Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

圏論とSwiftへの応用 / iOSDC Japan 2018

Yasuhiro Inami
September 02, 2018

圏論とSwiftへの応用 / iOSDC Japan 2018

iOSDC Japan 2018 (Sep 2, 2018)

https://iosdc.jp/2018/
https://fortee.jp/iosdc-japan-2018/proposal/45b858e0-753c-4387-9210-5837cff6da7a

iOSDC Japan 2018 「圏論とSwiftへの応用」発表スライドメモ - Qiita
https://qiita.com/inamiy/items/3e0c10d5eaf234b41c3d

iOSDC Japan 2018 で発表した「圏論とSwiftへの応用」の補足 - Qiita
https://qiita.com/inamiy/items/c4e85f22273e98b8db26

エラッタ:
p60. https://twitter.com/inamiy/status/1413894710372888577

Yasuhiro Inami

September 02, 2018
Tweet

More Decks by Yasuhiro Inami

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ݍ࿦ͱɹɹɹ
  Swift΁ͷԠ༻
  2018/09/02 iOSDC 2018
  Yasuhiro Inami / @inamiy

  View full-size slide

 2. ݍ࿦
  Category Theory

  View full-size slide

 3. ݍ࿦ͱ͸ʁ
  • ʮ఺ʯͱʮ໼ҹʯΛ࢖ͬͨ਺ֶͷ Foundation.framework
  • ఺ΑΓ΋໼ҹͷํ͕ॏཁʢू߹࿦ͷߟ͑ํͱ͸ٯʣ
  • Ԡ༻ൣғ͕޿͍ɿ ਺ֶɺ࿦ཧֶɺܭࢉػՊֶɺཧ࿦෺ཧֶɺ
  ೝ஌Պֶɺ఩ֶɺੜ෺ֶɺetc
  • ਺ֶͷ஌͕ࣝθϩͰ΋ֶ΂Δʢඍੵɺઢܗ୅਺΋͍Βͳ͍ʣ
  • ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͰେ׆༂

  View full-size slide

 4. ݍ࿦ΛֶͿ → ܕγεςϜ νϣοτσΩϧ
  • ࠶ؼܕʢෆಈ఺ɺfixɺreduce (fold) / sequence (unfold)ʣ
  • શশྔԽ ʢύϥϝʔλଟ૬ɺδΣωϦΫεʣ
  • ଘࡏྔԽ ʢϓϩτίϧ (existential container)ʣ
  • ߴϥϯΫଟ૬ʢଟ૬ؔ਺ΛҾ਺ͱͯ͠࢖͑Δʣ
  • ߴΧΠϯυଟ૬ʢܕίϯετϥΫλΛܕҾ਺ͱͯ͠࢖͑Δʣ
  • ґଘܕʢ஋ʹґଘ͢Δܕ͕࡞ΕΔʣ

  View full-size slide

 5. ݍ࿦ΛֶͿ

  ʮܕʯΛ
  ΑΓਂ͘ཧղͰ͖Δ

  Swiftͷݱঢ়ͱ
  ະདྷ͕ݟ͑ͯ͘Δ

  View full-size slide

 6. ※ ͓அΓ
  ͜ͷεϥΠυͰ͸ɺ
  ʮٙࣅSwiftʯΛ࢖ͬͯղઆ͍ͯ͠·͢ɻ
  ( Swift 4.2ݱࡏɺݴޠػೳ͕଍Γͳ͍ͨΊ)

  View full-size slide

 7. ݍͷఆٛ
  Definition

  View full-size slide

 8. ݍͷఆٛ
  • ର৅ (object)ɿ
  • ࣹ (morphism)ɿ
  • ߃౳ࣹ (identity)ɿ
  • ߹੒ (composition)ɿ
  • ݁߹཯ (associativity)ɿ
  • ࢝Ҭ (domain) / ऴҬ (codomain):

  View full-size slide

 9. Swift ͷྫ
  // ߃౳ࣹʢྫɿ `f ⚬ id == f`ɺ `id ⚬ f == f`ʣ
  func id(_ a: A) -> A {
  return a
  }
  // ؔ਺ͷ߹੒ʢྫɿ `(g ⚬ f)(x) == g(f(x))`ʣ
  func ⚬ (_ g: B -> C, _ f: A -> B) -> A -> C {
  return { g(f($0)) }
  }

  View full-size slide

 10. ؔख
  Functor

  View full-size slide

 11. ؔख (Functor)
  • ݍΛʮର৅ʯʹɺ ͋Δݍ͔Β͋Δݍ
  ΁ͷߏ଄ʢ໼ҹશମͷܗʣΛอͭ
  ʮࣹʯʢϚοϐϯάʣ
  • ֤ର৅ ʹ͍ͭͯ ʹରԠ
  • ֤ࣹ ʹ͍ͭͯ ʹରԠ
  • ߏ଄ʢ߹੒ͱ߃౳ࣹʣΛอଘ͢Δ


  View full-size slide

 12. // ٙࣅSwift
  protocol Functor[F] {
  // Note: `self.map { ... }` ʢΠϯελϯεϝιουʣ
  // ͱͯ͠΋࢖͑Δͱ͢Δ
  static func map(_ self: F, _ f: A -> B) -> F
  }
  extension Functor[Array] { ... }
  // ࢖༻ྫɿ Array ==> Array
  [1, 2, 3].map(String.init) == ["1", "2", "3"]

  View full-size slide

 13. ؔखͱ͸ʮmap ͕Ͱ͖Δʯ͜ͱ
  map = ίϯςφΛม͑ͣʹ
  த਎Λม͑Δʁ
  ʢର৅͕த৺ (pointwise) ͷߟ͑ํʣ

  View full-size slide

 14. // લܝ
  protocol Functor[F] {
  static func map(_ self: F, _ f: A -> B) -> F
  }
  // Ҿ਺ॱংΛೖΕସ͑ͯɺΧϦʔԽ͢Δͱɾɾɾ
  protocol Functor[F] {
  // ؔ਺্࣋ͪ͛ (lifting)
  static func map(_ f: A -> B) -> F -> F
  }
  map ͕ f: A -> B ͔Β F(f): F -> F ΁ͷม׵ʹͳΔ

  View full-size slide

 15. map ʢؔखʣ͸ɾɾɾ
  ݍͷؔ਺ f Λɺผͷݍͷؔ਺
  F(f) = map(f) ʹࣸ͢
  ʢࣹ͕த৺ (pointfree) ͷߟ͑ํʣ

  View full-size slide

 16. ͷҙຯ
  2ͭͷࣹ ʹ͍ͭͯɺઌʹ߹੒͔ͯ͠Β Λద༻ͯ͠΋ɺ
  ΛͦΕͧΕʹద༻͔ͯ͠Β߹੒ͯ͠΋ಉ͡

  View full-size slide

 17. ͷྫ
  let count: String -> Int = { $0.count }
  let isEven: Int -> Bool = { $0 % 2 == 0 }
  ["Hello"].map(isEven ⚬ count) // ؔ਺߹੒ ʴ 1ճ `map`
  == ["Hello"].map(count).map(isEven) // 2ճ `map`
  // ==> F.map(isEven ⚬ count) == F.map(isEven) ⚬ F.map(count)
  !
  2ճ map͸ɺʮؔ਺߹੒ʴ1ճ mapʯͱಉ͡ʢܭࢉྔ࡟ݮʣ

  View full-size slide

 18. ༨ஊɿࣗݾؔख (Endofunctor)
  ͜͜·Ͱɺ Array ΍ Array Λɺ Int ΍ String
  ͱ͸ ผͷݍʢArray ͷݍʣ ͷର৅ͱͯ͠ߟ͖͑ͯͨ
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹˣ
  ࣮ࡍ͸ɺ͢΂ͯಉ͡SwiftͷܕͳͷͰɺ1ͭͷʮSwiftݍ ʯͷର৅
  ͱͯ͠ѻͬͯྑ͍
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹˣ
  ϓϩάϥϛϯάͷੈքͷ ؔख (Functor) ͱ͸ɺ࣮͸ ࣗݾؔख
  ʢݍ͔Βಉ͡ݍ΁ͷؔख ʹ ଟ૬ؔ਺ mapʣ ͷ͜ͱ

  View full-size slide

 19. ࣗવม׵
  Natural Transformation

  View full-size slide

 20. ࣗવม׵
  • 2ͭͷݍͷؒͷ"ࣹ"Ͱ͋ΔؔखΛʮର
  ৅ʯͱͯ͠ѻͬͨͱ͖ͷɺؔख͔Β
  ؔख΁ͷʮࣹʯ
  • ݍ ͱؔख ͕༩͑
  ΒΕͨͱ͖ɺࣗવม׵ ͸
  ͷࣹ ͷू߹
  Ͱɺ೚ҙͷ ʹରͯ͠ɺҎ
  Լͷ౳ࣜʢՄ׵ਤࣜʣ Λຬͨ͢ɿ

