Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ヒダタカヤマノススメ

Yuki Ishikawa
March 23, 2017
5.2k

 ヒダタカヤマノススメ

アニメフレンズ集まれ!!アニメLT
https://retty.connpass.com/event/51736/

Yuki Ishikawa

March 23, 2017
Tweet

Transcript

 1. ώμλΧϠϚϊεεϝ 2017.03.22 ΞχϝϑϨϯζू·ΕʂʂΞχϝLT

 2. @hoto17296 • ͏͐ͬͿΤϯδχΞ • Gotanda.js ओ࠻ • Α͘܇࿅͞Εͨօ͞ΜͳΒ
 ͜ͷΞΠίϯ͕Կ͔Θ͔Γ·͢Ͷʁʁʁ

 3. None
 4. ݄̐ʙ ೋظ

 5. ੜཱ͍ͪ ᣀ·͠·Ζͷ෣୆Ͱ͋Δ ੩Ԭݝ඿দࢢᥫ௩ொ (ͷྡͷೖ໺ொ) ʹੜ·ΕΔ

 6. Ξχϝෆ۰ͷࠃ ඿দ • ςϨϏ౦ژ΋ςϨϏѪ஌΋өΒͳ͍ (஍ҬʹΑΔ) • ϩʔΧϧہʹΑΔ࠶์ૹ͸̎िؒ஗Ε • ςϨ౦͕өΔՈఉ →

  ώΤϥϧΩʔ্Ґ • ༑ਓͨͪ͸ͱ΋͔͘ίϩίϩίϛοΫʹ͑͞
 ωλόϨΛ͞ΕΔ࢝຤
 7. தֶੜ ʮ৽ੈلΤϰΝϯήϦΦϯʯʮ࠷ऴฌث൴ঁʯͱฒΜͰ ʮηΧΠܥࡾେ࡞඼ʯͱ໊ߴ͍ ʮΠϦϠͷۭɺUFOͷՆʯΛ ༑ਓʹਐΊΒΕͯؑ৆ɺ ແࣄΦλΫσϏϡʔ

 8. ߴߍੜ • ྋٶϋϧώ΁ͷಌΕΛ๊͖ͳ͕Βߴߍਐֶ • ഁఱߥͳঁࢠʹ
 ৼΓճ͞Εͳ͕Β΋
 ָ͍͠ߴߍੜ׆͕
 ૹΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱظ଴

 9. ྋٶϋϧώ ͍ͳ͍໰୊

 10. ߴߍੜ • ྋٶϋϧώΈ͍ͨͳഁఱߥͳಉڃੜ͸͍ͳ͍ • Ӊ஦ਓ΋ະདྷਓ΋௒ೳྗऀ΋͍ͳ͍ • ੈքΛେ͍ʹ੝Γ্͛ΔͨΊʹ͸
 ࣗ෼͕ྋٶϋϧώʹͳΔ͔͠ͳ͍
 ͱؾ෇͍ͨ͜Ζʹ͸ߴߍҰ೥͕ऴΘ͍ͬͯͨ

 11. େֶੜ ٔݴγϦʔζͷओਓެʹಌΕ
 Ո௞2.5ສԁͷϘϩΞύʔτͰ
 Ұਓ฻Β͠Λ։࢝

 12. None
 13. Έ͍࢞͜͞Μ ͍ͳ͍໰୊

 14. େֶੜ • ྡͷ෦԰ʹ໘౗ݟͷྑ͍͓࢞͞Μ͸͍ͳ͍ • ࣮ࡍʹྡͷ෦԰ʹॅΜͰ͍ͨΦοαϯͱ͸
 ͍ͭʹҰ౓΋ձ࿩͢Δ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨ • 伱ؒ෩͕ਧ͖ߥͿ෦԰࠷ߴʂʂʂʂʂ
 ✌('ω'✌ )ࡾ✌('ω')✌ࡾ(

  ✌'ω')✌
 15. ࣾձਓ • Ξχϝ޷͖ΤϯδχΞͷՇͱ݁ࠗ • ϗϫΠτσʔʹ Slack Bot Λ࡞ΔͳͲͨ͠

 16. ͔͜͜Β͕ ຊ୊

 17. ඈଭߴࢁ ྑ͍

 18. ౦ژ͔Β̐࣌ؒҎ্

 19. None
 20. ණ՛ • ݪ࡞͸ถᖒึ৴ͷখઆʮݹయ෦γϦʔζʯ • ࠷ۙ̒೥ͿΓʹ৽ץ͕ग़ͨ • 2012೥ʹژΞχʹΑͬͯΞχϝԽ (શ22࿩) • ೔ৗܥϛεςϦ

  • ࣮ࣸөըԽʁ ஌Βͳ͍Ͱ͢Ͷ
 21. ණ՛ͷ੟஍८ྱ • ෣୆ͱͳͬͨਆࢁࢢ͸ذෞݝߴࢁࢢ͕Ϟσϧ • ์ૹऴྃޙ̐೥Ҏ্ܦͬͯ΋ͳ͓
 ਺ଟ͘ͷϑΝϯ͕੟஍८ྱ͍ͯ͠Δ • ಛʹʮੜ͖ͼͳࡇΓʯ͸ະͩࠜڧ͍ਓؾ͕͋Δ • ߴࢁࢢ಺Ͱʮ෣୆୳๚Ϛοϓʯ͕഑ΒΕ͍ͯΔ

 22. IUUQIZPVLBIJEBDIDPNFIUNM

 23. ·͊ͱΓ͋͑ͣ ࣸਅΛ؍ͯ͘Ε

 24. None
 25. None
 26. None
 27. None
 28. None
 29. None
 30. None
 31. None
 32. None
 33. ඈଭߴࢁ ྑ͍ • ੟஍८ྱ͠΍͍͢ • ߴࢁࢢ͕֗ͦΕ΄Ͳ޿͘ͳ͘पΓ΍͍͢ • ֗Λڍ͛ͯ੟஍८ྱΛ׻ܴ͍ͯ͠Δงғؾ • ී௨ʹ؍ޫ஍ͱͯ͠༏ल

  • ͝͸Μ͓͍͍͠ • ट౎ݍ͔ΒΞΫηεѱ͍ͷʹ؍ޫ٬ͩΒ͚
 34. ͖ͭͮ͸ ࠙਌ձͰ