$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Digitaalisen opetuksen ja oppimisen trendit

Harto Pönkä
September 17, 2021

Digitaalisen opetuksen ja oppimisen trendit

Esitys Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenwebinaarissa, 17.9.2021, Harto Pönkä, Innowise

Harto Pönkä

September 17, 2021
Tweet

More Decks by Harto Pönkä

Other Decks in Education

Transcript

 1. Digitaalisen opetuksen ja
  oppimisen trendit
  17.9.2021
  Harto Pönkä
  Innowise
  Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018

  View Slide

 2. Puheenvuoron aiheita
  2
  Missä Suomella on
  kirittävää?
  Opetussovellusten
  trendimuutokset koronan
  aikana
  Digitaalisen opetuksen
  trendit maailmalla

  View Slide

 3. Missä Suomella on kirittävää?

  View Slide

 4. Lukutaito on digitaitojen ydin
  4
  Lähteet: PISA-tulosten kuvaaja: IS, 30.8.2021, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008198410.html,
  KARVI, 2020, https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1320.pdf, Lukuliike, 2020, https://lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2020/
  PISA-tutkimusten mukaan peruskoululaisten
  lukutaito on laskenut v. 2003-2018.
  Samaan aikaan 9.-luokkalaisten lukeminen on
  vähentynyt merkittävästi.
  KARVI: Kantaa ottavan mediatekstin
  tulkitseminen, peruskoulun 9.-luokkalaiset
  ▪ 41 % ymmärsi pääväitteen ja kaikki perustelut
  ▪ 34 % ymmärsi pääväitteen ja osan perusteluista
  ▪ 17 % ymmärsi vain pääväitteen
  ▪ 8 % ei ymmärtänyt edes pääväitettä

  View Slide

 5. Opettajien TVT:n opetuskäytön koulutus ei ole tuottanut haluttuja tuloksia (2018)
  Suomalaisopettajat 31 OECD-maan keskiarvo
  Saanut TVT:n opetuskäytön
  koulutusta osana tutkintoa
  56 % 56 %
  Saanut äskettäin koulutusta
  TVT:n opetuskäyttöön
  74 % 60 %
  Kokee tarvitsevansa
  paljon TVT-koulutusta
  19 % 18 %
  Kokee omaavansa riittävät
  valmiudet TVT:n opetuskäyttöön
  21 % 43 %
  Antaa oppijoiden käyttää TVT:tä
  koulutehtävissä
  51 % 53 %
  5
  Lähde: OECD, TALIS 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-
  en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (vastaajat alakoulun opettajia)
  Ainoastaan Itävallassa opettajat kokivat omaavansa huonommat
  valmiudet TVT:n opetuskäyttöön kuin Suomessa.

  View Slide

 6. Vain 68,7 % suomalaisopettajista piti kollegoitaan avoimina muutoksille (2018)
  6
  Lähde: OECD, TALIS 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-
  en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (vastaajat alakoulun opettajia)
  Suomi 7. viimeisenä

  View Slide

 7. Suomalaislapset viihtyvät netissä, mutta nettiä ei käytetä koulutehtäviin (2020)
  Suomalaislapset 19 maan keskiarvo
  On kännykällä netissä useita
  kertoja päivässä
  12-14-v: 79 %
  15-16-v: 88 %
  12-14-v: 68 %
  15-16-v: 81 %
  Netissä vietetty aika päivässä
  12-14-v: 230 min
  15-16-v: 262 min
  12-14-v: 192 min
  15-16-v: 229 min
  Netin käyttö koulutehtäviin
  12-14-v: 15 %
  15-16-v: 23 %
  12-14-v: 35 %
  15-16-v: 44 %
  Digitaaliset taidot (kokonaispisteet) 7.6 / 10 7.8 / 10
  7
  Lähde: EU Kids Online 2020, https://www.eukidsonline.ch/files/Eu-kids-online-2020-international-report.pdf
  Vain Norjassa ja Belgiassa lapset viettivät enemmän aikaa netissä kuin Suomessa.
  Vain Puolassa käytettiin vähemmän nettiä koulutehtäviin kuin Suomessa.

