Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

runnによるAPIのシナリオテストの導入と自動化 / stac2022

runnによるAPIのシナリオテストの導入と自動化 / stac2022

発表者はYAMLベースでAPIのシナリオテストを書くことが可能なrunn (https://github.com/k1LoW/runn) というツールを開発しています。本発表ではrunnの導入や事例、開発者の想定と実際について紹介します。

Ken’ichiro Oyama

December 03, 2022
Tweet

More Decks by Ken’ichiro Oyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. runnʹΑΔAPIͷγφϦΦςε
  τͷಋೖͱࣗಈԽ
  খࢁ݈Ұ࿠ / GMO PEPABO inc.
  2022.12.3 ιϑτ΢ΣΞςετࣗಈԽΧϯϑΝϨϯε2022
  1

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ٕज़෦ɹٕज़ج൫νʔϜ
  2018೥ த్ೖࣾ
  খࢁ ݈Ұ࿠ Ken’ichiro Oyama
  গ࣮͠༻తͰখ͞ͳOSSΛॻ͘ͷ͕झຯɻ
  ● GitHub : k1LoW
  ● Twitter : @k1LoW
  2

  View full-size slide

 3. GMOϖύϘʹ͍ͭͯ
  3
  https://pepabo.com

  View full-size slide

 4. • https://github.com/k1LoW/awspec
  • AWSͷ֤Ϧιʔεͷঢ়ଶʹରͯ͠ɺRSpecͰςετΛॻ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δπʔϧ
  • ݱࡏ88Ϧιʔεαϙʔτ͍ͯ͠Δ
  awspec
  4
  4
  ࡞͍ͬͯΔOSS঺հ

  View full-size slide

 5. 5
  • https://github.com/k1LoW/tbls
  • CIϑϨϯυϦͳσʔλϕʔευΩϡϝϯτੜ
  ੒πʔϧ
  • PostgreSQL, MySQLͳͲͷRDBMS͚ͩͰͳ
  ͘ɺBigQuery΍Amazon DynamoDB, Cloud
  Spannerͱ͍ͬͨσʔλιʔεʹ΋ରԠ
  • υΩϡϝϯτΛॆ࣮ͤ͞Δػೳͱͯ͠ϝλ
  σʔλΛΞϊςʔγϣϯ͢Δ͜ͱ͕Մೳ
  • ςʔϒϧɺΧϥϜͳͲͷίϝϯτ෇༩͚ͩͰ
  ͳ͘λάɺϦϨʔγϣϯͳͲ
  tbls
  ࡞͍ͬͯΔOSS঺հ

  View full-size slide

 6. • https://github.com/k1LoW/octocov
  • ίʔυϝτϦΫεπʔϧ…ίʔυΧόϨοδɺCode to Test Ratioɺςετ࣮ߦ࣌ؒ
  • ଟ਺ͷϓϩάϥϛϯάݴޠͱɺओཁͳΧόϨοδϨϙʔτϑΥʔϚοτʹରԠ
  • GitHub Actionsͷactionͱͯ͠ίʔυϝτϦΫεΛूܭɺP/RίϝϯτɺϨϙʔτ
  • CLIπʔϧͱͯ͠ίʔυΧόϨοδΛूܭɻදࣔ
  • ΧόϨοδόοδੜ੒
  octocov
  6
  6
  ࡞͍ͬͯΔOSS঺հ

  View full-size slide

 7. ΞδΣϯμ
  • runnͱ͸
  • ςετπʔϧ։ൃऀͱͯ͠ͷ૝ఆϢʔεέʔε
  • ࣮ࡍͷϢʔεέʔε
  • ͓ΘΓʹ
  ɹ※ͳ͓ɺຊൃද͸Θ͔Γ΍͘͢͢ΔͨΊʹ࣮ࡍͷ࣌ܥྻʹԊ͍ͬͯͳ͍಺༰ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
  7

  View full-size slide

 8. • runn ( means "Run N". is pronounced /rʌ́n én/. ) is a package/tool for running operations
  following a scenario.
  • γφϦΦΛYAMLͰॻ͍ͯͦΕΛ΋ͱʹૢ࡞ʢΦϖϨʔγϣϯʣΛࣗಈԽͰ͖Δύο
  έʔδ/πʔϧ
  • Goͷύοέʔδͱͯ͠΋ίϚϯυʢrunnίϚϯυʣͱͯ͠΋࢖͑Δ
  • runn run [γφϦΦσΟϨΫτϦ]/*.yml
  • ʮΦϖϨʔγϣϯࣗಈԽʯͱ޿ൣғΛλʔήοτʹ͍ͯ͠Δ͕ɺAPIͷγφϦΦς
  ετ͕ϑΝʔετϓϥΠΦϦςΟͳϢʔεέʔεʢ։ൃͷ͖͔͚ͬͰ΋͋ΔͨΊʣ
  10
  https://github.com/k1LoW/runn
  runn

  View full-size slide

 9. • 1όΠφϦͷγφϦΦ࣮ߦͷCLIίϚϯυʢπʔϧʣͱͯ͠࢖༻Ͱ͖Δ
  • 1όΠφϦ = CIϑϨϯυϦ
  • ͞·͟·ͳϓϩτίϧʹରԠ͓ͯ͠Γɺ1ͭͷγφϦΦ಺Ͱෳ਺૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱ͕Մೳ
  • HTTP
  • gRPC
  • DatabaseʢSQLʣ
  • Chrome DevTools Protocol
  • ೚ҙίϚϯυͷ࣮ߦʢϩʔΧϧ/SSHʣ
  • GoͷTest Helperʢύοέʔδʣͱͯ͠࢖༻Ͱ͖Δ
  11
  https://github.com/k1LoW/runn
  runnͷಛ௃ʢv0.53.0ʣʢ1/2ʣ

  View full-size slide

 10. 12
  https://github.com/k1LoW/runn
  runnͷಛ௃ʢv0.53.0ʣʢ2/2ʣ
  • γφϦΦϑΝΠϧʢYAMLʣͷϑΥʔϚοτ͕OpenAPI SpecϥΠΫ
  • γφϦΦ಺ͷεςοϓؒͷ஋͕ࣗಈͰ࿈ܞ͞Ε͍ͯΔ
  • ʮεςοϓAΛ࣮ߦ͔ͯ͠Βͦͷ݁ՌΛ࢖ͬͯεςοϓBΛ࣮ߦ͢Δʯͱ͍͏γφϦΦΛߏங͠΍͍͢
  • ෳ਺ͷγφϦΦͷ࣮ߦΛ૝ఆ࣮ͨ͠૷
  • ෳ਺ͷγφϦΦͷ෼ׂ࣮ߦɺαϯϓϦϯά࣮ߦɺϥϯμϜ࣮ߦͳͲ͕Մೳ
  • ϧʔϓ࣮ߦ΍ϦτϥΠ࣮ߦͷ࢓૊Έ͕૊ΈࠐΈͰඋΘ͍ͬͯΔ
  • ಉ͡γφϦΦϑΝΠϧΛ࢖ͬͨෛՙςετʢϩʔυςετʣ͕Մೳ
  • ίϚϯυΛ runn run ͔Β runn loadt ʹมߋ͢Δ͚ͩɻෳ਺γφϦΦ࣮ߦ΋ͦͷ··Մೳ
  • γφϦΦ࣮ߦͷϩά΋ه࿥Մೳ
  • γφϦΦ࣮ߦͷϓϩϑΝΠϧ΋औಘՄೳʢ֤εςοϓͷܦա࣌ؒʣ

  View full-size slide

 11. • runn͸1ͭҎ্ͷγφϦΦΛ࣮ߦͯ͠ɺͦΕͧΕͷ੒ޭ/ࣦഊΛΈΔ
  • γφϦΦ͸1ͭҎ্ͷεςοϓ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔ
  • 1γφϦΦ1YAMLϑΝΠϧʹͳ͍ͬͯΔʢRunbookͱݺΜͰ͍Δʣ
  • γφϦΦ͝ͱʹRunnerͱݺΜͰ͍Δεςοϓ࣮ߦίϯϙʔωϯτΛఆٛ͠ɺͦͷRunnerΛ࢖֤ͬͯ
  εςοϓΛ࣮ߦ͍ͯ͘͠
  • Runnerʹ͸γφϦΦ಺ʹఆ͕ٛඞཁͳ௨ৗͷRunnerͱɺطʹrunnͰ༻ҙ͍ͯ͠ΔBuilt-in runnerͷ2
  छྨ͕͋Δ
  • Runner: HTTP Runner, DB Runner, gRPC Runner, CDP Runner, SSH Runner
  • Built-in runner: Exec runner, Test runner, Dump runner, Include runner, Bind runner
  13
  https://github.com/k1LoW/runn
  runnͷΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide

 12. 14
  γφϦΦʢRunbookʣΛॻ͘

  View full-size slide

 13. 15
  https://github.com/k1LoW/runn

  View full-size slide

 14. 16
  https://github.com/k1LoW/runn

  View full-size slide

 15. 17
  https://github.com/k1LoW/runn

  View full-size slide

 16. 18
  https://github.com/k1LoW/runn

  View full-size slide

 17. 19
  https://github.com/k1LoW/runn

  View full-size slide

 18. 20
  https://github.com/k1LoW/runn

  View full-size slide

 19. 21
  https://github.com/k1LoW/runn

  View full-size slide

 20. 22
  https://github.com/k1LoW/runn
  Runnerͷઃఆ
  ม਺ͷઃఆ
  ɹɹɹɹ֤εςοϓ
  0
  1
  2
  3

  View full-size slide

 21. • γφϦΦϑΝΠϧ࡞੒ͷͨΊͷαϙʔτίϚϯυ
  • runn newͷҾ਺ʹ஋Λ౉͢͜ͱͰγφϦΦϑΝΠϧΛ࡞੒͢Δ
  • cURLίϚϯυ
  • gRPCurlίϚϯυ
  • ΞΫηεϩά
  • ʢOpenAPI SpecͷυΩϡϝϯτʁʣ
  • ʢPostmanͷCollectionʁʣ
  • طଘͷγφϦΦʹεςοϓͱͯ͠௥Ճ͢Δ͜ͱ΋Մೳ
  24
  https://github.com/k1LoW/runn
  runn new

  View full-size slide

 22. 25
  https://github.com/k1LoW/runn
  DEMO: https://github.com/k1LoW/runn#quickstart

  View full-size slide

 23. 26
  ςετπʔϧ։ൃऀͱͯ͠ͷ
  ૝ఆϢʔεέʔε

  View full-size slide

 24. • ൃදऀ͸ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  • ओʹόοΫΤϯυͷઃܭͱ։ൃΛ୲౰
  • ςετΛઐ໳ʹ͍ͯ͠ΔΤϯδχΞͰ͸ͳ͍
  • GoͰAPIαʔόΛ։ൃ͍ͯ͠Δ
  • ୲౰ίϯϙʔωϯτʢAPIαʔόʣΛઃܭ͍ͯ͘͠ʹ͋ͨͬͯɺෳ਺ͷAPIΛ·͍ͨ
  Ͱ1ͭͷػೳΛ࣮ݱ͢ΔΑ͏ͳઃܭʹͳΔ͜ͱ͕ݟ͖͑ͯͨɻ
  • APIεΩʔϚͱσʔλϕʔεεΩʔϚ͸৻ॏʹઃܭͨ͠ɻ͔͠͠ɺίʔυϕʔε͸࠷
  ॳ͔Β࠷దͳΞʔΩςΫνϟΛબ୒Ͱ͖Δͱ͸ࢥ͑ͳ͔ͬͨɻ
  27
  ςετπʔϧ։ൃऀͱͯ͠ͷ૝ఆϢʔεέʔε
  ։ൃͷಈػ

  View full-size slide

 25. • ػೳ୯Ґʢෳ਺APIάϧʔϓ͔ΒͳΔ͠͹͠͹
  εςʔτϑϧͳػೳʣͷςετΛॆ࣮ͤ͞Δ͜
  ͱʹΑΓɺͨͱ్͑தͷϦΞʔΩςΫςΟϯά
  ͕͋ͬͯ΋ػೳͷอূ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɻ
  • ։ൃॳظ͔ΒUnitςετͱಉ༷ʹػೳʹରͯ͠
  ͷγφϦΦςετͷॆ࣮Λ໨ࢦ͢ɻ
  • ͦͷͨΊʹγφϦΦςετΛUnitςετฒΈʹ
  ؆୯ʹ͢Δπʔϧͱͯ͠runnΛ։ൃɻ
  28
  ςετπʔϧ։ൃऀͱͯ͠ͷ૝ఆϢʔεέʔε
  Testing trophyʢςεςΟϯάτϩϑΟʔʣ
  https://kentcdodds.com/blog/the-testing-trophy-and-testing-classifications

  https://twitter.com/kentcdodds/status/960723172591992832

  View full-size slide

 26. • GoͰAPIαʔόΛ։ൃ͍ͯ͠Διϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ͕ςετίʔυʹ૊Έ͜ΜͰ࢖
  ༻͢Δ
  • net/http/httptest ύοέʔδͱ૬ੑ͕͍͍
  • γφϦΦͷ֦ॆ΋YAMLΛॻ͚ͩ͘Ͱྑ͍
  • OpenAPI SpecϥΠΫͳϑΥʔϚοτΛ࠾༻ͨ͠ͷ΋ɺγφϦΦςετΛॻ͘Τϯ
  δχΞͱOpenAPIυΩϡϝϯτΛॻ͘ΤϯδχΞΛಉҰਓ෺ͱͯ͠ߟ͍͑ͯͨͨΊ
  • 1όΠφϦͷͨΊΠϯετʔϧ΋؆୯ɻCI΁ͷ૊ΈࠐΈ΋༰қɻ
  29
  ςετπʔϧ։ൃऀͱͯ͠ͷ૝ఆϢʔεέʔε
  ։ൃऀ͕૝ఆ͍ͯͨ͠ओͳϢʔεέʔε

  View full-size slide

 27. ࣮ࡍͷϢʔεέʔε
  30

  View full-size slide

 28. • ݁࿦ͱͯ͠͸ʮ͏·͍ͬͨ͘ʯ
  • Ұ౓૊ΈࠐΜͰ͠·͑͹ɺ͋ͱ͸YAMLΛॻ͚ͩ͘ʹͳΔͨΊɺ͔ͳΓḿͬͨɻ
  • ḿΓ͗ͯ͢ςετ࣮ߦ࣌ؒʹ૿େ͠ɺςετ෼ׂ͕ඞཁʹͳͬͨ
  + ςετ෼ׂػೳ΍ϓϩϑΝΠϧػೳͷ௥Ճ
  31
  ࣮ࡍͷϢʔεέʔε
  ։ൃऀ͕૝ఆ͍ͯͨ͠ϢʔεέʔεͰ͸͏·͍͔ͬͨ͘ʁ

  View full-size slide

 29. 32
  ʢ౰࣌ʣ
  ૝ఆ֎ͷϢʔεέʔε

  View full-size slide

 30. • γφϦΦ͕OpenAPI SpecϥΠΫͰ͋Δ͜ͱ͔ΒΤϯδχΞʹͱͬͯಡΈ΍͘͢ɺͦ
  ͷ··ΦϯϘʔσΟϯάʹ໾ʹཱͬͨʢAPIར༻ଆ΁ͷઆ໌ͳͲʣ
  • ॻ͖΍͍͢=ಡΈ΍͍͢
  + ΑΓυΩϡϝϯτͱͯ͠࢖͍΍͘͢͢ΔͨΊʹγφϦΦ΍εςοϓͷઆ໌Λهड़͢
  ΔͨΊͷ desc: ηΫγϣϯͷ৽ઃ
  + υΩϡϝϯτੜ੒ػೳΛݕ౼
  33
  ࣮ࡍͷϢʔεέʔε
  ૝ఆ֎ͷϢʔεέʔε1: υΩϡϝϯτͱͯ͠

  View full-size slide

 31. • ؍ଌͰ͖ͨϢʔεέʔε͸ѹ౗తʹʮGoͷςετίʔυ΁ͷ૊ΈࠐΈʯͰ͸ͳ͘
  ʮrunnίϚϯυʢπʔϧʣͱͯ͠ͷར༻ʯͩͬͨ
  • ςετίʔυ΁ͷ૊ΈࠐΈΑΓ΋ʮμ΢ϯϩʔυͨ͠Β͙͢࢖͑Δʯͷ΄͏͕
  ѹ౗తʹָ
  • GoʹݶΒͳ͍൚༻తͳར༻͕Մೳ
  • ػೳͷఏҊ΍۩ମతͳػೳ௥ՃͷPull Request΋΋Βͬͨ
  + runnίϚϯυଆͷػೳ΋ϑΝʔετϓϥΠΦϦςΟͱ֦ͯ͠ॆ͍ͤͯͬͨ͞
  34
  ࣮ࡍͷϢʔεέʔε
  ૝ఆ֎ͷϢʔεέʔε2: runnίϚϯυͷ׆༻

  View full-size slide

 32. • ΞϓϦέʔγϣϯσϓϩΠ௚ޙͷಈ࡞֬ೝͷͨΊͷ؆қతͳϦάϨογϣϯςετͷ
  ඞཁੑ
  • ϖύϘ͸͞·͟·ͳٕज़ελοΫͰߏங͞Εͨଟ͘ͷαʔϏεΛӡ༻͍ͯ͠Δ
  • ؆қͰྑ͍ɻ͔͠͠ɺʮϒϥ΢βϕʔεʯʮ։ൃݴޠʹدΒͳ͍͜ͱʯʮηοτ
  Ξοϓ͕؆୯Ͱ͋Δ͜ͱʯʮςετ࡞੒ֶ͕शίετ͕খ͍͜͞ͱʯ͕ཁ݅
  + Chrome DevTools ProtocolʹରԠ
  • ChromeʢChromiumʣࠐΈͷDocker imageΛ༻ҙ͢Δ͜ͱͰ্هཁ݅Λຬͨͨ͠
  • docker pull ghcr.io/k1low/runn:latest
  35
  ࣮ࡍͷϢʔεέʔε
  ૝ఆ֎ͷϢʔεέʔε3: ϦάϨογϣϯςετ

  View full-size slide

 33. • ૝ఆ֎ͷϢʔεέʔεΛ౿·͑ͯɺ͋ΒͨΊͯ
  • runn ( means "Run N". is pronounced /rʌ́n én/. ) is a package/tool for running operations
  following a scenario.
  • ʮΦϖϨʔγϣϯࣗಈԽʯΛπʔϧͷλʔήοτͱ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺʢ౰ॳ͔Β͢
  Δͱʣ૝ఆ֎ͳϢʔεέʔε΋෇ਵͨ͠৽ػೳ΋ʮਖ਼౰ͳྲྀΕʯͱ΋͍͑Δ
  + γφϦΦ࣮ߦϩάͷه࿥ػೳ … ࣮ߦՄೳͳૢ࡞खॱॻͱͯ͠
  + SSH Runner … αʔόΦϖϨʔγϣϯࣗಈԽͷखஈͱͯ͠
  • ʮ1όΠφϦͰಋೖ͕༰қʯʮՄಡੑߴ͍γφϦΦϑΝΠϧʯͷ2ͭ͸ݫक
  36
  ࣮ࡍͷϢʔεέʔε
  ʮΦϖϨʔγϣϯࣗಈԽʯͱ͍͏λʔήοτ

  View full-size slide

 34. • APIγφϦΦςεςΟϯάπʔϧ/ΦϖϨʔγϣϯࣗಈԽπʔϧͱͯ͠runnΛ঺հ
  • πʔϧ։ൃऀͱͯ͠૝ఆ͍ͯͨ͠Ϣʔεέʔεͱ࣮ࡍͷϢʔεέʔε͸ɺͣΕΔ͜ͱ
  ͕͋Δʢ͓ͦΒ͘ྑ͍৔߹΋ѱ͍৔߹΋͋Δʣ
  • ։ൃऀͱͯ͠͸ɺ͢΂ͯϑΟʔυόοΫͱͯ͠ड͚ࢭΊ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔ
  • ੈͷπʔϧ։ൃऀ͸େମͦ͏ࢥ͍ͬͯΔʢͨͿΜʣ
  • ʢ࣌ʑݫ͍͜͠ͱ΋͋Δʢͦͷͱ͖͸͝ΊΜͳ͍͞ʣʣ
  • ϑΟʔυόοΫ͸خ͍͠ʂ
  38
  ͓ΘΓʹ
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 35. 39
  ͓ΘΓʹ
  ࠓޙ
  • ࠓrunnʹ଍Γͳ͍΋ͷͱͯ͠͸ʮ೔ຊޠͷ৘ใʯͩͱߟ͍͑ͯΔ
  • runnͷػೳʹରͯ͠গͳ͍
  • ࡞ऀ͕ॻ͍͍ͯͳ͍ͷͰɺͦΕ͸ͦ͏
  • ݱࡏʮrunn cookbookʯΛZennͷbookͱͯ͠४උத
  • ϨγϐΛඞཁʹԠͯ͡ਵ࣌௥Ճ͍ͯ͘͠ํࣜ
  • ΋͠ڵຯ͕Ͱ·ͨ͠Βੋඇࢼ͠ʹ࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞ʂ
  • macOSͳΒ brew install k1LoW/tap/runn
  • LinuxͳΒ deb΍RPM΍apkύοέʔδ
  • docker pull ghcr.io/k1low/runn:latest

  View full-size slide

 36. Thank You!
  Thank You!
  40

  View full-size slide