Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

iOS の HTTP キャッシュについて

iOS の HTTP キャッシュについて

potatotips #55 (iOS/Android開発Tips共有会)
https://potatotips.connpass.com/event/100763/

Satoshi Hachiya

October 09, 2018
Tweet

More Decks by Satoshi Hachiya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. iOS ͷ HTTP Ωϟογϡʹ͍ͭͯ
  2018.10.9 - potatotips #55
  Satoshi Hachiya (@jpmartha_jp)

  View Slide

 2. Satoshi Hachiya (@jpmartha_jp)

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ࿩
  • API ͷϨεϙϯεͰߋ৽಺༰͕͙͢ʹ͸൓ө͞Εͳ͔ͬͨ
  • iOS ଆͷܿനΛূ໌͢ΔͨΊʹࢼͨ͠খωλ
  • ͙͢࢖͏Α͏ͳωλͰ͸ͳ͍͕Կ͔͋ͬͨͱ͖ͷࢀߟʹ

  View Slide

 4. HTTP Ωϟογϡ
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTTP/Caching
  ʮաڈʹऔಘͨ͠ϦιʔεΛ࠶࢖༻͢Δͱɺ΢ΣϒαΠτ΍Ξϓ
  ϦέʔγϣϯͷύϑΥʔϚϯε͕େ͖͘޲্͢ΔͰ͠ΐ͏ɻ΢Σ
  ϒΩϟογϡ͸஗Ԇ΍ωοτϫʔΫͷτϥϑΟοΫΛ࡟ݮͯ͠ɺ
  ϦιʔεΛදࣔ͢ΔͨΊʹඞཁͳ࣌ؒ΋୹ॖ͠·͢ɻ HTTP
  ΩϟογϡΛ࢖༻͢Δͱɺ΢ΣϒαΠτͷԠ౴ੑ͕ߴ·Γ·
  ͢ɻʯ

  View Slide

 5. https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/
  optimizing-content-efficiency/http-caching?hl=ja
  ʮωοτϫʔΫܦ༝Ͱ৘ใΛऔಘ͢Δʹ͸࣌ؒ΋ίετ΋͔͔Γ
  ·͢ɻϨεϙϯε͕େ͖͍ͱɺΫϥΠΞϯτͱαʔόʔؒͷϥ΢
  ϯυτϦοϓΛԿ౓΋܁Γฦ͢ඞཁ͕͋ΔͨΊɺϨεϙϯε͕ར
  ༻Մೳͱͳͬͯϒϥ΢βͰॲཧͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ·Ͱ͕͔͔࣌ؒ
  Γ·͢ɻ͞ΒʹɺϢʔβʔଆͰ͸σʔλͷ௨৴ίετ͕ൃੜ͠·
  ͢ɻͦͷͨΊɺલʹऔಘͨ͠ϦιʔεΛΩϟογϡʹอଘͯ͠࠶
  ࢖༻Ͱ͖Δ͜ͱ͸ɺύϑΥʔϚϯεΛ࠷దԽ͢Δ্Ͱඇৗʹॏཁ
  Ͱ͢ɻʯ

  View Slide

 6. iOS Ͱ
  ΩϟογϡΛಡΈࠐ·ͳ͍ํ๏͸
  άάΕ͹͙͢ݟ͔ͭΔ

  View Slide

 7. CachePolicy Λมߋ

  View Slide

 8. CachePolicy Λมߋ

  View Slide

 9. ͪͳΈʹ
  .reloadIgnoringLocalAndRemoteCacheData ͸
  ࣮૷͞Ε͍ͯͳ͍ʂ

  View Slide

 10. View Slide

 11. ͦΕ͸͓͖ͯ͞

  View Slide

 12. CachePolicy ͷઃఆ͚ͩͰ͸
  ΩϟογϡΛಡΈࠐ·ͳ͍͕
  !
  อଘ͸͢Δ

  View Slide

 13. γϛϡϨʔλʔͰΩϟογϡΛ֬ೝ

  View Slide

 14. อଘ৔ॴ
  /Library/Developer/CoreSimulator/Devices/xxx/data/
  Containers/Data/Application/xxx/Library/Caches/
  com.example.bundleid ʹ͋ͬͨ

  View Slide

 15. cache.db Λͷͧ͘
  • DB Browser for SQLite

  View Slide

 16. ͜Μͳײ͡

  View Slide

 17. ΩϟογϡΛಡΈࠐ·ͳ͍
  ʢΆ͍ʣ͠ɺ͜ΕͰΑ͘ͳ͍ʁ

  View Slide

 18. ΋ΕͨΒ·͍ͣΩϟογϡ͸อଘ͠ͳ͍
  • ॏཁ৘ใͷ࿙͍͑ʹͭͳ͕ΔεϚϗΞϓϦͷΩϟογϡ໰୊ͱ
  ରࡦɿhttps://www.lac.co.jp/lacwatch/people/
  20180228_001581.html
  • ͨͩͪ͜͠ΒͰ঺հ͞Ε͍ͯΔํ๏ͷ͏ͪɺCapacity = 0 ͩͱ
  ͦΕҎ߱ΩϟογϡΛར༻Ͱ͖ͳ͘ͳΓͦ͏

  View Slide

 19. ΩϟογϡΛಡΈࠐ·ͳ͍͠
  อଘ΋͠ͳ͍ํ๏

  View Slide

 20. View Slide

 21. configuration.urlCache = nil

  View Slide

 22. ·ͨ͸ .ephemeral

  View Slide

 23. ͨͩ͠ɺ͍ͣΕ΋
  طଘͷΩϟογϡ͸࢒Δ

  View Slide

 24. ΩϟογϡΛ࡟আ͢Δํ๏
  ͢΂ͯ࡟আ
  ૂ͍ܸͪʢࣦഊʣ
  session.configuration.urlCache?.removeCachedResponse(for: urlRequest)

  View Slide

 25. View Slide

 26. ·ͱΊ
  • લఏɿΩϟογϡ͸ύϑΥʔϚϯε޲্ʹඞཁ
  • requestCachePolicy Λมߋ͚ͨͩ͠Ͱ͸ΩϟογϡΛอଘ͢Δ
  • urlCache = nil ʹมߋͯ͠΋طଘͷΩϟογϡ͸࢒Δ
  ʢ.ephemeral ΋ʣ
  • removeAllCachedResponses Ͱ͢΂ͯ࡟আ͢Δ
  • Capacity = 0 ʹ͢ΔͱͦΕҎ߱ΩϟογϡΛར༻Ͱ͖ͳ͍ʁ

  View Slide

 27. ࢀߟ
  • URL Loading Systemɿhttps://developer.apple.com/
  documentation/foundation/url_loading_system
  • Ωϟογϡͷڍಈɿhttps://developer.apple.com/
  documentation/foundation/nsurlrequest/cachepolicy/
  useprotocolcachepolicy
  • Ωϟογϡ΁ͷΞΫηεɿhttps://developer.apple.com/
  documentation/foundation/url_loading_system/
  accessing_cached_data

  View Slide

 28. Thanks!

  View Slide