Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHPerのためのVue.js入門とVue.js 2.0の未来

hypermkt
November 03, 2016

PHPerのためのVue.js入門とVue.js 2.0の未来

hypermkt

November 03, 2016
Tweet

More Decks by hypermkt

Other Decks in Programming

Transcript

 1. όʔνʔ(.01&1"#0JOD
  1)1ΧϯϑΝϨϯε
  1)1FSͷͨΊͷ7VFKTೖ໳ͱ

  7VFKTͷະདྷ

  View Slide

 2. 1)1FS
  (.0ϖύϘάʔϖνʔϜ
  ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  Ξχϝ෦෦௕
  όʔνʔ!IZQFSNLU
  IUUQCMPHIZQFSNLUKQ

  View Slide

 3. ϗʔϜϖʔδ࡞੒αʔϏεάʔϖ
  IUUQTHPPQFKQ

  View Slide

 4. ΞχϝͷϨϏϡʔαΠτʮ͋ʹ͜Εʯ
  IUUQTXXXBOJLPSFKQ

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  wഎܠ
  w7VFKTೖ໳
  w֤छจ๏ͷ঺հ
  w7VFKTίϛϡχςΟ
  w7VFKTͷະདྷ
  w·ͱΊ

  View Slide

 6. എܠ

  View Slide

 7. 1)1ΧϯϑΝϨϯεͰͳͥ7VFKT

  View Slide

 8. ཧ༝͕̎ͭ͋Γ·͢

  View Slide

 9. ᶃ 1)1FSͱͯ͠7VFKTΛԠԉ͍ͨ͠ʂ
  ᶄૉ੖Β͍͠ϥΠϒϥϦͳͷͰօ͞Μʹ

  ஌ͬͯ΄͍͠ʂ

  View Slide

 10. -BSBWFM͔Β7VFKT͕ެࣜϑϩϯτΤϯυϥΠϒϥϦʹ
  ཧ༝̍

  View Slide

 11. ϑϩϯτΤϯυॳ৺ऀ ࢲ
  Ͱ΋ษڧΛ࢝Ίͯ
  ͙͢ʹίʔυΛॻ͖࢝ΊΔ͜ͱ͕ग़དྷͨ
  ཧ༝̎

  View Slide

 12. ࢲͷ+BWB4DSJQUϨϕϧ
  w೥݄౰࣌
  wK2VFSZͰ͔͠+BWB4DSJQUΛॻ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ࠷ۙͷ໨·͙Δ͠
  ͍มԽʹযΓΛײ͡Δ ؾͮ͘ͷ஗͍

  w೥݄ɿ+BWB4DSJQUͷجૅΛษڧ͠௚ͨ͢ΊຊΛങ͍ړΔ
  w೥݄ɿ"OHVMBS+4YͷษڧΛຊΛݟͳ͕Β࢝ΊΔ͕࠳ંPS[

  View Slide

 13. ೥݄ʹ7VFKTͱग़ձ͏

  View Slide

 14. 7VFKTͷษڧΛ࢝ΊΔ
  wಥવόϦσʔγϣϯϥΠϒϥϦWVFWBMJEBUPSυΩϡϝϯτͷ࿨༁Λ
  ͢Δ
  w೥݄຤7VFKT5PLZP.FFUVQlzͰʮ຋༁͔Β࢝ΊΔ
  7VFKTೖ໳ʯΛൃද
  IUUQXXXTMJEFTIBSFOFUIZQFSNLUWVFKT

  View Slide

 15. ೥݄ձࣾͷ։ൃ߹॓Ͱࣾ಺೔ใγεςϜΛ7VFKTͰ։ൃ
  w೔ใͷӾཡɾ౤ߘɺ͍͍ͶɺԻ੠ಡΈ্͛ػೳ
  w։ൃ౰࣌͸7VFKTܥWVFSPVUFSWVFSFTPVSDFWVFJGZ
  wϦϦʔεޙʹ΁όʔδϣϯΞοϓ

  View Slide

 16. %FNP

  View Slide

 17. 7VFKTͱ͸

  View Slide

 18. 7VFKTͱ͸
  wϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεΛߏங͢ΔͨΊͷϓϩάϨογϒϑϨʔϜ
  ϫʔΫ
  wن໛ʹԠͯ͡௥ՃͰ͖Δؔ࿈ϥΠϒϥϦ
  wγϯϓϧͳ"1*
  wϑϧελοΫͰ͸ͳ͍

