Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JPEGは画像をどのように圧縮しているか / How does JPEG compress images?

JPEGは画像をどのように圧縮しているか / How does JPEG compress images?

651c5a5e827110bd522d1175703d93b4?s=128

Hideki Okamoto

March 08, 2021
Tweet

Transcript

 1. 1 +1&(͸ը૾ΛͲͷΑ͏ʹѹॖ͍ͯ͠Δ͔ Hideki Okamoto 3/8/2021

 2. 2 ௐࠪͷಈػ ίϨ ը૾ฤूιϑτͷอଘը໘ʹ͋Δ+1&(ͷ඼࣭ 2VBMJUZ ύϥϝʔλͷҙຯΛཧղ͔ͨͬͨ͠ ʮ+1&(͸طʹѹॖ͞Ε͍ͯΔͷͰH[JQ͸ޮ͖·ͤΜʯͷҙຯ͢ΔॴΛཧղ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ

 3. 3 ݱ࣮ੈքͷஅย͕+1&(ʹͳΔ·Ͱ $$%΍$.04ͳͲͷΠϝʔδηϯα Ͱ෺ମ͔Βಧ͘ޫΛΞφϩάͷిؾ ৴߸ͱͯ͠औΓग़͢ ޫͷࡾݪ৭Ͱ͋Δ3FE (SFFO #MVF

  ͷͦΕͧΕͷ৴߸ͷڧ౓Λσδλϧ ʹม׵͢Δ ཭ࢄ஋ʹྔࢠԽ͢Δ ֤৭ΛԿஈ֊Ͱදݱ͢Δ͔ʹΑͬͯදݱͰ ͖Δ৭਺͕มΘΓɺ͍ΘΏΔϑϧΧϥʔ͸ ֤৭ΛCJU d Ͱදݱ͠ɺͷ৐ 㲈ສ৭ͷදݱ͕Ͱ͖Δ ࠓ೔ͷษڧձͷର৅֎ɻڵຯͷ͋Δਓ͸ %FCBZFSɺද৭ܥɺ৭ۭؒͳͲͷΩʔϫʔυͰ ௐ΂Δͱྑ͍ɻ௒೉͍͠ Photo by Lisa Fotios, Tim Gouw from Pexels ݱ࣮ੈք σδλϧը૾ ະѹॖ σδλϧը૾ +1&( ਓؒͷ؟ͷ࢓૊Έ΍ࢹ֮৺ཧ ஌֮ಛ ੑ ͕࣋ͭಛ௃Λར༻͠ɺਓ͕ؒؾ͖ͮ ʹ͍͘෦෼ͷ৘ใΛؒҾ͘ ͜ͷ෦෼͕ ͍ΘΏΔ-PTTZͳѹॖͷ෦෼ σδλϧσʔλҰൠʹ࢖͑Δɺσʔλ ࣗମͷಛੑΛར༻ͨ͠৘ใѹॖΛߦ͏ ͜͜͸-PTTMFTTͷѹॖͱͳΔ ҰൠతͳσδλϧΧϝϥʹೖͬͯ ͍ΔΧϥʔϑΟϧλʔͷ໛ࣜਤ ϕΠϠʔ഑ྻ
 4. 4 σδλϧը૾ͷҰྫ 0 150 136 0 150 136 0 150

  136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 229 57 53 229 57 53 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 229 57 53 255 255 255 255 255 255 229 57 53 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 229 57 53 255 255 255 0 0 0 241 194 125 241 194 125 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 229 57 53 255 255 255 255 255 255 241 194 125 241 194 125 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 229 57 53 229 57 53 229 57 53 255 255 255 0 0 0 241 194 125 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 229 57 53 229 57 53 229 57 53 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 229 57 53 255 235 59 255 235 59 229 57 53 229 57 53 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 146 133 0 150 136 0 150 136 0 150 136 255 235 59 255 235 59 255 235 59 255 235 59 229 57 53 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 146 133 118 83 70 0 150 136 0 150 136 255 235 59 255 235 59 255 235 59 255 235 59 63 81 181 229 57 53 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 146 133 0 150 136 121 85 72 0 150 136 76 175 80 76 175 80 76 175 80 63 81 181 229 57 53 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 121 85 72 121 85 72 76 175 80 76 175 80 0 188 212 0 188 212 63 81 181 229 57 53 229 57 53 121 85 72 121 85 72 121 85 72 121 85 72 121 85 72 0 150 136 76 175 80 121 85 72 121 85 72 0 188 212 0 188 212 63 81 181 63 81 181 229 57 53 229 57 53 121 85 72 121 85 72 121 85 72 121 85 72 121 85 72 121 85 72 76 175 80 76 175 80 0 150 136 0 150 136 63 81 181 63 81 181 63 81 181 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 121 85 72 0 150 136 121 85 72 76 175 80 76 175 80 0 150 136 0 150 136 229 57 53 63 81 181 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 121 85 72 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 76 175 80 0 150 136 0 150 136 229 57 53 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 121 85 72 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 76 175 80 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 0 150 136 3 ( #   ੨྘ 3 ( #   ͪΐͬͱ͘͢Μͩ੺ Yͷσδλϧը૾ ϑϧΧϥʔ ϑϧ)% Y ͷϑϧΧϥʔը૾͸ແѹॖͰͲΕ͙Β͍ͷαΠζʹͳΔ͔ ˠ 㲈.# ͭͷ఺ ϐΫηϧ ʹ͖ͭ3(#৘ใͦΕͧΕΛCJU CZUF Ͱදݱ͢ΔϑϧΧϥʔͷ৔߹ɺϐΫηϧ Λදݱ͢ΔͷʹCZUF͔͔Δ https://www.pixil.art/art/16x16-bird-44cb602d5a57df2
 5. 5 ѹॖʹ࢖ΘΕΔٕज़ σδλϧը૾ ະѹॖ ਓؒͷ؟ͷ࢓૊Έ΍ࢹ֮৺ཧ ஌֮ಛੑ ͕࣋ͭಛ௃Λར༻ ͠ɺਓ͕ؒؾ͖ͮʹ͍͘෦෼ͷ৘ใΛؒҾ͘ ͜ͷ෦෼͕

  ͍ΘΏΔ-PTTZͳѹॖͷ෦෼ σδλϧσʔλҰൠʹ࢖͑ΔɺσʔλࣗମͷಛੑΛར༻ ͨ͠৘ใѹॖΛߦ͏ ͜͜͸-PTTMFTTͷѹॖͱͳΔ σδλϧը૾ +1&( ਓؒͷ஌֮ಛੑΛར༻ͨ͠ѹॖ -PTTZ ΫϩϚɾαϒαϯϓϦϯά ཭ࢄίαΠϯม׵ %$5 ྔࢠԽ σʔλͷಛੑΛར༻ͨ͠ѹॖ -PTTMFTT δάβάεΩϟϯ 3VOMFOHUIѹॖ )VGGNBOූ߸Խ
 6. 6 ΫϩϚɾαϒαϯϓϦϯά Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B

  Cb= 0.564*(B-Y) = -0.169*R - 0.331*G + 0.500*B Cr= 0.713*(R-Y) = 0.500*R - 0.419*G - 0.081*B ޫͷࡾݪ৭ 3(#ද৭ܥ ͰσδλϧσʔλԽ͞Ε͍ͯͨ΋ͷΛɺҎԼͷ׵ࢉࣜͰ: ً౓ ɾ$C ੨ͷ ৭ࠩ ɾ$S ੺ͷ৭ࠩ ʹม׵͢Δɻ͜ΕΛ:$C$Sද৭ܥͱݴ͏ɻ :$C$Sʹม׵͞Εͨޙͷը૾ΛݟͯԿ͔ײ͡Δ͜ͱ͸͋ Γ·͔͢ ͓·͚3(#ͷը૾ΛݟͯԿ͔ײ͡Δ͜ͱ͸͋Γ·͔͢ 3 ( # : $C $S Wikipedia
 7. 7 ΫϩϚɾαϒαϯϓϦϯά ਓؒͷࢹ֮ܥ͸ɺً౓ʹରͯ͠හײ͕ͩ৭ʹରͯ͠͸ಷײͰ͋Δ ˡ͖ͬ͘Γͯ͠Δ ը૾ͷຊ࣭෦෼ͬΆ͍ : $C $S ˡͳΜ͔΅Μ΍Γͯ͠Δ

  ˡͳΜ͔΅Μ΍Γͯ͠Δ ˠ৭ࠩ੒෼͚ͩղ૾౓Λམͱͯ͠΋ਓؒʹ͸όϨͳ͘ͳ͍ ˠΫϩϚ $ISPNB৭੒෼ ΛؒҾ͘ 4VCTBNQMJOH ؒҾ͖ํʹΑ͍͔ͬͯͭ͘ͷํ๏͕͋Δ ϏσΦΧϝϥͷΧλϩάʹখ͘͞ॻ͍ͯ͋Δͱ͔͸ίϨͷ͜ͱ ˞্ਤͷʮ:67ʯ͸ʮ:$C$Sʯͱ΄΅ಉ͡ҙຯ https://www.videomaker.com/article/f6/15788-the-anatomy-of-chroma-subsamplingc
 8. 8 ΫϩϚɾαϒαϯϓϦϯά https://www.eizo.co.jp/products/tech/files/2010/WP10-009.pdf ৭੒෼͸ͷղ૾౓ʹͳͬͯ΋ؾ͔ͮͳ͍Ͱ͢ΑͶ :ͷදݱʹҾ͖ଓ͖CJU͔͔Δ͕ɺ$C 6 ͱ$S 7 ͸ղ૾౓͕൒෼ʹͳͬͨͨΊ࣮࣭CJUͰදݱͰ͖Δɻ

  ͭ·ΓϐΫηϧΛ CJUͰදݱͰ͖ΔΑ͏ͳΓɺͷΫϩϚɾαϒαϯϓϦϯάΛ͢Δͱɺ ը૾ΛʹѹॖͰ͖ͨ͜ͱʹͳΔ
 9. 9 ཭ࢄίαΠϯม׵ :$C$Sͷ֤੒෼ͷେ͖͞Λߴ͞ͱΈͳ͢ͱɺը૾ͱ͸࣍ݩͷ೾Ͱ͋Δ ೾ͬΆ͍ ˠ https://qiita.com/yohhoy/items/c5c72cbb61a2f7c278aa ʮ೚ҙͷؔ਺͸ɺࡾ֯ؔ਺ͷڃ਺Ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ ϑʔϦΤͷఆཧ

  ʜͷ஥ؒͷ཭ࢄίαΠϯม׵ %$5 Ͱɺը૾ͷ೾ΛίαΠϯ ؔ਺ͷ࿨Ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ ࣜͷࡉ͔͍ͱ͜Ζ͸ͱ΋͔͘ɺίαΠϯؔ਺ͷ࿨ʹͳ͍ͬͯΔ https://jp.mathworks.com/help/images/discrete-cosine-transform.html
 10. 10 ཭ࢄίαΠϯม׵ https://www.projectrhea.org/rhea/index.php/Homework3ECE438JPEG http://homepages.cae.wisc.edu/~ece554/website/Xilinx/app_notes/DCT_IDCT%20Customer%20Tutorial%20custdct.pdf ը૾ͷ:$C$Sͷ֤੒෼ΛYϐΫηϧͷখྖҬʹ ෼ׂ͢Δ ͜ͷY୯ҐͰ%$5Λ͔͚Δ 

  %$5Λ͔͚Δ͜ͱͰɺYͷݩը૾ΛɺYͷ ࣍ݩ཭ࢄίαΠϯม׵ͷ܎਺ʹม׵͢Δ ܎਺ ߦྻ͕Ͱ͖͕͋Δ ࣍ݩ཭ࢄίαΠϯม׵ͷجఈؔ਺ ന͕೾ͷߴ͍ͱ͜ΖͰࠇ͕௿͍ͱ͜Ζͱߟ͑Δͱ೾ʹݟ͑·ͤΜ ཁ͢ΔʹԿΛ͍ͯ͠Δͷ͔ ʮͲΜͳYͷը૾΋z࣍ݩ཭ࢄίαΠϯม׵ͷجఈؔ਺ͷҰ൪ࠨ্ͷը૾Λɺ ্͔Βͭӈ͔ΒͭΊͷը૾Λɺ ্͔Βͭӈ͔ΒͭΊͷը૾Λɺʜɺ ࠞͥΔzΈ͍ͨͳදݱͰද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δʯͱݴ͍ͬͯΔ ෆࢥٞɻϑʔϦΤ͍͢͝ Ͱ΋͋͘·Ͱσʔλͷදݱํ๏Λม͚͑ͨͩͰɺ·ͩσʔλ͸ѹॖ͞Ε͍ͯͳ͍
 11. 11 ཭ࢄίαΠϯม׵  ݱ࣮ੈքΛࡱͬͨࣸਅΛ཭ࢄίαΠϯม׵͢Δͱɺجఈؔ਺ͷ௿प೾਺੒෼ ࠨ্ ͷ܎਺͕ େ͖͘ͳΔ܏޲ʹ͋Δ https://www.biomecardio.com/matlab/idctn_doc.html 

  ਓؒͷࢹ֮ܥ͸ߴप೾਺੒෼ ӈԼ ͷํͷมԽʹಷײ ˠࠨ্ͷํʹ͋Δ੒෼͸ߴਫ਼౓ େ͖͍CJU਺ Ͱදݱͯ͠ɺӈԼͷํʹ͋Δ੒෼͸ਫ਼౓Λ མͱͯ͠΋ਓؒʹ͸όϨͳ͘ͳ͍ ࠨ͕ݩը૾Ͱɺӈ͕Yͷ܎਺ͷ͏ͪݸΛ࢒ͯ͠ݸͷߴप ೾਺੒෼Λ׬શʹࣺͯͯѹॖͨ͠ը૾ ͜Μͳʹେ୾ʹσʔλΛ࡟ͬͨͷʹɺԿͷࣸਅ͔͸ͪΌΜͱΘ͔Δ ߴप೾੒෼ ௿प೾੒෼
 12. 12 ཭ࢄίαΠϯม׵ ࠨ্ͷํʹ͋Δ੒෼͸ߴਫ਼౓Ͱදݱͯ͠ɺӈԼͷํʹ͋Δ੒෼͸ਫ਼౓Λམͱ͢ํ๏ ྔࢠԽ %$5ม׵ͨ͠YͷߦྻΛྔࢠԽςʔϒϧ 2VBOUJ[BUJPO5BCMF ͱݺ͹ΕΔYͷݻఆ஋ͷߦྻͰׂͬͯσʔλΛ ੔਺ʹؙΊΔɻ͜ΕʹΑΓਫ਼౓͕མͪͯ܎਺͕ಉ͡஋ʹͳΓ΍͘͢ͳΔͷͰɺޙଓͰߦ͏σʔλѹॖ͕ޮ͖΍͘͢ͳΔ ͜͜Ͱ࢖ΘΕΔྔࢠԽςʔϒϧ͸ݸผʹઃఆ΋ՄೳͰ͋Δ͕ɺ+1&(ͷن͕֨ਓؒͷࢹ֮ಛੑʹ͋Θͤͨྑ͍ײ͡ͷඪ४ςʔϒϧΛఏڙ͍ͯ͠Δ

  http://www.robertstocker.co.uk/jpeg/jpeg_new_10.htm ͕ू·͍ͬͯΔͷͰ ѹॖ͠΍͍͢ ྔࢠԽ͢ΔࡍɺׂΔ਺͕େ͖͚Ε͹େ͖͍΄Ͳσʔλͷਫ਼౓͕མͪͯಉ͡܎਺͕ग़ݱ͠΍͘͢ͳΔɻ͜ͷׂΔ਺Λେ ͖͘͢ΔͨΊʹྔࢠԽςʔϒϧʹ͔͚Δ਺ࣈΛ2VBMJUZ'BDUPSͱ͍͍ɺ+1&(ͷը࣭ΛܾΊΔύϥϝʔλʹͳΔɻ +1&(ͷ඼࣭ύϥϝʔλͷਖ਼ମ͸ίΠπɻ ͨͩ͠2VBMJUZΛ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳ܎਺ͱͯ͠ѻ͏͔͸࣮૷ґଘ ͜ͷྔࢠԽςʔϒϧʹఆ਺Λ͔͚ͯେ͖ ͘͢Δͱܭࢉ݁Ռͷਫ਼౓͕ΑΓམͱͤΔ ඼࣭ύϥϝʔλ
 13. 13 δάβάεΩϟϯ 3VOMFOHUIѹॖ ಉ͡஋͕࿈ଓ͍ͯ͠Δͱ͖ʹʮYͱ͍͏஋͕Zݸ࿈ଓ͍ͯ͠Δʯͱදݱ͢Δ͜ͱͰ৘ใΛѹॖͰ͖Δ 3VOMFOHUIѹॖ """"""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""" """""""###### "͕ݸ #͕ݸ

  ௨ৗɺ࣍ݩσʔλ͸ࠨ͔Βӈɺ্͔ΒԼʹॱ൪ʹฒΜͰ͍Δσʔλߏ଄ͱͯ͠औΓѻ͏͜ͱ͕ଟ͍͕ɺ %$5ม׵ͨ͠ը૾͸ӈԼʹ͍͘΄Ͳਫ਼౓͕མͪͯಉ͡஋ ಛʹ ͕࿈ଓͯ͠ग़ݱ͠΍͍͢ͱ͍͏ಛੑΛ࢖ͬͯ ɺ 3VOMFOHUIѹॖ͕ޮ͖΍͍͢Α͏ʹࠨ্͔ΒӈԼʹδάβάʹฒΜͩσʔλߏ଄ͱͯ͠औΓѻ͏ δάβάεΩϟϯ
 14. 14 )VGGNBOූ߸Խ Α͘ग़ݱ͢Δ஋ʹ͸୹͍ϏοτྻΛɺ͋·Γग़ݱ͠ͳ͍஋ʹ͸௕͍ϏοτྻΛׂΓ౰ͯΔ͜ͱͰɺ ը૾શମͷූ߸Խʹ࢖ΘΕΔσʔλྔΛ࡟ݮ͢Δ )VGGNBOූ߸Խ """##$$%##""""#$#"  "ͷग़ݱස౓͕ߴ͍ͳʜ

  https://www.sist.ac.jp/~kanakubo/research/pattern/huffman.html )VGGNBO໦ʹΑΔ࠷దͳϏοτͷׂ౰ͷಋग़ͷ໛ࣜਤ " # $ % ԾʹจࣈϏοτͰදݱ͞ Ε͍ͯΔͱ͢Δͱɺจࣈ Ͱ Ϗοτ )VGGNBO໦ͷ࡞੒ ̖ # $ % සग़ͷ"͸ϏοτͰ දݱͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ )VGGNBOූ߸Խ CJUͰදݱͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ 㲈ʹѹॖͰ͖ͨ͜ͱʹͳΔ ݱࡏ࢖ΘΕ͍ͯΔ൚༻ѹॖख๏ H[JQͳͲ ΋)VGGNBOූ߸ԽΛ࢖༻͍ͯ͠Δ
 15. 15 ѹॖʹ࢖ΘΕΔٕज़ ࠶ܝ σδλϧը૾ ະѹॖ ਓؒͷ؟ͷ࢓૊Έ΍ࢹ֮৺ཧ ஌֮ಛੑ ͕࣋ͭಛ௃Λར༻ ͠ɺਓ͕ؒؾ͖ͮʹ͍͘෦෼ͷ৘ใΛؒҾ͘

  ͜ͷ෦෼͕ ͍ΘΏΔ-PTTZͳѹॖͷ෦෼ σδλϧσʔλҰൠʹ࢖͑ΔɺσʔλࣗମͷಛੑΛར༻ ͨ͠৘ใѹॖΛߦ͏ ͜͜͸-PTTMFTTͷѹॖͱͳΔ σδλϧը૾ +1&( ਓؒͷ஌֮ಛੑΛར༻ͨ͠ѹॖ -PTTZ ΫϩϚɾαϒαϯϓϦϯά ཭ࢄίαΠϯม׵ %$5 ྔࢠԽ σʔλͷಛੑΛར༻ͨ͠ѹॖ -PTTMFTT δάβάεΩϟϯ 3VOMFOHUIѹॖ )VGGNBOූ߸Խ
 16. 16 +1&(ࣗ෼͕ࢥ͍ͬͯͨ͜ͱʹର͢Δ2" ը૾ฤूιϑτͷอଘը໘ʹ͋Δ+1&(ͷ඼࣭ 2VBMJUZ ύϥϝʔλͬͯͳʹ %$5ม׵ͨ͠YͷߦྻΛྔࢠԽςʔϒϧͰׂΔͱ͖ɺྔࢠԽςʔϒϧʹ͔͚Δ܎਺ɻ܎਺Λେ͖͘͢Δͱߴप೾੒෼ ͷσʔλͷਫ਼౓͕མͪΔͷͰɺͦͷޙͷσʔλѹॖ͕ޮ͖΍͘͢ͳΔɻͨͩɺ͍ΘΏΔdͷ2VBMJUZύϥϝʔλΛ ͲͷΑ͏ʹྔࢠԽςʔϒϧͷ܎਺ʹ൓өͤ͞Δ͔͸࣮૷ґଘͳͷͰɺ͋Διϑτͷ඼࣭ͱผͷιϑτͷ඼࣭ ͕ಉ౳ͱ͸ݶΒͳ͍

   ʮ+1&(͸طʹѹॖ͞Ε͍ͯΔͷͰH[JQ͸ޮ͔ͳ͍ʯͬͯͲ͏͍͏͜ͱ +1&(͸͢Ͱʹ)VGGNBOූ߸ԽΛ͓ͯ͠Γɺσʔλͱͯ͠ͷѹॖ༨஍͕ຆͲͳ͍ ৘ใΤϯτϩϐʔ͕े෼ʹେ͖͍ +1&(͸ࣸਅͷѹॖʹ޲͍͍ͯͯɺΠϥετͳͲͷѹॖʹ޲͍͍ͯͳ͍ͱݴΘΕΔͷ͸ͳͥ ཭ࢄίαΠϯม׵ͨ͠ͱ͖ʹجఈؔ਺ͷ௿प೾਺੒෼ʹ৘ใ͕ภΔͱ͍͏ੑ࣭͸ɺྡ઀ͨ͠ϐΫηϧͷ৭͕͍ۙ ٸܹ ͳ৭ͷมԽ͕͋·Γͳ͍ ͜ͱ͕ଟ͍ͱ͍͏ࣸਅҰൠͷಛੑʹΑΔ΋ͷͰɺઢͱϕλృΓͰߏ੒͞ΕͨΠϥετ͸ྡ઀ ͨ͠ϐΫηϧͷ৭͕ٸܹʹมԽ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ͨΊɺجఈؔ਺ͷ௿प೾਺੒෼ʹ৘ใ͕ภΔͱ͍͏ੑ࣭͕͋·Γ੒Γཱ ͨͣɺߴप೾਺੒෼ͷਫ਼౓Λམͱ͢͜ͱʹΑΔӨڹΛड͚΍͍͢ ௿඼࣭ͷ+1&(ʹݟ͑ΔϞεΩʔτϊΠζ ը૾ͷΤοδʹݟ͑ΔգͷΑ͏ͳϞϠϞϠ ͸ͳʹ ʹ༝དྷ͢Δͷ ྔࢠԽ͞Εͯߴप೾਺੒෼ͷ৘ใ͕ࣦΘΕͨঢ়ଶ͔Βݩͷը૾Λ෮ݩ͠Α͏ͱ͢Δͱɺ(JCCTݱ৅ͱ͍͏஋͕ٸܹʹ௓ ͶΔݱ৅ͳͲ͕ى͜ΓɺͦΕ͕ଘࡏ͠ͳ͍գͷΑ͏ͳ໛༷ʹݟ͑Δ͜ͱ͕͋Δ ௿඼࣭ͷ+1&(Ͱ࢛͍֯ϒϩοΫϊΠζ͕ݟ͑Δ͕ɺͳ͍ͥ͋͋͏ϊΠζͷग़ํΛ͢Δͷ +1&(Ͱ͸ը૾ΛYͷখྖҬʹ෼ׂͯ͠ѹॖ͢ΔͷͰɺY୯ҐͰڥքʹϊΠζ͕ݟ͑΍͘͢ͳΔ