  View Slide

 8. Korona-ajan etäopetus toi haasteet näkyville
  8
  Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 14.12.2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen-
  vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf (rehtorit n=112, opetus- ja ohjaushenkilöstö n=378-388)
  Koronan vuoksi valtaosa kouluista siirtyi
  etäopetukseen maaliskuussa 2020.
  Etäopetus toi kauan kaivatun ”digiloikan”, mutta
  se oli kaikkea muuta kuin ongelmatonta.
  KARVI: poikkeustilanteen vaikutukset
  peruskouluissa keväällä 2020
  ▪ 92 % rehtoreista ja 79 % henkilökunnasta näki
  ongelmia opintojen edistymisessä
  ▪ 82 % rehtoreista ja 63 % henkilökunnasta näki
  ongelmia etäopiskeluun liittyvien valmiuksien
  tukemisessa

  View Slide

 9. Lukiolaiset kokivat etäopiskelun kuormittavaksi
  9
  Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 14.12.2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen-
  vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf (lukiolaiset n=377-835)
  ”Ei ollut motivaatiota. Jos ei ollut pakollista
  palautusta, en tehnyt hommia.”
  KARVI: poikkeustilanteen vaikutukset lukiolaisilla
  keväällä 2020
  ▪ 64 % lukiolaisista koki opintojensa edistyneen
  huonosti poikkeusolojen aikana
  ▪ 36 % lukiolaisista koki motivaationsa olleen
  huono poikkeusolojen aikana
  ▪ 66 % lukiolaisista koki etäopiskelun olleen
  normaalia opiskelua kuormittavampaa
  ▪ 56 % lukiolaisista ei saanut etäopiskelun aikana
  tarvitsemaansa tukea opiskelijahuollosta

  View Slide

 10. Etäopetuksen synnyttämiä hyviä käytäntöjä (mainintojen osuus)
  Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutusten arviointi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 16.11.2020, https://karvi.fi/wp-
  content/uploads/2020/11/Hyvat_kaytanteet_yleissivistava_koulutus.pdf (perusopetus n=131, lukiot n=143)
  10

  View Slide

 11. Opetussovellusten trendimuutokset koronan aikana

  View Slide

 12. TOP 10 sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2017-2021
  Data: Jane Hart, 2017-2021, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 14.9.2021
  12
  2017 2018 2019 2020 2021

  View Slide

 13. Mikä on säilyttänyt suosionsa?
  13
  Google Driven sovellukset
  Docs, Sheets, Slides, Forms
  Hakukoneet
  Googlen haku, Wikipedia
  Toimisto-ohjelmat
  Tiedonhaku ja sisällöt
  Videot
  YouTube, Vimeo, EdPuzzle
  Microsoft Office
  Powerpoint,
  Word ja Excel
  Opetuksen aktivointi
  Kestosuosikit
  Kahoot, Mentimeter, Trello,
  Padlet, Quizlet
  Uudet suosikit
  Miro, Mural, Google Jamboard,
  Wordwall, Gimkit

  View Slide

 14. Mikä on muuttumassa?
  14
  Yhteisöpalvelut
  Facebook, Twitter, Yammer
  Pilvipalvelut ja blogit
  Dropbox, WordPress, Blogger,
  Google Workspace & Sites,
  Microsoft Sharepoint
  Yhteisö- ja
  ryhmäalustat
  Oppimisalusta
  Kehittyneet oppimisalustat
  Google Classroom, Flipgrid,
  Quizizz, Canvas
  Pikaviestipalvelut
  WhatsApp, Telegram, Viber,
  Discord
  Etäyhteyssovellukset
  Vanhat sovellukset
  Skype, Adobe Connect
  Uudet etäkokoussovellukset
  Zoom, Microsoft Teams,
  Google Meet, Whereby

  View Slide

 15. Muita huomioita
  15
  Kuvapankit
  Pixabay, Shutterstock,
  Unsplash, Freepik
  Videosovellukset
  Hihaho, Whereby,
  OBS studio, Panopto, Playposit
  Grafiikka
  Mediasisällöt
  Podcastit
  Spotify, Apple Podcasts,
  Pocket Casts, Overcast
  Editorit
  Canva, Genially, Adobe Spark,
  Adobe Photoshop,
  Piktochart, Paint.net
  Vanhat tutut
  Laskussa
  Moodle, Prezi, Evernote,
  SlideShares, Scoopit, Sway
  Nousussa
  Etherpad, Lino, PBWorks,
  MediaWiki, GeoGebra

  View Slide

 16. Digitaalisen opetuksen trendit maailmalla

  View Slide

 17. 2021 EDUCAUSE horizon -raportin makrotrendit
  Sosiaaliset
  ▪ Etätyön ja -opiskelun digitaalinen kuilu
  ▪ Mielenterveysongelmien lisääntyminen
  Teknologiset
  ▪ Hybridioppimisen yleistyminen
  ▪ Oppimisteknologian käytön lisääntyminen
  ▪ Panostukset verkko-opetukseen
  Taloudelliset
  ▪ Korkeakoulurahoituksen väheneminen
  ▪ Uudenlaisen osaamisen tarve työelämässä
  ▪ Taloudellinen epävarmuus
  Ympäristö
  ▪ Ilmastonmuutos
  ▪ Työmatkustamisen väheneminen
  ▪ Kestävä kehitys
  Poliittiset
  ▪ Internetin globalisoituminen
  ▪ Nationalismin nousu
  ▪ Korkeakoulujen riippuvuus julkisesta
  rahoituksesta
  17
  Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf

  View Slide

 18. Tärkeimmät taidot työelämässä
  1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi
  2. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat
  3. Monimutkainen ongelmanratkaisu
  4. Kriittinen ajattelu ja analysointi
  5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus
  6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen
  7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta
  8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi
  9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus
  10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi
  Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
  18

  View Slide

 19. Mobiili oppiminen
  + saavutettavuus
  Sosiaalinen ja
  yhteisöllinen
  oppiminen
  Personoitu /
  adaptiivinen
  oppiminen
  Kehittyneet
  oppimissisällöt ja
  LMS:t
  Mikro-oppiminen Videot oppimisessa
  Pelillisyys
  + VR ja AR
  Oppimisanalytiikka
  ja tekoäly
  STEAM-opetus ja
  maker-kulttuuri
  Lähteenä n. 20 digitaalisen oppimisen ja opetuksen trendiraporttia v. 2021
  Digitaalisen oppimisen ja opetuksen trendit 2021

  View Slide

 20. Mikro-oppiminen + personoitu/adaptiivinen oppiminen + tekoäly
  20
  Kuva oikealla: Valamis, https://www.valamis.com/fi/blogi/kattava-opas-mikro-oppimiseen (16.9.2021), kuvan alkuperäinen idea: Zach Posner, 2017
  Lyhyet videot
  Kuvat ja
  infografiikat
  Harjoitukset,
  tehtävät ja testit
  Some-sisällöt ja
  podcastit
  Oppimispelit ja
  sovellukset
  Muut oppimis-
  sisällöt
  Mikro-oppimisen
  elementtejä

  View Slide

 21. Monimuoto-opetuksen lisääntyminen
  21
  Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf
  Lisätietoa opetuksen malleista: Valerie Irvene, 2020, https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities
  Korona on pakottanut oppilaitoksia luomaan
  uudenlaisia joustavia opetusmalleja.
  ▪ Maailmalla ”hybridiopetuksella” tarkoitetaan
  monimuoto-opetusta eli kontakti- ja verkko-
  opetuksesta koostuvaa opetusta.
  ▪ Yleinen haaste: perinteiset opetuksen
  käytännöt kuten luennot ja tehtävät yritetään
  siirtää sellaisenaan verkkoon.
  ▪ Ongelmat yleisiä: turhautuminen, motivaation
  ylläpito, sopivan paikan löytäminen opiskelulle,
  ohjauksen ja materiaalien laatu jne.
  Trendit: mobiili oppiminen + saavutettavuus, yhteisöllinen
  oppiminen, mikro-oppiminen, videot opetuksessa

