Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ShibuyaRubyKaigi01 explanation of Zero to One

527e2af04bd5b212b479840016274cdb?s=47 Yutaro Sugai
November 01, 2014
2.2k

ShibuyaRubyKaigi01 explanation of Zero to One

527e2af04bd5b212b479840016274cdb?s=128

Yutaro Sugai

November 01, 2014
Tweet

Transcript

 1. Zero to One ͕ԿΛڭ͑ͯ͘Ε͔ͨ Yutaro SUGAI @hokkai7go

 2. Chef࣮ફೖ໳ ָఱςΫϊϩδʔΧϯϑΝϨϯεͰड৆͠·ͨ͠ Ͱ΋·ͩిࢠԽ͞Εͯ·ͤΜ

 3. ΄͔͍ͬಓ৔ ΠϯϑϥͷΏΔ;Θษڧձ https://geek-dojo.com/dojo/16 ࠷ۙΘͨΘͨͯ͠։࠵Ͱ͖ͯͳ͍ GameDay͔Isuconྫ୊ΛऔΓ૊Έ͍ͨ

 4. Zero to Oneͱ͸ • ϐʔλʔɾςΟʔϧஶ • PayPalͷ૑ۀऀ • ౤ࢿՈ

 5. Ͳ͜ʹ޲͔͍ͬͯΔͷ͔ • 0͔Β1Λ࡞Γग़͢ͱ͍͏࿩ʹ޲͔͍ͬͯΔ • ςΟʔϧ(ஶऀ)͕େ੾ͱࢥ͏Α͏ʹͳͬͨఆཧΛ ঺հͯ͘͠ຊͬΆ͍ • ϏοάͰ࣮ݱՄೳੑͷ͋ΔܭըॻΛ࣋ͪͭͭɺ ೔ʑͷվળ͸ϦʔϯͰ΍Ζ͏

 6. Ͳ͜ʹ޲͔͍ͬͯΔͷ͔ • Ӆ͞Εͨਅ࣮ • ಠ઎ • ߴ͍ςΫϊϩδʔ • ϕετͳλΠϛϯά •

  ࠷ߴͷνʔϜ • ൢചΛେ੾ʹͯ͠ɺސ٬ମݧͷίϯτϩʔϧΛ
 7. … (ಡΊ͹ಡΉ͚ͩɺΤϯδχΞϦϯά͚ͩͰ͸ ྑ͍ະདྷΛඳ͚ͳ͍ؾ͕ͯ͘͠Δ)

 8. • ࣗ෼ͨͪ͸ɺࠓ͙͢Կ͔Λ࡞Γग़͢͜ͱ͚ͩΛ ߟ͑ͯ͸͍͚ͳ͍ؾ͕͖ͯͨ͠

 9. ઌ೔ͷ࿩ • ʮ࠾༻ʹؔΘͬͯΈͯॳΊͯɺܦ Ӧ૚ͱͷߟ͑ํͷࠩΛײͨ͡ʯͱ ͍͏ΤϯδχΞͷ࿩Λฉ͖·ͨ͠

 10. ݁ہ • ࠓ͙͢Կ͔Λ࡞Γग़͢͜ ͱ͚ͩΛߟ͍͑ͯͯ͸͍ ͚ͳ͍ؾ͕͖ͯͨ͠

 11. ֶͼ • ͱ͸ݴ͑໨ͷલͷνϟϯεΛಀ͞ͳ͍ͨΊ ʹ΋ɺΤϯδχΞϦϯά͕ඞཁʹͳͬͨ࣌ ʹԿ͔Λ࡞Γग़ͤΔΑ͏ʹ͓ͯ͘͠ɻ • খ͞ͳձࣾͰɺνϟϯεΛಀ͞ͳ͍Α͏ʹ͢ ΔͨΊʹ΋ɺࣗ෼Ҏ֎͕ԿΛߟ͑ͯ࢓ࣄΛ͠ ͍ͯΔͷ͔ϙΤϜͰ΋ԿͰ΋͍͍͔Βฉ͖ग़ ͯ͠ɺڞ༗͋͠͏ඞཁ͕͋Γͦ͏ɻ

 12. ΞΫγϣϯ • झຯͷϓϩμΫτΛ੝Γ্͛ΔͷΑͦ͞͏ɻ • => ͖ͬ͞ɺΏΔdevʹPRग़ͨ͠ • Qiita:team ͱ͔ɺesaͱ͔ͰϙΤϜ΍ࢥ͍ΛΞ΢ τϓοτ͠Α͏

 13. ίΞͳ͜ͱ • Ξ΢τϓοτ • ݸਓϓϩμΫτͰ΢ΥʔϛϯάΞοϓ • ࢥ͍ͷڞ༗

 14. ͱ͍͏͜ͱͰɺΤϞ͍࿩ऴΘΓʂ