  View full-size slide

 21. ͷҙຯ
  // ࣗવม׵ʢத਎Λม͑ͣʹίϯςφΛม͑Δʮଟ૬ؔ਺ʯʣ
  func alpha(_ fa: F) -> G { ... }
  // Մ׵ࣜ
  alpha(fa.map(f)) == alpha(fa).map(f)
  // ==> alpha ⚬ F.map(f) == G.map(f) ⚬ alpha
  !
  F.map(f) Λઌʹܭࢉ͔ͯ͠Β alpha Λܭࢉͯ͠΋ɺalpha
  Λઌʹܭࢉ͔ͯ͠Β G.map(f) Ͱ΋ɺͲͪΒͰ΋੒Γཱͭ

  View full-size slide

 22. ͷྫ
  /// Array -> Optional ΁ͷࣗવม׵
  func arrFirst(_ arr: Array) -> Optional {
  return arr.first
  }
  arrFirst( [1, 2, 3].map(String.init) ) // `map` ͔ͯ͠Β `first`
  == arrFirst([1, 2, 3]).map(String.init) // `first` ͔ͯ͠Β `map`
  !
  ӈลͷํ͕ܭࢉྔ͕গͳ͍ → ίϯύΠϥ͕࠷దԽͰ͖Δ

  View full-size slide

 23. ถాͷิ୊
  Yoneda Lemma

  View full-size slide

 24. ถాͷิ୊

  View full-size slide

 25. ถాͷิ୊ ʹʮࣗવม׵ʯͱʮ஋ʯͷ1:1ରԠ
  let fa: F = ... // ஋
  func closure(_ f: A -> B) -> F { // ࣗવม׵
  return fa.map(f) // `fa` Λ಺෦Ͱ࣋ͭ
  }
  faʢ஋ʣͱ closureʢ஋Λดแͨ͠ଟ૬ؔ਺ʣ͸"ಉ͡΋ͷ"ɺ
  ͦΕΒͷܕ͸ ಉܕʢ૬ޓʹม׵Մೳʣ ͱΈͳͤΔ

  View full-size slide

 26. // F(A) ͔Β ∀B. (A -> B) -> F(B) ΁ͷม׵
  func faToClosure(_ fa: F) -> (A -> B) -> F {
  return { f in
  return fa.map(f)
  }
  }
  // ∀B. (A -> B) -> F(B) ͔Β F(A) ΁ͷม׵
  func closureToFa(
  _ closure: /* ϥϯΫ2ଟ૬ */ (A -> B) -> F
  ) -> F {
  return closure(id)
  }

  View full-size slide

 27. ࢀߟεϥΠυ2ɿ ಉܕͷ࿩
  2 https://speakerdeck.com/inamiy/algebraic-data-type-in-swift
  ༨ஊɿถాͷิ୊Λ࢖͏ͱ ͷࢦ਺๏ଇ΍ɺ෼഑๏ଇͳͲ͕؆୯ʹূ໌Ͱ͖·͢

  View full-size slide

 28. ถాͷิ୊͔Βɺܧଓ (CPS) ͱCPSม׵
  • ʢ߃౳ؔखʣͱ͓͘ͱɺCPSʢܧଓʣ
  • ͱ͓͘ͱɺCPSม׵ʢʹ ถాຒΊࠐΈ ʣ
  func cpsTransform(_ f: X -> A) -> (A -> B) -> (X -> B) {
  return { aToB in
  return { x in aToB(f(x)) }
  }
  }

  View full-size slide

 29. func fac(_ n: Int) -> Int {
  //

  ຤ඌ࠶ؼͷܗͰ͸ͳ͍ʢ͕ɺཪͰίϯύΠϥ͕࠷దԽͯ͘͠ΕΔʣ
  return n == 0 ? 1 : n * fac (n - 1)
  }
  // `cpsTransform` Λ࢖Θͣɺखॻ͖ͰܧଓʹΑΔ຤ඌ࠶ؼ
  func facCPS(_ n: Int, _ next: Int -> R) -> R {
  return n == 0 ? next(1) : facCPS(n - 1, { next(n * $0) })
  }
  // `cpsTransform` Λ࢖ͬͨ৔߹ʢ຤ඌ࠶ؼ࠷దԽʣ
  let facCPSAuto: (Int -> Int) -> Int -> Int = cpsTransform(fac)
  facCPS(4, id) // 24 ʢखಈͰ຤ඌ࠷దʣ
  facCPSAuto(id)(4) // 24 ʢࣗಈͰ຤ඌ࠷దʣ

  View full-size slide

 30. ਵ൐
  Adjunction

  View full-size slide

 31. ࣗ༝ؔख ๨٫ؔख

  View full-size slide

 32. // ٙࣅSwift
  protocol Adjunction[F, U] where Functor[F], Functor[U] {
  /// (F(C) -> D) -> (C -> U(D))
  static func leftAdjunct(_ f: F -> D)
  -> C -> U
  /// (C -> U(D)) -> (F(C) -> D)
  static func rightAdjunct(_ f: C -> U)
  -> F -> D
  }

  View full-size slide

 33. ਵ൐ͷྫ
  /// ੵͷܕʢλϓϧʣ
  typealias Tuple = (B, A) // ஫ҙɿ޲͖͕ٯ
  /// ؔ਺ͷܕʢReaderͱ΋ݺ͹ΕΔʣ
  typealias Func = A -> B

  View full-size slide

 34. extension Functor[Tuple] { // `Tuple` ͸ `A` ͷΈͷ෦෼ద༻
  static func map(_ f: C -> D) -> Tuple -> Tuple {
  return { t in
  return (f(t.0), t.1)
  }
  }
  }
  extension Functor[Func] {
  static func map(_ f: C -> D) -> Func -> Func {
  return { fun in
  return f ⚬ fun
  }
  }
  }

  View full-size slide

 35. // Tuple ⊣ Func
  extension Adjunction[Tuple, Func] {
  static func leftAdjunct(_ f: Tuple -> D)
  -> C -> Func {
  return { c in { a in f((c, a)) } }
  }
  static func rightAdjunct(_ f: C -> Func)
  -> Tuple -> D {
  return { t in f(t.0)(t.1) }
  }
  }

  View full-size slide

 36. func curry(_ f: (A, B) -> C) -> A -> B -> C {
  return { a in
  return { b in
  return f(a, b)
  }
  }
  }
  func uncurry(_ f: A -> B -> C) -> (A, B) -> C {
  return { a, b in
  return f(a)(b)
  }
  }

  View full-size slide

 37. leftAdjunct
  == curry
  rightAdjunct
  == uncurry
  (Tuple ⊣ Func ͷͱ͖)

  View full-size slide

 38. ਵ൐ͷผͷఆٛ

  View full-size slide

 39. extension Adjunction {
  static func unit(_ c: C) -> U> {
  // `leftAdjunct` ͷୈ1Ҿ਺͸ `F -> D` ͳͷͰɺ
  // `id` Λద༻͢Δͱɺܕͱͯ͠ `D = F` ͕֬ఆ͢Δ
  return leftAdjunct(id)(c)
  }
  static func counit(_ fud: F>) -> D {
  return rightAdjunct(id)(fud)
  }
  }

  View full-size slide

 40. counit: F> -> D ʹɺ D = F Λ୅ೖͯ͠ΈΔͱ
  counit: F>> -> F
  ͜ΕΛ͞Βʹ ؔख U ͰϦϑτ͢Δͱ
  U.map(counit): U>>> -> U>
  extension Adjunction {
  static func join(_ x: U>>>) -> U> {
  return map(counit)
  }
  }

  View full-size slide

 41. ੔ཧͯ͠ΈΔɿ
  extension Adjunction {
  static func unit(_ c: C) -> U> {
  return leftAdjunct(id)(c)
  }
  static func join(_ x: U>>>) -> U> {
  return map(counit)
  }
  }
  ͜͜Ͱɺ U> = M ͱஔ͍ͯΈΔͱɾɾɾ

  View full-size slide

 42. protocol Monad[M] where Functor[M] {
  static func unit(_ c: C) -> M
  static func join(_ mmc: M>) -> M
  }
  extension Monad {
  static func flatMap(_ f: C -> M)
  -> M -> M {
  return { (join ⚬ map(f))($0) }
  }
  }

  View full-size slide

 43. ਵ൐

  Ϟφυ

  View full-size slide

 44. ྫɿ Tuple ⊣ Func ΑΓɺ
  Func>
  ʹʮؔ਺ͷதʹλϓϧΛೖΕΔʯʹ ঢ়ଶϞφυ
  struct State {
  let runState: S -> (A, S)
  init(_ fun: Func>) {
  // `Func>` ͱ
  // `S -> (A, S)` ͸࣮͸ಉ͡ʂ
  self.runState = fun
  }
  }

  View full-size slide

 45. ͸Ϟφυ
  Ͱ͸ɺٯͷ ͸lĤĤĤ

  View full-size slide

 46. // W ͸ Ϟφυ M ͷٯ
  protocol Comonad[W] where Functor[W] {
  // Ϟφυͷ `unit: C -> M` ͷٯ
  static func counit(_ wc: W) -> D
  // Ϟφυͷ `join: M> -> M` ͷٯ
  static func duplicate(_ wc: W) -> W>
  }

  View full-size slide

 47. ༨Ϟφυ
  Comonad

  View full-size slide

 48. ਵ൐

  ༨Ϟφυ

  View full-size slide

 49. ྫɿ Tuple ⊣ Func ΑΓɺ
  Tuple>
  ʹʮλϓϧͷதʹؔ਺ΛೖΕΔʯʹ ༨ঢ়ଶ༨Ϟφυ
  struct Store { // CoState ͱ΋ݴΘΕΔ
  let setter: A -> S
  let getter: A
  init(_ t: Tuple>) {
  self.setter = t.0
  self.getter = t.1
  }
  }

  View full-size slide

 50. ͦͯ͠ɺ S -> Store ʢ༨୅਺ɺCoalgebraʣΛߟ͑Δ
  struct Lens {
  let setter: S -> A -> S
  let getter: S -> A
  init(_ f: S -> Store) {
  self.setter = { s in f(s).setter }
  self.getter = { s in f(s).getter }
  }
  }

  View full-size slide

 51. Ϩϯζ͸
  ༨ঢ়ଶ༨Ϟφυͷ
  ༨୅਺
  Lenses are Costate
  Comonad
  Coalgebras

  View full-size slide

 52. ·ͱΊ
  • ݍɺ߹੒ɺ߃౳ࣹ
  • ؔख (Functor) → ݍͷࣹΛɺผͷݍʹࣸ͢ (map)
  • ࣗવม׵ (Natural Transformation) → Մ׵ਤࣜɺଟ૬ؔ਺
  • ถాͷิ୊ (Yoneda Lemma) → ܧଓ (CPS) ͳͲ
  • ਵ൐ (Adjunction) → ΧϦʔԽɺϞφυɺ༨Ϟφυ
  • Ϟφυ / ༨Ϟφυ ((Co-)Monad) → ঢ়ଶϞφυɺϨϯζ

  View full-size slide

 53. ͞ΒʹֶͿͨΊʹ
  • ۃݶ (Limit) l ੵɺΠίϥΠβɺҾ͖໭͠ɺetc
  • Τϯυ / ༨Τϯυ (End / Coend)
  • ୅਺ / ༨୅਺ (Algebra / Coalgebra)
  • ࣗ༝ؔखɾࣗ༝Ϟφυ (Free Functor, Free Monad)
  • Χϯ֦ு (Kan Extension)
  • ϞϊΠυݍɾ๛য়ݍ (Monoidal / Enriched Category)

  View full-size slide

 54. ࢀߟจݙʢॳֶऀ޲͚ʣ
  • Bartosz Milewski's Programming Cafe | Category Theory,
  Haskell, Concurrency, C++

  !
  Bartosz Milewski - YouTube

  !
  TheCatsters - YouTube
  • Category theory for beginners
  • ݍ࿦ษڧձ @ ϫʔΫεΞϓϦέʔγϣϯζ

  View full-size slide

 55. ࢀߟจݙʢதʙ্ڃऀ޲͚ʣ

  !
  ݍ࿦ ݪஶୈ2൛ | Steve Awodey

  !
  ϕʔγοΫݍ࿦ ීวੑ͔Βͷ଎शίʔε | Tom Leinster

  !
  ݍ࿦ͷجૅ | Saunders MacLane
  • ݍ࿦ | ұେ੔Ҭ
  • ᐻࢁਖ਼޾ͷΩϚΠϥࣂҭه
  • nLab

  View full-size slide

 56. Thanks!
  Yasuhiro Inami
  @inamiy

  View full-size slide