Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

computer-vision-survey

 computer-vision-survey

Computer Visionの近年の動向のサーベイ

KARAKURI Inc.

May 07, 2021
Tweet

More Decks by KARAKURI Inc.

Other Decks in Research

Transcript

 1. Computer visionͷۙ೥ͷಈ޲ͷαʔϕΠ
  ߴ໦ࢤ࿠
  1

  View Slide

 2. αʔϕΠͷ໨త
  2
  Computer vision (CV) ݚڀͷۙ೥ͷಈ޲Λ஌Γ͍ͨʂ
  • ֶशख๏Λ஌Γ͍ͨ
  • ωοτϫʔΫͷมભΛ஌Γ͍ͨ
  ˠ χϡʔϥϧҎ߱ͷ$7ͷมભ΍͜Ε·Ͱͷಈ޲Λ޿͘ઙ͘঺հ

  View Slide

 3. ࠓճ͸࿩͞ͳ͍͜ͱ
  3
  • ը૾/ಈըੜ੒Ұൠ
  • ఢରతֶश
  • ൒ڭࢣ͋Γֶश
  • ࣗݾڭࢣ͋Γֶश
  • ݹయతͳίϯϐϡʔλʔϏδϣϯ
  ͳͲͳͲɽɽ

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷྲྀΕ
  4
  ̍ɽλεΫඇಛԽϞσϧʢը૾ೝࣝͷϞσϧʣͷಈ޲
  ̎ɽ֤λεΫʹಛԽͨ͠Ϟσϧͷಈ޲
  ̏ɽ·ͱΊ

  View Slide

 5. ͦͷલʹ
  5
  ɾਆࢿྉ܈
  ɾͪ͜ΒͷࢿྉΛେ͍ʹࢀߟʹ͠·ͨ͠
  http://xpaperchallenge.org/cv/
  https://github.com/hirokatsukataoka16/cvpaper.challenge-summary

  View Slide

 6. ̍ɽλεΫඇಛԽϞσϧͷಈ޲
  6

  View Slide

 7. ΞʔΩςΫνϟɾֶश๏ʢը૾ೝࣝʣ
  7

  View Slide

 8. ࣌ܥྻ
  8


  View Slide

 9. AlexNet [Krizhevsky+ NeurIPS 2012]
  9
  • ը૾ೝࣝίϯϖͰ͋ΔILSVRC2012Ͱѹউ
  • ਂ૚৞ΈࠐΈχϡʔϥϧωοτϫʔΫ(CNN)ͷ࣌୅ͷນ։͚

  View Slide

 10. ࣌ܥྻ
  10


  View Slide

 11. ResNet [He+ CVPR 2016]
  11
  • ILSVRC2015༏উϞσϧ
  • Skip connectionͷಋೖͰ152૚΋ͷ௒ਂ૚CNNͷֶश͕Մೳʹ
  • Ҏ߱ͷը૾ೝࣝͷϞσϧ͸جຊతʹResNetͷվྑ

  View Slide

 12. ࣌ܥྻ
  12


  View Slide

 13. ResNext [Xie+ CVPR 2017]
  13
  • ೖྗΛ෼ذͤͯ͞ෳ਺ͷωοτϫʔΫͰॲཧ͠ɼͦͷ݁ՌΛ଍͠߹ΘͤΔ

  View Slide

 14. WideResNet [Zagoruyko+ 2017]
  14
  • ਂ͞Λઙͯ͘͠෯Λ޿ͨ͘͠ResNet

  View Slide

 15. ࣌ܥྻ
  15


  View Slide

 16. PyramidNet [Han+ CVPR 2017]
  16
  • DownsamplingΛ༻͍Δࡍͷٸܹͳ૚෯૿ՃʹΑΔਫ਼౓ྼԽΛ๷͙ͨΊɼ
  શମͰগͣͭ͠૚ͷ෯Λେ͖͘͢Δ

  View Slide

 17. SENet [Hu+ CVPR 2018]
  17
  • ૚΁ͷೖྗΛѹॖͨ͠΋ͷΛχϡʔϥϧωοτͰม׵͠ɼ͜ΕΛ༻͍ͯ
  ೖྗΛॏΈ෇͚Δ

  View Slide

 18. DenseNet [Huang+ CVPR 2017 (best paper)]
  18
  • ֤૚͸ͦͷલͷ͢΂ͯͷ૚ͱskip connectionͰͭͳ͕Δ

  View Slide

 19. MobileNet v1-3 [Howard+ 2017, Sandler+ 2018, Howard+ 2019]
  19
  • ۭؒํ޲ͷΈͷ৞ΈࠐΉdepthwise convolutionͱ
  νϟωϧํ޲ͷΈ৞ΈࠐΉpointwise convolutionͰ৞ΈࠐΈͷܰྔԽ

  View Slide

 20. PNASNet [Liu+ 2017]
  20
  • Neural architecture search (NAS)ͷ݁ՌಘΒΕͨϞσϧ
  • CNNશମͰ͸ͳ͘ෳ਺ͷCNNϒϩοΫ͔ΒͳΔʮηϧʯΛ୳ࡧ
  • ୯७ͳ΋ͷ͔Βঃʑʹෳࡶͳ΋ͷ΁ͱ୳ࡧΛߦ͏

  View Slide

 21. ࣌ܥྻ
  21


  View Slide

 22. EfficientNet [Tan&Le ICML 2019]
  22
  • ͜Ε·Ͱͷ༷ʑͳϞσϧͷεέʔϧΞοϓख๏ͷશ෦ͷͤ

  View Slide

 23. Noisy Student Training [Xie+ CVPR 2020]
  23
  • ֶशࡁΈੜెΛڭࢣͱͯ͠ɼॱ࣍େ͖ͳੜెΛֶश͢Δࣗݾڭࢣ͋Γֶश
  • ੜెʹϊΠζΛ෇Ճ͢Δ͜ͱͰਫ਼౓ʹՃ͑ͯؤ݈ੑ΋޲্

  View Slide

 24. BiT [Xie+ Kolesnikov 2019]
  24
  • ໿10ԯύϥϝʔλͷ௒େن໛ϞσϧͰࣄલֶश
  • సҠઌͷσʔλ͕গͳͯ͘΋͏·͍͘͘

  View Slide

 25. ࣌ܥྻ
  25


  View Slide

 26. Vision Transformer (ViT) [Dosovitskiy+ ICLR 2021]
  26
  • TransformerͰը૾ೝࣝͷSOTA

  View Slide

 27. ̎ɽ֤λεΫʹಛԽͨ͠Ϟσϧͷಈ޲
  27

  View Slide

 28. ෺ମݕग़
  28

  View Slide

 29. Ұൠ෺ମݕग़
  29
  [https://pjreddie.com/media/files/papers/YOLOv3.pdf]
  • ը૾தͷ෺ମͷΫϥεͱҐஔΛ౰ͯΔ

  View Slide

 30. ࣌ܥྻ
  30
  [Zou+ 2020 Object Detection in 20 Years: A Survey]

  View Slide

 31. R-CNN [Girshick+ CVPR 2014]
  31
  • ΦϒδΣΫτ͕ଘࡏ͢ΔީิྖҬΛ੾Γग़͠CNNͰಛ௃நग़

  View Slide

 32. Fast R-CNN [Girshick ICCV 2015]
  32
  • ·ͣը૾ͷಛ௃ϚοϓΛ࡞੒͠ɼީิྖҬ (ROI) Λಛ௃Ϛοϓ্ʹࣹӨ
  • ΦϒδΣΫτͷ෼ྨͱό΢ϯσΟϯάϘοΫεͷճؼ΋NNͰߦ͏
  • ֤ީิྖҬ͝ͱͰ͸ͳ֤͘ը૾͝ͱʹ৞ΈࠐΊ͹Α͘ͳΓɼߴ଎Խ

  View Slide

 33. Faster R-CNN [Ren+ NeurIPS 2015]
  33
  • ީิྖҬ (ROI) ͷఏҊ·ͰؚΊͯend-to-endʹֶश

  View Slide

 34. YOLO v1-4
  [Redmon+ CVPR 2016, CVPR 2017, 2018, Bochkovskiy+ 2020]
  34
  • ෺ମݕग़ͱ෺ମࣝผΛҰؾ௨؏ʹߦ͏one-stageͷख๏
  • Ϋϥε֬཰ɼ֬৴౓ɼό΢ϯσΟϯάϘοΫεͷ৘ใΛग़ྗ

  View Slide

 35. SSD [Liu+ ECCV 2016]
  35
  • YOLOಉ༷one-stageͷख๏
  • ༧Ίෳ༻ҙͨ͠਺ͷό΢ϯσΟϯάϘοΫεຖʹਪ࿦
  • ֤૚ͷಛ௃Ϛοϓ͔Βಛ௃நग़͢Δ͜ͱͰ༷ʑͳεέʔϧͰ෺ମݕग़

  View Slide

 36. RetinaNet [Lin+ ICCV 2017]
  36
  • ForegroundͱbackgroundͷΫϥεෆۉߧ͕one-stage๏͕ੑೳͰtwo-
  stage๏ʹྼΔཧ༝Ͱ͋Δ͜ͱΛࢦఠ
  • ΫϥεෆۉߧʹରԠ͢ΔͷͨΊͷFocal LossͷఏҊʹΑΓɼ1-stageͳ
  ͕Βߴ͍ਫ਼౓ͷ෺ମೝࣝΛ࣮ݱ
  • ϕʔεͷΞʔΩςΫνϟʔʹޙड़ͷFeature Pyramid NetworkΛ࢖༻

  View Slide

 37. FCOS [Tian+ ICCV 2019]
  37
  • RetinaNetͷվྑ൛
  • ෺ମͷத৺ͷਪఆΛ௥ՃͰߦ͍ɼΞϯΧʔϑϦʔͳ෺ମݕग़Λ࣮ݱ

  View Slide

 38. Bridging the Gap Between Anchor-based and
  Anchor-free Detection [Zhang+ 2019]
  38
  • Anchor-basedͱancho-freeͷҧ͍͸ɼෛྫͱਖ਼ྫͷબ୒ͷҧ͍

  View Slide

 39. ηάϝϯςʔγϣϯ
  39

  View Slide

 40. ηάϝϯςʔγϣϯ
  40
  [https://arxiv.org/pdf/1706.05587.pdf]
  • ֤ϐΫηϧຖʹ෺ମͷΫϥε/എܠͷࣝผΛ͢Δ

  View Slide

 41. ࣌ܥྻ
  41
  [Minaee+ 2020 Image Segmentation Using Deep Learning: A Survey]

  View Slide

 42. FCN [Long+ CVPR 2015]
  42
  • CNNͷग़ྗ૚΋৞ΈࠐΈ૚ʹ͢Δ͜ͱͰɼώʔτϚοϓΛग़ྗ

  View Slide

 43. SegNet [Badrinarayanan+ 2015]
  43
  • શͯ৞ΈࠐΈ૚ͷΤϯίʔμͱσίʔμ͔ΒͳΔωοτϫʔΫ
  • σίʔμΛ༻͍Δ͜ͱͰDeconvolution΋ஈ֊తʹߦ͑Δ

  View Slide

 44. U-Net [Ronneberger+ MICCAI 2015]
  44
  • Τϯίʔμͷಛ௃දݱΛskip connectionͰσίʔμʹίϐʔͯ͠౉͢

  View Slide

 45. DeepLab v1-3 [Chen+ TPAMI 2017]
  45
  • Down samplingΛͳ͘͠ɼdilated convolutionͱ૒ઢܗิؒΛ૊Έ߹Θ
  ͤΔ͜ͱͰߴղ૾౓ͳηάϝϯςʔγϣϯΛ࣮ݱ
  [Cui+ Remote Sens.2019]

  View Slide

 46. FastFCN [Wu+ 2019]
  46
  • Joint Pyramid Upsampling (JPU) ͷಋೖͰdilated convolutionʹൺ΂ͯ
  ܭࢉίετΛେ෯ʹ࡟ݮ

  View Slide

 47. Mask R-CNN [He+ ICCV 2017]
  47
  • Bounding boxͷ༧ଌʹՃ͑ͯΫϥεͷϚεΫ΋༧ଌ͢ΔFaster R-CNN
  • RoIPoolʹ୅ΘΔRoIAlignͷಋೖͰྖҬ෼ׂͳͲ΋Մೳʹ

  View Slide

 48. PSPNet [Zhao+ CVPR 2017]
  48
  • ༷ʑͳεέʔϧͷϓʔϦϯάʹΑΓϚϧνεέʔϧͳಛ௃දݱΛ֫ಘ

  View Slide

 49. FPN [Lin+ CVPR 2017]
  49
  • CNNͷ֊૚ੑΛར༻֤͠֊૚Ͱ༧ଌͯ͠Ϛϧνεέʔϧͳಛ௃Λ֫ಘ
  • ग़ྗ૚ʹ͍ۙಛ௃Λೖྗ૚ʹ͍ۙଆʹ΋఻͑Δ͜ͱͰɼઙ͍૚Ͱ΋༗
  ҙຯͳಛ௃நग़͕Մೳ

  View Slide

 50. Visual Question Answering
  50

  View Slide

 51. Visual Question Answering
  51
  [https://arxiv.org/pdf/1505.00468.pdf]
  • ը૾ʹର͢Δ࣭໰จ΁ͷԠ౴

  View Slide

 52. ࣌ܥྻ
  52
  [Srivastava+ 2020 Visual Question Answering using Deep Learning: A Survey and Performance Analysis]

  View Slide

 53. σʔληοτ
  53
  [Srivastava+ 2020 Visual Question Answering using Deep Learning: A Survey and Performance Analysis]

  View Slide

 54. VQA [Agrawal+ ICCV 2015]
  54
  • LSTMͰ࣭໰จΛɼCNNͰը૾ΛຒΊࠐΜͰಛ௃දݱΛ࡞੒

  View Slide

 55. Stacked Attention Networks [Yang+ CVPR 2016]
  55
  • CNNಛ௃ྔʹଟஈ֊ͷattentionΛ͔͚ͯஈ֊తʹର৅ΛߜΓࠐΉ

  View Slide

 56. Embodied Question Answering [Das+ CVPR 2018]
  56
  • ࣭໰͕༩͑ΒΕΔͱɼΤʔδΣϯτ͸γϛϡϨʔγϣϯۭؒ಺Ͱߦಈ
  Λͱͬͯ౴͑Λݟ͚ͭΔ

  View Slide

 57. CLEVR [Johnson+ CVPR 2017]
  57
  • VQAͷͨΊͷσʔληοτ
  • ࿦ཧతͳਪ࿦͕ඞཁͱ͞ΕΔ

  View Slide

 58. ಈըೝࣝ
  58

  View Slide

 59. ࣌ܥྻ
  59
  [Zhu+ 2020 A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition]

  View Slide

 60. σʔληοτ
  60
  [Zhu+ 2020 A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition]

  View Slide

 61. ෼ྨ
  61
  [Zhu+ 2020 A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition]

  View Slide

 62. 3D CNN (C3D) [Tran+ ICCV 2015]
  62
  • 3࣍ݩ৞ΈࠐΈΛ༻͍Δ͜ͱͰ࣌ؒํ޲ͷಛ௃΋දݱ

  View Slide

 63. (2+1)D CNN [Tran+ CVPR 2018]
  63
  • Ұͭͷ૚ͰҰؾʹ࣌ؒํ޲·Ͱ৞ΈࠐΉͷͰ͸ͳ͘ɼ·ۭͣؒํ޲ʹ
  ৞ΈࠐΜͩ͋ͱͰ࣌ؒํ޲ʹ৞ΈࠐΉ

