Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

NPX-shell-hacking

 NPX-shell-hacking

WordCamp Ogijima 2018 の打ち上げの時に LT した npx コマンドの話

KamataRyo

August 25, 2018
Tweet

More Decks by KamataRyo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. NPX γΣϧܳ
  ศརʂ

  View Slide

 2. γΣϧܳ
  • ίϚϯυ1ͭͰͳΜͰ΋͢Δతͳ
  @mattn_jp ͞Μͷ vim-script ͰγΣϧܳ

  https://qiita.com/mattn/items/d09c5018bdfe0b170b9a

  View Slide

 3. View Slide

 4. /PEFKTΛΞοϓσʔτ͠·͔ͨ͠ʁ
  /PEFKTͷϦϦʔεεέδϡʔϧ

  IUUQTHJUIVCDPNOPEFKT3FMFBTFSFMFBTFTDIFEVMF

  View Slide

 5. ΢Σϒ੍࡞ʹ΄΅ඞਢʹͳͬͨ

  ύοέʔδϚωʔδϟʔ
  $ npm
  • Gulp Ͱ Slime ΍ SASS Λ
  ίϯύΠϧͨ͠Γ..

  • WordPress ςʔϚͷ։ൃ؀
  ڥΛηοτΞοϓͨ͠Γ..

  • Gutenberg΋ npm Λར༻͠
  ͯ։ൃ͞Ε͍ͯΔΈ͍ͨ

  View Slide

 6. OQNW /PEFKTWҎ߱
  ʹಉࠝ͞ΕΔ

  ศརίϚϯυ
  $ npx
  • npm ͱͯ͠഑෍͞Ε͍ͯΔCLIίϚϯυΛμ΢ϯϩʔυ࣮ͯ͠ߦʂ

  View Slide

 7. OQYίϚϯυͷ࢖͍Ͳ͜Ζ
  w ͪΐͬͱͨ͠࡞ۀΛ͢Δ࣌ɻಛఆͷίϚϯυ͕ඞཁ͚ͩ
  ͲɺΠϯετʔϧ͢Δ·Ͱ΋ͳ͍ͳʙͱ͍͏࣌

  View Slide

 8. σϝϦοτ
  https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/6s0wov/
  heaviest_objects_in_the_universe/

  View Slide

 9. σϞ

  View Slide

 10. DPXTBZίϚϯυΛ૸ΒͤͯΈΔ
  ύοέʔδ໊ ίϚϯυҾ਺ʢࠓճ͸೚ҙͷจࣈྻʣ
  $ npx cowsay Moo!

  View Slide

 11. &+4ςϯϓϨʔτͷγϯλοΫεΤϥʔΛ

  ૉૣ͘ൃݟ͢Δ
  ύοέʔδ໊ ίϚϯυҾ਺ʢࠓճ͸ϑΝΠϧ໊ʣ
  $ npx ejs-lint example.com.conf.els

  View Slide

 12. +BWB֨ݴ"1*Ͱ༡Ϳ
  $ curl -s https://arigato-java.download/kakugen.json | jq -r '.
  [] | .t' | head -`expr $RANDOM % $(curl -s https://arigato-
  java.download/kakugen.json | jq '. | length')` | tail -1 | npx
  -q cowsay

  View Slide

 13. w γΣϧܳͷੈքͱOQNͷੈք͕ɺ

  OQYίϚϯυͰγʔϜϨεʹܨ͕ͬͨʂ
  w OQNͷϥΠϒϥϦ਺͸๲େʢݱࡏ ʣɻ

  ѱຐతͳγΣϧܳ͸ۤखͰ΋ɺϥΠϒϥϦʹਫ਼௨͍ͯ͠Ε͹
  Կ͔৽͍͜͠ͱ͕؆୯ʹͰ͖Δ͔΋
  w ໘ന͍࢖͍ํΛݟ͚ͭͨΒڭ͍͑ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide