Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

登山の新しいお供?やまみちあんしんボタン

7f6c4095eb86831f2f94f82467bd54b6?s=47 Yuta
November 12, 2020

 登山の新しいお供?やまみちあんしんボタン

7f6c4095eb86831f2f94f82467bd54b6?s=128

Yuta

November 12, 2020
Tweet

Transcript

 1. ʮొࢁͷ৽͍͓͠ڙʁ ΍·Έͪ͋Μ͠ΜϘλϯɻʯ SORACOM UG Tokyo Online #2 2020/11/12 (Thu.) ɹɹ

  ͱ͋ΔωοτϫʔΫձࣾͷΤϯδχΞɹɹɹɹɹɹ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹΏ͏ͨ
 2. ࣗݾ঺հ ➤ ৬छɿ4& ৽ଔ೥໨ ➤ ࢓ࣄɿ+BWB։ൃҊ݅ͷิࠤɺอकରԠ ➤ 5XJUUFSɿ!(BC%SFSFSFBM(VO ➤

  2JJUBɿ!(BC% ϑΥϩϫʔΊͬͪΌ૿͑·ͨ͠ʂ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ
 3. ৺഑… ಓʹ໎͏(෺ཧ)…

 4. http://generator.tubudeco.com/g1339/

 5. 1. Ϙλϯ͕ԡ͞ΕͨҐஔΛ૬खʹ௨஌͢Δɻ 2. νΣοΫϙΠϯτͱͷڑ཭Λ௨஌͢Δɻ 3. ۓٸ࣌ʹϝοηʔδΛ૬खʹ௨஌͢Δɻ ػೳʹ͍ͭͯ

 6. AWS Cloud ߏ੒

 7. Πϝʔδਤ

 8. https://www.yamareco.com/ https://python-visualization.github.io/folium/ https://leafletjs.com/ ϘλϯΛԡͨ͠ҐஔΛ૬खʹ௨஌͢Δɻ

 9. ࣮ࡍʹࢼͯ͠Έͨɻ

 10. None
 11. None
 12. SORACOM LTE-M Button Ͱ Let’s Lifehack! https://trektrack.jp/about/ ͪͳΈʹ… ͢Ͱʹಉ͡Α͏ͳ΋ͷ͕ ঎༻Խ͞Εͯ·ͨ͠

  ※Qiitaͷهࣄ΋͓ٓ͘͠ئ͍͠·͢ɻ https://qiita.com/GabD380/items/1d440b9c29b0a23177d8 ·ͱΊ
 13. 1. ͦΕεϚϗͰΑ͘ͳ͍ʁ ɾεϚϗ͸࠷ޙͷ໋ߝͩ͠ɺόοςϦʔԹଘ͍ͨ͠͡ΌΜʁ (Ͱ΋YAMAP͸ศར͔ͩΒΈΜͳ࢖͓͏ʂ) 2. ҐஔଌҐͷਫ਼౓͸Ͳ͏ͳͷʁ ɾਖ਼௚ɺج஍ہ࣍ୈɻ 3. ྉۚ͸ʁ ɾϘλϯͷֹ݄(100ԁ)

  + σʔλ௨৴ྔ(0.25ԁ/ճ) + ؆қҐஔଌҐػೳ (ֹ݄50ԁ+α) = ໿175ԁ(100ճԡͨ͠ͱԾఆ) ༧૝QA
 14. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠ɻ