Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

花嫁アプリを作った

 花嫁アプリを作った

Nagoya iOS meetup Vol. 4 @ ヤフー株式会社 名古屋オフィス #nagoyaios
https://nagoya-ios-meetup.connpass.com/event/95974/

Satoshi Hachiya

August 20, 2018
Tweet

More Decks by Satoshi Hachiya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ՖՇΞϓϦΛ࡞ͬͨ
  2018.8.20 - Nagoya iOS meetup Vol. 4
  Satoshi Hachiya (@jpmartha_jp)

  View Slide

 2. Satoshi Hachiya (@jpmartha_jp)

  View Slide

 3. ࿩͢಺༰
  • αʔϏεͷ֓ཁ
  • iOS ΞϓϦͷ։ൃ؀ڥ
  • ͍͔ͭ͘ͷ՝୊ͱղܾࡦ

  View Slide

 4. αʔϏεͷ֓ཁ

  View Slide

 5. ΞʔϧΩϡʔϒͷαʔϏε
  • ձඅࠗ
  • https://www.kaihikon.com
  • ϋφίϨ
  • https://hana-collection.com
  ໿40໊தɺΤϯδχΞ͸4໊

  View Slide

 6. ձඅࠗ
  ձඅ੍ʹಛԽͨ݁ࠗࣜ͠αʔϏε
  ձඅࠗ͸ձඅ੍ͷ݁ࠗࣜʹಛԽͨ͠೔ຊͰॳΊͯͷαʔϏεͰ
  ͢ɻਓؾϗςϧ΍ߴڃϨετϥϯͰ݁ࠗࣜΛ໿൒ֹͰɺ͔͠΋ޙ
  ෷͍Λ࣮ݱ͠·ͨ͠ɻ
  https://www.kaihikon.com

  View Slide

 7. https://medium.com/family-lifehack/wedding-4339917360e1

  View Slide

 8. ϋφίϨ
  ཧ૝ͷ͕݁ࠗࣜͭ͘ΕΔαʔϏε
  ࣮ࡍͷଔՖՇ͞Μͷ࣮ྫهࣄ΍঎඼ࣸਅͳͲ༷ʑͳ݁ࠗࣜͷΞΠ
  σΞ͔Βཧ૝ͷ݁ࠗࣜΛݟ͚ͭग़͠ɺΦϦδφϧͷ݁ࠗࣜΛ࡞Ε
  ΔαʔϏεͰ͢ɻ
  https://hana-collection.com

  View Slide

 9. View Slide

 10. ϋφίϨ iOS ΞϓϦ
  ✨"✨
  ʮϋφίϨʯͰݕࡧ
  https://itunes.apple.com/jp/app/id1325522339

  View Slide

 11. iOS ΞϓϦͷ։ൃ؀ڥ

  View Slide

 12. iOS ΞϓϦͷ։ൃ؀ڥ
  • Realm (Database)
  • Firebase (Crashlytics)
  • Bitrise
  • fastlane
  • SwiftLint
  !
  DB ͸طଘͷ΋ͷʢFirebase Ͱ͸ͳ͍ʣ

  View Slide

 13. ෼ੳ
  • Firebase (Analytics)
  • BigQuery
  • Google Data Studio
  • …

  View Slide

 14. ͍͔ͭ͘ͷ՝୊ͱղܾࡦ

  View Slide

 15. ՝୊ͦͷ1
  ࣗ෼͕ՖՇ͡Όͳ͍

  View Slide

 16. ࣗ෼͕ՖՇ͡Όͳ͍
  • ͳͥͦͷػೳ͕ඞཁͳͷ͔ೲಘ͍ͯ͠ͳ͍෦෼͕͋ͬͨ
  • ΍Δ͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋ͬͯࡉ͔͍഑ྀΛ͍ܽͨ
  • ͩ͜ΘΔϙΠϯτ͕ҧͬͨ

  View Slide

 17. ͓·͚ʹ
  • Ұ౓ͷΞοϓσʔτͰେ෯ʹมߋͨ͠
  !
  ظ଴͞Εͨ΋ͷͱҧ͏΋ͷ͕Ͱ͖͍ͯͨ

  View Slide

 18. ͻͱͭͷλεΫΛ࠷খݶʹ
  • খࠁΈʹςετ഑৴ͯ͠۩ମతʹΠϝʔδ͠ͳ͕Β࡞ΓࠐΉ
  • ͦͯ͠ڍ͕ͬͨࡉ͔͍ཁ๬Λ൓өͤ͞Δ
  • ฒߦͯ͋͠Ε͜Ε΍Βͳ͍
  • ࠩ෼͕େ͖͗͢Δͱଥڠͨ͠ΓϛεΛݟམͱ͠΍͍͢

  View Slide

 19. ՝୊ͦͷ2
  ॳΊͯͷ iOS ΞϓϦ։ൃ
  ʢͱͳͬͨϝϯόʔ͕͍Δʣ

  View Slide

 20. Forced Unwrapping
  https://qiita.com/maiki055/items/b24378a3707bd35a31a8
  ?ͱ!ͷ࢖͍෼͚͕෼͔ΒͣͱΓ͋͑ͣ"?"Λ͚ͭΔɺιʔείʔυ
  Λॻ͍͍ͯͨΒٸʹXcodeʹౖΒΕɺΤϥʔʹಋ͔ΕΔ··
  ʹ"!"Λ͚ͭΔ...
  !
  Ϋϥογϡ͢ΔՄೳੑ͕͋ΔͨΊΉ΍Έʹ࢖Θͳ͍

  View Slide

 21. Swift ͷ if จʹ ()
  !
  ෆཁ

  View Slide

 22. ͦͷଞͷࡉ͔͍ʁվળ

  View Slide

 23. count == 0 ΑΓ isEmpty Λ࢖͓͏
  !
  ଎͍

  View Slide

 24. if จΑΓ guard จͰ Early Exit ͠Α͏
  !
  ωετΛઙͯ͘͠ՄಡੑΛ޲্

  View Slide

 25. UICollectionView ʹ͸
  indexPath.row ΑΓ indexPath.item Λ࢖͓͏

  View Slide

 26. ແବͳεϖʔεΛফͦ͏
  • ελΠϧΛ౷ҰͰ͖͓ͯΒͣඒ͘͠ͳ͍
  • Swift ͚ͩͷ࿩Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 27. ͔͠͠

  View Slide

 28. ͦͷ··Ͱ΋
  ಈ͔͘ΒΑ͘ͳ͍ʁ

  View Slide

 29. ਖ਼͍͠આ໌͕೉͍͠
  • Τϥʔʹ͸ͳΒͳ͍ͷͰͦͷ··ϦϦʔεͰ͖Δ
  • ͳͥ޷·͘͠ͳ͍ͷ͔ͱ͍͏ࠜڌ͸ʁ
  !
  جຊΛௐ΂௚ͨ͠

  View Slide

 30. ࢀߟ: ֤ࣾͷ Swift ΨΠυϥΠϯ
  • https://google.github.io/swift/
  • https://github.com/eure/swift-style-guide/
  • https://github.com/recruit-lifestyle/swift-style-guide
  • https://github.com/cookpad/styleguide/blob/master/
  swift.ja.md
  • https://qiita.com/susieyy/items/f71435cc962e70d81b37

  View Slide

 31. ΨΠυϥΠϯͷ໨త
  • ಉ͡Α͏ͳ໎͍ΛԿ౓΋܁Γฦͣ͞ʹ͢·ͤΔ
  • ΄͔ͷϝϯόʔ͕ಡΈ΍͍͢Α͏ʹॻ͘
  • ط஌ͷϦεΫΛճආ͢Δ

  View Slide

 32. ͦͯ͠ SwiftLint Λ׆༻
  • force_unwrapping
  • control_statement
  • empty_count
  • trailing_newline
  • vertical_whitespace
  ͳͲ

  View Slide

 33. ՝୊ͦͷ3
  ։ൃମ੍͕ສશͱ͸ݴ͑ͳ͍

  View Slide

 34. શ෦Ұ͔Βߏங͢Δͷ͸େม

  View Slide

 35. ࣗ෼Ͱߏங͢Δ͍͍ػձʂ
  શ෦Ұ͔Βߏங͢Δͷ͸େม

  View Slide

 36. ଞࣾͷ؀ڥ͕Α͘ݟ͑Δ͜ͱ͕͋Δ
  ؾʹͳΔ͜ͱ͕ແݶʹग़ͯ͘Δ

  View Slide

 37. ͕ɺߴ๬Έ͗͢͠ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • ݁ہ͸ࣗ෼࣍ୈ
  • ·ͣ͸༩͑ΒΕͨ؀ڥͰશྗΛਚ͘͢΂͖
  • ͍͔ʹࣗ෼ͱνʔϜΛ৳͹ͤΔ͔͕࿹ͷݟͤͲ͜Ζ

  View Slide

 38. ࠓͷ͍͍ͱ͜ΖΛߟ͑Δ΄͏͕
  ϙδςΟϒʹͳΕΔ

  View Slide

 39. ·ͱΊ
  • ͻͱͭͷλεΫΛ࠷খݶʹͯ͠΍Δ΂͖͜ͱΛ໌֬ʹ͠Α͏
  • ΋ͷ͝ͱΛਖ਼͘͠ཧղͯ͠ແବΛ࡟ݮ͠Α͏
  • ·ͣ͸༩͑ΒΕͨ؀ڥͰશྗΛਚͦ͘͏

  View Slide

 40. Thanks!

  View Slide