Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

マッカレル de おうちハック / Smart Home with Mackerel

マッカレル de おうちハック / Smart Home with Mackerel

Mackerel User Group Meeting Vol.1
https://mackerel-ug.connpass.com/event/33287/

Yuki Ishikawa

June 14, 2016
Tweet

More Decks by Yuki Ishikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ŵŕŜƀſEF͓͏ͪϋοΫ .BDLFSFM6TFS(SPVQ.FFUJOH7PM !IPUP

 2. @hoto17296

 3. None
 4. Gotanda.js http://gotanda.js.org

 5. ͓͏ͪϋοΫͷ࿩

 6. ࣗݾ঺հ (ʁ) • Շͱೋਓ฻Β͠த • Ոఉ಺ίϛϡχέʔγϣϯπʔϧ͸ Slack • LINE ͸͓͠Ό΂Γ

  / Slack ͸ڞಉ࡞ۀ ޲͖ • Ո଒͸ڞಉ࡞ۀ͕ଟ͍͔Β Slack ͷํ͕ྑ͍
 7. ͓͏ͪ Bot • Hubot + Heroku Ͱ͓खܰ ChatOps • Շ͕ΤϯδχΞͩͱϓϧϦΫͰԥΓ߹͑ͯศར

  • ϧʔνϯϫʔΫ͸͍͍ͩͨ Bot ʹ΍ΒͤΔ • tsukiko
 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. Bot Ͱۭௐ؅ཧ • ؼͬͨͱ͖ʹ෦԰͕ৠ͠ॵ͍ͷͭΒ͍

 13. None
 14. ʮΤΞίϯ͚ͭͯʯ ੺֎ઢ৴߸ͷ
 σʔλ ੺֎ઢ ৴߸ ࣗ୐

 15. None
 16. Bot Ͱۭௐ؅ཧ • ؼͬͨͱ͖ʹ෦԰͕ৠ͠ॵ͍ͷͭΒ͍ • ࠓͷࣨԹΛ஌Γ͍ͨ

 17. Raspberry Pi • Linux ͕ಈͪͬͪ͘Ό͍ίϯϐϡʔλ (ࡶ) • GPIO Ͱ৭ʑͰ͖Δ •

  ͍҆
 18. Թ౓ηϯα Express

 19. None
 20. +PIOOZ'JWF Թ౓ηϯα Express

 21. None
 22. Bot Ͱۭௐ؅ཧ • ؼͬͨͱ͖ʹ෦԰͕ৠ͠ॵ͍ͷͭΒ͍ • ࠓͷࣨԹΛ஌Γ͍ͨ • Ұ೔ͷࣨԹͷมԽΛ஌Γ͍ͨ • ಛఆͷ৚݅ͰΞϥʔτΛඈ͹͍ͨ͠

 23. None
 24. Mackerel • mackerek-agent ͸ Raspberry Pi Ͱ΋࢖͑Δ • ARM ༻ͷόΠφϦམͱͯ͘͠Δ͚ͩ؆୯

 25. mackerel-agent.conf apikey = "API_KEY" [plugin.metrics.api] command = "curl http://localhost:3000/metrics"

 26. API Server hotogoma/api.mrkch.jp

 27. None
 28. None
 29. None
 30. ѹ౗తศར

 31. Կ͕خ͍͔͠ • άϥϑ͕ग़Δͱ IoT ͯ͠Δײ͕͋ͬͯ࠷ߴ • ֎ग़தʹՈ͕೩͑ͨͱ͖ʹؾ͚ͮΔ

 32. ஫ҙ఺ • Ոిͷۙ͘ʹԹ౓ηϯαஔ͔ͳ͍ํ͕͍͍ • ࠓճɺςϨϏͷલʹஔ͍͍ͯͨ

 33. ໷22࣌ɺΦϑΟεʹͯ ςϨϏ ͍ͭͯΔʁ

 34. ਤ੕

 35. Կ͕خ͍͔͠ • άϥϑ͕ग़Δͱ IoT ͯ͠Δײ͕͋ͬͯ࠷ߴ • ֎ग़தʹՈ͕೩͑ͨͱ͖ʹؾ͚ͮΔ • Շ͕ΞχϝΛ؍͍ͯΔ͔Ͳ͏͔Θ͔Δ ←

  NEW!
 36. Mackerel + ͓͏ͪϋοΫ • Free ϓϥϯͩͱ̍೔෼ͷσʔλ͕ݟΕΔ • ࿈ଓมԽ͢Δ஋Λඈ͹͢ͷʹ޲͍͍ͯΔ • ૽Ի

  • ೋࢎԽ୸ૉྔ • ిؾ࢖༻ྔ
 37. Mackerel + ͓͏ͪϋοΫ • ϑϧϚωʔδυ࠷ߴ • ʮηϯαͷ஋ΛऔΔʯҎ֎ͷ͜ͱΛ
 Raspberry Pi Ͱ΍Βͳͯ͘ࡁΉ

 38. ʮͦΕ netatmo ͰΑ͘Ͷʁʯ

 39. ͜·͚͑͜ͱ͸ ͍͍ΜͩΑʂʂʂ

 40. ·ͱΊ

 41. ·ͱΊ • Mackerel ͸͓͏ͪϋοΫʹ࢖͑Δ • ͓͏ͪϋοΫ͸ָ͍͠ • ͓͏ͪϋοΫ͠Α͏