Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

プルプル…ボクはわるいScalaじゃないよ

 プルプル…ボクはわるいScalaじゃないよ

2017/12/21に開催された「教養としてのScala ~ そろそろ始めてみたい2017冬」で使用された発表資料です。

Tatsuya Iwamatsu

December 22, 2017
Tweet

More Decks by Tatsuya Iwamatsu

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϓϧϓϧʜ
  ϘΫ͸ΘΔ͍εΧϥ͡Όͳ͍Α
  ೥݄೔
  גࣜձࣾϏζϦʔν ؠদཽ໵

  View Slide

 2. ओ࠵ऀͷ൓Ԡ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  ؠদཽ໵
  גࣜձࣾϏζϦʔν)3.04ࣄۀ෦
  ೥݄ೖࣾ
  ೖࣾҎདྷ4DBMBʹΑΔ"54˞։ൃʹܞΘΔ
  υϥΫΤ͸͔Βશ෦ϓϨΠࡁ
  ͕·ͩΫϦΞͰ͖͍ͯ·ͤΜ ༡ͼ͍ͨ

  ˞"QQMJDBOU5SBDLJOH4ZTUFN

  View Slide

 4. ಥવͰ͕͢4DBMBͷΠϝʔδ͸ʁ

  View Slide

 5. ؔ਺ܕ

  View Slide

 6. Ϟφυ

  View Slide

 7. มͳࣄݴ͏ͱౖΒΕΔ

  View Slide

 8. ͳΜ͔ා͍ʂ

  View Slide

 9. ͳΜ͔ා͍ʂ

  View Slide

 10. Ͱ΋ͪΐͬͱ·ͬͯʂ

  View Slide

 11. 4DBMB͸ා͘ͳ͍Αʂ
  ͳΜͱεΧϥ͕͓͖͕͋Γ
  ͳ͔·ʹͳΓͨͦ͏ʹͪ͜ΒΛΈ͍ͯΔ
  ͳ͔·ʹͯ͋͛͠·͔͢ʁ
  ͸͍
  ͍͍͑

  View Slide

 12. ࠓ೔ͷझࢫ
  ଞͷݴޠ஌ࣝΛϕʔεʹ4DBMBΛֶͿ

  View Slide

 13. ࠓ೔ͷझࢫ
  ଞͷݴޠ஌ࣝΛϕʔεʹ4DBMBΛֶͿ
  ා͘ͳ͍ʂ

  View Slide

 14. ࠓ೔ͷझࢫ
  ଞͷݴޠ஌ࣝΛϕʔεʹ4DBMBΛֶͿ
  ා͘ͳ͍ʂ
  4DBMBΛ஥ؒʹ͠Α͏ʂ

  View Slide

 15. 4DBMBͷجຊΛ஌Ζ͏ʂ
  Α͘Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 16. 4DBMBͷجຊΛ஌Ζ͏ʂ
  Α͘Θ͔Βͳ͍
  ͜Θ͍ʜ

  View Slide

 17. 4DBMBͷجຊΛ஌Ζ͏ʂ
  Α͘Θ͔Δ

  View Slide

 18. 4DBMBͷجຊΛ஌Ζ͏ʂ
  ͜Θ͘ͳ͍ʂ
  Α͘Θ͔Δ

  View Slide

 19. ࢛ଇԋࢉ
  1 + 1
  2 - 1
  2 * 2
  4 / 2
  3VCZ 1ZUIPO 4DBMB
  1 + 1
  2 - 1
  2 * 2
  4 / 2
  1 + 1
  2 - 1
  2 * 2
  4 / 2

  View Slide

 20. ׬શʹҰகʂ

  View Slide

 21. ม਺ɾ഑ྻ
  3VCZ 1ZUIPO 4DBMB
  foo = [1, 2, 3]
  print(foo)
  foo = [1, 2, 3]
  print(foo)
  val foo = List(1, 2, 3)
  print(foo)

  View Slide

 22. ͍͍ͩͨҰகʂ

  View Slide

 23. ϝιου
  3VCZ 1ZUIPO 4DBMB
  def foo
  print("hello")
  end
  foo()
  def foo():
  print("hello")
  foo()
  def foo = {
  println("hello")
  }
  foo()

  View Slide

 24. GPSJG
  3VCZ 1ZUIPO 4DBMB
  for x in 0..2 do
  puts(x)
  end
  for x in range(3):
  print(x)
  for (n <- 0 to 2) {
  println(n)
  }
  b = true
  if b then
  puts("true!")
  else
  puts("false!")
  end
  b = True
  if b:
  print("true!")
  else:
  print("false!")
  val b = true
  if (b) {
  println("true!")
  } else {
  println("false!")
  }

  View Slide

 25. TXJUDI
  3VCZ 1ZUIPO 4DBMB
  x = "Ruby"
  case x
  when "Ruby" then
  puts("this is ruby")
  when "Python" then
  puts("this is python")
  when "Scala" then
  puts("this is scala")
  end
  o = "Python"
  if o is "Ruby":
  print("this is ruby!")
  elif o is "Python":
  print("this is python!")
  elif o is "Scala":
  print("this is scala!")
  val o = "Scala"
  o match {
  case "Ruby" =>
  println("this is ruby!")
  case "Python" =>
  println("this is python!")
  case "Scala" =>
  println("this is scala!")
  case _ => // No Action
  }

  View Slide

 26. ͦΜͳʹมΘΒͳ͍Ͱ͢Ͷ☺

  View Slide

 27. Ϋϥε
  3VCZ 1ZUIPO 4DBMB
  class Foo
  def say()
  puts("Foo!")
  end
  end
  Foo.new.say()
  class Foo:
  def say(self):
  print("Foo!")
  Foo().say()
  class Foo {
  def say() = println("Foo!")
  }
  new Foo().say()

  View Slide

 28. ΋͏4DBMB͕ॻ͚·͢Ͷʂ

  View Slide

 29. EXBOHP͞Μͷࢿྉ΋ࢀߟʹ
  IUUQEXBOHPHJUIVCJPTDBMB@UFYU

  View Slide

 30. ஥ؒʹͯ͠ΈΑ͏ʂ
  ͜Μͳͱ͖Ͳ͏ॻ͘ͷʁ
  Λ͓͑ͯ͞ΈΑ͏ʂ

  View Slide

 31. ίϨΫγϣϯૢ࡞
  3VCZ 1ZUIPO 4DBMB
  [1,2,3].map { |x| x + 1 }
  map(lambda x: x + 1, [1,2,3])
  [x + 1 for x in [1, 2, 3]]
  List(1,2,3).map { x => x + 1 }
  List(1,2,3).map(_ + 1)
  [1,2,3].select { |x| x % 2 == 0 }
  filter(lambda x: x % 2 == 0, [1,2,3])
  [x for x in [1,2,3] if x % 2 == 0]
  List(1,2,3).filter(_ % 2 == 0)

  View Slide

 32. γϯϓϧʹॻ͚·͢Αʂ

  View Slide

 33. μοΫλΠϐϯά
  3VCZ
  class Foo
  def say
  puts("Foo!")
  end
  end
  class Bar
  def say
  puts("Bar!")
  end
  end
  [Foo.new, Bar.new].each do |x|
  x.say()
  end

  View Slide

 34. μοΫλΠϐϯά
  class Foo:
  def say(self):
  print("Foo!")
  class Bar:
  def say(self):
  print("Bar!")
  for x in [Foo(), Bar()]:
  x.say()
  1ZUIPO

  View Slide

 35. μοΫλΠϐϯά
  trait Talkable {
  def say(): Unit
  }
  class Foo extends Talkable {
  def say() = println("Foo!")
  }
  class Bar extends Talkable {
  def say() = println("Bar!")
  }
  def say(x: Talkable) = x.say()
  say(new Foo)
  say(new Bar)
  4DBMB

  View Slide

 36. μοΫλΠϐϯά
  class Foo {
  def say() = println("Foo!")
  }
  class Bar {
  def say() = println("Bar!")
  }
  def say[E <: { def say() }](x: E) = x.say()
  say(new Foo)
  say(new Bar)
  4DBMB

  View Slide

 37. NJYJO
  3VCZ
  module Foo
  def say()
  puts("Foo!")
  end
  end
  module Bar
  include Foo
  def say()
  puts("Bar!")
  end
  end
  module Baz
  include Foo
  def say()
  puts("Baz!")
  end
  end
  class Qux
  include Bar
  include Baz
  def say()
  puts("Qux!")
  end
  end
  Qux.new.say()

  View Slide

 38. NJYJO
  1ZUIPO
  class Foo:
  def say(self):
  print("Foo!")
  class Bar(Foo):
  def say(self):
  print("Bar!")
  class Baz(Foo):
  def say(self):
  print("Baz!")
  class Qux(Bar, Baz):
  def say(self):
  print("Qux!")
  Qux().say()

  View Slide

 39. NJYJO
  trait Foo {
  def say() = println("Foo!")
  }
  trait Bar extends Foo {
  override def say() = println("Bar!")
  }
  trait Baz extends Foo {
  override def say() = println("Baz!")
  }
  class Qux extends Bar with Baz {
  override def say() = println("Qux!")
  }
  new Qux say()
  4DBMB

  View Slide

 40. 4DBMBͰ999͕͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 41. 4DBMBͰ999͕͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 42. ஥ؒʹͰ͖·ͨ͠Ͷʂ

  View Slide

 43. Ұॹʹઓ͓͏ʂ
  Ͳ͏͍͏ͱ͖ʹ࢖͑Δͷʁ
  Λ͓͑ͯ͞ΈΑ͏ʂ

  View Slide

 44. 4DBMBͷྑ͍ͱ͜Ζ
  ܕ҆શ
  ؔ਺ܕ
  ฒྻɾ෼ࢄ

  View Slide

 45. ؔ਺ܕʹ͠ͳ͍ɺܕ҆શʹ͠ͳ͍
  ͱ͍͏ࣄ΋Ͱ͖·͢

  View Slide

 46. ࢖͍ํΛબͿࣄ͕Ͱ͖Δʂ

  View Slide

 47. ΍Γ͍ͨࣄʹ߹Θͤͯ
  ॊೈʹྗΛൃش

  View Slide

 48. ༐ऀλΠϓʂ

  View Slide

 49. ·ͱΊ
  جຊతͳ͜ͱ͓͑͞Α͏ʂ
  Α͋͘Δ࢖͍ํΛ͓͑͞Α͏ʂ
  ࢖͍ॴΛ͓͑͞Α͏ʂ

  View Slide

 50. ͜Θ͘ͳ͍Αʂ
  པΓʹͳΔ஥ؒͩΑʂ

  View Slide

 51. ͦͯ͠ͰΜͤͭ΁ʜ
  ͍ͤͪ͝ΐ͏͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide