Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fast Order

Ea4f647d2ebc49e087fb84739194b19c?s=47 Katsuyoshi Ito
June 02, 2013
390

Fast Order

RubyHiroba 2013のAdvanced Registration LT
Beginner枠で発表した内容です。

Ea4f647d2ebc49e087fb84739194b19c?s=128

Katsuyoshi Ito

June 02, 2013
Tweet

Transcript

 1. ϑΝετΦʔμʔ (Fast Order) Katsuyoshi Ito 2013.6.2 RubyHiroba 2013 LTthon A

  Advanced Registration LT Beginner 13೥6݄2೔೔༵೔
 2. ࣗݾ঺հ ͔ͭΑ͠ @gutskun ळాݝ Akita Ruby Meeting Akita.m ळాݝ 13೥6݄2೔೔༵೔

 3. ITO SOFT DESIGN Inc. 13೥6݄2೔೔༵೔

 4. ITO SOFT DESIGN Inc. iRubyKaigi’13 13೥6݄2೔೔༵೔

 5. ITO SOFT DESIGN Inc. iRubyKaigi’13 Timer4LT΋͋ΔΑ ୔ࢁͷ͝ར༻͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ 13೥6݄2೔೔༵೔

 6. ϑΝετΦʔμʔͱ͸ 13೥6݄2೔೔༵೔

 7. ϑΝετΦʔμʔͱ͸ • ୈ2ճ࡯஌ਓؒίϯςετʹԠืͨ͠࡞඼ • http://viewer.satch.jp/app_compe/ • KDDI͕ఏڙ͢ΔΦʔϓϯͳAR։ൃ؀ڥʮSATCHɹ SDKʯΛར༻੍ͯ͠࡞͞ΕͨARΞϓϦέʔγϣϯ 13೥6݄2೔೔༵೔

 8. ϑΝετΦʔμʔͱ͸ • ୈ2ճ࡯஌ਓؒίϯςετʹԠืͨ͠࡞඼ • http://viewer.satch.jp/app_compe/ • KDDI͕ఏڙ͢ΔΦʔϓϯͳAR։ൃ؀ڥʮSATCHɹ SDKʯΛར༻੍ͯ͠࡞͞ΕͨARΞϓϦέʔγϣϯ • ࡢ೥͸ಛผ৆௖͖·ͨ͠ɻ

  13೥6݄2೔೔༵೔
 9. ϑΝετΦʔμʔͱ͸ • ୈ2ճ࡯஌ਓؒίϯςετʹԠืͨ͠࡞඼ • http://viewer.satch.jp/app_compe/ • KDDI͕ఏڙ͢ΔΦʔϓϯͳAR։ൃ؀ڥʮSATCHɹ SDKʯΛར༻੍ͯ͠࡞͞ΕͨARΞϓϦέʔγϣϯ • ࡢ೥͸ಛผ৆௖͖·ͨ͠ɻ

  • མબͨ͠࡞඼Ͱ͢ɻ • ड৆͞Εͨօ͞Μ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻ 13೥6݄2೔೔༵೔
 10. ϑΝετΦʔμʔͱ͸ • ୈ2ճ࡯஌ਓؒίϯςετʹԠืͨ͠࡞඼ • http://viewer.satch.jp/app_compe/ • KDDI͕ఏڙ͢ΔΦʔϓϯͳAR։ൃ؀ڥʮSATCHɹ SDKʯΛར༻੍ͯ͠࡞͞ΕͨARΞϓϦέʔγϣϯ • ࡢ೥͸ಛผ৆௖͖·ͨ͠ɻ

  • མબͨ͠࡞඼Ͱ͢ɻ • ड৆͞Εͨօ͞Μ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻ • ಉ໊ͷPOSγεςϜ͕͋ͬͨ…Ϧαʔνෆ଍ʁ 13೥6݄2೔೔༵೔
 11. ϑΝετΦʔμʔ֓ཁ 13೥6݄2೔೔༵೔

 12. ϑΝετΦʔμʔ֓ཁ • ϝχϡʔ΍Χλϩά 13೥6݄2೔೔༵೔

 13. ϑΝετΦʔμʔ֓ཁ • ϝχϡʔ΍Χλϩά • εϚϗ͔͟͢ 13೥6݄2೔೔༵೔

 14. ϑΝετΦʔμʔ֓ཁ • ϝχϡʔ΍Χλϩά • εϚϗ͔͟͢ • ஫จͰ͖Δ ஫จঝΓ·ͨ͠ 13೥6݄2೔೔༵೔

 15. ࢓૊Έ ٬ଆ ళຖ ͷτϥοΩϯάσʔλ ஫จ৘ใ ஫จ৘ใ ਫ਼ࢉ ஫จ ͓ళ ଆ

  ྉཧ৘ใ 13೥6݄2೔೔༵೔
 16. ϝχϡʔఏڙײँ͠·͢ • ळాݝळాࢢ • खӋઌͱਬ͖ᰤ ࢠͷళ ෱τ԰ • ถΧϑΣ •

  ͳ͔͍ͪࢅෑ • ळాݝඒڷொ • Ζ͘͝͏υϥΠ ϒΠϯ • ळాݝେۂ • ډञ԰΄ͨΔ • উखʹ࢖ͬͯࡁΈ ·ͤΜ • ͖͋ͨࢢຽࢢ৔ • ίʔϓ͖͋ͨ 13೥6݄2೔೔༵೔
 17. σϞ 13೥6݄2೔೔༵೔

 18. σϞ ͷલʹ... 13೥6݄2೔೔༵೔

 19. ϝχϡʔఏڙײँ͠·͢ • ळాݝळాࢢ • खӋઌͱਬ͖ᰤ ࢠͷళ ෱τ԰ • ถΧϑΣ •

  ͳ͔͍ͪࢅෑ • ळాݝඒڷொ • Ζ͘͝͏υϥΠ ϒΠϯ • ळాݝେۂ • ډञ԰΄ͨΔ • উखʹ࢖ͬͯࡁΈ ·ͤΜ • ͖͋ͨࢢຽࢢ৔ • ίʔϓ͖͋ͨ 13೥6݄2೔೔༵೔
 20. σϞ 13೥6݄2೔೔༵೔

 21. Ԡ༻ • ୐഑αʔϏε • ͳ͔ͳ͔֎ग़Ͱ͖ͳ͍ਓ Πϥετ @MUNAKATA_Akiko 13೥6݄2೔೔༵೔

 22. Ԡ༻ • ௨৴ൢച • νϥγ • ৽ฉ޿ࠂ • ࡶࢽ 13೥6݄2೔೔༵೔

 23. Ԡ༻ • ༧໿ • ϗςϧɺཱྀ ؗ • ཱྀߦύοΫ • ࡶࢽ

  • ύϯϑϨ οτ • νέοτ 13೥6݄2೔೔༵೔
 24. ϝχϡʔఏڙײँ͠·͢ • ळాݝळాࢢ • खӋઌͱਬ͖ᰤ ࢠͷళ ෱τ԰ • ถΧϑΣ •

  ͳ͔͍ͪࢅෑ • ळాݝඒڷொ • Ζ͘͝͏υϥΠ ϒΠϯ • ळాݝେۂ • ډञ԰΄ͨΔ • উखʹ࢖ͬͯࡁΈ ·ͤΜ • ͖͋ͨࢢຽࢢ৔ • ίʔϓ͖͋ͨ 13೥6݄2೔೔༵೔
 25. Thank you 13೥6݄2೔೔༵೔