Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ヒダタカヤマノススメ

Yuki Ishikawa
March 23, 2017
5.2k

 ヒダタカヤマノススメ

アニメフレンズ集まれ!!アニメLT
https://retty.connpass.com/event/51736/

Yuki Ishikawa

March 23, 2017
Tweet

Transcript

 1. ώμλΧϠϚϊεεϝ
  2017.03.22
  ΞχϝϑϨϯζू·ΕʂʂΞχϝLT

  View Slide

 2. @hoto17296
  • ͏͐ͬͿΤϯδχΞ
  • Gotanda.js ओ࠻
  • Α͘܇࿅͞Εͨօ͞ΜͳΒ

  ͜ͷΞΠίϯ͕Կ͔Θ͔Γ·͢Ͷʁʁʁ

  View Slide

 3. View Slide

 4. ݄̐ʙ
  ೋظ

  View Slide

 5. ੜཱ͍ͪ
  ᣀ·͠·Ζͷ෣୆Ͱ͋Δ
  ੩Ԭݝ඿দࢢᥫ௩ொ
  (ͷྡͷೖ໺ொ)
  ʹੜ·ΕΔ

  View Slide

 6. Ξχϝෆ۰ͷࠃ ඿দ
  • ςϨϏ౦ژ΋ςϨϏѪ஌΋өΒͳ͍ (஍ҬʹΑΔ)
  • ϩʔΧϧہʹΑΔ࠶์ૹ͸̎िؒ஗Ε
  • ςϨ౦͕өΔՈఉ → ώΤϥϧΩʔ্Ґ
  • ༑ਓͨͪ͸ͱ΋͔͘ίϩίϩίϛοΫʹ͑͞

  ωλόϨΛ͞ΕΔ࢝຤

  View Slide

 7. தֶੜ
  ʮ৽ੈلΤϰΝϯήϦΦϯʯʮ࠷ऴฌث൴ঁʯͱฒΜͰ
  ʮηΧΠܥࡾେ࡞඼ʯͱ໊ߴ͍
  ʮΠϦϠͷۭɺUFOͷՆʯΛ
  ༑ਓʹਐΊΒΕͯؑ৆ɺ
  ແࣄΦλΫσϏϡʔ

  View Slide

 8. ߴߍੜ
  • ྋٶϋϧώ΁ͷಌΕΛ๊͖ͳ͕Βߴߍਐֶ
  • ഁఱߥͳঁࢠʹ

  ৼΓճ͞Εͳ͕Β΋

  ָ͍͠ߴߍੜ׆͕

  ૹΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱظ଴

  View Slide

 9. ྋٶϋϧώ
  ͍ͳ͍໰୊

  View Slide

 10. ߴߍੜ
  • ྋٶϋϧώΈ͍ͨͳഁఱߥͳಉڃੜ͸͍ͳ͍
  • Ӊ஦ਓ΋ະདྷਓ΋௒ೳྗऀ΋͍ͳ͍
  • ੈքΛେ͍ʹ੝Γ্͛ΔͨΊʹ͸

  ࣗ෼͕ྋٶϋϧώʹͳΔ͔͠ͳ͍

  ͱؾ෇͍ͨ͜Ζʹ͸ߴߍҰ೥͕ऴΘ͍ͬͯͨ

  View Slide

 11. େֶੜ
  ٔݴγϦʔζͷओਓެʹಌΕ

  Ո௞2.5ສԁͷϘϩΞύʔτͰ

  Ұਓ฻Β͠Λ։࢝

  View Slide

 12. View Slide

 13. Έ͍࢞͜͞Μ
  ͍ͳ͍໰୊

  View Slide

 14. େֶੜ
  • ྡͷ෦԰ʹ໘౗ݟͷྑ͍͓࢞͞Μ͸͍ͳ͍
  • ࣮ࡍʹྡͷ෦԰ʹॅΜͰ͍ͨΦοαϯͱ͸

  ͍ͭʹҰ౓΋ձ࿩͢Δ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨ
  • 伱ؒ෩͕ਧ͖ߥͿ෦԰࠷ߴʂʂʂʂʂ

  ✌('ω'✌ )ࡾ✌('ω')✌ࡾ( ✌'ω')✌

  View Slide

 15. ࣾձਓ
  • Ξχϝ޷͖ΤϯδχΞͷՇͱ݁ࠗ
  • ϗϫΠτσʔʹ Slack Bot Λ࡞ΔͳͲͨ͠

  View Slide

 16. ͔͜͜Β͕
  ຊ୊

  View Slide

 17. ඈଭߴࢁ ྑ͍

  View Slide

 18. ౦ژ͔Β̐࣌ؒҎ্

  View Slide

 19. View Slide

 20. ණ՛
  • ݪ࡞͸ถᖒึ৴ͷখઆʮݹయ෦γϦʔζʯ
  • ࠷ۙ̒೥ͿΓʹ৽ץ͕ग़ͨ
  • 2012೥ʹژΞχʹΑͬͯΞχϝԽ (શ22࿩)
  • ೔ৗܥϛεςϦ
  • ࣮ࣸөըԽʁ ஌Βͳ͍Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 21. ණ՛ͷ੟஍८ྱ
  • ෣୆ͱͳͬͨਆࢁࢢ͸ذෞݝߴࢁࢢ͕Ϟσϧ
  • ์ૹऴྃޙ̐೥Ҏ্ܦͬͯ΋ͳ͓

  ਺ଟ͘ͷϑΝϯ͕੟஍८ྱ͍ͯ͠Δ
  • ಛʹʮੜ͖ͼͳࡇΓʯ͸ະͩࠜڧ͍ਓؾ͕͋Δ
  • ߴࢁࢢ಺Ͱʮ෣୆୳๚Ϛοϓʯ͕഑ΒΕ͍ͯΔ

  View Slide

 22. IUUQIZPVLBIJEBDIDPNFIUNM

  View Slide

 23. ·͊ͱΓ͋͑ͣ
  ࣸਅΛ؍ͯ͘Ε

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. ඈଭߴࢁ ྑ͍
  • ੟஍८ྱ͠΍͍͢
  • ߴࢁࢢ͕֗ͦΕ΄Ͳ޿͘ͳ͘पΓ΍͍͢
  • ֗Λڍ͛ͯ੟஍८ྱΛ׻ܴ͍ͯ͠Δงғؾ
  • ී௨ʹ؍ޫ஍ͱͯ͠༏ल
  • ͝͸Μ͓͍͍͠
  • ट౎ݍ͔ΒΞΫηεѱ͍ͷʹ؍ޫ٬ͩΒ͚

  View Slide

 34. ͖ͭͮ͸
  ࠙਌ձͰ

  View Slide