  View Slide

 64. I3D [Carreira&Zisserman CVPR 2017]
  64
  • 3D ConvΛੵΈॏͶͨωοτϫʔΫ

  View Slide

 65. Non-local [Wang+ CVPR 2018]
  65
  • AttentionʹΑΔॏΈ෇͚ͰɼେҬతͳ৘ใΛՃຯ
  • ͋ΔҐஔͷ஋Λͦͷଞͷ͢΂ͯͷҐஔͷಛ௃ͷॏΈ෇͖࿨Ͱදݱ

  View Slide

 66. SlowFast Networks [Feichtenhofer+ ICCV 2019]
  66
  • ௿ϑϨʔϜϨʔτͰۭؒಛ௃ΛɼߴϑϨʔϜϨʔτͰ࣌ؒಛ௃Λଊ͑Δ

  View Slide

 67. ࢟੎ਪఆ
  67

  View Slide

 68. ෼ྨ
  68
  [Chen+ 2020 Monocular Human Pose Estimation: A Survey of Deep Learning-based Methods]
  [Zheng+ 2020 Deep Learning-Based Human Pose Estimation: A Survey]

  View Slide

 69. Convolutional Pose Machines [Wei+ CVPR 2016]
  69
  • ଟஈ֊ͷ༧ଌʹΑΓɼ֤਎ମ෦Ґͷਪఆਫ਼౓ΛߴΊΔ

  View Slide

 70. Part Affinity Fields [Cao+ CVPR 2017]
  70
  • ࢛ࢶͷҐஔͱ޲͖ΛຒΊࠐΉϕΫτϧ৔Λ༻͍ͨ࢟੎ਪఆ

  View Slide

 71. HRNet [Sun+ CVPR 2019]
  71
  • Sub-networkΛ௥Ճ͢Δ͜ͱͰશମͷղ૾౓Λམͱͣ࢟͞੎ਪఆ͕Մೳ

  View Slide

 72. 3D
  72

  View Slide

 73. ෼ྨ
  73
  [Ahmed+ 2020 A survey on Deep Learning Advances on Different 3D Data Representations]

  View Slide

 74. 3D ఺܈

  74

  View Slide

 75. ࣌ܥྻ
  75
  [Guo+ 2020 Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey]

  View Slide

 76. ෼ྨ
  76
  [Guo+ 2020 Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey]

  View Slide

 77. σʔληοτ
  77
  [Guo+ 2020 Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey]

  View Slide

 78. PointNet [Qi+ CVPR 2017]
  78
  • ఺܈σʔλΛೖྗͱ͠ɼճస΍ॱংͷม׵ͳͲͷૢ࡞ʹରͯ͠ෆมͳಛ
  ௃Λग़ྗ͢ΔωοτϫʔΫ

  View Slide

 79. PointNet++ [Qi+ NeurIPS 2017]
  79
  • PointNet͸ہॴతͳ৘ใΛ͏·͘र͍͑ͯͳ͔͕ͬͨɼPointNetΛ֊૚త
  ʹద༻͢Δ͜ͱͰ͜ΕʹରԠ

  View Slide

 80. Dynamic Graph CNN [ACMTG+ 2019]
  80
  • ֤఺ͱͦͷۙ๣ͷؔ܎Λදݱͨ͠Τοδಛ௃Λͭ͘Δ৞ΈࠐΈͷఏҊ

  View Slide

 81. VoxelNet [Zhou+ CVPR 2018]
  81
  • ఺܈σʔλΛvoxelʹ੾Γ෼͚ɼ֤ϘΫηϧ୯ҐͰಛ௃දݱͷຒΊࠐΈ
  • 3D఺܈෺ମೝࣝͷਫ਼౓޲্

  View Slide

 82. 3D ϝογϡ

  82

  View Slide

 83. Heat Diffusion Equation
  83
  • ۂ໘ʢϦʔϚϯଟ༷ମʣ্Ͱͷ೤֦ࢄΛߟ͑Δ
  [Bronstein+ 2016 Geometric deep learning: going beyond Euclidean data]

  View Slide

 84. Geodesic CNN [Masci+ ICCV 2015]
  84
  • ඇϢʔΫϦουଟ༷ମʹ΋ରԠՄೳͳCNNͷఏҊ
  • ֤఺Ͱۃ࠲ඪΛߟ͑Δ

  View Slide

 85. Anisotropic CNN [Boscaini+ NeurIPS 2016]
  85
  • ඇ౳ํͳ೤ΧʔωϧΛߟ͑Δ͜ͱͰہॴతͳදݱΛΑΓΑ͘நग़
  [Bronstein+ 2016 Geometric deep learning: going beyond Euclidean data]

  View Slide

 86. Monet [Monti+ CVPR 2017]
  86
  • ͜Ε·ͰͷඇϢʔΫϦουCNNͷҰൠԽ
  • ࠲ඪͷҰൠԽ
  • ݻఆͷΧʔωϧͰ͸ͳֶ͘शՄೳͳΧʔωϧΛ࢖͍ɼΧʔωϧͷҰൠԽ

  View Slide

 87. 3D ඍ෼ՄೳϨϯμϥʔ

  87

  View Slide

 88. ඍ෼ՄೳϨϯμϥʔ
  88
  %
  %
  ϨϯμϦϯά

  View Slide

 89. Perspective Transformer Nets [Yan+ NeurIPS 2016]
  89
  • ϘΫηϧͷඍ෼ՄೳϨϯμϥʔ

  View Slide

 90. Neural 3D Mesh Renderer [Monti+ CVPR 2017]
  90
  • ߴਫ਼౓ͳϝογϡͷඍ෼ՄೳϨϯμϥʔ
  • ϥελϥΠζ෦෼Λඍ෼Մೳʹͨ͜͠ͱͰٯ఻೻Մೳʹ
  [https://www.slideshare.net/100001653434308/23d-neural-3d-mesh-renderer-cvpr-2018]

  View Slide

 91. Transformers/Attention
  91

  View Slide

 92. ࣌ܥྻ
  92
  [Han+ 2021 A Survey on Visual Transformer]

  View Slide

 93. ෼ྨ
  93
  [Han+ 2021 A Survey on Visual Transformer]
  [Khan+ 2021 Transformers in Vision: A Survey]

  View Slide

 94. DETR [Carion+ ECCV 2020]
  94
  • CNNͰը૾ಛ௃Λநग़ͨ͠ͷͪɼtransformerͰ෺ମೝࣝ

  View Slide

 95. iGPT [Chen+ ICML 2020]
  95
  • ը૾ಛ௃ΛGPT-2Ͱڭࢣͳֶ͠श

  View Slide

 96. Vision Transformer (ViT) [Dosovitskiy+ ICLR 2021]
  96
  • ७ਮͳTransformerͰը૾ೝࣝͷSOTA
  ࠶ܝ

  View Slide

 97. IPT [Chen+ 2020]
  97
  • ෳ਺ͷλεΫΛಉ࣌ʹߦ͏transformer

  View Slide

 98. 98
  [https://twitter.com/jaguring1/status/1377710003377725441]

  View Slide

 99. 99
  [https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/transformer-247407256]

  View Slide

 100. ɽ·ͱΊ
  100

  View Slide

 101. ·ͱΊ
  101
  • Ϟσϧͷൃల͸ResNetΛϕʔεʹɼෳࡶԽɾେن໛Խɾޮ཰Խ
  • Vision transformer͕ଓʑొ৔
  • جຊతͳcomputer visionͷλεΫʹಛԽͨ͠Ϟσϧ͸ϕϯνϚʔΫ͕
  ݻ·͍ͬͯΔ༷ࢠ
  • 2D → 3DͷྲྀΕ
  • Ϛϧνεέʔϧͳ৘ใͷ૊ΈࠐΈ͕Α͋͘Δҹ৅
  • ࡉ͔͍ςΫχοΫ͕ॏཁͳҹ৅
  [https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/cvpr-2020-237139930]

  View Slide

 102. ࢀߟࢿྉͳͲ
  102

  View Slide

 103. ࢀߟࢿྉ
  103
  • [cvpaper.challenge-summary](https://github.com/hirokatsukataoka16/cvpaper.challenge-summary)
  • [CVPR 2016 ଎ใ](https://www.slideshare.net/HirokatsuKataoka/cvpr-2016)
  • [CVPR 2017 ଎ใ](https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/cvpr-2017-78294211)
  • [CVPR 2018 ଎ใ](https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/cvpr-2018-102878612)
  • [CVPR 2019 ଎ใ](https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/cvpr-2019)
  • [CVPR 2020 ଎ใ](https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/cvpr-2020-237139930)
  • [ಈըೝࣝαʔϕΠv1ʢϝλαʔϕΠ ʣ](https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/v1-232973484)
  • [Vision and LanguageʢϝλαʔϕΠ ʣ](https://www.slideshare.net/cvpaperchallenge/vision-and-language-232926110)
  • [৞ΈࠐΈχϡʔϥϧωοτϫʔΫͷݚڀಈ޲](https://www.slideshare.net/ren4yu/ss-84282514)
  • [ConvNetͷྺ࢙ͱResNetѥछɺ΂ετϓϥΫςΟε](https://www.slideshare.net/ren4yu/convnetresnet)
  • [৞ΈࠐΈχϡʔϥϧωοτϫʔΫͷߴਫ਼౓Խͱߴ଎Խ](https://www.slideshare.net/ren4yu/ss-145689425)
  • [࿦จ঺հ: Fast R-CNN&Faster R-CNN](https://www.slideshare.net/takashiabe338/fast-rcnnfaster-rcnn)
  • [ʲ෺ମݕग़ʳSSD(Single Shot MultiBox Detector)ͷղઆ](https://www.acceluniverse.com/blog/developers/2020/02/SSD.html)
  • [ʲ෺ମݕग़ख๏ͷྺ࢙ : YOLOͷ঺հʳ](https://qiita.com/cv_carnavi/items/68dcda71e90321574a2b)
  • [ը૾ೝࣝͱਂ૚ֶश](https://www.slideshare.net/ren4yu/ss-234439652)
  • [semantic segmentation αʔϕΠ](https://www.slideshare.net/yoheiokawa/semantic-segmentation-141471958)
  • [Semantic segmentation ৼΓฦΓ](https://speakerdeck.com/motokimura/semantic-segmentation-zhen-rifan-ri)
  • [[DLྠಡձ]SlowFast Networks for Video Recognition](https://www.slideshare.net/DeepLearningJP2016/dlslowfast-networks-for-video-recognition-202057397)
  • [ࡾ࣍ݩ఺܈ΛऔΓѻ͏χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷαʔϕΠ](https://www.slideshare.net/naoyachiba18/ss-120302579)
  • [ࡾ࣍ݩ఺܈ΛऔΓѻ͏χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷαʔϕΠ Ver. 2](https://speakerdeck.com/nnchiba/point-cloud-deep-learning-survey-ver-2)
  • [఺܈ਂ૚ֶश Meta-study](https://www.slideshare.net/naoyachiba18/metastudy)
  • [ୈ̍ճ ࠷৽ͷML,CV,NLP ؔ࿈࿦จಡΈձ PointNet](https://www.slideshare.net/FujimotoKeisuke/point-net)
  • [ [DLྠಡձ]MeshͱDeep Learning Surface Networks & AtlasNet](https://www.slideshare.net/DeepLearningJP2016/dlmeshdeep-learning-surface-networks-atlasnet)
  • [࿦จ·ͱΊɿConvolutional Pose Machines](https://qiita.com/masataka46/items/88f1a375ce8a485d9454)
  • [ίϯϐϡʔλϏδϣϯͷ࠷৽࿦จௐࠪ 2D Human Pose Estimation ฤ](https://engineer.dena.com/posts/2019.11/cv-papers-19-2d-human-pose-estimation/)
  • [[ୈ2ճ3Dษڧձ ݚڀ঺հ] Neural 3D Mesh Renderer (CVPR 2018)](https://www.slideshare.net/100001653434308/23d-neural-3d-mesh-renderer-cvpr-2018)
  • [DeepLabʹ୅ΘΓݱࡏͷSOTAͰ͋ΔFastFCN(JPU)ͷ࿦จղઆ](https://qiita.com/kamata1729/items/1b495658a63d76904ac3)

  View Slide

 104. 104

  View Slide