹຖճݺ͹ΕΔAction Creator
  QueryAction.initialize = () => {
  Promise.all([
  Database.fetchQueries(),
  Database.fetchDataSources()
  ]).then(([queries, dataSources]) => {
  dispatch('initialize', { queries, dataSources });
  });
  };
  // Store
  class QueryStore {
  reduce(type, { queries, dataSources }) {
  switch (type) {
  case 'initialize': {
  // ߋ৽෼͚ͩϚʔδ͢ΔͷͰ੾ସલͷঢ়ଶ͸อ࣋Ͱ͖Δ
  return merge(this.state, { queries, dataSources });
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 33. αʔόʔαΠυͷߟ͑ํ
  ͱಉͩ͡ɾɾʂ

  View Slide

 34. ൚༻తͳઃܭͰ͸ͳ͍

  View Slide

 35. ΞϓϦέʔγϣϯʹ

  దͨ͠ઃܭΛɻ

  View Slide

 36. ImmutableͳStateͷߋ৽

  View Slide

 37. let state = {
  todos: [
  { id: 1, text: 'foo' },
  { id: 2, text: 'foo' },
  ],
  //...
  }
  function updateTodo(state, { id, text }) {
  return Object.assign({}, state, {
  todos: state.todos.map(todo => {
  if (todo.id === id) {
  return Object.assign({}, todo, { text });
  }
  else {
  return todo;
  }
  }),
  });
  }

  View Slide

 38. • Immutable.jsΈ͍ͨͳ๛෋ͳػೳ͸͍Βͳ͍
  • ωετͨ͠Stateͷߋ৽Λ؆୯ʹ͍͚ͨͩ͠
  • ͍͔ͭ͘ϥΠϒϥϦ͋Δ͚Ͳ޷Έʹ߹Θͳ͍

  View Slide

 39. ࡞ͬͨ

  View Slide

 40. import immup from 'immup';
  let state = {
  todos: [
  { id: 1, text: 'foo' },
  { id: 2, text: 'foo' },
  ],
  //...
  }
  function updateTodo(state, { id, text }) {
  let index = state.todos.findIndex(todo =>
  todo.id === id
  );
  return immup.set(`todos.${index}.text`, text);
  }

  View Slide

 41. Storeʹ૊ΈࠐΉ
  reduce(action, payload) {
  switch (action) {
  case 'addNewQuery': {
  return this
  .set('selectedQueryId', payload.query.id)
  .set('editor.line', null)
  .prepend('queries', payload.query);
  }
  //...
  }
  }

  View Slide

 42. ·ͱΊ
  • Domain Logic͸Action Creator͔ΒݺͿΑ͏
  ʹͯ͠Έͨ
  • StoreΛPage୯ҐͰ෼ׂͯ͠Έͨ
  • Stateߋ৽ͷͨΊͷศརϞδϡʔϧ࡞ͬͨ

  View Slide

 43. View Slide