  View Slide

 22. Laadukas verkko-oppiminen
  22
  Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf
  Kuvakaappaus: Western Sidney Universityn verkko-opetuksen hub, https://lf.westernsydney.edu.au/engage/ (16.9.2021)
  Verkko-opetuksen työkaluihin ja pedagogiikkaan
  on panostettu entistä enemmän.
  ▪ Oppijalähtöisyys ja oppimistulokset keskiössä.
  ▪ Haasteena uusien pedagogisten käytäntöjen
  jalkauttaminen ja kuormittavuus opettajille.
  ▪ Monet oppilaitokset ovat luoneet omia verkko-
  ja etäopetuksen ”hubeja” ja resurssipankkeja.
  ▪ Uusien verkko-oppimisalustojen ja sovellusten
  käyttöönotto lisääntynyt runsaasti.
  Trendit: mobiili oppiminen + saavutettavuus, kehittyneet
  oppimissisällöt ja LMS:t, yhteisöllinen oppiminen, adaptiivinen
  oppiminen, mikro-oppiminen, pelillisyys + VR ja AR,
  oppimisanalytiikka ja tekoäly

  View Slide

 23. Mikrotutkinnot
  23
  Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf
  Kuvakaappaus: Holon IQ:n malli mikrotutkinnoille, https://www.holoniq.com/notes/micro-and-alternative-credentials.-size-shape-and-scenarios-part-1
  Mikrotutkinnoilla oppija voi osoittaa
  saavuttaneensa tietyt tiedot ja taidot.
  ▪ Korkeakoulujen kurssien, MOOC:ien ja erilaisten
  oppimissivustojen kautta on saatavilla jo yli 700
  000 mikrotutkintoa.
  ▪ Mikrotutkinnot ovat esim. badgeja,
  lyhytkurssien todistuksia, sertifikaatteja jne.
  ▪ Mikrotutkinnoista on tulossa uusi väylä
  korkeakoulututkintojen suoritukseen.
  ▪ Sopivat myös esimerkiksi opettajien TVT:n
  opetuskäytön täydennyskoulutukseen.
  Trendit: kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t, adaptiivinen
  oppiminen, mikro-oppiminen, oppimisanalytiikka ja tekoäly

  View Slide

 24. Avoimet oppimisresurssit (OER)
  24
  Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf
  5R-malli: David Wiley, https://courses.lumenlearning.com/pathways/chapter/reading-the-5rs-of-oer/
  Koronan myötä avointen digitaalisten
  oppimismateriaalien kysyntä kasvaa nopeasti.
  ▪ Avoin = esim. public domain tai CC-lisensoitu
  ▪ Avoimet sisällöt säästävät rahaa ja parantavat
  oppijoiden yhdenvertaisuutta opetuksessa.
  ▪ Monet oppilaitokset ovat tuottaneet avoimia
  oppimisresursseja verkko-opetusta varten.
  ▪ Haasteena on, että monet oppilaitokset ovat
  edelleen käyttäneet perinteisiä oppikirjoja etä-
  ja verkko-opetuksessa.
  Trendit: kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t, adaptiivinen
  oppiminen, mikro-oppiminen, videot opetuksessa, pelillisyys
  5R - Mitä on ”avoin” sisältö?
  • Retain = oikeus säilyttää
  • Reuse = oikeus uudelleenkäyttää eri tavoin
  • Revise = oikeus tarkistaa ja muokata
  • Remix = oikeus yhdistellä muihin sisältöihin
  • Redistribute = oikeus levittää uudelleen

  View Slide

 25. Yhteisöllinen oppiminen
  ”tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä”
  Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by ‘collaborative learning’? Teoksessa Dillenbourg, P. (Toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (s. 1-19). Oxford,
  Englanti: Elsevier. Saatavana: https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190240/document
  25

  View Slide

 26. Teknologian tuki ja
  kehittyneet
  oppimissisällöt
  Työskentelyä
  pienryhmissä
  verkossa, etänä
  ja/tai läsnä
  Keskustelu ja
  tiedonrakentelu
  Oppimisen
  tavoitteellisuus

  View Slide

 27. 27
  Kysymyksiä tai
  kommentteja?
  Yhteystiedot
  Harto Pönkä
  0400500315
  @hponka
  [email protected]
  https://www.innowise.fi/
  Kiitos!

  View Slide