Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

try! Swift Tokyo 2018 Report

try! Swift Tokyo 2018 Report

Osaka Mix Leap Study #10 - try! Swift Tokyo Report
https://yahoo-osaka.connpass.com/event/83715/

Satoshi Hachiya

April 12, 2018
Tweet

More Decks by Satoshi Hachiya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. try! Swift ӡӦϨϙʔτ
  Osaka Mix Leap Study #10 - try! Swift
  Tokyo Report
  Satoshi Hachiya / @jpmartha_jp

  View Slide

 2. View Slide

 3. Satoshi Hachiya (@jpmartha_jp)
  try! Swift Tokyo 2018 ӡӦʢ֤छܖ໿ɺεϙϯαʔɺϫʔΫ
  γϣοϓͷߨࢣɾձ৔ௐ੔ɺΦʔϓχϯάͳͲΛ୲౰ʣ

  View Slide

 4. Satoshi Hachiya (@jpmartha_jp)
  ਆށࡏॅ / ౦ژۈ຿

  View Slide

 5. 4݄7೔େࡕαϩϯʢӈʣΦʔϓϯ !

  View Slide

 6. try! Swift Tokyo 2018
  2018೥3݄1ʙ3೔

  View Slide

 7. ࢀՃͯͩͬͨ͘͠͞ํʁ
  !"

  View Slide

 8. ͖ΐ͏࿩͢͜ͱ
  • try! Swift ͷӡӦʹͳͬͨܦҢ
  • ४උͷ;Γ͔͑Γ
  • ౰೔·Ͱߟ͍͑ͯͨ͜ͱ
  • ӡӦͰΑ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 9. try! Swift ͷ
  ӡӦʹͳͬͨܦҢ

  View Slide

 10. try! Swift ͱࢲ
  • try! Swift Tokyo 2016ʢࢀՃʣ
  • try! Swift NYC 2016ʢࢀՃɾϚδοΫิॿʣ
  • try! Swift Tokyo 2017ʢӡӦɾ࢘ձʣ
  • try! Swift NYC 2017ʢӡӦɾϚδοΫิॿʣ
  • try! Swift India 2017ʢLTɾϚδοΫิॿʣ
  • try! Swift Tokyo 2018ʢӡӦɾϚδοΫิॿʣ

  View Slide

 11. ʢ2017೥Ҏ߱ͷʣࣸਅ !
  https://www.flickr.com/photos/tryswift/albums

  View Slide

 12. try! Swift NYC 2016

  View Slide

 13. try! Swift Tokyo 2017

  View Slide

 14. try! Swift NYC 2017

  View Slide

 15. try! Swift India 2017

  View Slide

 16. try! Swift Tokyo 2018

  View Slide

 17. YouTube - try! Swift Conference
  https://www.youtube.com/c/tryswiftconference

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. ४උͷ;Γ͔͑Γ

  View Slide

 21. View Slide

 22. iOSDC Japan 2017
  ͘͢͝Α͔ͬͨ !

  View Slide

 23. try! Swift Tokyo 2018
  େৎ෉͔… !

  View Slide

 24. ಉ͡Α͏ͳ͜ͱΛߟ͍͑ͯ·ͨ͠
  https://twitter.com/shu223/status/968779022556569601

  View Slide

 25. try! Swift ͷελΠϧ͸౿ऻͭͭ͠΋
  গͣͭ͠มԽ
  • ࠃ಺֎͔Βট଴ͨ͠εϐʔΧʔͷτʔΫΛௌ͘
  • ओ໾ʹ͸ͳΓͮΒ͍ → LT ࿮Λ௥Ճʢ2017೥͔Βʣ
  • ௌ͚ͩ͘Ͱͳ͘ަྲྀΛଅ͢ → 2018೥͸ϫʔΫγϣοϓ
  • ͦͯ͠…ɺ

  View Slide

 26. 2018೥
  Apple ݱ໾ΤϯδχΞొஃ !

  View Slide

 27. View Slide

 28. ࣄલͷ PR

  View Slide

 29. Rebuild
  http://rebuild.fm/200/
  gihyo.jp
  http://gihyo.jp/news/info/2018/02/1401

  View Slide

 30. ৺ߏ͑

  View Slide

 31. ͻͭ͡ͷʹ͖ͬ - ๻ʹͱͬͯͷDroidKaigi͕Ͳ
  Μͳʹ໘ന͍৔ॴͳͷ͔ॻ͘೔ه
  http://mhidaka.hatenablog.com/entry/
  2018/02/13/033351
  ΧϯϑΝϨϯεӡӦͷຊ౰ͷཪଆ Kindle൛
  http://amzn.asia/f9439qr

  View Slide

 32. ͍Α͍ΑΦʔϓχϯά

  View Slide

 33. τʔΫ४උ
  • WWDC ͷ Keynote ΛԿ౓΋؍ͨ
  • ࣗ෼ͷ࿩͕ϝΠϯͰ͸ͳ͍ͷͰ༨ܭͳ࿩͸ল͍ͨ

  View Slide

 34. ॳ೔ΦʔϓχϯάͷεϥΠυ
  https://speakerdeck.com/jp_pancake/try-swift-
  tokyo-2018-day-1-opening

  View Slide

 35. Ϋϩʔδϯά͸ԕྀͨ͠

  View Slide

 36. ʢͰ͖͔ͨͲ͏͔͸ผͱͯ͠ʣ
  ౰೔·Ͱߟ͍͑ͯͨ͜ͱ

  View Slide

 37. ౰೔·Ͱߟ͍͑ͯͨ͜ͱ
  1. ࢀՃऀʹରͯ͠
  2. εϙϯαʔʹରͯ͠
  3. εϐʔΧʔʹରͯ͠
  4. ΄͔ͷελοϑʹରͯ͠

  View Slide

 38. 1. ࢀՃऀ
  • ΠϕϯτΛָ͠ΜͰ͍ͨͩ͘
  • εϙϯαʔͷ͜ͱΛΑ͘஌͍ͬͯͨͩ͘
  • ࠃࡍަྲྀΛਤͬͯ৽ͨͳ஌Γ߹͍Λ࡞͍ͬͯͨͩ͘
  • ࢀՃ͢ΔՁ஋ΛੜΈग़͢

  View Slide

 39. 2. εϙϯαʔ
  • ϒʔε΍ϊϕϧςΟͰΧϯϑΝϨϯεΛ੝Γ্͍͛ͯͨͩ͘
  • ͦͷͨΊʹ࡞ઓΛ͍ͬ͠ΐʹߟ͑Δ
  • ͍͍ਓͱग़ձ͍ͬͯͨͩ͘
  • εϙϯαʔʹͳΔՁ஋ΛੜΈग़͢

  View Slide

 40. 3. εϐʔΧʔ
  • ࿐ग़͢ΔػձΛ૿΍͢
  • ొஃػձΛ࡞ΔʢLTʣ
  • ࣍΁ͷ଍͕͔ΓΛ࡞Δʢ΄͔ͷΧϯϑΝϨϯεͰొஃͳͲʣ
  • εϐʔΧʔʹͳΔՁ஋ΛੜΈग़͢

  View Slide

 41. 4. ΄͔ͷελοϑ
  • ओ࠵ऀ͚ͩͰ͸଍Γͳ͍ͷͰ౰೔ελοϑΛืू͢Δ
  • ֤ࣗ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ࣮ݱͰ͖ΔΑ͏αϙʔτ͢Δ
  • ϞνϕʔγϣϯΛҡ࣋͢ΔʢΈΜͳ༗ࢤͰ΍͍ͬͯΔʣ
  • ࣍΁ͷ଍͕͔ΓΛ࡞Δʢ΄͔ͷΧϯϑΝϨϯεͰొஃͳͲʣ
  • ελοϑʹͳΔՁ஋ΛੜΈग़͢

  View Slide

 42. ·ͱΊΔͱ
  ͍Ζ͍Ζͳཱ৔ͷਓʹ
  ͍Ζ͍ΖͳՁ஋Λఏڙ͢Δ

  View Slide

 43. աڈͷ։࠵΋ؚΊͯ
  ӡӦͰΑ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 44. ӡӦͰΑ͔ͬͨ͜ͱ
  • ͨ͘͞Μͷਓͱ஌Γ߹͑ͨ
  • ֗Ͱ੠Λ͔͚ΒΕͨʢ౦ژɺαϯϊθɺχϡʔϤʔΫͳͲʣ
  • ͜Ε·Ͱ౉Γา͍͖ͯͨࠃͰग़ձͬͨਓ͕དྷ೔ͯ͘͠Εͨ
  • ໊ࢗͱ ! εςοΧʔΛେྔʹফඅͨ͠

  View Slide

 45. ΋͠ΧϯϑΝϨϯεʹڵຯ͕͋Ε͹

  View Slide

 46. iOSDC Japan 2018ʁ
  લճ → https://iosdc.jp/2017/
  DroidKaigi 2019ʁ
  લճ → https://droidkaigi.jp/2018/
  try! Swift Tokyo 2019ʁ
  ʢ˞Ұ෦ൈਮʣ

  View Slide

 47. ͦͬͱ [PR]

  View Slide

 48. 4݄24೔ൃച
  try! Swift Tokyo
  2018 Ϩϙʔτ
  দؗ͞Μʢ@d_dateʣࣥච ✍

  View Slide

 49. ࠷ޙʹ

  View Slide

 50. αϯϊθʹߦ͖·͔͢ʁ
  !"

  View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. try! Swift San Jose
  https://www.tryswift.co/events/2018/sanjose/

  View Slide

 54. Thanks!

  View Slide