Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ios-internationalization

 ios-internationalization

503b1ca28b167b0d94a5992aad1a57b1?s=128

horimislime

August 11, 2015
Tweet

More Decks by horimislime

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ӳޠ൛ϦϦʔεલʹ ஌͓͖͍ͬͯͨ͜ͱ! Potatotips 20 @horimislime

 2. @horimislime גࣜձࣾτϨλ

 3. None
 4. None
 5. None
 6. ӳޠԽ • ݴޠϦιʔε෼͚ͯΔ͠େৎ෉ͩΖɾɾ • ͳΜͯࣄ͸ͳ͍ • Localizableͷ࢖͍ํΛϛεΔͱେม • ͍͔ͭདྷΔӳޠ൛ʹࠓ͔Βඋ͑Α͏

 7. NSLocalizedString

 8. None
 9. None
 10. class Customer { var firstName: String! var lastName: String! }

  String.localizedStringWithFormat( "%@ %@༷", customer.lastName, customer.firstName )
 11. None
 12. class Customer { var firstName: String! var lastName: String! }

  String.localizedStringWithFormat( "%@ %@༷", customer.lastName, customer.firstName )
 13. NSPersonNameComponents class Customer { var name: NSPersonNameComponents! ... } let

  formatter = NSPersonNameComponentsFormatter() formatter.style = .Medium formatter.stringFromPersonNameComponents(customer.name) // -> "Soichiro Horimi"
 14. None
 15. NSPersonNameComponents & Formatter let customer = Customer() customer.name.familyName = "Horimi"

  customer.name.givenName = "Soichiro" customer.name.nameSuffix = "Mr." let formatter = NSPersonNameComponentsFormatter() formatter.style = .Long formatter.stringFromPersonNameComponents(customer.name) // -> "Soichiro Horimi Mr."
 16. NSPersonNameComponents & Formatter • @available(iOS 9.0, *) • ಠࣗͷComponentsͱFormatterΛ༻ҙ •

  কདྷతʹࠩ͠ସ͍͑ͨɾɾ
 17. None
 18. ਺ String.localizedStringWithFormat( NSLocalizedString("%d໊༷", comment: "͝༧໿ਓ਺"), reservation.guests.count) /* ͝༧໿ਓ਺ */ "%d໊༷"

  = "%d Guests";
 19. ਺ String.localizedStringWithFormat( NSLocalizedString("%d໊༷", comment: "͝༧໿ਓ਺"), reservation.guests.count) /* ͝༧໿ਓ਺ */ "%d໊༷"

  = "%d Guests";
 20. stringsdict String.localizedStringWithFormat( NSLocalizedString("%d໊༷", comment: "͝༧໿ਓ਺"), reservation.guests.count) <key>%d໊༷</key> <dict> <key>NSStringLocalizedFormatKey</key> <string>%#@Guests@</string>

  <key>days</key> <dict> <key>NSStringFormatSpecTypeKey</key> <string>NSStringPluralRuleType</string> <key>NSStringFormatValueTypeKey</key> <string>d</string> <key>one</key> <string>%d Guest</string> <key>other</key> <string>%d Guests</string> </dict> </dict> ୯਺ ෳ਺
 21. None
 22. NSDateIntervalFormatter • iOS >= 8.0 label.text = String.localizedStringWithFormat( "%@ -

  %@", begin, end)
 23. NSDateIntervalFormatter • iOS >= 8.0 label.text = String.localizedStringWithFormat( "%@ -

  %@", begin, end) let formatter = NSDateIntervalFormatter() label.text = formatter.stringFromDate(begin, toDate: end)
 24. NSDateIntervalFormatter stringsdict NSPersonNameComponents

 25. FormatterΛ࢖͍͜ͳͦ͏ • Localizable.strings͸͋͘·Ͱݴޠ؅ཧ • LocaleʹԠͨ͡୯Ґ΍දهͷ੾Γସ͑͸☓ • ͦͷPlaceholderɺຊ౰ʹඞཁʁ ࢀߟ: NSFormatter Class

  Reference
 26. ը૾Ϧιʔε • Background Imageʹ͸ෆ޲͖ • ΞΠίϯ෇͖UIButtonͰ͸࢖͍ͨ͘ͳΔ͕… • LocaleʹΑͬͯίʔυ্Ͱ෼ذ͕ඞཁ
 - Asset

  CatalogͷLocalize͑͞Ͱ͖Ε͹ɾɾ
 27. ւ֎൛ϦϦʔεɺͦͷઌ • શػೳͷ຋༁͕ऴྃɺΊͰͨ͠ • ͳΜͯ͜ͱ΋ͳ͍ • Ή͠ΖϦϦʔεຖͷ຋༁࡞ۀ͕ॏՙʹ… • ։ൃεϐʔυΛམͱͣ͞ʹ຋༁ΛਐΊ͍ͨ

 28. ຋༁ࢧԉαʔϏε • Crowdin • XLIFFΛॻ͖ग़ͯ͠Ξοϓϩʔυ͢ΔͷΈ • ֎෦຋༁ऀͱͷڠۀ͕ḿΔ

 29. ຋༁ࢧԉαʔϏε • ຋༁ϦιʔεΛUPͯ͠ɺਐḿ͕؅ཧͰ͖Δ • ຋༁࿙ΕΛՄࢹԽͰ͖Δ • API࿈ܞ΋

 30. ཧ૝ ະ຋༁text ݁Ռ

 31. ݱ࣮ • ద੾ͳϦιʔε؅ཧͱࣗಈԽ • ͦΕͰ΋ɺݴޠ਺͕ଟ͍ͱେม • ଞݴޠԽΑΓແݴޠԽ
 - ݴ༿ແ͠ʹ఻ΘΔUI΁

 32. ·ͱΊ • FormatterΛ͏·͘׆༻͢Δ
 - Localizableʹ٧ΊࠐΈա͗ͳ͍ • ը૾Ϧιʔε͸ߟ͑΋ͷ • ϦϦʔεޙ͸͏·ࣗ͘ಈԽ͍͚ͯ͠Δͱྑ͍ •

  ͱ͸͍͑ແݴޠͳUI͕Πνόϯͷཧ૝
 33. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ (ΤϯδχΞืूத!)