Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Swiftプログラミングと論理 〜そして帰ってきた圏論〜 / Swift and Logic, and Category Theory

Yasuhiro Inami
September 06, 2019

Swiftプログラミングと論理 〜そして帰ってきた圏論〜 / Swift and Logic, and Category Theory

Swiftプログラミングと論理 〜そして帰ってきた圏論〜 iOSDC Japan 2019 (Sep 6, 2019)
https://fortee.jp/iosdc-japan-2019/proposal/9529444c-a849-47cd-94a7-bf2b694320aa

Yasuhiro Inami

September 06, 2019
Tweet

More Decks by Yasuhiro Inami

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Swiftͱ࿦ཧ
  ʙͦͯ͠ؼ͖ͬͯͨݍ࿦ʙ
  2019/09/06 iOSDC 2019
  Yasuhiro Inami / @inamiy

  View full-size slide

 2. ࿦ཧֶ
  ࢥߟͷಓےΛʮਅཧ 5SVUI
  ʯ
  ͱ͍͏֓೦Λ༻͍ͯઆ໌͢Δֶ໰

  View full-size slide

 3. J04%$͸J04ΧϯϑΝϨϯε
  J04ΧϯϑΝϨϯε͸ͨͷ͠ʔ
  ΑͬͯɺJ04%$͸ͨͷ͠ʔ

  View full-size slide

 4. ΋͠"ͳΒ͹#
  ΋͠#ͳΒ͹$
  Αͬͯɺ΋͠"ͳΒ͹$

  View full-size slide

 5. 2͜Ε͸ৗʹਖ਼͍͠ʁ

  View full-size slide

 6. ൴ࢯ͸ΰϦϥ
  ΰϦϥ͸Πέϝϯ
  Αͬͯɺ൴ࢯ͸Πέϝϯ

  View full-size slide

 7. ʮਖ਼͍͠ʯͱ͸ͳΜͧ΍ʁ
  ԿΛਖ਼͍͠ͱߟ͑ɺࢥߟΛల։͍͚ͯ͠Δ͔ʁ

  View full-size slide

 8. ࿦ཧͷʮਖ਼͠͞ʯΛ෼͚ͯߟ͑Δ
  ࿦ཧͷʮܗʯ͕ਖ਼͍͠
  ࿦ཧͷʮ಺༰ʯ͕ਖ਼͍͠

  View full-size slide

 9. ߏจ࿦(Syntax)
  ه߸తͳ࿦ཧࣜͱਪ࿦نଇΛ࢖ͬͯɺ
  ʢػցతʹʣ৽͍͠࿦ཧࣜΛܭࢉʢূ໌ʣ͢Δ

  View full-size slide

 10. ࿦ཧͷύλʔϯ
  "ͳΒ͹#
  "ͱ#
  "·ͨ͸#
  "Ͱͳ͍
  A → B
  A ∧ B
  A ∨ B
  ¬A

  View full-size slide

 11. ໋୊ͱ࿦ཧࣜ
  ࿦ཧه߸
  ໋୊ม߲
  ໋୊ఆ߲
  ∧ , ∨ , ¬, →
  A, B, C, ⋯
  ⊤ , ⊥

  View full-size slide

 12. ࿦ཧࣜͷྫ
  A ∧ (B → C)
  (A ∨ B) ∧ (C → D)
  (¬A → ⊥ ) ∨ (¬B ∧ ⊤ )

  View full-size slide

 13. ਪ࿦نଇͷྫɿϞʔμεϙωϯε
  A → B A
  B جຊతͳਪ࿦نଇΛ
  ެཧܥͱͯ͠ఆΊΔ
  લఏ̍ɿ"ͳΒ͹#
  લఏ̎ɿ"Ͱ͋Δ
  ݁࿦ɹɿ#Ͱ͋Δ

  View full-size slide

 14. ূ໌ਤͷྫʢਪ࿦نଇͷద༻աఔͷ໦ߏ଄ʣ

  View full-size slide

 15. ҙຯ࿦(Semantics)
  ࿦ཧࣜʹʮਅʯ·ͨ͸ʮِʯͷ
  ਅཧ஋Λ෇༩ͯ͠ղऍ͢Δ

  View full-size slide

 16. ࿦ཧࣜʢه߸ʣˠਅཧ஋ͷׂΓ౰ͯ
  A B ¬A A∧B A∨B A→B
  1 1 0 1 1 1
  1 0 0 0 1 0
  0 1 1 0 1 1
  0 0 1 0 0 1
  ෇஋
  ਅ ِ

  A → B
  A ∧ B
  A ∨ B
  ¬A
  ֤ม߲ͷਅِΛܾΊΔ
  ʹߦΛબͿ

  View full-size slide

 17. ਅཧ஋දͷྫ
  A B ¬A ¬A∨B A→B (¬A∨B) → (A→B) (A→B) → (¬A∨B)
  1 1 0 1 1 1 1
  1 0 0 0 0 1 1
  0 1 1 1 1 1 1
  0 0 1 1 1 1 1
  ৗʹʹͳΔ
  ࿦ཧ͕ࣜଘࡏ

  View full-size slide

 18. (A → B) ↔ (¬A ∨ B)
  ͸ɺ໋୊"ɺ#ʹΑΒͣɺৗʹਅ
  ߃ਅ τʔτϩδʔ

  P ↔ Q := (P → Q) ∧ (Q → P)

  View full-size slide

 19. ߃ਅʢτʔτϩδʔʣͷྫ
  ྗͱ͸ύϫʔ
  ຖ೔͕ΤϒϦσΠ
  A → A
  ಉҰ཯

  View full-size slide

 20. ߃ਅʢτʔτϩδʔʣͷྫ
  ੈͷதʹ͸छྨͷஉ͔͠ډͳ͍
  Զ͔ɺԶҎ֎͔
  A ∨ ¬A
  ഉத཯

  View full-size slide

 21. ߃ਅʢτʔτϩδʔʣͷྫ
  (A → B) → ((B → C) → (A → C))
  ((((A → B) → (¬C → ¬D)) → C) → E) → ((E → A) → (D → A))
  ¬(A ∧ ¬A) (A ∧ ¬A) → B
  ((A → B) → A) → A
  ¬¬A → A
  (A → B) ↔ (¬B → ¬A)
  ¬(A ∧ B) ↔ (¬A ∨ ¬B) ¬(A ∨ B) ↔ (¬A ∧ ¬B)

  View full-size slide

 22. (A → B) → ((B → C) → (A → C))
  ((((A → B) → (¬C → ¬D)) → C) → E) → ((E → A) → (D → A))
  ¬(A ∧ ¬A) (A ∧ ¬A) → B
  ((A → B) → A) → A
  ¬¬A → A
  (A → B) ↔ (¬B → ¬A)
  ¬(A ∧ B) ↔ (¬A ∨ ¬B) ¬(A ∨ B) ↔ (¬A ∧ ¬B)
  ߃ਅʢτʔτϩδʔʣͷྫ
  ໃ६཯ രൃ཯ ೋॏ൱ఆআڈ
  ύʔεͷ๏ଇ
  ରۮ཯
  υɾϞϧΨϯͷ๏ଇ
  ਪҠ཯
  ϝϨσΟεͷެཧ

  View full-size slide

 23. ߃ਅʢτʔτϩδʔʣͷྫ
  ߃ਅͳ࿦ཧࣜ͸ແݶʹଘࡏ͢Δ

  ˠ༗ݶͷنଇ͔Βಋ͖ग़ͤͳ͍͔ʁ
  A → ¬¬A
  A → ¬¬¬¬A
  A → ¬¬¬¬¬¬A ⋯

  View full-size slide

 24. ߃ਅͳ࿦ཧ͔ࣜΒ
  ܗࣜతମܥΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 25. ܗࣜతମܥʢه߸ʴจ๏ʴެཧʴਪ࿦نଇʣ
  ެཧʹલఏͱͯ͠ಋೖ͞ΕΔجຊతͳԾఆ
  ʢҰ෦ͷ߃ਅͳ࿦ཧࣜʣ
  ਪ࿦نଇʹ࿦ཧ͔ࣜΒଞͷ࿦ཧࣜΛಋ͘͜ͱ
  ެཧͱਪ࿦نଇʢܗࣜతମܥʣΛ࢖ͬͯ
  ͢΂ͯͷ߃ਅͳ࿦ཧࣜʢఆཧʣΛಋ͘

  View full-size slide

 26. ܗࣜతମܥͷछྨ
  w ήϯπΣϯྲྀ
  w ࣗવԋ៷ʜ೔ৗͷਪ࿦ʹ͍ۙɺެཧͳ͠ɺਪ࿦نଇ͕ଟ͍
  w γʔΫΤϯτܭࢉʜެཧ͕̍ͭʢಉҰੑʣɺਪ࿦نଇ͕ଟ͍
  w ώϧϕϧτྲྀ
  w ެཧ͕ଟ͍ɺਪ࿦نଇ͕̍ͭʢϞʔμεϙωϯεʣ
  w ܗࣜతମܥ͔Βಋग़͞ΕΔ࿦ཧࣜʢఆཧʣ͸ɺ߃ਅʢ݈શੑʣ

  View full-size slide

 27. ήϯπΣϯྲྀɾࣗવԋ៷
  A B
  A ∧ B
  A ∧ B
  A
  A ∧ B
  B
  A
  A ∨ B
  B
  A ∨ B
  A ∨ B C C
  C
  A → B A
  B
  B
  A → B

  ¬A
  A ¬A


  A

  [A]
  ¬¬A
  A

  [A]

  [B]

  [A]
  <">ʜ"ͷԾఆΛด͡Δ

  View full-size slide

 28. ήϯπΣϯྲྀɾࣗવԋ៷ʢγʔΫΤϯτܭࢉ෩ʣ
  Γ ⊢ A Γ ⊢ B
  Γ ⊢ A ∧ B
  Γ ⊢ A ∧ B
  Γ ⊢ A
  Γ ⊢ A ∧ B
  Γ ⊢ B
  Γ ⊢ A
  Γ ⊢ A ∨ B
  Γ ⊢ B
  Γ ⊢ A ∨ B
  Γ ⊢ A ∨ B Γ, A ⊢ C Γ, B ⊢ C
  Γ ⊢ C
  Γ ⊢ A → B Γ ⊢ A
  Γ ⊢ B
  Γ, A ⊢ B
  Γ ⊢ A → B
  Γ, A ⊢ ⊥
  Γ ⊢ ¬A
  Γ ⊢ A Γ ⊢ ¬A
  Γ ⊢ ⊥
  Γ ⊢ ⊥
  Γ ⊢ A
  Γ ⊢ ¬¬A
  Γ ⊢ A
  A ∈ Γ
  Γ ⊢ A
  ϵ⊢"ʜ࿦ཧࣜͷ༗ݶྻϵ͔Βɺ࿦ཧࣜ"͕ূ໌Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 29. ώϧϕϧτྲྀ A → B A
  B
  B → (A → B)
  (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C))
  ¬¬A → A
  A → A ∨ B ⊥ → A
  B → A ∨ B
  (A → C) → ((B → C) → ((A ∨ B) → C))
  A ∧ B → A
  A ∧ B → B
  A → (B → (A ∧ B))
  ਪ࿦نଇ͸
  ϞʔμεϙωϯεͷΈ
  (A → ¬A) → ¬A
  ¬A → (A → B)

  View full-size slide

 30. ͦΕͱͳ͘

  ʮ4XJGUϓϩάϥϛϯάʯ
  ͬΆ͍

  View full-size slide

 31. ࿦ཧ˱4XJGUϓϩάϥϛϯά
  A → B
  A ∧ B
  A ∨ B
  ¬A := A → ⊥
  ରԠ

  ؔ਺ܕ
  ௚ੵܕ
  ௚࿨ܕ

  Either
  Never
  typealias Not
  = (A) -> Never
  (A, B)
  (A) -> B
  ϘτϜܕ
  㲄Λ࢖ͬͯ
  ൱ఆΛఆٛͰ͖Δ

  View full-size slide

 32. ʲ࠶ܝʳήϯπΣϯྲྀɾࣗવԋ៷
  A B
  A ∧ B
  A ∧ B
  A
  A ∧ B
  B
  A
  A ∨ B
  B
  A ∨ B
  A ∨ B C C
  C
  A → B A
  B
  B
  A → B

  ¬A
  A ¬A


  A

  [A]
  ¬¬A
  A

  [A]

  [B]

  [A]

  View full-size slide

 33. /// `B ===> A → B`
  /// - Note: More formally, A ⊢ B ===> ⊢ A → B.
  func implyIntro(_ b: B) -> ((A) -> B) {
  { _ in b }
  }
  /// `A → B, A ===> B` (Modus ponens)
  func implyElim(_ f: (A) -> B, _ a: A) -> B {
  f(a)
  }
  A → B A
  B
  B
  A → B

  [A]

  View full-size slide

 34. /// `A, B ===> A ∧ B`
  func andIntro(_ a: A, _ b: B) -> (A, B) {
  (a, b)
  }
  /// `A ∧ B ===> A`
  func andElim1(_ ab: (A, B)) -> A {
  ab.0
  }
  /// `A ∧ B ===> B`
  func andElim2(_ ab: (A, B)) -> B {
  ab.1
  }
  A B
  A ∧ B
  A ∧ B
  A
  A ∧ B
  B

  View full-size slide

 35. /// `A ===> A ∨ B`
  func orIntro1(_ a: A) -> Either {
  .left(a)
  }
  /// `B ===> A ∨ B`
  func orIntro2(_ b: B) -> Either {
  .right(b)
  }
  /// `A ∨ B, A → C, B → C ===> C`
  func orElim(
  _ e: Either, _ ac: (A) -> C, _ bc: (B) -> C
  ) -> C {
  switch e {
  case let .left(a):
  return ac(a)
  case let .right(b):
  return bc(b)
  }
  }
  A
  A ∨ B
  B
  A ∨ B
  A ∨ B C C
  C

  [A]

  [B]

  View full-size slide

 36. struct Not {
  let f: (A) -> Never
  }
  /// `A ⊢ ⊥ ===> ⊢ ¬A`
  func notIntro(_ x: Never) -> Not {
  Not { _ in x }
  }
  /// `A, ¬A ===> ⊥` (NOTE: not using `fatalError`)
  func notElim(_ a: A, _ notA: Not) -> Never {
  notA.f(a)
  }

  ¬A
  A ¬A


  [A]

  View full-size slide

 37. /// `⊥ ===> A`
  func absurd(_ x: Never) -> A {
  // Do nothing, but it compiles.
  }

  A

  View full-size slide

 38. ʲ࠶ܝʳώϧϕϧτྲྀ
  B → (A → B)
  (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C))
  A → A ∨ B
  B → A ∨ B
  (A → C) → ((B → C) → ((A ∨ B) → C))
  A ∧ B → A
  A ∧ B → B
  A → (B → (A ∧ B))
  A → B A
  B
  ਪ࿦نଇ͸
  ϞʔμεϙωϯεͷΈ
  ¬¬A → A
  ⊥ → A
  (A → ¬A) → ¬A
  ¬A → (A → B)

  View full-size slide

 39. ʲ࠶ܝʳώϧϕϧτྲྀ
  (A → C) → ((B → C) → ((A ∨ B) → C))
  A → B A
  B
  A → A ∨ B
  B → A ∨ B
  A ∧ B → A
  A ∧ B → B
  A → (B → (A ∧ B))
  ਪ࿦نଇ͸
  ϞʔμεϙωϯεͷΈ
  ¬¬A → A
  ⊥ → A
  (A → ¬A) → ¬A
  ¬A → (A → B)
  (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C))
  A ∨ B := ¬A → B := ¬B → A
  A ∧ B := ¬(A → ¬B) := ¬(B → ¬A)
  ¬A := A → ⊥
  /05&ˮ ˭ ™͸ɺˠͱ˵ͷΈΛ࢖ͬͯهड़Ͱ͖Δ
  B → (A → B)

  View full-size slide

 40. ίϯϏωʔλ࿦ཧ
  Kxy = x
  Sxyz = xz(yz)
  I = SKK
  K : X → Y → X
  S : (Z → Y → X) → (Z → Y) → Z → X
  I : X → X
  ஋ͷؔ਺Խ ҰൠԽ

  3FBEFSϞφυͷQVSF

  Ϟʔμεϙωϯε
  ͷҰൠԽ

  3FBEFSϞφυͷBQ

  View full-size slide

 41. /// `K = A → (B → A)`
  func k(_ a: A) -> (B) -> A {
  { _ in a }
  }
  /// `S = (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C))`
  func s(_ a: @escaping (C) -> (A) -> B)
  -> (_ b: @escaping (C) -> A)
  -> (C) -> B
  {
  { b in { c in a(c)(b(c)) } }
  }

  View full-size slide

 42. /// `I = SKK: A → A`
  func i(_ a: A) -> A {
  let k_: (A) -> (A) -> A = k
  let skk: (A) -> A = s(k)(k_)
  return skk(a)
  }
  i("hello") // "hello"
  i(123) // 123

  View full-size slide

 43. ࿦ཧ

  4XJGUϓϩάϥϛϯά

  View full-size slide

 44. ((A → B) → A) → A
  A ∨ ¬A
  ¬¬A → A
  ¬(A ∧ B) → (¬A ∨ ¬B)
  (A → B) → (¬A ∨ B)
  (¬B → ¬A) → (A → B)
  ഉத཯
  ೋॏ൱ఆআڈ
  ରۮ཯ ൱ఆআڈWFS

  υɾϞϧΨϯͷ๏ଇ ™㱸

  ؚ࣮࣭ҙ
  ύʔεͷ๏ଇ
  /05&
  ʮٯʯ͸߃ਅ
  4XJGUͰ࣮૷Ͱ͖ͳ͍߃ਅͳ࿦ཧࣜ

  View full-size slide

 45. /// `A ∨ ¬A` (Law of excluded middle)
  func excludedMiddle() -> Either> {
  fatalError("Can't impl in Swift”)
  }

  View full-size slide

 46. /// `A ∨ ¬A` (Law of excluded middle)
  func excludedMiddle() -> Either> {
  fatalError("Can't impl in Swift”)
  }
  ANY LANGUAGES!