  View Slide

 19. ਓؾͷཧ༝
  wγϯϓϧͳ"1*͔ͭ؆୯ͳςϯϓϨʔτͰֶशίετ͕௿͍
  wίϯϙʔωϯτࢦ޲ͷ6*
  wߴ଎͔ͭܰྔ LCNJOH[JQ࣌

  wϨϯμϦϯά͕଎͍

  View Slide

 20. 7VFKTೖ໳ ରԠ൛

  View Slide

 21. ͜Ε͚֮ͩ͑Ε͹͍͍ͩͨ0,ʂ
  wಋೖํ๏
  wσʔλόΠϯσΟϯά
  w૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  wϦετϨϯμϦϯά
  wϝιουͱΠϕϯτϨϯμϦϯά
  w৚݅෇͖ϨϯμϦϯά
  wΫϥεͱελΠϧͷόΠϯσΟϯά
  wίϯϙʔωϯτ
  wͷ஫ҙ఺

  View Slide

 22. ಋೖํ๏

  View Slide

 23. Ұ൪؆୯ͳಋೖํ๏
  // index.html
  View Slide

 24. σʔλόΠϯσΟϯάͱ7VFͷجૅ

  View Slide

 25. ม਺ల։͸Ϛελογϡه๏Ͱ
  \\NFTTBHF^^

  View Slide

 26. σʔλόΠϯσΟϯά
  // main.js
  new Vue({
  // ର৅ΤϨϝϯτΛࢦఆ͠·͢
  el: '#app',
  // Vue ΠϯελϯεͷͨΊͷσʔλΦϒδΣΫτ
  data: {
  message: 'Hello PHPΧϯϑΝϨϯε2016ʂ'
  }
  });
  // index.html

  {{ message }}

  ᶃ7VFΠϯελϯεΛ࡞੒
  ᶄର৅ΤϨϝϯτΛࢦఆ
  ᶅσʔλΦϒδΣΫτΛઃఆ
  ᶆςΩετల։͞ΕΔ

  View Slide

 27. ϒϥ΢βදࣔ݁Ռ

  View Slide

 28. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά

  View Slide

 29. WNPEFMσΟϨΫςΟϒ
  // index.html

  {{ message }}  'PSNͷJOQVU΍UFYUBSFBΛEBUBΦϒδΣΫτͱ૒ํ޲ʹσʔλόΠϯ
  σΟϯά͕ग़དྷΔ

  View Slide

 30. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  // main.js
  new Vue({
  // ର৅ΤϨϝϯτΛࢦఆ͠·͢
  el: '#app',
  // Vue ΠϯελϯεͷͨΊͷσʔλΦϒδΣΫτ
  data: {
  message: 'Hello PHPΧϯϑΝϨϯε2016ʂ'
  }
  });
  // index.html

  {{ message }}

  v-model=”message”>

  ಉظ͞ΕΔ
  ಺༰͸൓ө͞ΕΔ

  View Slide

 31. ࣮ߦ͢Δͱ
  ςΩετϘοΫε಺ͷจࣈΛมߋ͢Δͱ

  ϦΞϧλΠϜͰ্ʹ൓ө͞ΕΔ

  View Slide

 32. ϦετϨϯμϦϯά
  ͜ΕΛ֮͑Δͱ̋̋Ұཡ͕ԿͰ΋࣮૷Մೳʹ

  View Slide

 33. ϦετϨϯμϦϯά
  // main.js
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  items: [
  { title: 'PHP' },
  { title: 'Conference2016' },
  { title: '2016೥11݄3೔ʢ໦ʣ' },

  { title: 'େా۠࢈ۀϓϥβ PiO' }
  ]
  }
  });
  // index.html  {{ item.title }}  ᶃ഑ྻΛࢦఆ͢Δ
  ᶄϦετల։͞ΕΔ

  View Slide

 34. ϒϥ΢βදࣔ݁Ռ

  View Slide

 35. WGPSσΟϨΫςΟϒ
  // index.html  {{ item.title }}  JUFNJOJUFNTܗࣜͰ഑ྻͷத਎
  Λల։ͭͭ͠܁Γฦ͠ॲཧΛ࣮ߦ
  ͢Δ

  View Slide

 36. 7VFKTͰར༻Ͱ͖ΔσΟϨΫςΟϒҰཡ
  WUFYU
  WIUNM
  WJG
  WTIPX
  WFMTF
  WGPS
  WFM
  WPO
  WCJOE
  WNPEFM
  WQSF
  WDMPBL
  WPODF
  WSFG
  EFQSFDBUFE EFQSFDBUFE
  OFX

  View Slide

 37. Α͘ར༻͢ΔσΟϨΫςΟϒҰཡ
  WUFYU
  WIUNM
  WJG
  WTIPX
  WFMTF
  WGPS
  WFM
  WPO
  WCJOE
  WNPEFM
  WQSF
  WDMPBL
  WPODF
  WSFG
  EFQSFDBUFE EFQSFDBUFE
  OFX

  View Slide

 38. ϝιουͱΠϕϯτϨϯμϦϯά
  ͔͜͜Β΍ͬͱಈ͖͕ग़ͯ͘Δʂ

  View Slide

 39. WPOσΟϨΫςΟϒ
  )5.-ཁૉʹΠϕϯτΛઃఆ͢Δ
  ͜ͱ͕ग़དྷ·͢

  {{ message }}


  Hi!


  View Slide

 40. ϝιουͱΠϕϯτϨϯμϦϯά
  // main.js
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: '∥೤౬෩࿊∥'
  },
  created: function() {
  setTimeout(function() {
  alert('ԡͤΑʔʂ');
  }, 5000);
  },
  methods: {
  push: function() {
  this.message = 'ૌ͑ͯ΍Δʂ';
  }
  }
  });
  // index.html


  {{ message }}


  ઈରʹԡ͢ͳΑʂ


  ϥΠϑαΠΫϧϑοΫ
  Πϯελϯε͕࡞੒͞Εͨޙʹݺ͹Ε·͢ɻ

  View Slide

 41. ϝιουͱΠϕϯτϨϯμϦϯά
  // main.js

  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: '∥೤౬෩࿊∥'
  },
  created: function() {
  setTimeout(function() {
  alert('ԡͤΑʔʂ');
  }, 5000);
  },
  methods: {
  push: function() {
  this.message = 'ૌ͑ͯ΍Δʂ';
  }
  }
  });
  // index.html


  {{ message }}


  ઈରʹԡ͢ͳΑʂ


  ϝιουఆٛՕॴ
  7VFKTͰ͸ϝιουఆٛ͸͜ͷNFUPET
  ಺ͱܾ·͍ͬͯ·͢ɻ
  ͜͜Ͱએݴͨ͠ϝιου͸Πϯελϯε಺ɺ
  ςϯϓϨʔτ಺͔Βݺͼग़ͤ·͢ɻ

  View Slide

 42. ࣮ߦ͢Δͱ
  ඵޙʹදࣔ͞ΕΔ
  ϘλϯΛԡ͢ͱϝοηʔδ͕มΘΔ

  View Slide

 43. ৚݅෇͖ϨϯμϦϯά

  View Slide

 44. WJGσΟϨΫςΟϒ
  ৚݅ʹԠͯ͡ΤϨϝϯτͷදࣔɾ
  ඇදࣔΛ੾Γସ͑ΒΕΔ

  ༗ޮͳΞΧ΢ϯτͰ͢

  View Slide

 45. WFMTFσΟϨΫςΟϒ͕ศརʂʂ
  WJGͷ௚ޙʹ഑ஔ͢Δ͜ͱͰɺ௚
  લͷWJGͷFMTFCMPDLͱͯ͠දࣔ
  ͞Ε·͢

  View Slide

 46. ৚݅෇͖ϨϯμϦϯά
  // main.js

  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  isHandRaised: false
  },
  methods: {
  raiseHand: function() {
  this.isHandRaised = true;
  }
  }
  });
  // index.html


  Ͳ͏ͧͲ͏ͧ

  ͓લ΍Βͳ͍ͷ?͡Ό͋Զ͕΍ΔΑ!

  ͍΍͜͜͸Զ͕΍ΔΑ!

  ɾɾɾ͡Ό͋Զ
  ͕΍ΔΑɻ  ϝιουͱม਺ఆٛ

  View Slide

 47. ৚݅෇͖ϨϯμϦϯά
  // main.js

  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  isHandRaised: false
  },
  methods: {
  raiseHand: function() {
  this.isHandRaised = true;
  }
  }
  });
  // index.html


  Ͳ͏ͧͲ͏ͧ

  ͓લ΍Βͳ͍ͷ?͡Ό͋Զ͕΍ΔΑ!

  ͍΍͜͜͸Զ͕΍ΔΑ!

  ɾɾɾ͡Ό͋Զ
  ͕΍ΔΑɻ  Πϕϯτઃఆ

  View Slide

 48. ৚݅෇͖ϨϯμϦϯά
  // main.js

  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  isHandRaised: false
  },
  methods: {
  raiseHand: function() {
  this.isHandRaised = true;
  }
  }
  });
  // index.html


  Ͳ͏ͧͲ͏ͧ

  ͓લ΍Βͳ͍ͷ?͡Ό͋Զ͕΍ΔΑ!

  ͍΍͜͜͸Զ͕΍ΔΑ!

  ɾɾɾ͡Ό͋Զ
  ͕΍ΔΑɻ  EBUBม਺ͷ஋ʹԠͯ͡
  ϦΞΫςΟϒʹද͕ࣔ
  ੾Γସ͑ΒΕΔ

  View Slide

 49. ࣮ߦ͢Δͱ

  View Slide

 50. ΫϥεͱελΠϧͷόΠϯσΟϯά
  σβΠϯ͢Δ࣌ʹඞཁͱͳΓ·͢

  View Slide

 51. WCJOEσΟϨΫςΟϒ
  Ϋϥε΍ελΠϧΛಈతʹ੾Γସ͑Δ͜ͱ͕ग़དྷ·͢ɻ
  v-bind:class="{ ‘class-a’: isA, ‘class-b’: isB }">

  View Slide

 52. ΫϥεͱελΠϧͷόΠϯσΟϯά
  // main.js
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  isEvening: false
  }
  });
  <br/>html, body { padding: 0px; margin: 0px; height:<br/>100%; }<br/>.container { width: 100%; height: 100%; }<br/>.orange {<br/>background-color: orange;<br/>}<br/>
  class=“container"
  v-bind:class="{ orange: isEvening }">
  v-on:click="isEvening = true”>
  ༦ম͚ʹ͢Δ

  v-on:click="isEvening = false”>
  ݩʹ໭͢


  ΫϥεͷόΠϯσΟϯάઃఆ

  View Slide

 53. ϒϥ΢βදࣔ݁Ռ

  View Slide

 54. Ϋϥε͕௥Ճ͞ΕΔ

  View Slide

 55. ίϯϙʔωϯτ
  ಠࣗͷλά͕࡞ΕΔڧྗػೳ

  View Slide

 56. ίϯϙʔωϯτ
  w࠶ར༻ՄೳͳίʔυͷΧϓηϧԽ͕ग़དྷ·͢


  {{ message }}  ϔομʔؔ࿈ͷ௕͍ιʔείʔυ
  {{ message }}
  ϑολʔؔ࿈ͷ௕͍ιʔείʔυ

  View Slide

 57. ίϯϙʔωϯτ
  // main.js
  Vue.component('header-component', {
  template: 'phpcon 2016'
  });
  Vue.component('footer-component', {
  template: '\
  \
  All Rights
  Reserved.\
  '
  });
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: '?> NEXT'
  }
  });
  // index.html


  {{ message }}


  View Slide

 58. ϒϥ΢βදࣔ݁Ռ

  View Slide

 59. 7VFKTͷ஫ҙ఺
  ࣗ෼͕ϋϚͬͨ͜ͱͰ͢

  View Slide

 60. ϋϚͬͨՕॴ
  ϏϧυϑΝΠϧ͕̎छྨ͋Δ໰୊

  View Slide

 61. CSPXTFSJGZFTSDKTNBJOKTPQVCMJDBQQKTΛ࣮ߦʂ
  // src/js/main.js

  var Vue = require('vue');
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: 'Hello PHP Confference
  2016!'
  }
  });
  // index.html


  {{ message }}


  src="app.js">

  View Slide

 62. ϒϥ΢βͰݟΔͱ
  UFNQMBUFຢ͸SFOEFSϑΝϯΫγϣϯ͕ఆٛ͞Ε͍ͯͳ͍ͱ
  ౖΒΕͯ͠·͏ɾɾɾɾ

  View Slide

 63. ϏϧυϑΝΠϧ͕̎ͭ͋Δ
  w͔Β̎ͭʹ෼͔Εͨ
  wελϯυΞϩϯ൛ɿ)5.-ίϯύΠϥ಺ଂɺ7VFYܥͱಉ͡ɻ
  wϥϯλΠϜݶఆϏϧυ൛ɿ)5.-ίϯύΠϥແ͠ɻOQNͰ͸σϑΥ
  ϧτͰͪ͜ΒΛग़ྗɻ

  View Slide

 64. ճආํ๏͸ެ͔ࣜΒఏࣔ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 65. BMJBTJGZͰSFRVJSF࣌ʹελϯυΞϩϯ൛Λ࢖༻͢ΔΑ͏ʹௐ੔
  {
  "scripts": {
  "build": "browserify -e src/js/main.js -o public/app.js"
  },
  "browserify": {
  "transform": [
  "aliasify"
  ]
  },
  "aliasify": {
  "aliases": {
  "vue": "vue/dist/vue.js"
  }
  },
  "dependencies": {
  "vue": "^2.0.3"
  },
  "devDependencies": {
  "aliasify": "^2.0.0"
  }
  }
  ͕͜͜ϙΠϯτʂ

  View Slide

 66. ࠶౓Ϗϧυ͠௚͢ͱΤϥʔແ͘දࣔ͞Ε·͢

  View Slide

 67. جຊจ๏͸෼͔͚ͬͨͲɺ

  Ͳ͜Ͱ৘ใऩू͢Ε͹͍͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 68. ৘ใݯ
  w೔ຊޠެࣜαΠτ
  wIUUQTKQWVFKTPSH
  w7VFKTೖ໳ʕ࠷଎Ͱ࡞Δγϯϓϧͳ8FCΞϓ
  Ϧέʔγϣϯ
  IUUQHJIZPKQEFWTFSJBMWVFKT

  View Slide

 69. 7VFKTίϛϡχςΟ͕͋Γ·͢ʂ

  View Slide

 70. 7VFKTίϛϡχςΟ
  w4MBDLίϛϡχςΟWVFKTKQ
  wIUUQTWVFKTKQTMBDLJOIFSPLVBQQDPN
  w7VFKT.FFUVQ
  wIUUQWVFKTNFFUVQDPOOQBTTDPN

  View Slide

 71. 7VFKTͷະདྷ

  View Slide

 72. ͷ৽ػೳ
  wੑೳ
  w3FOEFSؔ਺
  wαʔόʔαΠυϨϯμϦϯά
  wαϙʔτϥΠϒϥϦ
  wίϛϡχςΟϓϩδΣΫτ
  IUUQTKQWVFKTPSHIFSF

  View Slide

 73. αʔόʔαΠυϨϯμϦϯά

  View Slide

 74. αʔόʔαΠυϨϯμϦϯά
  ൪ʹϦΫΤετ
  αʔόʔαΠυϨϯμϦϯά
  Ϩεϙϯε
  wจࣈ௨ΓαʔόʔαΠυଆͰ)5.-ΛϨϯμϦϯάͯ͠ฦ͢

  View Slide

 75. αʔόʔαΠυϨϯμϦϯάͷඞཁੑ
  w4&0ରࡦ
  wΫϩʔϥʔͷ"KBY౳ʹΑΔඇಉظίϯςϯπ
  ͷΠϯσοΫεରࡦ
  wߴ଎Խ
  wॳظϩʔυ࣌ؒͷ୹ॖ

  View Slide

 76. αϯϓϧίʔυΛݟͯΈΑ͏

  View Slide

 77. αʔόʔαΠυϨϯμϦϯάͷϙΠϯτᶃ
  var renderer = require(‘vue-server-renderer').createRenderer()
  wWVFTFSWFSSFOEFSFS7VFKT޲͚αʔόʔαΠ
  υϨϯμϦϯάOQNύοέʔδ
  wDSFBUF3FOEFSFSϝιουͰSFOEFSFSΠϯελϯεΛ
  ੜ੒

  View Slide

 78. αʔόʔαΠυϨϯμϦϯάͷϙΠϯτᶄ
  renderer.renderToString(ViewModelObject, callback)
  w7VFͷ7JFX.PEFMΦϒδΣΫτ͔Β)5.-Λੜ੒͢
  Δؔ਺ɻ
  w)5.-จࣈྻͷੜ੒݁Ռ͕ίʔϧόοΫͰ౉͞ΕΔɻ

  View Slide

 79. ̏ϑΝΠϧ༻ҙ͠·͢
  wJOEFYIUNM
  w ςϯϓϨʔτϑΝΠϧ
  wBTTFUTBQQKT
  w 7VFKTએݴ෦
  wTFSWFSKT
  w αʔόʔαΠυΤϯτϦʔϙΠϯτ
  w &YQSFTTͰ)551αʔόʔએݴ

  View Slide

 80. JOEFYIUNM
  My Vue App


  ۭͷ)5.-Λ४උ

  View Slide

 81. BTTFUTBQQKT
  module.exports = function () {
  return new Vue({
  template: 'Hello
  PHP Confference{{ year }}!',
  data: {
  year: 2016
  }
  })
  }

  View Slide

 82. TFSWFSKT
  'use strict'
  var fs = require('fs')
  var path = require('path')
  // αʔόαΠυͰར༻͢ΔͨΊɺάϩʔόϧม਺ʹ Vue Λ
  ఆٛ͢Δ
  global.Vue = require('vue')
  var layout = fs.readFileSync('./index.html',
  'utf8')
  var renderer = require('vue-server-
  renderer').createRenderer()
  var express = require('express')
  var server = express()
  // assets σΟϨΫτϦ͸੩తʹϑΝΠϧΛసૹ͢Δɻ
  server.use('/assets', express.static(
  path.resolve(__dirname, 'assets')
  ))
  server.get('/', function (request, response) {
  renderer.renderToString(
  require('./assets/app')(),
  function (error, html) {
  response.send(layout.replace('id="app">', html))
  }
  )
  })

  // 5000൪ϙʔτͰ଴ػ
  server.listen(5000, function (error) {
  if (error) throw error
  console.log('Server is running at localhost:
  5000')
  })
  ςϯϓϨϑΝΠϧΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 83. TFSWFSKT
  'use strict'
  var fs = require('fs')
  var path = require('path')
  // αʔόαΠυͰར༻͢ΔͨΊɺάϩʔόϧม਺ʹ Vue Λ
  ఆٛ͢Δ
  global.Vue = require('vue')
  var layout = fs.readFileSync('./index.html',
  'utf8')
  var renderer = require('vue-server-
  renderer').createRenderer()
  var express = require('express')
  var server = express()
  // assets σΟϨΫτϦ͸੩తʹϑΝΠϧΛసૹ͢Δɻ
  server.use('/assets', express.static(
  path.resolve(__dirname, 'assets')
  ))
  server.get('/', function (request, response) {
  renderer.renderToString(
  require('./assets/app')(),
  function (error, html) {
  response.send(layout.replace('id="app">', html))
  }
  )
  })

  // 5000൪ϙʔτͰ଴ػ
  server.listen(5000, function (error) {
  if (error) throw error
  console.log('Server is running at localhost:
  5000')
  })
  SFOEFSFS FYQSFTTΠϯελϯεΛੜ੒

  View Slide

 84. TFSWFSKT
  'use strict'
  var fs = require('fs')
  var path = require('path')
  // αʔόαΠυͰར༻͢ΔͨΊɺάϩʔόϧม਺ʹ Vue Λ
  ఆٛ͢Δ
  global.Vue = require('vue')
  var layout = fs.readFileSync('./index.html',
  'utf8')
  var renderer = require('vue-server-
  renderer').createRenderer()
  var express = require('express')
  var server = express()
  // assets σΟϨΫτϦ͸੩తʹϑΝΠϧΛసૹ͢Δɻ
  server.use('/assets', express.static(
  path.resolve(__dirname, 'assets')
  ))
  server.get('/', function (request, response) {
  renderer.renderToString(
  require('./assets/app')(),
  function (error, html) {
  response.send(layout.replace('id="app">', html))
  }
  )
  })

  // 5000൪ϙʔτͰ଴ػ
  server.listen(5000, function (error) {
  if (error) throw error
  console.log('Server is running at localhost:
  5000')
  })
  ᶃɹͷϦΫΤετΛड͚Δ

  View Slide

 85. TFSWFSKT
  'use strict'
  var fs = require('fs')
  var path = require('path')
  // αʔόαΠυͰར༻͢ΔͨΊɺάϩʔόϧม਺ʹ Vue Λ
  ఆٛ͢Δ
  global.Vue = require('vue')
  var layout = fs.readFileSync('./index.html',
  'utf8')
  var renderer = require('vue-server-
  renderer').createRenderer()
  var express = require('express')
  var server = express()
  // assets σΟϨΫτϦ͸੩తʹϑΝΠϧΛసૹ͢Δɻ
  server.use('/assets', express.static(
  path.resolve(__dirname, 'assets')
  ))
  server.get('/', function (request, response) {
  renderer.renderToString(
  require('./assets/app')(),
  function (error, html) {
  response.send(layout.replace('id="app">', html))
  }
  )
  })

  // 5000൪ϙʔτͰ଴ػ
  server.listen(5000, function (error) {
  if (error) throw error
  console.log('Server is running at localhost:
  5000')
  })
  ᶄBTTFUTBQQKTΛ)5.-ม׵

  View Slide

 86. TFSWFSKT
  'use strict'
  var fs = require('fs')
  var path = require('path')
  // αʔόαΠυͰར༻͢ΔͨΊɺάϩʔόϧม਺ʹ Vue Λ
  ఆٛ͢Δ
  global.Vue = require('vue')
  var layout = fs.readFileSync('./index.html',
  'utf8')
  var renderer = require('vue-server-
  renderer').createRenderer()
  var express = require('express')
  var server = express()
  // assets σΟϨΫτϦ͸੩తʹϑΝΠϧΛసૹ͢Δɻ
  server.use('/assets', express.static(
  path.resolve(__dirname, 'assets')
  ))
  server.get('/', function (request, response) {
  renderer.renderToString(
  require('./assets/app')(),
  function (error, html) {
  response.send(layout.replace('id="app">', html))
  }
  )
  })

  // 5000൪ϙʔτͰ଴ػ
  server.listen(5000, function (error) {
  if (error) throw error
  console.log('Server is running at localhost:
  5000')
  })
  ᶅϨεϙϯεͰฦ͢

  View Slide

 87. ςϯϓϨʔτϑΝΠϧͷҰ෦ͱஔ׵
  Hello, PHP
  Confference 2016!
  layout.replace('', html)
  SFOEFS5P4USJOHͷίʔϧόοΫ͔Βฦͬͯ͘ΔIUNMͷத਎
  ϨΠΞ΢τશମͷςϯϓϨϑΝΠϧͷҰ෦ͱஔ͖׵͑

  View Slide

 88. ϒϥ΢βͰදࣔ͢Δͱ

  View Slide

 89. 7VFKT͕αʔόʔ͔ΒϨϯμϦϯά͞ΕͯฦΔ
  αʔόʔαΠυϨϯμϦϯά͞Ε͍ͯΔʂʂʂ

  View Slide

 90. ײ૝
  wਖ਼௚ͳॴ·ͩ·ͩෆ໌఺͸ଟ͍
  wαʔόʔαΠυϨϯμϦϯάͷҰൠతͳඞཁੑ͸ཧղͰ͖Δ
  w443Λར༻࣮ͯ͠૷͢Δʹ΋ίετ͕͔͔ΔͷͰɺαʔϏεͷಛੑ΍
  ඞཁੑΛཧղ্͍ͨ͠Ͱબ୒͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 91. ࠷ޙʹ·ͱΊͰ͢

  View Slide

 92. ·ͱΊ
  wجૅΛ֮͑Ε͹͙͢ʹίʔυΛॻ͚ͯಈ͖͕ग़ͤΔͷͰ໘ന͍ʂ
  w֤छϚχϡΞϧ͕೔ຊޠͰ༻ҙ͞Ε͍ͯΔͷͰɺڵຯͷ͋Δํ͸ΨΠ
  υΛಡΜͰΈΔ͜ͱΛΦεεϝ͠·͢
  w·ͩ·ͩࣗ෼΋7VFKTษڧதͰ͋Γ൒෼΋ཧղͰ͖͍ͯͳ͍ͷͰɺҾ
  ͖ଓ͖Ξ΢τϓοτ͍͖ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 93. ༧ࠂ
  ˞7VFKTͷίʔυωʔϜ͸&WBOHFMJPO

  View Slide

 94. :"1$)PLLBJEP
  4BU
  ʮ7VFKT쎂쎟쎢8FC쎬쏡쏴쎻썗쏁쏱쏽։ൃʯ

  View Slide

 95. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide