Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Gulp 芸

Gulp 芸

Yuki Ishikawa

October 28, 2015
Tweet

More Decks by Yuki Ishikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. HVMQܳ (PUBOEBKT !IPUP

 2. None
 3. +PJO4MBDL http://gotanda.js.org/

 4. HVMQKT • λεΫϥϯφʔ • Node.js ͷ Stream API

 5. HVMQKT TDTT DTT NJO H[ H[JQ TBTT NJOJGZ TSD EFTU

  QJQF QJQF
 6. ;ͭ͏ͷ࢖͍ํ • ES2015 / AltJS Λ ES5 ʹτϥϯεύΠϧ • JS

  ͷ minify / bundle • Sass ΛίϯύΠϧ / minify / autoprefix • gzip ੜ੒ • lint
 7. ;ͭ͏͡Όͳ͍࢖͍ํ • ϒϩάͱͯ͠࢖͏

 8. !IPUP • ϒϩά৬ਓ • ͍··Ͱʹ 9 ճϒϩάΛ࡞Γͳ͓͍ͯ͠Δ • ͳ͓ɺϒϩάΛ࡞ͬͯຬ଍ͯ͠͠·ͬͯ
 ͋·ΓهࣄΛॻ͚͍ͯͳ͍໛༷

 9. ͍·ͷϒϩά • http://hotolab.net/ • ࠷ۙʮ jQuery ໓ͼΑʯͱ͔ݴͬͯΔͷʹ
 ϒϩάͷσβΠϯʹ jQuery Λ࢖͍ͬͯΔ

  • Jekyll + GitHub Pages • ϓϥάΠϯ࢖͑ͳ͍ͷͰΧελϜͮ͠Β͍
 10. ࡞Γ͍ͨϒϩά ཁ݅ • ੩తͳϖʔδ܈ͱͯ͠ϏϧυͰ͖Δ • ಈతͳΞϓϦͷӡ༻͸͕͔͔ۚΔ • ੩తͳϖʔδͳΒແྉͰ΋ӡ༻Ͱ͖Δ • खܰʹॻ͚ͯखܰʹެ։Ͱ͖Δ

  • Markdown Ͱॻ͚Δ • ॻ͖ͳ͕Β֬ೝͰ͖Δ
 11. ࡞Γ͍ͨϒϩά ཁ݅ • Jekyll ෩ʹهࣄʹϝλ৘ใΛઃఆͰ͖Δ • tag, description, og-image ͳͲ

  • ύʔϚϦϯΫ͕࢖͑Δ • http://hotolab.net/blog/{entry_title}
 12. ʮ͸ͯͳϒϩάΛ࢖͑ʯ • ՝ۚ͠ͳ͍ͱಠࣗυϝΠϯ࢖͑ͳ͍ • ϒϩάʹ݄1000ԁ͸ͪΐͬͱΩπ͍ • ϙʔλϏϦςΟ͕ඍົ • Markdown ͷ··ΤΫεϙʔτͰ͖ͳ͍

 13. HVMQͰCMPH͕࡞ΕΔͷ͔ • ڹ͖͕ࣅ͍ͯΔ͔Βଟ෼͍͚Δ

 14. σΟϨΫτϦߏ੒ src/ _posts/ ***.md _layouts/ assets/ index.html.jade public/ gulpfile.js

 15. ͳʹ͸ͱ΋͋Ε.BSLEPXO • gulp-markdown gulp.src('./src/_posts/*.md') .pipe(markdown())

 16. ύʔϚϦϯΫͬΆ͘͢Δ .pipe(rename((path) => { path.dirname += '/' + path.basename; path.basename

  = 'index'; path.extname = 'html'; return path; })) • gulp-rename
 17. ϨΠΞ΢τʹຒΊࠐΉ .pipe(layout({ title: 'My New Blog!!!', layout: './src/_layout/default.jade' })) •

  gulp-layout
 18. ϝλ৘ใΛϨΠΞ΢τʹ౉͢ gulp.src('./src/**/*.md') .pipe(frontMatter()) .pipe(markdown()) .pipe(layout(function(file) { return file.frontMatter; })) •

  gulp-frontmatter
 19. ࢀߟɿ+FLZMMͷϝλ৘ใຒΊࠐΈ ϝλ৘ใ ϚʔΫμ΢ϯ

 20. ֬ೝͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ gulp.src('./public') .pipe(webserver({ livereload: true, ... })); • gulp-webserver

 21. ެ։͢Δ (JU)VC1BHFT gulp.src('./public/**') .pipe(ghPages()); • gulp-gh-pages

 22. ެ։͢Δ "NB[PO4 gulp.src('./public/**') .pipe(s3({ Bucket: "bucket-name", ... })); • gulp-s3-upload

 23. ެ։͢Δ '51 gulp.src('./public/**') .pipe(ftp({ host: 'example.com', user: 'hoto', pass: '1234'

  })); • gulp-ftp
 24. 4/4Ͱ֦ࢄ͢Δ var oauth = { consumerKey: '...', ... }; gulp.src('package.json')

  .pipe(twitter(oauth, 'ϒϩάߋ৽!!!')); • gulp-twitter
 25. ͦͷଞ • gulp-favicons: favicon ͳͲΛ·ͱΊͯੜ੒ • gulp-fontmin: ϑΥϯτͷαϒηοτΛ࡞੒ • gulp-robots:

  robots.txt Λੜ੒ • gulp-email: ϝʔϧΛૹΔ
 26. %&.0

 27. ͔ͨͬͨ͠ ʅŋ@ŋA

 28. ·ͱΊ • ϒϩά͸ gulp Ͱ࡞ΕΔʂʂʂ

 29. &OKPZ