Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ios-internationalization

 ios-internationalization

horimislime

August 11, 2015
Tweet

More Decks by horimislime

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ӳޠ൛ϦϦʔεલʹ
  ஌͓͖͍ͬͯͨ͜ͱ!
  Potatotips 20
  @horimislime

  View Slide

 2. @horimislime
  גࣜձࣾτϨλ

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ӳޠԽ
  • ݴޠϦιʔε෼͚ͯΔ͠େৎ෉ͩΖɾɾ
  • ͳΜͯࣄ͸ͳ͍
  • Localizableͷ࢖͍ํΛϛεΔͱେม
  • ͍͔ͭདྷΔӳޠ൛ʹࠓ͔Βඋ͑Α͏

  View Slide

 7. NSLocalizedString

  View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. class Customer {
  var firstName: String!
  var lastName: String!
  }
  String.localizedStringWithFormat(
  "%@ %@༷",
  customer.lastName, customer.firstName
  )

  View Slide

 11. View Slide

 12. class Customer {
  var firstName: String!
  var lastName: String!
  }
  String.localizedStringWithFormat(
  "%@ %@༷",
  customer.lastName, customer.firstName
  )

  View Slide

 13. NSPersonNameComponents
  class Customer {
  var name: NSPersonNameComponents!
  ...
  }
  let formatter = NSPersonNameComponentsFormatter()
  formatter.style = .Medium
  formatter.stringFromPersonNameComponents(customer.name)
  // -> "Soichiro Horimi"

  View Slide

 14. View Slide

 15. NSPersonNameComponents
  & Formatter
  let customer = Customer()
  customer.name.familyName = "Horimi"
  customer.name.givenName = "Soichiro"
  customer.name.nameSuffix = "Mr."
  let formatter = NSPersonNameComponentsFormatter()
  formatter.style = .Long
  formatter.stringFromPersonNameComponents(customer.name)
  // -> "Soichiro Horimi Mr."

  View Slide

 16. NSPersonNameComponents
  & Formatter
  • @available(iOS 9.0, *)
  • ಠࣗͷComponentsͱFormatterΛ༻ҙ
  • কདྷతʹࠩ͠ସ͍͑ͨɾɾ

  View Slide

 17. View Slide


 18. String.localizedStringWithFormat(
  NSLocalizedString("%d໊༷", comment: "͝༧໿ਓ਺"),
  reservation.guests.count)
  /* ͝༧໿ਓ਺ */
  "%d໊༷" = "%d Guests";

  View Slide


 19. String.localizedStringWithFormat(
  NSLocalizedString("%d໊༷", comment: "͝༧໿ਓ਺"),
  reservation.guests.count)
  /* ͝༧໿ਓ਺ */
  "%d໊༷" = "%d Guests";

  View Slide

 20. stringsdict
  String.localizedStringWithFormat(
  NSLocalizedString("%d໊༷", comment: "͝༧໿ਓ਺"),
  reservation.guests.count)
  %d໊༷

  NSStringLocalizedFormatKey
  %#@[email protected]
  days

  NSStringFormatSpecTypeKey
  NSStringPluralRuleType
  NSStringFormatValueTypeKey
  d
  one
  %d Guest
  other
  %d Guests


  ୯਺
  ෳ਺

  View Slide

 21. View Slide

 22. NSDateIntervalFormatter
  • iOS >= 8.0
  label.text = String.localizedStringWithFormat(
  "%@ - %@",
  begin, end)

  View Slide

 23. NSDateIntervalFormatter
  • iOS >= 8.0
  label.text = String.localizedStringWithFormat(
  "%@ - %@",
  begin, end)
  let formatter = NSDateIntervalFormatter()
  label.text = formatter.stringFromDate(begin, toDate: end)

  View Slide

 24. NSDateIntervalFormatter stringsdict
  NSPersonNameComponents

  View Slide

 25. FormatterΛ࢖͍͜ͳͦ͏
  • Localizable.strings͸͋͘·Ͱݴޠ؅ཧ
  • LocaleʹԠͨ͡୯Ґ΍දهͷ੾Γସ͑͸☓
  • ͦͷPlaceholderɺຊ౰ʹඞཁʁ
  ࢀߟ: NSFormatter Class Reference

  View Slide

 26. ը૾Ϧιʔε
  • Background Imageʹ͸ෆ޲͖
  • ΞΠίϯ෇͖UIButtonͰ͸࢖͍ͨ͘ͳΔ͕…
  • LocaleʹΑͬͯίʔυ্Ͱ෼ذ͕ඞཁ

  - Asset CatalogͷLocalize͑͞Ͱ͖Ε͹ɾɾ

  View Slide

 27. ւ֎൛ϦϦʔεɺͦͷઌ
  • શػೳͷ຋༁͕ऴྃɺΊͰͨ͠
  • ͳΜͯ͜ͱ΋ͳ͍
  • Ή͠ΖϦϦʔεຖͷ຋༁࡞ۀ͕ॏՙʹ…
  • ։ൃεϐʔυΛམͱͣ͞ʹ຋༁ΛਐΊ͍ͨ

  View Slide

 28. ຋༁ࢧԉαʔϏε
  • Crowdin
  • XLIFFΛॻ͖ग़ͯ͠Ξοϓϩʔυ͢ΔͷΈ
  • ֎෦຋༁ऀͱͷڠۀ͕ḿΔ

  View Slide

 29. ຋༁ࢧԉαʔϏε
  • ຋༁ϦιʔεΛUPͯ͠ɺਐḿ͕؅ཧͰ͖Δ
  • ຋༁࿙ΕΛՄࢹԽͰ͖Δ
  • API࿈ܞ΋

  View Slide

 30. ཧ૝
  ະ຋༁text ݁Ռ

  View Slide

 31. ݱ࣮
  • ద੾ͳϦιʔε؅ཧͱࣗಈԽ
  • ͦΕͰ΋ɺݴޠ਺͕ଟ͍ͱେม
  • ଞݴޠԽΑΓແݴޠԽ

  - ݴ༿ແ͠ʹ఻ΘΔUI΁

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  • FormatterΛ͏·͘׆༻͢Δ

  - Localizableʹ٧ΊࠐΈա͗ͳ͍
  • ը૾Ϧιʔε͸ߟ͑΋ͷ
  • ϦϦʔεޙ͸͏·ࣗ͘ಈԽ͍͚ͯ͠Δͱྑ͍
  • ͱ͸͍͑ແݴޠͳUI͕Πνόϯͷཧ૝

  View Slide

 33. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  (ΤϯδχΞืूத!)

  View Slide