  View full-size slide

 47. /// `((A → B) → A) → A`
  func peirceLaw() -> (((A) -> B) -> A) -> A {
  { (aba: ((A) -> B) -> A) in
  let ab: (A) -> B = {
  fatalError("Can't impl ")
  }()
  let a = aba(ab)
  return a
  }
  }

  View full-size slide

 48. /// `((A → B) → A) → A`
  func peirceLaw() -> (((A) -> B) -> A) -> A {
  { (aba: ((A) -> B) -> A) in
  // WARNING: This compiles, but using invalid `excludedMiddle()`.
  let either: Either> = excludedMiddle()
  switch either {
  case let .left(a):
  return a
  case let .right(notA):
  return aba { a in absurd(notA.f(a)) }
  }
  }
  }
  ݟ্͔͚͸࣮૷Ͱ͖͍ͯΔ͕ɺ
  ഉத཯Λ࢖͍ͬͯΔͷͰɺ

  View full-size slide

 49. ͜Ε·Ͱͷ࿦ཧ͸ɾɾɾ
  ݹయ࿦ཧ ϒʔϧ࿦ཧ

  ࿦ཧࣜʹʮਅʯ·ͨ͸ʮِʯͷ

  ਅཧ஋Λ෇༩ͯ͠ղऍ͢Δ

  View full-size slide

 50. ݹయ࿦ཧʹ͓͚Δʮˠʯ
  A → B
  Bool
  true
  false
  USVFPSGBMTF
  ௨Γ͔͠ͳ͍

  View full-size slide

 51. 4XJGUϓϩάϥϛϯάʹ͓͚Δʮˠʯ
  Types
  Int
  Bool
  (A) -> B
  (Int)->Bool
  ৽͍͠ܕ͕
  ߏ੒͞ΕΔ

  View full-size slide

 52. ݹయ࿦ཧ ϒʔϧ࿦ཧ

  ˣ

  ߏ੒త࿦ཧ

  ௚؍ओٛ࿦ཧ

  ഉத཯΍ೋॏ൱ఆআڈ͕
  ੒Γཱͨͳ͘ͳΔ

  View full-size slide

 53. ௚؍ओٛ࿦ཧ

  4XJGUϓϩάϥϛϯά

  View full-size slide

 54. ௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧʹ͓͚Δ
  ࣗવԋ៷

  ୯७ܕ෇͖ϥϜμܭࢉ

  ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷཧ࿦తج൫

  View full-size slide

 55. ܕͳ͠ϥϜμܭࢉʢུ֓ʣ
  t ::= x
  | λx . t
  | t t
  ʢม਺ʣ
  ʢλந৅ɺؔ਺ఆٛʣ
  ʢؔ਺ద༻ʣ
  λx . x λx . (λy . x) (λx . xx)(λx . xx)
  λ߲ͷྫ
  ϥϜμ߲

  View full-size slide

 56. ܕ෇͖ϥϜμܭࢉʢུ֓ʣ
  T ::= X
  | T → T
  ʢܕม਺ʣ
  ʢؔ਺ܕʣ
  t ::= x
  | λ(x : T) . t
  | t t
  ʢม਺ʣ
  ʢλந৅ʣ
  ʢؔ਺ద༻ʣ
  : T
  ϥϜμ߲
  ܕɹ

  View full-size slide

 57. ܕ෇͖ϥϜμܭࢉʢུ֓ʣ
  A ∈ Γ
  Γ ⊢ A
  Γ, A ⊢ B
  Γ ⊢ A → B
  Γ ⊢ A → B Γ ⊢ A
  Γ ⊢ B
  (x : A) ∈ Γ
  Γ ⊢ x : A
  Γ, x : A ⊢ t : B
  Γ ⊢ λ(x : A) . t : A → B
  Γ ⊢ t12
  : A → B Γ ⊢ t1
  : A
  Γ ⊢ t12
  t1
  : B
  ܕ෇͚نଇͷʮܕͷΈʯʹ஫໨͢Δͱʜ
  ࣗવԋ៷ͱ
  ಉ౳
  λ߲ͷܕ෇͚نଇ
  ม਺ Еந৅
  ؔ਺ద༻

  View full-size slide

 58. ௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧʹ͓͚Δ
  ࣗવԋ៷

  ୯७ܕ෇͖ϥϜμܭࢉ

  ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷཧ࿦తج൫

  ΧϦʔɾϋϫʔυ
  ಉܕରԠ

  View full-size slide

 59. ΧϦʔɾϋϫʔυಉܕରԠ
  ௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧʹ͓͚Δ

  ࣗવԋ៷
  ୯७
  ܕ෇͖ϥϜμܭࢉ

  ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯά

  ໋୊ɾఆཧ ܕ
  ূ໌ਤ ϥϜμ߲ʢϓϩάϥϜʣ
  ؚҙಋೖ ϥϜμந৅ʢؔ਺ఆٛʣ
  Ϟʔμεϙωϯε ؔ਺ద༻
  ެཧ άϩʔόϧม਺
  Ծఆ ࣗ༝ม਺
  ԾఆΛด͡Δ ଋറม਺
  ଞͷ࿦ཧԋࢉ 㱸 㱹ͳͲ
  ͷ
  ֦ுͱಉܕରԠ΋Մೳ

  View full-size slide

 60. ௚؍ओٛ࿦ཧ

  ࿦ཧࣜʹʮՄೳੈքʯΛߟྀͨ͠
  ʮਅʯʮِʯͷਅཧ஋Λ෇༩ͯ͠ղऍ͢Δ

  View full-size slide

 61. ௚؍ओٛ࿦ཧͱʮՄೳੈքʯʢ஌ࣝঢ়ଶʣ

  A 0
  B 0
  A 1
  B 0
  A 1
  B 1

  View full-size slide

 62. ֤ੈքͱਅཧ஋ͷҨ఻ؔ܎

  A 0
  B 0
  A 1
  B 0
  A 1
  B 0
  ͸ະདྷ΁Ҩ఻͢Δ
  ʹ໭Βͳ͍

  ৽͍͠஌ݟ

  View full-size slide

 63. ֤ੈքͱਅཧ஋ͷҨ఻ؔ܎

  A 0
  ¬A 0
  A 0
  ¬A 1
  A 0
  ¬A 1
  ™"ͷ৔߹ɺ
  ݱࡏ͔Βະདྷʹ͔͚ͯ"
  ʢ"ʹͳΔ͜ͱ͸ͳ͍ʣ
  Ҩ఻

  View full-size slide


 64. A 0
  ¬A 0
  A 0
  ¬A 1
  A 0
  ¬A 1
  ™"ͷ৔߹ɺ
  ݱࡏ͔Βະདྷʹ͔͚ͯ"
  ʢ"ʹͳΔ͜ͱ͸ͳ͍ʣ
  Ҩ఻
  ֤ੈքͱਅཧ஋දͷҨ఻ؔ܎
  A ∨ ¬A
  ഉத཯͸߃ਅͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 65. ֤ੈքͱਅཧ஋ͷҨ఻ؔ܎

  A → B 1
  A 0
  B 0
  A → B 1
  A 1
  B 1
  A → B 1
  A 1
  B 1
  Ҩ఻
  "͕ಘΒΕΔͱɺ

  #΋ࣗಈతʹಘΒΕΔ
  " #ʹ
  ͳΔ͜ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 66. ֤ੈքͱਅཧ஋ͷҨ఻ؔ܎
  "͕ಘΒΕΔͱɺ

  #΋ࣗಈతʹಘΒΕΔ  A 0
  B 0
  A 1
  B 0
  A 1
  B 1

  A 0
  B 1

  View full-size slide

 67. ΫϦϓΩɾϞσϧʢࡶͳղઆʣ
  wΫϦϓΩɾϑϨʔϜʜˠˠͳͲͷੈքͷॱংू߹
  wΫϦϓΩɾϞσϧʜϑϨʔϜͷ֤ੈքͷ্ʹҨ఻͢Δ

  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹਅཧ஋ͷׂΓ౰ͯΛߦͬͨ΋ͷ
  w௚؍ओٛ࿦ཧʹ͓͚Δ߃ਅ

  ʜ೚ҙͷϑϨʔϜʴ೚ҙͷਅཧ஋ͷׂΓ౰ͯ

  ɹʹ೚ҙͷϞσϧʹ͓͍ͯਅʹͳΔ࿦ཧࣜͷ͜ͱ
  "͕ಘΒΕΔͱɺ

  #΋ࣗಈతʹಘΒΕΔ

  View full-size slide

 68. ݹయ࿦ཧ˩௚؍ओٛ࿦ཧ
  ࠷খ࿦ཧ
  ௚؍ओٛ࿦ཧ
  ݹయ࿦ཧ
  A ∨ ¬A
  ⊥ → A
  → , ∧ , ∨ , ¬, ⊥
  Λ࢖ͬͨ࿦ཧࣜ
  A → A ∨ B
  A ∧ B → A
  ໃ६཯
  ഉத཯ ⋮
  ʲ஫ҙʳ௚؍ओٛ࿦ཧ͕ഉத཯Λ௚઀ؚΉΘ͚Ͱ͸ͳ͍ʢ࣍ϖʔδࢀরʣ

  View full-size slide

 69. άϦϕϯίͷఆཧɿݹయ࿦ཧˠ௚؍ओٛ࿦ཧ΁ͷຒΊࠐΈ
  ௚؍ओٛ࿦ཧ
  ݹయ࿦ཧ
  A ∨ ¬A ¬¬(A ∨ ¬A)
  ¬¬
  ೋॏ൱ఆಋೖ
  ഉத཯ ೋॏ൱ఆഉத཯

  View full-size slide

 70. ((A → B) → A) → A
  A ∨ ¬A
  ¬¬A → A
  ¬(A ∧ B) → (¬A ∨ ¬B)
  (A → B) → (¬A ∨ B)
  (¬B → ¬A) → (A → B)
  ഉத཯
  ೋॏ൱ఆআڈ
  ରۮ཯ ൱ఆআڈWFS

  υɾϞϧΨϯͷ๏ଇ ™㱸

  ؚ࣮࣭ҙ
  ύʔεͷ๏ଇ
  ʲ࠶ܝʳ௚؍ओٛ࿦ཧͰ੒Γཱͨͳ͍࿦ཧࣜ
  /05&
  ʮٯʯ͸߃ਅ

  View full-size slide

 71. ¬¬(((A → B) → A) → A)
  ¬¬(A ∨ ¬A)
  ¬¬(¬¬A → A)
  ¬¬(¬(A ∧ B) → (¬A ∨ ¬B))
  ¬¬((A → B) → (¬A ∨ B))
  ¬¬((¬B → ¬A) → (A → B))
  ௚؍ओٛ࿦ཧͰ߃ਅͳ࿦ཧࣜ
  ͢΂ͯ
  ௚؍ओٛ࿦ཧ
  Ͱ੒Γཱͭ

  View full-size slide

 72. ¬¬((A → B) → A) → ¬¬A
  ¬¬(A ∨ ¬A)
  ¬¬¬¬A → ¬¬A
  ¬¬¬(A ∧ B) → ¬¬(¬A ∨ ¬B)
  ¬¬(A → B) → ¬¬(¬A ∨ B)
  ¬¬(¬B → ¬A) → ¬¬(A → B)
  Tautologies in Intuitionistic Logic
  Using
  helper rule
  ¬¬(A → B)
  ¬¬A → ¬¬B

  View full-size slide

 73. /// `¬¬(A ∨ ¬A)` (Law of excluded middle in Intuitionistic Logic)
  func excludedMiddle_IL() -> Not>>> {
  Not>>> { notEither in
  let notA: Not = Not { a in notEither.f(.left(a)) }
  let either: Either> = .right(notA)
  return notEither.f(either)
  }
  }

  View full-size slide

 74. /// `¬¬¬¬A ===> ¬¬A` (Double negation elimination in IL)
  func doubleNegationElim_IL(
  _ notNotNotNotA: Not>>>
  ) -> Not>
  {
  Not> { notA in
  notNotNotNotA.f(
  Not>> { notNotA in
  notNotA.f(notA)
  }
  )
  }
  }

  View full-size slide

 75. /// `¬¬¬(A ∧ B) ===> ¬¬(¬A ∨ ¬B)` (De-Morgan's Law in IL)
  func deMorgan4_IL(_ notNotNotAB: Not>>)
  -> Not, Not>>>
  {
  Not, Not>>> { (notEither: Not, Not>>) in
  let notNotAB = Not> { notAB in
  let notB = Not { b in
  let notA = Not { a in
  notAB.f((a, b))
  }
  let either: Either, Not> = .left(notA)
  return notEither.f(either)
  }
  let either: Either, Not> = .right(notB)
  return notEither.f(either)
  }
  return notNotNotAB.f(notNotAB)
  }
  }

  View full-size slide

 76. /// `¬¬((A → B) → A) → ¬¬A` (Peirce's Law in IL)
  func peirceLaw_IL() -> (Not B) -> A>>) -> Not> {
  { notNotF in
  Not> { notA in
  let notABA = Not<((A) -> B) -> A> { aba in
  let ab: (A) -> B = { a in absurd(notElim(a, notA)) }
  let a = aba(ab)
  return notA.f(a)
  }
  return notNotF.f(notABA)
  }
  }
  }

  View full-size slide

 77. ύʔεͷ๏ଇˠDBMMDD
  ¬¬(A → B)
  ¬¬A → ¬¬B
  ((A → ¬¬B) → ¬¬A) → ¬¬A
  ͜͜Ͱ Λ࢖͏ͱ
  ¬¬(A → B)
  A → ¬¬B
  ¬¬(((A → B) → A) → A) ύʔεͷ๏ଇ

  View full-size slide

 78. /// Continuation.
  typealias Cont = (@escaping (A) -> R) -> R
  ///
  /// Call with Current Continuation.
  /// - Peirce: `((A → B) → A) → A`
  /// - CallCC: `((A → M) → M) → M`
  ///
  /// - Note: `callCC` is like control operators e.g. `goto`, `return`, `throw`.
  ///
  func callCC(
  _ f: @escaping (_ exit: @escaping (A) -> Cont) -> Cont
  ) -> Cont
  {
  { outer in
  f { a in { _ in outer(a) } }(outer)
  }
  }

  View full-size slide

 79. func doubleNegationElim_callCC(
  _ doubleNegation: @escaping (
  _ neg: @escaping (A) -> Cont
  ) -> Cont
  ) -> Cont
  {
  callCC { exit -> Cont in
  flatMap(doubleNegation(exit), absurd)
  }
  }

  View full-size slide

 80. ֊໋୊࿦ཧ

  ͢΂ͯʮ˲ʯͱଘࡏʮ˳ʯ

  View full-size slide

 81. ֊໋୊࿦ཧ
  A1
  ∧ A2
  ∧ ⋯ ≅ ∀X . X
  A1
  ∨ A2
  ∨ ⋯ ≅ ∃X . X
  (A1
  → C) ∧ (A2
  → C) ∧ ⋯ ≅ ∀X . (X → C)
  ʮ໋୊ʯͷશশྔԽ㱼ɺଘࡏྔԽ㱽

  ֊ड़ޠ࿦ཧͷʮ߲ʯͷྔԽͱҟͳΔͷͰ஫ҙ

  㱸ͱ㱼
  㱹ͱ㱽

  View full-size slide

 82. ֊໋୊࿦ཧͷਪ࿦نଇ
  ∀X . A(X)
  A(T)
  A(Y)
  ∀X . A(X)
  ∃X . A(X) ∀X . (A(X) → C)
  C
  A(T)
  ∃X . A(X)
  ͸ɹɹɹʹࢸΔԋ៷ͷԾఆ͢΂ͯͱɹɹɹͷதͰ
  ࣗ༝ม਺ͱͯ͠࢖ΘΕ͍ͯͳ͍ܕม਺
  Y A(Y) A(X)
  ͸ɹɹʹ
  ୅ೖՄೳͳܕ
  T A

  View full-size slide

 83. (A1
  → C) ∧ (A2
  → C) ∧ ⋯ ≅ ∀X . (X → C)
  let intToBool: (Int) -> Bool = { ... }
  let floatToBool: (Float) -> Bool = { ... }
  let strToBool: (String) -> Bool = { ... }
  // ... ͢΂ͯͷܕʹ͍ͭͯಉ͡Α͏ͳ࣮૷Λߦ͍͍ͨ
  // Swift ͷδΣωϦΫεʢଟ૬ؔ਺ʣΛ࢖͏ͱɺ
  // ্هͷॏෳίʔυΛ1ͭʹ·ͱΊͯந৅ԽͰ͖Δɻ
  func xToBool(_ x: X) -> Bool { ... }

  View full-size slide

 84. ˲ͱ˳ͷؔ܎
  (A1
  ∨ A2
  ) → C ≅ (A1
  → C) ∧ (A2
  → C)
  (∃X . X) → C ≅ ∀X . (X → C)
  (A1
  ∨ A2
  ∨ ⋯) → C ≅ (A1
  → C) ∧ (A2
  → C) ∧ ⋯
  (A → C) → ((B → C) → ((A ∨ B) → C))
  ࢀߟɿ

  View full-size slide

 85. ∀X . (X → C) ≅ (∃X . X) → C
  func forallXToBool(_ x: X) -> Bool {
  anyToBool(x)
  }
  /// - Note: `∃X.X` is isomorphic to `Any`.
  func anyToBool(_ any: Any) -> Bool {
  forallXToBool(any)
  }

  View full-size slide

 86. ∀(X <: P) . (X → C) ≅ (∃(X <: P) . X) → C
  protocol P {
  var value: String { get }
  }
  struct AnyP: P {
  let value: String
  }
  func forallXProtocolToBool(_ x: X) -> Bool { // Generic func
  protocolToBool(x)
  }
  func protocolToBool(_ p: P) -> Bool { // Protocol func (dynamic)
  forallXProtocolToBool(AnyP(value: p.value))
  }

  View full-size slide

 87. ∀(X <: P) . (X → C) ≅ (∃(X <: P) . X) → C
  // Reverse Opaque Result Type (static)
  func someProtocolToBool(_ p: some P) -> Bool {
  forallXProtocolToBool(p)
  }
  // ERROR: Isn’t supported yet in Swift 5.1

  View full-size slide

 88. ֊໋୊࿦ཧ

  δΣωϦΫε ଟ૬ੑ

  Ұ෦ɺϓϩτίϧϕʔεʹஔ͖׵͑΋Մೳ

  View full-size slide

 89. ϥϜμΩϡʔϒ

  View full-size slide

 90. ϥϜμΩϡʔϒ
  ֊ ଟ૬
  ϥϜμ
  ֊௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧ

  ܕʹґଘͨ͠஋
  ଟ૬ؔ਺
  ͕࡞ΕΔ
  ୯७ܕ෇͖ϥϜμ
  ֊௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧ

  ஋ʹґଘͨ͠஋
  ߴ֊ؔ਺
  ͕࡞ΕΔ
  ґଘܕ
  ֊௚؍ओٛड़ޠ࿦ཧ

  ஋ʹґଘͨ͠ܕ͕࡞ΕΔ
  ߴ֊ଟ૬ϥϜμ
  ߴ֊ΧΠϯυʴଟ૬ؔ਺
  ߴ֊ΧΠϯυܕ
  ܕʹґଘͨ͠ܕ
  ߴ֊ͷܕؔ਺
  ͕࡞ΕΔ

  View full-size slide

 91. ϥϜμΩϡʔϒ
  4XJGU͸
  ΠϚίί
  ࠓճ
  ֶΜͩ͜ͱ

  View full-size slide

 92. ϥϜμΩϡʔϒ
  ֊ ଟ૬
  ϥϜμ
  ֊௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧ

  ܕʹґଘͨ͠஋
  ଟ૬ؔ਺
  ͕࡞ΕΔ
  ୯७ܕ෇͖ϥϜμ
  ௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧ

  ஋ʹґଘͨ͠஋
  ௨ৗͷߴ֊ؔ਺
  ͕࡞ΕΔ
  ґଘܕ
  ֊௚؍ओٛड़ޠ࿦ཧ

  ஋ʹґଘͨ͠ܕ͕࡞ΕΔ
  ߴ֊ଟ૬ϥϜμ
  ଟ૬ͳߴ֊ܕߏஙࢠ͕࡞ΕΔ
  ߴ֊ΧΠϯυܕ
  ܕʹґଘͨ͠ܕ
  ߴ֊ͷܕߏஙࢠ
  ͕࡞ΕΔ
  Calculus
  of
  Constructions

  View full-size slide

 93. ·ͱΊ
  w࿦ཧΛʮܗࣜʯͱʮҙຯʯͷͭͷଆ໘͔Βߟ͑Δ
  wܗࣜతମܥʜެཧʢҰ෦ͷ߃ਅͳ࿦ཧࣜʣͱਪ࿦نଇ
  wݹయ࿦ཧ͔Β௚؍ओٛ࿦ཧ΁ʢഉத཯ͷഇࢭͱΫϦϓΩҙຯ࿦ʣ
  w֊໋୊࿦ཧʢδΣωϦΫεͱϓϩτίϧʣ
  w௚؍ओٛ࿦ཧ˱4XJGUϓϩάϥϛϯάʢΧϦʔɾϋϫʔυରԠʣ
  w࿦ཧΛֶͿͱɺܕͷҙຯͱՁ஋͕෼͔Δ

  View full-size slide

 94. Sample Code

  http://gist.github.com/inamiy/SwiftAndLogic

  View full-size slide

 95. One more thing…

  View full-size slide

 96. ʙؼ͖ͬͯͨݍ࿦ʙ

  View full-size slide

 97. ࡢ೥ͷJ04%$ͷൃද

  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNJOBNJZJPTEDKBQBO

  IUUQTRJJUBDPNJOBNJZJUFNTFDEFBGCDE

  View full-size slide

 98. A
  B C
  ݍ
  idA
  idB idC

  View full-size slide

 99. A
  B C
  ݍ
  f g ∘ f
  g

  View full-size slide

 100. ߃౳ࣹͱ߹੒
  A → B B → C
  A → C
  A → A

  View full-size slide

 101. ࿦ཧԋࢉ˭ ͔ͭ

  A ∧ B
  A
  A ∧ B
  B
  A B
  A ∧ B

  View full-size slide

 102. A ∧ B
  A B
  A ∧ B
  A
  A ∧ B
  B

  View full-size slide

 103. (C → A) ∧ (C → B)
  C → (A ∧ B)
  A B
  C
  A ∧ B
  A B
  A ∧ B
  HomC
  (C, A) × HomC
  (C, B)
  ≅ HomC
  (C, A × B)

  View full-size slide

 104. ࿦ཧԋࢉˮ ·ͨ͸

  A
  A ∨ B
  B
  A ∨ B
  A ∨ B A → C B → C
  C

  View full-size slide

 105. A ∨ B
  A B
  A
  A ∨ B
  B
  A ∨ B

  View full-size slide

 106. A B
  C
  A ∨ B (A → C) ∧ (B → C)
  (A ∨ B) → C
  A ∨ B A → C B → C
  C
  HomC
  (A, C) × HomC
  (B, C)
  ≅ HomC
  (A + B, C)

  View full-size slide

 107. ถాͷิ୊
  Hom[C,Set]
  (HomC
  (A, − ), F) ≅ F(A)
  ∀B . (A → B) → F(B) ≅ F(A)
  A ⟺ ∀B . (A → B) → B
  A ⟹ (A → ⊥ ) → ⊥
  '߃౳ؔखͷͱ͖
  #˵ʹಛघԽ

  ˲আڈ

  ೋॏ൱ఆ
  ¬¬A

  View full-size slide

 108. άϦϕϯίͷఆཧɿݹయ࿦ཧˠ௚؍ओٛ࿦ཧ΁ͷຒΊࠐΈ
  ௚؍ओٛ࿦ཧ
  ݹయ࿦ཧ
  A ∨ ¬A ¬¬(A ∨ ¬A)
  ¬¬
  ೋॏ൱ఆಋೖ
  ഉத཯ ೋॏ൱ఆഉத཯
  $14ม׵
  A ⟹ (A → ⊥ ) → ⊥

  View full-size slide

 109. F(C)
  D
  ݍ
  F
  C
  ݍ
  U(D)
  ࣹͷू߹
  U

  rightAdjunct
  leftAdjunct

  View full-size slide

 110. F(C)
  D
  ݍ
  F
  U
  C
  U(D)
  ݍ
  F(U(D)) U(F(C))
  f
  f
  F(f)
  U(f)
  unitC
  counitD

  View full-size slide

 111. A × X
  B
  ݍ
  − × X
  ( − )X
  A
  BX
  ݍ
  BX × X
  f
  f
  f × id
  eval
  ႈ ࢦ਺ର৅

  ධՁࣹ

  View full-size slide

 112. B
  BX × X
  eval
  A × X
  − × X
  ( − )X
  A
  BX
  f
  f
  f × id
  ႈ ࢦ਺ର৅

  ݍ ݍ
  ධՁࣹ
  X → B B
  B

  View full-size slide

 113. σΧϧτ ΧϧςγΞϯ
  ดݍ
  ऴର৅ ⊤

  ௚ੵ"ʷ# "˭#

  ႈ ࢦ਺ର৅
  #" "ˠ#

  Λ࣋ͭݍͷ͜ͱ
  ௚؍ओٛ
  ࿦ཧͷܗࣜతମܥ͸σΧϧτดݍʹΑͬͯ

  ݍ࿦తʹҙຯ෇͚͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  σΧϧτดݍ ࿦ཧࣜͷূ໌ ܕ෇͖ϥϜμܭࢉ
  ର৅ ࿦ཧࣜ ܕ
  ࣹ ূ໌ ϥϜμ߲
  ࣗ༝ม਺Λ࣋ͨͳ͍

  ႈର৅ ˠΛ࢖ͬͨ࿦ཧࣜ ؔ਺ܕ
  ධՁࣹ Ϟʔμεϙωϯε ؔ਺ద༻
  ΧϦʔɾϋϫʔυɾϥϯϕοΫରԠ

  View full-size slide

 114. "MHFCSBJD%BUB5ZQFJO4XJGU

  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNJOBNJZBMHFCSBJDEBUBUZQFJOTXJGU

  View full-size slide

 115. τϙεʹσΧϧτดݍʴ෦෼ର৅෼ྨࢠ
  {a ∈ A|p(a)}
  A
  τϙε
  Ω
  true
  1
  unit
  m
  p
  p.b.

  View full-size slide

 116. τϙεʹσΧϧτดݍʴ෦෼ର৅෼ྨࢠ
  {a ∈ A|p(a)}
  A
  τϙε
  Ω
  true
  1
  unit
  m
  ෦෼ର৅
  4VCPCKFDU

  Ϟϊࣹ

  ෦෼ର৅෼ྨࢠ
  4VCPCKFDU$MBTTJpFS

  ྫɿτϙε͕ू߹ͷݍͷͱ͖

  Њ\USVF GBMTF^
  p
  p.b.
  Ҿ͖໭͠

  1VMMCBDL QC

  ಛੑࣹ
  "্ͷड़ޠ

  View full-size slide

 117. ࢀߟจݙʢ࿦ཧֶɺϥϜμܭࢉɺܕγεςϜʣ
  w ʰܭࢉ࿦ཧֶʱߨٛࢿྉُࢁ޾ٛ
  w ΧϦʔʹϋϫʔυಉܕରԠ8JLJQFEJB
  w ΧϦʔɾϋϫʔυରԠͱ௚؍ओٛ࿦ཧͷ
  ҙຯ࿦ೖ໳໼ా෦ढ़հ
  w ௚؍ओٛ࿦ཧ΁ͷট଴রҪҰ੒
  w ਺ֶಉ޷ձފా
  w $MBTTJDBM-PHJDJO)BTLFMM
  w "5ZQF4ZTUFN'SPN4DSBUDIr
  3PCFSU8JENBOO
  w "4IPSU*OUSPEVDUJPOUP4ZTUFNT'
  BOE'Т1BCMP/PHVFJSB
  w ࿦ཧͱܭࢉͷ͘͠ΈԮ୩ণݾɺ੢࡚ਅ໵
  w ৘ใՊֶʹ͓͚Δ࿦ཧখ໺׮᏷
  w ϓϩάϥϜҙຯ࿦ԣ಺׮จ
  w ܕγεςϜೖ໳ 5B1-
  1JFSDF

  View full-size slide

 118. ࢀߟจݙʢݍ࿦ɺτϙεʣ
  w ೥ݍ࿦ษڧձࢿྉதଜߊҰ
  w ᐻࢁਖ਼޾ͷΩϚΠϥࣂҭه
  w ఩ֶऀͷͨΊͷݍ࿦ೖ໳৿ాਅੜ
  w ݍ࿦ʹΑΔϓϩάϥϛϯάͱ࿦ཧ
  !TIJBUTVNBU !@@JOU
  w τϙεBMHE
  w 5IF%BSL4JEFPG'PSDJOH
  w 0MJWJB$BSBNFMMPTXFCTJUF
  w "O*OUSPEVDUJPOUP5PQPT5IFPSZ
  w ,SJQLFr+PZBMҙຯ࿦;JQIJM"MFTIMBT
  w (SPUIFOEJFDL5PQPT΁ͷೖ໳
  !LSJQLFKPZBM
  w ϓϩάϥϛϯάݴޠͷҙຯ࿦ͱݍ࿦௕୩઒
  ਅਓ
  w τϙεͱߴ֊࿦ཧ5BJDIJ6FNVSB
  w ݍ࿦"XPEFZ
  w ݍ࿦ʹΑΔ࿦ཧֶʕߴ֊࿦ཧͱτϙεਗ਼
  ਫٛ෉
  w ݍ࿦ͷา͖ํ೔ຊධ࿦ࣾ

  View full-size slide

 119. Thanks!
  Yasuhiro Inami
  @inamiy

  View full-size slide